Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix

TRANSCRIPT

Ngh quyt i hi i biu ng b TPHCM ln th IX, nhim k 2010-2023

Ngh quyt i hi i biu ng b TPHCM ln th IX, nhim k 2010-2023

i hi i biu ng b thnh ph H Ch Minh ln th IX, nhim k 2010 – 2023 tin hnh t ngy 5 n ngy 8 thng 10 nm 2010 lm vic khn trng, nghim tc, thc trch nhim cao, dn ch, on kt, i mi; sau khi nghe v tho lun Bo co chnh tr, Bo co kim im ca Ban Chp hnh ng b kha VIII nhim k 2005 – 2010, Bo co tng hp kin ca t chc ng cc cp, cn b, ng vin, cc tng lp nhn dn thnh ph ng gp vo d tho cc vn kin trnh i hi XI ca ng v d tho Bo co chnh tr i hi i biu ng b thnh ph ln th IX; tip thu pht biu ch o ca ng ch Tng B th v tho lun ti i hi; bu Ban Chp hnh ng b thnh ph kha IX nhim k 2010 – 2023 v bu on i biu i d i hi i biu ton quc ln th XI ca ng; i hi i biu ng b thnh chúng tôi NGHI. Tn thnh nhng ni dung c bn v nh gi kt qu thc hin Ngh quyt i hi ng b thnh ph ln th VIII, nhim k 2005 – 2010 v mc tiu, ch tiu, nhim v 5 nm 2010 – 2023 trong Bo co chnh tr trnh i hi.1. V nh gi kt qu thc hin Ngh quyt i hi ng b thnh ph ln th VIII, nhim k 2005 – 2010, i hi khng nh:Nm nm qua, din bin phc tp trn th gii v kh khn trong nc c nhng tc ng bt li, song ng b, chnh quyn v nhn dn thnh ph pht huy truyn thng cch mng kin cng, nng ng, sng to, n lc phn u bn b thc hin Ngh quyt i hi VIII ng b thnh ph v Ngh quyt i hi X ca ng, t c nhng thnh tu quan trng v kh ton din. Kinh t t tc tng trng cao, kinh t nh nc, kinh t tp th c cng c v pht huy vai tr nng ct trong nn kinh t th trng, kinh t t nhn pht trin nhanh; c cu kinh t chuyn dch tch cc theo hng nng t trng dch v cao cp, gim dn t trng cc ngnh cng nghip thm dng lao ng, pht trin nng nghip th; qun l v pht trin th t mt s kt qu; hot ng i ngoi v hp tc kinh t vi cc tnh c m rng; khoa hc – cng ngh, vn ha, gio dc – o to, y t, c bc pht trin tch cc; vic thc hin cc chnh sch an sinh x hi v chng trnh gim ngho theo tiu ch mi gp phn ci thin i sng vt cht v vn ha ca nhn dn; an ninh chnh tr v trt t an ton x hi c gi vng. Nng lc lnh o, sc chin u ca t chc ng, cht lng i ng cn b, ng vin c nng ln; ci cch hnh chnh, ci cch t php, phng chng tham nhng, lng ph c y mnh; hiu lc, hiu qu qun l Nh nc c chuyn bin tch cc; vai tr ca mt trn v cc on th chnh tr – x hi trong xy dng khi i on kt ton dn tc c pht huy. V tr, vai tr ca thnh ph i vi Vng kinh t trng im pha Nam v c nc ngy cng c khng nh, tip tc c nhng ng gp vo qu trnh hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, hnh thnh nhng quan im, ch trng, chnh sch i mi, gp phn cng c nc thc hin thng li Ngh quyt i hi X ca ng.

Tuy nhin, chuyn dch c cu ni b cc ngnh kinh t v c cu lao ng chm, cht lng tng trng, hiu qu v sc cnh tranh cn thp; tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) v ngnh cng nghip cha t ch tiu ra. Quy hoch v qun l th cha p ng yu cu pht trin. Kt cu h tng ngy cng qu ti, gy bc xc cho nhn dn, cn tr s pht trin kinh t v ci thin dn sinh. Cht lng gio dc – o to v ngun nhn lc cha tng xng vi yu cu pht trin v hi nhp; khoa hc – cng ngh cha tht s l ng lc thc y pht trin kinh t – x hi. Mt s vn vn ha – x hi bc xc chm c khc phc, pht trin y t cha m bo nhu cu iu tr bnh ca nhn dn, th thao thnh tch cao ngy cng suy gim. An ninh chnh tr, trt t an ton x hi cn din bin phc tp; ci cch t php cn hn ch, cha ng b. Kt qu cng tc xy dng ng trn mt s mt cn hn ch; xy dng t chc c s ng trong sch, vng mnh cha t ch tiu ra; h thng chnh tr cha p ng kp yu cu nhim v trong giai on mi. Cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh, nht l n lc lm theo cha lan ta su rng trong cc tng lp nhn dn. t c nhng thnh tu trn l do: (1) ng li i mi ton din ca ng; s lnh o, ch o kp thi ca Trung ng ng, Quc hi; s qun l, iu hnh nng ng ca Chnh ph trong khc phc nh hng ca khng hong ti chnh, suy thoi kinh t ton cu; s phi hp, h tr ca cc b, ban, ngnh Trung ng v cc a phng i vi thnh ph. (2) Truyn thng cch mng kin cng, phn u bn b, nng ng, sng to ca ng b v nhn dn thnh ph; tim nng kinh t v kinh nghim qun l ca thnh ph trong nhng nm i mi. (3) S n lc phn u cao ca cc cp y, chnh quyn, mt trn, cc on th chnh tr – x hi, cc cp, cc ngnh, cng ng doanh nghip v cc tng lp nhn dn thnh phNguyn nhn hn ch, yu km: V khch quan, cc c ch, chnh sch, quy nh php lut cha p ng qu trnh pht trin, th ha ca t nc; cha to iu kin pht huy tim nng, li th Vng kinh t trng im pha Nam, nht l i vi mt th loi c bit, c quy m dn s khong 10 triu dn trong tng lai gn; nhng hn ch trong chin lc, quy hoch, k hoch pht trin cc ngnh, cc vng; tnh trng u t dn tri, trng lp trong kinh t t nc; cuc khng hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu. V ch quan, lnh o, ch o ca Thnh y cha quan tm ng mc vic tng kt su sc thc tin, nng tm l lun lm c s ra chnh sch c tnh chin lc thc hin tt mc tiu pht trin thnh ph; cha kin tr kin ngh vi Trung ng b sung, iu chnh mt s c ch, chnh sch ph hp vi yu cu pht trin thnh ph. Cng tc qun l, iu hnh ca b my chnh quyn cn hn ch; t chc thc hin v tho g cc kh khn, vng mc trn mt s lnh vc cha kp thi; ch o thc hin cc chng trnh mang tnh n by cha quyt lit. Cng tc cn b chm i mi, mt b phn cn b cha p ng yu cu nhim v trong giai on mi.T thc tin lnh o, ch o trong 5 nm qua, rt ra mt s kinh chúng tôi nht: pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr, truyn thng cch mng kin cng, phn u bn b, nng ng, sng to ca ng b, chnh quyn v nhn dn thnh ph trong thc hin nhim v chnh tr. Th hai: tng cng cng tc xy dng ng b vng mnh v chnh tr, t tng, t chc, thng xuyn t chnh n, i mi phng thc lnh o; gi vng nguyn tc tp trung dn ch, tng cng on kt, to s thng nht v t tng, t chc v hnh ng trong ton ng b; khng ngng nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca t chc ng v cht lng i ng cn b, ng vin; gn b mt thit vi nhn dn, da vo dn xy dng ng; thng xuyn chm lo cng tc cn b, ng thi phi tng cng kim tra, gim st phng nga sai phm ca t chc ng, cn b, ng vin. Th ba: chm lo thc hin tt cng tc vn ng nhn dn, mi chnh sch phi v nhn dn, xut pht t quyn, li ch chnh ng, hp php ca nhn dn, nhm khng ngng nng cao i sng vt cht v vn ha ca nhn dn, gim khong cch ngho, giu trong cc tng lp dn c. Th t: nhn thc ng vai tr, v tr ca thnh ph i vi c nc v yu cu bo m gi vng n nh chnh tr trong mi tnh hung l kinh nghim va mang tnh thi s, cp bch, va c bn lu di. Th nm: kinh nghim thc tin trong cng tc lnh o, ch o, c bit trong giai on khng hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu, mt mt phi thc hin nghim tc cc ch o ca ng v Nh nc, mt khc phi lun nhy bn, sng to, bm st thc tin, pht hin, kp thi v mnh dn gii quyt nhng vn mi ny sinh trong iu kin c nhiu kh khn, phc tp.

2. V mc tiu, ch tiu, nhim v pht trin thnh ph, xy dng ng b v h thng chnh tr thnh ph, i hi nht tr: Qun trit Ngh quyt s 20-NQ/TW ca B Chnh tr, phn u xy dng thnh ph H Ch Minh tr thnh mt thnh ph x hi ch ngha vn minh, hin i; t nay n nm 2023 v tm nhn n nm 2023, thnh ph tip tc nng cao nng lc lnh o, sc chin u ton ng b; pht huy dn ch, tng cng on kt; huy ng ngun lc, nng cao cht lng tng trng, xy dng ng b kt cu h tng, pht trin nhanh, bn vng, vi mc tiu tng qut l: Tip tc i mi ton din v mnh m hn na; nng cao nng lc lnh o v sc chin u ton ng b; pht huy dn ch v sc mnh i on kt ton dn tc; nng ng, sng to, huy ng mi ngun lc, thc y chuyn dch c cu kinh t, pht trin kt cu h tng ng b; xy dng mi trng vn ha lnh mnh; bo v mi trng, ch ng ng ph vi bin i kh hu; khng ngng nng cao i sng vt cht v vn ha ca nhn dn; bo m quc phng – an ninh, gi vng n nh chnh tr – x hi; lm tt vai tr u tu ca Vng kinh t trng im pha Nam; ng gp ngy cng ln cho c nc; tng bc tr thnh mt trung tm cng nghip, dch v, gio dc – o to, khoa hc – cng ngh ca khu vc ng Nam .

2.1 Ch tiu ch yu

1. Tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) bnh qun hng nm 12%. 2. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh dch v bnh qun 13%/nm.3. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh cng nghip bnh qun 11%/nm.4. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh nng nghip bnh qun 5%/nm.5. C cu kinh t nm 2023 (% trong GDP): dch v: 57%, cng nghip: 42%, nng nghip: 01%.6. Tng mc u t x hi 5 nm trn a bn thnh ph t trn 1,4 triu t ng.7. Tc tng dn s t nhin bnh qun hng nm di 1,1%.8. Hng nm to vic lm mi trn 120.000 ngi.9. n cui nm 2023, tng sn phm ni a (GDP) bnh qun trn u ngi t 4.800 USD.10. n cui nm 2023, t l lao ng qua o to ngh t 70% trn tng s lao ng lm vic.

11. T l h ngho theo tiu ch thu nhp 12 triu ng/ngi/nm n cui nm 2023 c bn hon thnh (cn di 2%).12. n cui nm 2023, t t l 15 bc s/10.000 dn.13. n cui 2023, t l h dn th c cp nc sch t 98%; h dn nng thn s dng nc hp v sinh t 100%.14. Tng din tch nh xy dng mi trong 5 nm t 39 triu m, din tch nh bnh qun 17m/ngi.15. n cui nm 2023, thu gom, lu gi, x l 100% cht thi rn thng thng th, cht thi rn nguy hi, cht thi rn y t, nc thi cng nghip v y t; 100% khu cng nghip, khu ch xut v cm cng nghip c h thng x l nc thi tp trung t tiu chun mi trng Vit Nam.16. n cui nm 2023, hon thnh xy dng 25 x nng thn mi.17. Hng nm, c 75% c s ng trong sch, vng mnh.18. n cui nm 2023, xy dng t chc cng on trong 100% doanh nghip c iu kin; 70% doanh nghip ngoi Nh nc c t 500 lao ng tr ln c t chc ng v t chc on Thanh nin Cng sn H Ch Minh.2.2 Nhim v xy dng, pht trin v bo v thnh ph (1) Nng cao cht lng tng trng kinh ta. Khai thc tt nht tim nng, li th, tip tc y mnh chuyn dch c cu kinh t theo hng nng cao cht lng, hiu qu v sc cnh tranh. Phn u t tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) trn a bn hng nm cao hn 1,5 ln mc tng trng bnh qun ca c nc; gii quyt hi ha mi quan h gia tc v cht lng tng trng kinh t, gia tng trng kinh t vi tin b, cng bng x hi v bo v mi trng. Ch ng ti cu trc kinh t thnh ph, chuyn i m hnh tng trng kinh t t pht trin theo chiu rng sang pht trin theo chiu su, t ch yu pht trin da vo tng vn u t, s dng nhiu lao ng gin n sang pht trin da trn yu t nng sut tng hp, tin b khoa hc – cng ngh, ngun nhn lc cht lng chúng tôi tc thc y pht trin 9 nhm ngnh dch v: ti chnh – tn dng – ngn hng – bo him; thng mi; vn ti, kho bi, dch v cng – hu cn hng hi v xut nhp khu; bu chnh – vin thng v cng ngh thng tin – truyn thng; kinh doanh ti sn – bt ng sn; dch v thng tin t vn, khoa hc – cng ngh; du lch; y t; gio dc – o to. Bo m khu vc dch v c tc tng trng v t trng cao nht trong c cu kinh t trn a chúng tôi tc tp trung pht trin 4 ngnh cng nghip c hm lng khoa hc – cng ngh v gi tr gia tng cao: c kh, in t – cng ngh thng tin, ha dc – cao su, ch b

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Xi

Hội nghị được diễn ra tại 119 điểm cầu: Hội trường TP, Trung tâm Hội nghị 272, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TPHCM.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP;…

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2025 là Đại hội dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng, năng động sáng tạo của TP.

Đại hội XI có ý nghĩa rất quan trọng khẳng định quyết tâm nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng thời cơ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát triển nhanh bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP chặng đường 2023 – 2025.

“Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng lớn lao là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trước hết toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải nghiên cứu thật kỹ, nắm thật vững các nội dung Nghị quyết, thấm nhuần các chủ trương, quan điểm, giải pháp phát triển TP.” – Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn bộ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân TP. Nội dung văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và có nhiều điểm mới trên các mặt kinh tế – văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Điểm nổi bật là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí đề nghị, từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và các chuyên đề. Nội dung các chuyên đề được tổng hợp, trình bày là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra. Cùng với đó là đề cập đến những vấn đề lớn quan trọng, cơ bản của TP trong giai đoạn 2023 – 2025 và mục tiêu phương hướng tới năm 2030/2045; có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của TP, tác động trực tiếp đời sống tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP. Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị thật tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết theo đúng tinh thần của Ban Thường vụ Thành ủy. Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là ủy viên các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt, người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường TPHCM

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên yêu cầu, các nội dung trong Nghị quyết cần được tập trung nghiên cứu sâu, cụ thể hóa, sát sườn bằng chương trình, kế hoạch thực hiện kế hoạch Nghị quyết của địa phương, đơn vị. Cán bộ đảng viên ở cơ sở cần được học tập, quán triệt đầy đủ, thiết thực, gắn với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, để vừa nắm vững nội dung trong Nghị quyết và có khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện trong thực tiễn. “Việc tổ chức học tập, quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, cũng như sự tin tưởng thống nhất trong ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP” – Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Sau phần phát biểu khai mạc, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của TP; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trình bày chuyên đề về lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh. Theo kế hoạch, trong buổi chiều các đại biểu sẽ được nghe trình bày chuyên đề về 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP; chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã nêu bật một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả theo Chỉ thị 01-CT/TU ngày 27/11 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2023. Cán bộ chủ chốt các cấp phải tập trung nghiên cứu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI để bổ sung vào công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản, vận dụng vào thực tiễn công tác để đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo hcmcpv.org.vn

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccb Về Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 14, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 3, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 2, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc, Báo Cáo Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 10, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 4, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Năm 2023, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2023, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2023, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2023, Góp ý Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Về Xây Dựng Đảng, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xiii, Nguyên Tắc Đổi Mới Của Đảng Đề Ra Trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lầ, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2023, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2023, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2023, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Đon Đe Nghị Thanh Toán Quốc Tế Của Eximbank, Quyết Định Số 76 Về To Chu Hội Thảo Quốc Tếc Dang Trong Cand, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội 2023, Nghị Quyết Quốc Hội 2023, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 99/2023 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh,

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccb Về Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 14, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 3, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 2, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc, Báo Cáo Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 10, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 4, Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 5, Đại Hội Đảng Toàn Quốc Năm 2023, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2023, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2023, Đại Hội Đảng Toàn Quốc 2023, Góp ý Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Về Xây Dựng Đảng, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xiii, Nguyên Tắc Đổi Mới Của Đảng Đề Ra Trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lầ, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết Của Quốc Hội,

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 11 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2023

Ðại hội Ðảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2023 tiến hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2023 đến ngày 07 tháng 8 năm 2023.

1/ Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 – lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2023 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng, phát triển quận, hệ thống chính trị giai đoạn 2023-2023 và các chương trình trọng điểm nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

Trong 5 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân Quận đã nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, đề ra các chủ trương thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, Thành ủy, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng điểm theo nghị quyết, đạt được 13/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Về kinh tế duy trì tốc độ phát triển hợp lý, thực hiện đạt chỉ tiêu của Đề án quy hoạch phát triển thương mại – dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng phát triển thương mại – dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt dự toán được giao; cân đối tốt thu – chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình trọng điểm về phát triển, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các công trình văn hóa – xã hội, trụ sở cơ quan, trường học; phê duyệt và công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và chi tiết, quy hoạch hẻm giới; phối hợp thực hiện tốt chương trình giảm ngập nước, giảm ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch cho Nhân dân. Thực hiện tốt việc đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng; tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn được kéo giảm.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, có các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp ba môi trường giáo dục, công tác phổ cập giáo dục. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật được thực hiện tốt; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở gắn với “xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị” ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống dịch bệnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho các đối tượng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Hoàn thành chương trình trọng điểm “Giảm nghèo – Tăng hộ khá” trước thời hạn, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2014-2023 và chỉ tiêu giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Quận ủy, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đạt các chỉ tiêu của chương trình đề ra; lực lượng vũ trang thường xuyên huấn luyện nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ và chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ hàng năm; nâng cao được chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong Nhân dân. Tập trung lãnh đạo nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền quận, phường; thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân cho cán bộ công chức, viên chức, hạn chế tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân. Thực hiện tốt đi cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Thực hiện thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường đạt kết quả tốt, góp phần kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị. Thực hiện cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, các cơ quan bảo vệ pháp luật nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với quyết tâm chính trị cao, đảm bảo yêu cầu, nội dung, quy trình kiểm điểm tập thể, cá nhân theo nghị quyết và chỉ đạo của Thành ủy; xây dựng và thực hiện tốt kết luận về thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm đạt 100% các đầu việc đề ra, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức đảng và các cơ quan Nhà nước.

Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quận ủy về công tác tư tưởng trong tình hình mới; từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kịp thời đấu tranh, phê phán với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quan điểm nhận thức sai trái của một số ít cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp. Tập trung thực hiện tốt Chương trình trọng điểm “Quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2011-2023 và định hướng đến năm 2023”; tập trung thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát quy trình, tiêu chuẩn chức danh cán bộ; mạnh dạn đưa cán bộ trẻ về cơ sở để đào tạo, rèn luyện, thử thách.

Quan tâm lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức tốt sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Công tác đánh giá, thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ đúng thực chất. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm.

Thường xuyên nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong công tác vận động Nhân dân. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, mở rộng dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tích cực cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; phát huy được vai trò của các đoàn thể, Nhân dân trong thực hiện giám sát xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị đạt chất lượng, số lượng. Thực hiện đạt kết quả tốt chương trình nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy nội lực, đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh hiệu quả chưa cao. Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn để đề ra chỉ tiêu thực hiện huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, phổ cập giáo dục bậc trung học chưa sát thực tế và chỉ tiêu của cấp trên. Một số hộ nghèo ra khỏi chương trình nhưng chưa thật sự bền vững; tình trạng việc làm của lao động nghèo thiếu ổn định.

Công tác cải cách hành chính có một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; một số ít cán bộ, công chức chưa thể hiện tốt ý thức, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, trình độ ở một bộ phận còn hạn chế về chuyên môn; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lĩnh vực chưa đạt yêu cầu dẫn đến một số cán bộ có sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong một số cấp ủy, đơn vị chưa sâu sắc. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, trách nhiệm công dân với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được đồng bộ, phát triển phong trào chưa đều.

Việc triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của một số cơ sở đảng còn hạn chế; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mặt còn hạn chế. Công tác tuyên truyền thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Nhân dân chưa được sâu rộng; việc chỉ đạo xây dựng các tiêu chí về đạo đức, làm theo, chọn làm điểm và triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế ở một vài đơn vị chưa sát với thực trạng tình hình, hiệu quả đạt chưa cao.

Chưa kịp thời xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ cụ thể nên có khó khăn trong bố trí, đề bạt cán bộ; việc luân chuyển cán bộ công tác đảng, chính quyền sang công tác đoàn thể còn ít và ngược lại; việc bố trí cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cũng còn hạn chế. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị có mặt hạn chế, còn lúng túng trong việc đề ra nội dung sinh hoạt chuyên đề. Một số ít cơ sở đảng chưa thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát để đơn vị xảy ra sai phạm, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Một số cán bộ, đảng viên chưa có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

Một số cấp ủy đảng chưa tập trung lãnh đạo tốt công tác vận động Nhân dân, đoàn thể; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức, chưa thực hiện tốt việc công khai, minh bạch theo quy định. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa thật sự đi vào chiều sâu, có lĩnh vực còn hành chính hóa.

Trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết có lúc chưa thật tập trung quyết liệt; trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo có mặt hạn chế, có lúc chưa theo kịp với yêu cầu của tình hình.

Vai trò người đứng đầu của một số đơn vị chưa thể hiện tốt trách nhiệm và tinh thần gương mẫu, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện rõ sự nỗ lực, tự giác rèn luyện.

Tăng cường sự đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc của cấp ủy; tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với Nhân nhân ở địa bàn dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị với mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Tập trung các nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại – dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; huy động mọi nguồn lực để phát triển, chỉnh trang đô thị, đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, con người. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

(1) Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4%/năm; doanh thu thương mại – dịch vụ tăng bình quân 14%/năm (theo giá cố định năm 2010).

(2) Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước thành phố giao hàng năm. Đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách quận hàng năm. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2023 – 2023.

(3) Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt trên 98% và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỉ lệ phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

(4) Hàng năm số hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá đạt từ 85% trở lên; 30 -35% phường được công nhận phường văn minh đô thị; 80% khu phố được công nhận khu phố văn hóa; 90% chung cư được công nhận chung cư văn hoá; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Có từ 28 – 33% số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao.

(5) Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động/năm, trong đó có 10% lao động có việc làm ổn định.

(6) Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2023 – 2023 bình quân 1%/năm.

(7) Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Hàng năm kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế tại địa bàn, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự năm sau cao hơn năm trước và không thấp hơn chỉ tiêu Công an thành phố đề ra, nhất là án cướp, cướp giật, trộm cắp, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 90%; hàng năm phấn đấu kéo giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành; không để phát sinh địa bàn, tụ điểm phức tạp mới. Phấn đấu 90% phường, khu dân cư, tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “an toàn về an ninh – trật tự”. Giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của cá nhân, tổ chức đạt 90%. Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, không để ùn tắc giao thông quá 15 phút.

(8) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm. Kết nạp 650 đảng viên.

(9) Có 100% cán bộ, công chức diện Thành ủy quản lý, cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn theo quy định của Thành ủy.

1/ Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2023 – 2023: Mục tiêu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ tiêu Thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Quận tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống, thông tin), từng bước cải thiện và nâng cao mức sống của các hộ nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo giảm nghèo bền vững.

2/ Chương trình “Phát triển và chỉnh trang đô thị” giai đoạn 2023 – 2023: Mục tiêu phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, cấp nước, thoát nước, điện, vệ sinh môi trường, mở rộng hẻm,…), đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng công viên cây xanh kết hợp khu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại khu Trường đua Phú Thọ.

(1) Tập trung triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế; tuyên truyền, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện các giải pháp làm chuyển biến rõ nét hoạt động thương mại – dịch vụ trên các tuyến đường lớn, phát triển siêu thị, trung tâm thương mại kết hợp nhà cao tầng, mở rộng hệ thống bán lẻ. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm do Thành phố giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, chi ngân sách.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về xây dựng, nâng cao ý thức của người dân trong đảm bảo trật tự lòng lề đường. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trong quản lý đô thị. Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hiệu quả vốn đầu tư. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất – kinh doanh.

(3) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Thực hiện các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết hợp tốt ba môi trường giáo dục, coi trọng việc giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng, truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chuẩn hóa cho đội ngũ giáo viên. Giữ vững tỷ lệ phổ cập mầm non, các bậc học, huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh nghỉ, bỏ học, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí, không để học sinh nghỉ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn kinh tế; phấn đấu nâng dần tỷ lệ học sinh học nghề sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng. Tiếp tục thực hiện “Đề án mạng lưới trường lớp” đã được phê duyệt; đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy – học, chuẩn hóa các trường theo quy định. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thiết chế văn hóa phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của quận, xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và từng gia đình. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật, giữ vững trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị, đẩy lùi tiêu cực trong xã hội, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn; nhân rộng những mô hình, cách làm hay, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình ở khu dân cư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Nhà văn hoá Lao động quận, Nhà văn hoá phường; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân, chú ý các loại hình văn hóa trong đồng bào người Hoa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, kiên quyết xử lý vi phạm, không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Phát động sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc khám, chữa bệnh; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, khuyến khích xã hội hoá đầu tư phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, phòng khám bác sĩ gia đình; phấn đấu các Trạm Y tế phường có bác sĩ. Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh đến các khu phố, tổ dân phố; vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác truyền thông, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tuyên truyền thực hiện nghiêm chính sách của nhà nước về công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình. Tập trung giải quyết tốt an sinh xã hội, vấn đề bức xúc xã hội, chú trọng giải quyết tốt vấn đề lao động, tạo điều kiện để mọi người có việc làm và thu nhập ổn định; huy động các nguồn lực để chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người nghèo. Tập trung thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2023 – 2023; thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều theo chỉ đạo của Thành phố; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách đạt mức sống trên chuẩn cận nghèo của người dân trên địa bàn quận. Đẩy mạnh công tác huy động các nguồn vốn trong xã hội, cho vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ giảm nghèo, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Định kỳ tổ chức sàn giao dịch việc làm; tạo điều kiện cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp tư nhân. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cán bộ chuyên môn cho Trung tâm Dạy nghề quận, gắn kết nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và nhu cầu người lao động trên địa bàn. Xây dựng phường lành mạnh không còn tệ nạn ma túy – mại dâm, thực hiện tốt chương trình quản lý sau cai nghiện.

(4) Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, chính quy, sẵn sàng chiến đấu cao nhất, chủ động đấu tranh, đập tan âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để tình huống bất ngờ xảy ra. Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nhằm hạn chế gia tăng các loại tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án; đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là thực hiện tốt các biện pháp tổng hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo quy định; củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới; tổ chức đơn vị dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng tốt, huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tốt diễn tập hàng năm gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ và chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ hàng năm.

(5) Nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của quận, phường; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp điều kiện, chức năng, nhiệm vụ chính quyền đô thị. Thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa nền hành chính, trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện cơ chế liên thông từ quận đến phường và giữa các phòng ban, đơn vị trong giải quyết hồ sơ hành chính cho dân. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch hoạt động theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2023, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ, công chức; kịp thời ngăn ngừa, khắc phục sai phạm, phát hiện, xử lý cán bộ, công chức có hành vi quan liêu, tham nhũng. Thực hiện tốt các quy định trong tiếp công dân, đi cơ sở, tổ chức đối thoại trực tiếp; đổi mới phương pháp tiếp công dân, gắn tiếp dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức tốt các phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Bộ Chính trị; rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xây dựng mối quan hệ, quy chế làm việc trong từng tổ chức, giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị rõ ràng, khắc phục tình trạng chồng chéo, kém hiệu quả, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; mỗi năm thành lập 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động cấp ủy, sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ hàng năm đúng thực chất. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng ở địa bàn dân cư, đoàn viên thanh niên, người Hoa, nhất là ngành giáo dục, y tế và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, xây dựng thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy phường và Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện rà soát, bổ sung quy chế, quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ; quy trình quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh; thực hiện công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ, quan tâm bố trí cán bộ nữ, trẻ, người Hoa vào các chức danh cán bộ chủ chốt. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề, quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc khoa học. Thường xuyên đi cơ sở, duy trì việc tổ chức tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận với Nhân dân.

(7) Tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, khắc phục hành chính hoá, hướng hoạt động về cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện, phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, công tác vận động người Hoa, người có uy tín trong cộng đồng dân cư góp phần phát triển kinh tế – xã hội của quận.

8/ Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khoá X. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khoá XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong nhiệm 2023 – 2023.

10/ Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2023 gồm 42 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Quận dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

11/ Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực trong đời sống Nhân dân Quận 11.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quận tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 11 LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2023-2023

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ X Đảng Bộ Quận 8

Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ quận đã họp từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 2010 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận

QUYẾT NGHỊ

Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2023 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

Đại hội khẳng định: Những thành tựu:

. Hoạt động Kinh tế quận tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp dịch vụ, thương mại phát triển mạnh với nhiều loại hình đa dạng, phong phú; tổng doanh thu dịch vụ, thương mại trên địa bàn tăng bình quân 41,14%/ năm. Các thành phần kinh tế có bước phát triển; kinh tế hợp tác, hợp tác xã được tập trung củng cố, phát triển và hoạt động đa dạng hơn. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân 19,67%/năm, chủ yếu ở các ngành thế mạnh; việc đầu tư đổi mới công nghệ được chú trọng.

Tiến trình đô thị hoá địa bàn được quan tâm thực hiện, công tác quản lý và phát triển đô thị được tập trung tạo chuyển biến cụ thể. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế – xã hội, công trình phúc lợi công cộng được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới; gần 200 hẻm được nâng cấp, bê tông hoá; hoạt động đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước tăng mạnh, góp phần cải tạo, nâng cấp và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư mới. Đã chỉ đạo thắng lợi việc thực hiện Chương trình di dời, tái định cư 905 căn hộ dân sống trên rạch Ụ Cây. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và trật tự đô thị được tăng cường có kết quả.

Đã giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động/năm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách xã hội; cơ bản hoàn thành công tác xây dựng nhà tình nghĩa; đến cuối năm 2008, quận không còn hộ nghèo (theo tiêu chí cũ 6 triệu đồng/người/năm) và tiếp tục thực hiện “giảm nghèo, tăng hộ khá” giai đoạn 2009 – 2023. Việc chăm lo đời sống nhân dân và các mặt văn hoá – xã hội được tập trung thực hiện. Chất lượng giáo dục đào tạo có tiến bộ rõ nét, quymô và mạng lưới trường lớp phát triển, xây dựng và thực hiện có kết quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và việc phân luồng giáo dục sau trung học cơ sở, công tác chuẩn hoá trình độ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm bồi dưỡng. Công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, khống chế hiệu quả không để dịch bệnh lan rộng; công tác khám chữa bệnh đảm bảo quy chế chuyên môn; duy trì được tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Các hoạt động văn hoá văn nghệ tiếp tục phát triển; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, việc “xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” ngày càng phát huy tính tích cực trong đời sống xã hội; xây dựng được 48 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá;triển khai bước đầu phong trào Toàn dânhành động “vì đường phố không rác”, mô hình điểm phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “phường không rác”. Phong trào thể dục thể thao có bước phát triển, thu hút nhiều ngành, nhiều giới tham gia. Công tác xã hội hoá hoạt động giáo dục, thể dục thể thao bước đầu đạt kết quả khá tốt.

Nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và hoạt động tư pháp được lãnh đạo thực hiện có kết quả Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ được đảm bảo theo yêu cầu; đảm bảo chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, tình hình trật tự an toàn xã hội được tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến tích cực, kéo giảm tội phạm hình sự (giảm 31,77%), chuyển hoá các tụ điểm phức tạp về ma tuý. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện; đảm bảo yêu cầu không để oan sai, sót lọt tội phạm.

được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức tổ chức được cải tiến phong phú hơn, góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên theo yêu cầu của tình hình mới Công tác chính trị tư tưởng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”được tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, sinh động, có kết quả thiết thực; chỉ đạo tổ chức đảng cơ sở xây dựng các công trình thi đua cụ thể; đã xuất hiện nhiều gương điển hình của tập thể và cá nhân trong “nỗ lực làm theo”. Công tác tổ chức – cán bộ có nhiều tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, giữ vững số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; chất lượng đảng viên được phân tích, đánh giá ngày càng đi vào thực chất; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ được thực hiện theo đúng chỉ đạo và theo hướng trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác luân chuyển cán bộ được tập trung thực hiện; công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo yêu cầu theo quy định và sự phân cấp quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chỉ đạo thực hiện khá tốt; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với việc xử lý vi phạm; việc chấp hành kỷ luật trong Đảng chuyển biến tích cực.

Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được tập trung củng cố, nâng lên. Các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc được tập trung đổi mới theo hướng hợp lý, khoa học hơn; hệ thống tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức được củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, đào tạo; quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện có kết quả. Uỷ ban nhân dân quận có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời khó khăn của cơ sở. Tổ chức duy trì tốt chế độ tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả. Đảng bộ thường xuyên lãnh đạo củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng có nhiều nỗ lực thực hiện nghiêm túc công tác xã hội và phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động; tích cực cùng chính quyềnthực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chỉ đạo của Đảng và nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các phong trào và cuộc vận động xã hội khác đạt kết quả thiết thực. Hệ thống tổ chứcMặt trận, các đoàn thể được củng cố, kiện toàn và có chiều hướng vươn lên.

Những hạn chế, khuyết điểm – Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm:

Tăng trưởng kinh tế chưa đảm bảo tính bền vững; các ngành dịch vụ cao cấp chưa phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đồng bộ, việc chỉnh trang đô thị còn nhiều khó khăn; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu. Việc cải thiện và nâng cao mức sống nhân dân chưa có sự thay đổi lớn; cơ sở vật chất ngành giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu suất đào tạo bậc trung học cơ sở còn ở mức thấp; sự phát triển các mặt hoạt động văn hoá chưa thật phong phú; công tác quản lý nhà nước về văn hoá chưa đồng bộ; việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” chưa thường xuyên, sâu rộng.

Công tác giáo dục ý thức quốc phòng – an ninh, tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa đạt hiệu quả cao; công tác xây dựng, chất lượng chính trị của lực lượng dân quân còn thấp. Tình hình mua bán và sử dụng các chất ma tuý còn diễn biến phức tạp. Số lượng án dân sự, hôn nhân gia đình,… tăng cao nhưng thiếu chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa.

Công tác triển khai, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số cơ sở đảng còn chậm, thiếu đầu tư cụ thể hoá phù hợp với tình hình địa phương; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ có lúc chưa đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ; một vài cấp uỷ cơ sở chưa quan tâm tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.Thủ tục hành chính ở một số khâu vẫn còn rườm rà; việc thực hiện chỉ đạo của uỷ ban nhân dân quận của một số cơ quan, phường chưa thật hiệu quả; các ngành chức năng quận chưa chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chưa theo kịp nhu cầu; hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức đoàn thể ở khu phố, tổ dân phố chưa cao; chất lượng lực lượng chính trị nòng cốt yếu.

Nguyên nhân những mặt làm được:

Về khách quan:Luôn được sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ, tiếp sức của lãnh đạo Thành phố trong giải quyết những khó khăn của địa phương.

Về chủ quan:Đảng bộ và chính quyền quận đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu cao, tập trung trí tuệ và vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chủ động đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc biệt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của quận. Luôn sâu sát, kiểm tra, chấn chỉnh những vướng mắc, khó khăn nảy sinh; động viên, khuyến khích, huy động sức mạnh cán bộ đảng viên toàn tâm vì nhiệm vụ chính trị chung. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố, kiện toàn và phát huy. Được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, chương trình hành động cách mạng. Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo – chính quyền điều hành – sức mạnh của mặt trận và các đoàn thể ngày càng đồng bộ, chặt chẽ, huy động được cả hệ thống chính trị.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém:

Về khách quan:Đặc điểm của một quận nội thị còn nhiều khó khăn chưa được khắc phục hiệu quả: hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị chưa đồng bộ; môi trường ô nhiễm chưa được cải thiện; ảnh hưởng của suy giảm kinh tế.

Về chủ quan: Việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng từng nơi từng lúc chưa đồng bộ; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền một số phường có lúc thể hiện sự buông lỏng. Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn nặng về hành chính, thiếu chỉ đạo chiều sâu. Công tác quản lý nhà nước chưa theo kịp tiến trình phát triển của xã hội. Một số cán bộ lãnh đạo chưa chủ động, sáng tạo trong thực hiện các chỉ đạo của quận; m ột số cấp u ỷ thiếu chủ động kiểm tra đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc đánh giá cán bộ ở từng đơn vị chưa sát với thực tế; công tác đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu.

hường xuyên quan tâm củng cố, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn Đảng bộ. Bài học kinh nghiệm thực tiễn: Một là, Hai là, không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo của Ban chấp hành Đảng bộ, của mỗi tổ chức và cá nhân trên cơ sở chủ động cụ thể hoá các chủ trương bằng các giải pháp phù hợp, khả thi để tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, sâu rộng; phân công, phân nhiệm cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Ba là, thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền vận động, đối thoại với nhân dân một cách sâu sát nhằm tăng cường tính thuyết phục, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Bốn là, sự tiếp sức, hỗ trợ của Thành phố luôn là nhân tố cần thiết cho sự nghiệp phát triển. Năm là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ để nâng trình độ, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; thực hiện tốt việc luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ có hiệu quả.

Đại hội nhất trí:

là: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận phát triển theo hướng Mục tiêu tổng quát dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch trên cơ sở đầu tư cải thiện và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông; phát huy lợi thế hệ thống kênh rạch, khôi phục và phát triển truyền thống kinh tế “trên bến dưới thuyền” mang tính hiện đại gắn với việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị dọc tuyến Kênh Đôi, Kênh Tàu Hũ, cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết cơ bản nhà trên kênh rạch, cải thiện môi trường tự nhiên và xã hội, xây dựng mỹ quan đô thị, góp phần phá triển Quận theo hướng đô thị hoá, văn minh, hiện đại.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1- Tốc độ tăng về tổng doanh thu dịch vụ, thương mại bình quân từ 30 – 40%/năm.

2- Tốc độ tăng của giá trị sản xuất công nghiệp bình quân từ 10 – 15%/năm.

3- Đảm bảo tổ chức thu ngân sách đạt và phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao từ 10% /năm trở lên.

4- Đến hết nhiệm kỳ, cơ bản không còn hộ nghèo (dưới 12 triệu đồng/người/năm).

5- Giới thiệu và giải quyết việc làm hàng năm từ 8.000 lao động trở lên.

6- Đến hết nhiệm kỳ, có từ 75% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học đạt trình độ cao đẳng và 85 – 90% giáo viên trung học cơ sở đạt trình độ đại học trở lên.

7- Đến hết nhiệm kỳ, huy động từ 75% trở lên trẻ từ 3 – 5 tuổi vào mẫu giáo.

8- Đến hết nhiệm kỳ, có 55 – 60 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; 2 – 3 phường đạt chuẩn phường văn hoá; 1 – 2 chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đạt chuẩn văn minh thương nghiệp.

9- Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 28% số dân trở lên.

10- Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

11- Hàng năm, phấn đấu kéo giảm từ 10% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ khám phá án từ 65% trở lên.

12- Hàng năm, xây dựng từ 70% trở lên cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.

13- Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp từ 650 đảng viên mới trở lên.

14-Đến hết nhiệm kỳ, xây dựng từ 85% ban công tác mặt trận khu phố vững mạnh.

15- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp từ 50% trở lên lực lượng thanh niên trong diện quản lý; trong đó, có 25% là đoàn viên.

16- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp từ 63% trở lên phụ nữ trong độ tuổi vào Hội.

17- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp vào tổ chức công đoàn từ 80% lực lượng công nhân- lao động ngoài nhà nước, 95% trở lên lực lượng lao động trong nhà nước.

18- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp từ 95% lực lượng cựu chiến binh vào tổ chức, xây dựng từ 95% trở lên cơ sở hội vững mạnh.

Các công trình, chương trình trọng điểm:

1- Tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn, trong đó, phấn đấu hoàn thành cơ bản dự án trung tâm dịch vụ thương mại và dân cư rạch Ụ Cây; dự án bờ Đông rạch Xóm Củi; dự án công viên văn hoá – du lịch Đồng Diều; dự án chỉnh trang đô thị bờ bắc và bờ nam Kênh Đôi.

2- Phấn đấu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường trục Tạ Quang Bửu, nâng cấp đường Phạm Thế Hiển;

3- Thực hiện và quản lý tốt quy hoạch, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng quỹ nhà tái định cư với 15.000 căn hộ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn quận và chương trình chỉnh trang đô thị;

4- Cải tạo, nâng cấp các chung cư cũ xuống cấp: chung cư Phạm Thế Hiển (phường 4), chung cư Đinh Hoà (phường 11), chung cư Bình Đông (phường 13), chung cư Bình Đăng (phường 6);

5- Xây dựng trụ sở các phường: 1, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, Mặt trận và các đoàn thể quận, Trung tâm Văn hoá.

6- Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới 19 trường học đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo; cải tạo sửa chữa Trung tâm giáo dục thường xuyên, xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng. Hoàn thành sớm việc tách cấp trường phổ thông cơ sở Hưng Phú A; xây dựng trường Nguyễn Thị Định giai đoạn 2;

7- Hoàn thành việc đầu tư nâng cấp Bệnh viện, xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng; hệ thống trạm y tế phường;

8- Xây dựng ít nhất một trạm ép rác kín.

9- Xây dựng chương trình hành động về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh”.

10- Xây dựng chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước.

11-Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2010 – 2023 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

12- Xây dựng kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện dân chủ cơ sở, củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp phát triển của địa phương.

13- Xây dựng Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở khu dân cư.

Các nhiệm vụ cụ thể:

Tập trung chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế quận theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch trên cơ sởquản lý và thực hiện tốt đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phát triển ngành; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các hoạt động dịch vụ giá trị gia tăng cao; hình thành các trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng cho thuê, dịch vụ cao cấp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã; khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị, quy trình công nghệ và quản trị doanh nghiệp.

trên cơ sở tập trung Đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá địa bàn đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị; tăng cường hiệu quả công tác quản lý và phát triển đô thị; lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường.

đảm bảo tốt chi ngân sách cho đầu tư phát triển Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước; .

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với diện chính sách, cứu trợ xã hội Tập trung thực hiện có kết quả chương trình “giảm nghèo, tăng hộ khá”.

Làm chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; coi trọng giáo dục kỹ năng sống, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện tốt các cuộc vận động trong giáo dục.

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị. Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, giáo dục thể chất cho thanh thiếu niên, học sinh.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hoá gia đình, công tác y tế dự phòng, phòng chống các loại dịch bệnh; kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng quy hoạch, phương án, đề án, kế hoạch cải tạo, nạo vét hệ thống kênh rạch; tích cực giải quyết các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc bảo vệ Thành phố, bảo vệ Tổ quốc.

Đảm bảo sự ổn định chính trị; chủ động đấu tranh có hiệu quả các hoạt động “diễn biến hoà bình”, biểu tình, bạo loạn lật đổ. Tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”,… Củng cố và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các hoạt động liên tịch, hiệp đồng tác chiến trị an, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang có phẩm chất chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Đầu tư bổ sung, hoàn thiện trang bị kỹ thuật cho lực lượng công an – quân sự nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

Đảm bảo tính nghiêm minh trong công tác điều tra, truy tố, xét xử; không để oan sai, sót lọt tội phạm. Củng cố và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; đấu tranh bảo vệ lý tưởng của Đảng; giữ gìn và phát huy sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Đẩy mạnhthực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự lan toả sâu rộng về “nỗ lực làm theo”.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn. Thực hiện nề nếp công tác luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt việc đánh giá, sử dụng, bố trí, tuyển dụng cán bộ theo tiêu chuẩn, chức danh. Tăng cường thực hiện Chỉ thị 11 của Thành uỷ về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện nghiêm Quy định 57-QĐ/TW, các chỉ đạo của Thành uỷ và sự phân cấp quản lý về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thường xuyên củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả cao. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, tăng cường cán bộ cho cơ sở; công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Chú trọng thực hiện tốt chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định.

Tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp, tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, chương trình xã hội, phong trào đã triển khai. Quản lý, hướng dẫn các tôn giáo, dân tộc hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, động viên sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các giải pháp chủ yếu: Các giải pháp trên lĩnh vực kinh tế – xã hội:

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, chất lượng công tác thông tin, dự báo kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận và doanh nghiệp. Phát huy hoạt động các trung tâm thương mại; khuyến khích phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụở các tuyến đường trục; xây dựng chợ đầu mối nông thuỷ sản; phát huy lợi thế Kênh Đôi, kênh Tàu Hũ; khuyến khích phát triển các tuyến phố chuyên doanh, các trung tâm phân phối hàng hoá.

– Nâng cao chất lượng lập, quản lý và thực hiện quy hoạch; quản lý chất lượng, khai thác sử dụng các công trình hạ tầng đô thị; lập lại trật tự kỷ cương quản lý xây dựng và trật tự đô thị. Ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu vực phường 4, 5 trở thành trung tâm của quận.

– Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, chú trọng khai thác mọi nguồn thu, năng lực sản xuất tăng thêm, nuôi dưỡng nguồn thu; chủ động giảm tỷ lệ thuế nợ đọng, chống thất thu thuế,…

Thực hiện đồng bộ các phong trào, chương trình xã hội, các cuộc vận động (giảm nghèo, tăng hộ khá; vì người nghèo; đền ơn đáp nghĩa;…) nhằm góp phần chăm lo và cải thiện đời sống của nhân dân.

– Sơ kết, bổ sung, tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và kế hoạch, chương trình hành động của quận về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; về lãnh đạo xây dựng phường văn hoá; về nâng cao chất lượng công tác giáo dục; về đổi mới nội dung chương trình, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục; đề án phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông.

– Huy động tốt các nguồn lực đầu tư thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất, đa dạng hoá các mặt hoạt động giáo dục, văn hoá, y tế, thể dục thể thao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về bảo vệ tài nguyên môi trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, kiên quyết các trường hợp vi phạm.

– Thực hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang;

– Đẩy mạnh thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; rà soát, kiểm tra, bổ sung các phương án an ninh, phương án phòng thủ khu vực. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân hộ khẩu, các biện pháp phòng ngừa xã hội, các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phát huy hiệu quả hoạt độngcủa lực lượng công an, an ninh cơ sở, lực lượng dân phòng, dân quân, bảo vệ dân phố trong tấn công tội phạm.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và sự phối hợp hiệu quả của các ngành tư pháp trong tiến hành tố tụng nhằm thực hiện nghiêm minh các quy định của pháp luật, tránh oan sai. Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức quốc phòng – an ninh một cách sâu rộng.

– Đẩy mạnh thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và của Quận uỷ về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt công tác nắm, xử lý và điều chỉnh dư luận xã hội; phát huy trí tuệ của cán bộ lão thành cách mạng trong sự nghiệp phát triển.

– Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức – cán bộ. Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và của Quận uỷ về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở phường; về chiến lược cán bộ; công tác luân chuyển cán bộ; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ nhằm đảm bảo thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ đúng thực chất; triển khai thực hiệnkế hoạch đào tạo cán bộ giai đoạn 2010 – 2023.

Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là ở các lĩnh vực quan trọng. Kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, nghiêm minh, có hiệu lực, hiệu quả.

– Sơ kết và tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và của Quận uỷ “về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn”, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt Luật cán bộ công chức; Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật giải quyết khiếu nại, tố cáo;… Thực hiện nghiêm chế độ thi tuyển cán bộ công chức, chế độ công vụ; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức theo hướng chuẩn hoá và theo chức danh. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

– Sơ kết và tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo, về công tác phụ nữ, về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; về công tác thanh niên; về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”. Tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn thực sự vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ năng lực tốt cho Đảng, chính quyền. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận, các đoàn thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động.

Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá IX. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X cần phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

GiaoBan Chấp hành Đảng bộ quận khoá X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ IX, xây chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X kêu gọi các tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, đồng tâm hiệp lực cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ quận, ra sức khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, quyết tâm chung sức tăng tốc đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX./.