Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ 11 / 2023 / Top 20 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix / 2023

TRANSCRIPT

Ngh quyt i hi i biu ng b TPHCM ln th IX, nhim k 2010-2015

Ngh quyt i hi i biu ng b TPHCM ln th IX, nhim k 2010-2015

i hi i biu ng b thnh ph H Ch Minh ln th IX, nhim k 2010 – 2015 tin hnh t ngy 5 n ngy 8 thng 10 nm 2010 lm vic khn trng, nghim tc, thc trch nhim cao, dn ch, on kt, i mi; sau khi nghe v tho lun Bo co chnh tr, Bo co kim im ca Ban Chp hnh ng b kha VIII nhim k 2005 – 2010, Bo co tng hp kin ca t chc ng cc cp, cn b, ng vin, cc tng lp nhn dn thnh ph ng gp vo d tho cc vn kin trnh i hi XI ca ng v d tho Bo co chnh tr i hi i biu ng b thnh ph ln th IX; tip thu pht biu ch o ca ng ch Tng B th v tho lun ti i hi; bu Ban Chp hnh ng b thnh ph kha IX nhim k 2010 – 2015 v bu on i biu i d i hi i biu ton quc ln th XI ca ng; i hi i biu ng b thnh chúng tôi NGHI. Tn thnh nhng ni dung c bn v nh gi kt qu thc hin Ngh quyt i hi ng b thnh ph ln th VIII, nhim k 2005 – 2010 v mc tiu, ch tiu, nhim v 5 nm 2010 – 2015 trong Bo co chnh tr trnh i hi.1. V nh gi kt qu thc hin Ngh quyt i hi ng b thnh ph ln th VIII, nhim k 2005 – 2010, i hi khng nh:Nm nm qua, din bin phc tp trn th gii v kh khn trong nc c nhng tc ng bt li, song ng b, chnh quyn v nhn dn thnh ph pht huy truyn thng cch mng kin cng, nng ng, sng to, n lc phn u bn b thc hin Ngh quyt i hi VIII ng b thnh ph v Ngh quyt i hi X ca ng, t c nhng thnh tu quan trng v kh ton din. Kinh t t tc tng trng cao, kinh t nh nc, kinh t tp th c cng c v pht huy vai tr nng ct trong nn kinh t th trng, kinh t t nhn pht trin nhanh; c cu kinh t chuyn dch tch cc theo hng nng t trng dch v cao cp, gim dn t trng cc ngnh cng nghip thm dng lao ng, pht trin nng nghip th; qun l v pht trin th t mt s kt qu; hot ng i ngoi v hp tc kinh t vi cc tnh c m rng; khoa hc – cng ngh, vn ha, gio dc – o to, y t, c bc pht trin tch cc; vic thc hin cc chnh sch an sinh x hi v chng trnh gim ngho theo tiu ch mi gp phn ci thin i sng vt cht v vn ha ca nhn dn; an ninh chnh tr v trt t an ton x hi c gi vng. Nng lc lnh o, sc chin u ca t chc ng, cht lng i ng cn b, ng vin c nng ln; ci cch hnh chnh, ci cch t php, phng chng tham nhng, lng ph c y mnh; hiu lc, hiu qu qun l Nh nc c chuyn bin tch cc; vai tr ca mt trn v cc on th chnh tr – x hi trong xy dng khi i on kt ton dn tc c pht huy. V tr, vai tr ca thnh ph i vi Vng kinh t trng im pha Nam v c nc ngy cng c khng nh, tip tc c nhng ng gp vo qu trnh hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, hnh thnh nhng quan im, ch trng, chnh sch i mi, gp phn cng c nc thc hin thng li Ngh quyt i hi X ca ng.

Tuy nhin, chuyn dch c cu ni b cc ngnh kinh t v c cu lao ng chm, cht lng tng trng, hiu qu v sc cnh tranh cn thp; tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) v ngnh cng nghip cha t ch tiu ra. Quy hoch v qun l th cha p ng yu cu pht trin. Kt cu h tng ngy cng qu ti, gy bc xc cho nhn dn, cn tr s pht trin kinh t v ci thin dn sinh. Cht lng gio dc – o to v ngun nhn lc cha tng xng vi yu cu pht trin v hi nhp; khoa hc – cng ngh cha tht s l ng lc thc y pht trin kinh t – x hi. Mt s vn vn ha – x hi bc xc chm c khc phc, pht trin y t cha m bo nhu cu iu tr bnh ca nhn dn, th thao thnh tch cao ngy cng suy gim. An ninh chnh tr, trt t an ton x hi cn din bin phc tp; ci cch t php cn hn ch, cha ng b. Kt qu cng tc xy dng ng trn mt s mt cn hn ch; xy dng t chc c s ng trong sch, vng mnh cha t ch tiu ra; h thng chnh tr cha p ng kp yu cu nhim v trong giai on mi. Cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh, nht l n lc lm theo cha lan ta su rng trong cc tng lp nhn dn. t c nhng thnh tu trn l do: (1) ng li i mi ton din ca ng; s lnh o, ch o kp thi ca Trung ng ng, Quc hi; s qun l, iu hnh nng ng ca Chnh ph trong khc phc nh hng ca khng hong ti chnh, suy thoi kinh t ton cu; s phi hp, h tr ca cc b, ban, ngnh Trung ng v cc a phng i vi thnh ph. (2) Truyn thng cch mng kin cng, phn u bn b, nng ng, sng to ca ng b v nhn dn thnh ph; tim nng kinh t v kinh nghim qun l ca thnh ph trong nhng nm i mi. (3) S n lc phn u cao ca cc cp y, chnh quyn, mt trn, cc on th chnh tr – x hi, cc cp, cc ngnh, cng ng doanh nghip v cc tng lp nhn dn thnh phNguyn nhn hn ch, yu km: V khch quan, cc c ch, chnh sch, quy nh php lut cha p ng qu trnh pht trin, th ha ca t nc; cha to iu kin pht huy tim nng, li th Vng kinh t trng im pha Nam, nht l i vi mt th loi c bit, c quy m dn s khong 10 triu dn trong tng lai gn; nhng hn ch trong chin lc, quy hoch, k hoch pht trin cc ngnh, cc vng; tnh trng u t dn tri, trng lp trong kinh t t nc; cuc khng hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu. V ch quan, lnh o, ch o ca Thnh y cha quan tm ng mc vic tng kt su sc thc tin, nng tm l lun lm c s ra chnh sch c tnh chin lc thc hin tt mc tiu pht trin thnh ph; cha kin tr kin ngh vi Trung ng b sung, iu chnh mt s c ch, chnh sch ph hp vi yu cu pht trin thnh ph. Cng tc qun l, iu hnh ca b my chnh quyn cn hn ch; t chc thc hin v tho g cc kh khn, vng mc trn mt s lnh vc cha kp thi; ch o thc hin cc chng trnh mang tnh n by cha quyt lit. Cng tc cn b chm i mi, mt b phn cn b cha p ng yu cu nhim v trong giai on mi.T thc tin lnh o, ch o trong 5 nm qua, rt ra mt s kinh chúng tôi nht: pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr, truyn thng cch mng kin cng, phn u bn b, nng ng, sng to ca ng b, chnh quyn v nhn dn thnh ph trong thc hin nhim v chnh tr. Th hai: tng cng cng tc xy dng ng b vng mnh v chnh tr, t tng, t chc, thng xuyn t chnh n, i mi phng thc lnh o; gi vng nguyn tc tp trung dn ch, tng cng on kt, to s thng nht v t tng, t chc v hnh ng trong ton ng b; khng ngng nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca t chc ng v cht lng i ng cn b, ng vin; gn b mt thit vi nhn dn, da vo dn xy dng ng; thng xuyn chm lo cng tc cn b, ng thi phi tng cng kim tra, gim st phng nga sai phm ca t chc ng, cn b, ng vin. Th ba: chm lo thc hin tt cng tc vn ng nhn dn, mi chnh sch phi v nhn dn, xut pht t quyn, li ch chnh ng, hp php ca nhn dn, nhm khng ngng nng cao i sng vt cht v vn ha ca nhn dn, gim khong cch ngho, giu trong cc tng lp dn c. Th t: nhn thc ng vai tr, v tr ca thnh ph i vi c nc v yu cu bo m gi vng n nh chnh tr trong mi tnh hung l kinh nghim va mang tnh thi s, cp bch, va c bn lu di. Th nm: kinh nghim thc tin trong cng tc lnh o, ch o, c bit trong giai on khng hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu, mt mt phi thc hin nghim tc cc ch o ca ng v Nh nc, mt khc phi lun nhy bn, sng to, bm st thc tin, pht hin, kp thi v mnh dn gii quyt nhng vn mi ny sinh trong iu kin c nhiu kh khn, phc tp.

2. V mc tiu, ch tiu, nhim v pht trin thnh ph, xy dng ng b v h thng chnh tr thnh ph, i hi nht tr: Qun trit Ngh quyt s 20-NQ/TW ca B Chnh tr, phn u xy dng thnh ph H Ch Minh tr thnh mt thnh ph x hi ch ngha vn minh, hin i; t nay n nm 2015 v tm nhn n nm 2020, thnh ph tip tc nng cao nng lc lnh o, sc chin u ton ng b; pht huy dn ch, tng cng on kt; huy ng ngun lc, nng cao cht lng tng trng, xy dng ng b kt cu h tng, pht trin nhanh, bn vng, vi mc tiu tng qut l: Tip tc i mi ton din v mnh m hn na; nng cao nng lc lnh o v sc chin u ton ng b; pht huy dn ch v sc mnh i on kt ton dn tc; nng ng, sng to, huy ng mi ngun lc, thc y chuyn dch c cu kinh t, pht trin kt cu h tng ng b; xy dng mi trng vn ha lnh mnh; bo v mi trng, ch ng ng ph vi bin i kh hu; khng ngng nng cao i sng vt cht v vn ha ca nhn dn; bo m quc phng – an ninh, gi vng n nh chnh tr – x hi; lm tt vai tr u tu ca Vng kinh t trng im pha Nam; ng gp ngy cng ln cho c nc; tng bc tr thnh mt trung tm cng nghip, dch v, gio dc – o to, khoa hc – cng ngh ca khu vc ng Nam .

2.1 Ch tiu ch yu

1. Tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) bnh qun hng nm 12%. 2. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh dch v bnh qun 13%/nm.3. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh cng nghip bnh qun 11%/nm.4. Tc tng trng gi tr gia tng ca ngnh nng nghip bnh qun 5%/nm.5. C cu kinh t nm 2015 (% trong GDP): dch v: 57%, cng nghip: 42%, nng nghip: 01%.6. Tng mc u t x hi 5 nm trn a bn thnh ph t trn 1,4 triu t ng.7. Tc tng dn s t nhin bnh qun hng nm di 1,1%.8. Hng nm to vic lm mi trn 120.000 ngi.9. n cui nm 2015, tng sn phm ni a (GDP) bnh qun trn u ngi t 4.800 USD.10. n cui nm 2015, t l lao ng qua o to ngh t 70% trn tng s lao ng lm vic.

11. T l h ngho theo tiu ch thu nhp 12 triu ng/ngi/nm n cui nm 2015 c bn hon thnh (cn di 2%).12. n cui nm 2015, t t l 15 bc s/10.000 dn.13. n cui 2015, t l h dn th c cp nc sch t 98%; h dn nng thn s dng nc hp v sinh t 100%.14. Tng din tch nh xy dng mi trong 5 nm t 39 triu m, din tch nh bnh qun 17m/ngi.15. n cui nm 2015, thu gom, lu gi, x l 100% cht thi rn thng thng th, cht thi rn nguy hi, cht thi rn y t, nc thi cng nghip v y t; 100% khu cng nghip, khu ch xut v cm cng nghip c h thng x l nc thi tp trung t tiu chun mi trng Vit Nam.16. n cui nm 2015, hon thnh xy dng 25 x nng thn mi.17. Hng nm, c 75% c s ng trong sch, vng mnh.18. n cui nm 2015, xy dng t chc cng on trong 100% doanh nghip c iu kin; 70% doanh nghip ngoi Nh nc c t 500 lao ng tr ln c t chc ng v t chc on Thanh nin Cng sn H Ch Minh.2.2 Nhim v xy dng, pht trin v bo v thnh ph (1) Nng cao cht lng tng trng kinh ta. Khai thc tt nht tim nng, li th, tip tc y mnh chuyn dch c cu kinh t theo hng nng cao cht lng, hiu qu v sc cnh tranh. Phn u t tc tng trng tng sn phm ni a (GDP) trn a bn hng nm cao hn 1,5 ln mc tng trng bnh qun ca c nc; gii quyt hi ha mi quan h gia tc v cht lng tng trng kinh t, gia tng trng kinh t vi tin b, cng bng x hi v bo v mi trng. Ch ng ti cu trc kinh t thnh ph, chuyn i m hnh tng trng kinh t t pht trin theo chiu rng sang pht trin theo chiu su, t ch yu pht trin da vo tng vn u t, s dng nhiu lao ng gin n sang pht trin da trn yu t nng sut tng hp, tin b khoa hc – cng ngh, ngun nhn lc cht lng chúng tôi tc thc y pht trin 9 nhm ngnh dch v: ti chnh – tn dng – ngn hng – bo him; thng mi; vn ti, kho bi, dch v cng – hu cn hng hi v xut nhp khu; bu chnh – vin thng v cng ngh thng tin – truyn thng; kinh doanh ti sn – bt ng sn; dch v thng tin t vn, khoa hc – cng ngh; du lch; y t; gio dc – o to. Bo m khu vc dch v c tc tng trng v t trng cao nht trong c cu kinh t trn a chúng tôi tc tp trung pht trin 4 ngnh cng nghip c hm lng khoa hc – cng ngh v gi tr gia tng cao: c kh, in t – cng ngh thng tin, ha dc – cao su, ch b

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 11 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

Ðại hội Ðảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 đến ngày 07 tháng 8 năm 2015.

1/ Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 – lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng, phát triển quận, hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 và các chương trình trọng điểm nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

Trong 5 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân Quận đã nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, đề ra các chủ trương thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, Thành ủy, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng điểm theo nghị quyết, đạt được 13/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Về kinh tế duy trì tốc độ phát triển hợp lý, thực hiện đạt chỉ tiêu của Đề án quy hoạch phát triển thương mại – dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng phát triển thương mại – dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt dự toán được giao; cân đối tốt thu – chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình trọng điểm về phát triển, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các công trình văn hóa – xã hội, trụ sở cơ quan, trường học; phê duyệt và công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và chi tiết, quy hoạch hẻm giới; phối hợp thực hiện tốt chương trình giảm ngập nước, giảm ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch cho Nhân dân. Thực hiện tốt việc đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng; tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn được kéo giảm.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, có các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp ba môi trường giáo dục, công tác phổ cập giáo dục. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật được thực hiện tốt; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở gắn với “xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị” ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống dịch bệnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho các đối tượng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Hoàn thành chương trình trọng điểm “Giảm nghèo – Tăng hộ khá” trước thời hạn, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2014-2015 và chỉ tiêu giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Quận ủy, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đạt các chỉ tiêu của chương trình đề ra; lực lượng vũ trang thường xuyên huấn luyện nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ và chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ hàng năm; nâng cao được chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong Nhân dân. Tập trung lãnh đạo nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền quận, phường; thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân cho cán bộ công chức, viên chức, hạn chế tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân. Thực hiện tốt đi cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Thực hiện thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường đạt kết quả tốt, góp phần kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị. Thực hiện cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, các cơ quan bảo vệ pháp luật nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với quyết tâm chính trị cao, đảm bảo yêu cầu, nội dung, quy trình kiểm điểm tập thể, cá nhân theo nghị quyết và chỉ đạo của Thành ủy; xây dựng và thực hiện tốt kết luận về thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm đạt 100% các đầu việc đề ra, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức đảng và các cơ quan Nhà nước.

Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quận ủy về công tác tư tưởng trong tình hình mới; từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kịp thời đấu tranh, phê phán với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quan điểm nhận thức sai trái của một số ít cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp. Tập trung thực hiện tốt Chương trình trọng điểm “Quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”; tập trung thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát quy trình, tiêu chuẩn chức danh cán bộ; mạnh dạn đưa cán bộ trẻ về cơ sở để đào tạo, rèn luyện, thử thách.

Quan tâm lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức tốt sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Công tác đánh giá, thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ đúng thực chất. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm.

Thường xuyên nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong công tác vận động Nhân dân. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, mở rộng dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tích cực cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; phát huy được vai trò của các đoàn thể, Nhân dân trong thực hiện giám sát xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị đạt chất lượng, số lượng. Thực hiện đạt kết quả tốt chương trình nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy nội lực, đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh hiệu quả chưa cao. Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn để đề ra chỉ tiêu thực hiện huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, phổ cập giáo dục bậc trung học chưa sát thực tế và chỉ tiêu của cấp trên. Một số hộ nghèo ra khỏi chương trình nhưng chưa thật sự bền vững; tình trạng việc làm của lao động nghèo thiếu ổn định.

Công tác cải cách hành chính có một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; một số ít cán bộ, công chức chưa thể hiện tốt ý thức, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, trình độ ở một bộ phận còn hạn chế về chuyên môn; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lĩnh vực chưa đạt yêu cầu dẫn đến một số cán bộ có sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong một số cấp ủy, đơn vị chưa sâu sắc. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, trách nhiệm công dân với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được đồng bộ, phát triển phong trào chưa đều.

Việc triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của một số cơ sở đảng còn hạn chế; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mặt còn hạn chế. Công tác tuyên truyền thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Nhân dân chưa được sâu rộng; việc chỉ đạo xây dựng các tiêu chí về đạo đức, làm theo, chọn làm điểm và triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế ở một vài đơn vị chưa sát với thực trạng tình hình, hiệu quả đạt chưa cao.

Chưa kịp thời xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ cụ thể nên có khó khăn trong bố trí, đề bạt cán bộ; việc luân chuyển cán bộ công tác đảng, chính quyền sang công tác đoàn thể còn ít và ngược lại; việc bố trí cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cũng còn hạn chế. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị có mặt hạn chế, còn lúng túng trong việc đề ra nội dung sinh hoạt chuyên đề. Một số ít cơ sở đảng chưa thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát để đơn vị xảy ra sai phạm, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Một số cán bộ, đảng viên chưa có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

Một số cấp ủy đảng chưa tập trung lãnh đạo tốt công tác vận động Nhân dân, đoàn thể; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức, chưa thực hiện tốt việc công khai, minh bạch theo quy định. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa thật sự đi vào chiều sâu, có lĩnh vực còn hành chính hóa.

Trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết có lúc chưa thật tập trung quyết liệt; trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo có mặt hạn chế, có lúc chưa theo kịp với yêu cầu của tình hình.

Vai trò người đứng đầu của một số đơn vị chưa thể hiện tốt trách nhiệm và tinh thần gương mẫu, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện rõ sự nỗ lực, tự giác rèn luyện.

Tăng cường sự đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc của cấp ủy; tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với Nhân nhân ở địa bàn dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị với mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Tập trung các nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại – dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; huy động mọi nguồn lực để phát triển, chỉnh trang đô thị, đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, con người. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

(1) Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4%/năm; doanh thu thương mại – dịch vụ tăng bình quân 14%/năm (theo giá cố định năm 2010).

(2) Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước thành phố giao hàng năm. Đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách quận hàng năm. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020.

(3) Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt trên 98% và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỉ lệ phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

(4) Hàng năm số hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá đạt từ 85% trở lên; 30 -35% phường được công nhận phường văn minh đô thị; 80% khu phố được công nhận khu phố văn hóa; 90% chung cư được công nhận chung cư văn hoá; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Có từ 28 – 33% số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao.

(5) Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động/năm, trong đó có 10% lao động có việc làm ổn định.

(6) Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 bình quân 1%/năm.

(7) Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Hàng năm kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế tại địa bàn, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự năm sau cao hơn năm trước và không thấp hơn chỉ tiêu Công an thành phố đề ra, nhất là án cướp, cướp giật, trộm cắp, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 90%; hàng năm phấn đấu kéo giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành; không để phát sinh địa bàn, tụ điểm phức tạp mới. Phấn đấu 90% phường, khu dân cư, tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “an toàn về an ninh – trật tự”. Giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của cá nhân, tổ chức đạt 90%. Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, không để ùn tắc giao thông quá 15 phút.

(8) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm. Kết nạp 650 đảng viên.

(9) Có 100% cán bộ, công chức diện Thành ủy quản lý, cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn theo quy định của Thành ủy.

1/ Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2015 – 2020: Mục tiêu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ tiêu Thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Quận tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống, thông tin), từng bước cải thiện và nâng cao mức sống của các hộ nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo giảm nghèo bền vững.

2/ Chương trình “Phát triển và chỉnh trang đô thị” giai đoạn 2015 – 2020: Mục tiêu phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, cấp nước, thoát nước, điện, vệ sinh môi trường, mở rộng hẻm,…), đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng công viên cây xanh kết hợp khu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại khu Trường đua Phú Thọ.

(1) Tập trung triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế; tuyên truyền, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện các giải pháp làm chuyển biến rõ nét hoạt động thương mại – dịch vụ trên các tuyến đường lớn, phát triển siêu thị, trung tâm thương mại kết hợp nhà cao tầng, mở rộng hệ thống bán lẻ. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm do Thành phố giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, chi ngân sách.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về xây dựng, nâng cao ý thức của người dân trong đảm bảo trật tự lòng lề đường. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trong quản lý đô thị. Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hiệu quả vốn đầu tư. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất – kinh doanh.

(3) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Thực hiện các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết hợp tốt ba môi trường giáo dục, coi trọng việc giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng, truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chuẩn hóa cho đội ngũ giáo viên. Giữ vững tỷ lệ phổ cập mầm non, các bậc học, huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh nghỉ, bỏ học, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí, không để học sinh nghỉ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn kinh tế; phấn đấu nâng dần tỷ lệ học sinh học nghề sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng. Tiếp tục thực hiện “Đề án mạng lưới trường lớp” đã được phê duyệt; đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy – học, chuẩn hóa các trường theo quy định. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thiết chế văn hóa phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của quận, xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và từng gia đình. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật, giữ vững trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị, đẩy lùi tiêu cực trong xã hội, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn; nhân rộng những mô hình, cách làm hay, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình ở khu dân cư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Nhà văn hoá Lao động quận, Nhà văn hoá phường; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân, chú ý các loại hình văn hóa trong đồng bào người Hoa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, kiên quyết xử lý vi phạm, không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Phát động sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc khám, chữa bệnh; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, khuyến khích xã hội hoá đầu tư phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, phòng khám bác sĩ gia đình; phấn đấu các Trạm Y tế phường có bác sĩ. Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh đến các khu phố, tổ dân phố; vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác truyền thông, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tuyên truyền thực hiện nghiêm chính sách của nhà nước về công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình. Tập trung giải quyết tốt an sinh xã hội, vấn đề bức xúc xã hội, chú trọng giải quyết tốt vấn đề lao động, tạo điều kiện để mọi người có việc làm và thu nhập ổn định; huy động các nguồn lực để chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người nghèo. Tập trung thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều theo chỉ đạo của Thành phố; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách đạt mức sống trên chuẩn cận nghèo của người dân trên địa bàn quận. Đẩy mạnh công tác huy động các nguồn vốn trong xã hội, cho vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ giảm nghèo, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Định kỳ tổ chức sàn giao dịch việc làm; tạo điều kiện cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp tư nhân. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cán bộ chuyên môn cho Trung tâm Dạy nghề quận, gắn kết nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và nhu cầu người lao động trên địa bàn. Xây dựng phường lành mạnh không còn tệ nạn ma túy – mại dâm, thực hiện tốt chương trình quản lý sau cai nghiện.

(4) Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, chính quy, sẵn sàng chiến đấu cao nhất, chủ động đấu tranh, đập tan âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để tình huống bất ngờ xảy ra. Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nhằm hạn chế gia tăng các loại tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án; đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là thực hiện tốt các biện pháp tổng hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo quy định; củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới; tổ chức đơn vị dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng tốt, huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tốt diễn tập hàng năm gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ và chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ hàng năm.

(5) Nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của quận, phường; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp điều kiện, chức năng, nhiệm vụ chính quyền đô thị. Thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa nền hành chính, trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện cơ chế liên thông từ quận đến phường và giữa các phòng ban, đơn vị trong giải quyết hồ sơ hành chính cho dân. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch hoạt động theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ, công chức; kịp thời ngăn ngừa, khắc phục sai phạm, phát hiện, xử lý cán bộ, công chức có hành vi quan liêu, tham nhũng. Thực hiện tốt các quy định trong tiếp công dân, đi cơ sở, tổ chức đối thoại trực tiếp; đổi mới phương pháp tiếp công dân, gắn tiếp dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức tốt các phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị; rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xây dựng mối quan hệ, quy chế làm việc trong từng tổ chức, giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị rõ ràng, khắc phục tình trạng chồng chéo, kém hiệu quả, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; mỗi năm thành lập 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động cấp ủy, sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ hàng năm đúng thực chất. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng ở địa bàn dân cư, đoàn viên thanh niên, người Hoa, nhất là ngành giáo dục, y tế và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, xây dựng thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy phường và Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện rà soát, bổ sung quy chế, quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ; quy trình quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh; thực hiện công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ, quan tâm bố trí cán bộ nữ, trẻ, người Hoa vào các chức danh cán bộ chủ chốt. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề, quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc khoa học. Thường xuyên đi cơ sở, duy trì việc tổ chức tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận với Nhân dân.

(7) Tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, khắc phục hành chính hoá, hướng hoạt động về cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện, phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, công tác vận động người Hoa, người có uy tín trong cộng đồng dân cư góp phần phát triển kinh tế – xã hội của quận.

8/ Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khoá X. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khoá XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong nhiệm 2015 – 2020.

10/ Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 42 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Quận dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

11/ Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực trong đời sống Nhân dân Quận 11.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quận tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 11 LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015-2020

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Iv Đảng Bộ Quận 9 / 2023

Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Quận 9 họp từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2010 tại Hội trường Nhà Thiếu nhi Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2005 – 2010) và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm (2010 – 2015) nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV:

1.1- Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III nhiệm kỳ ( 2005 – 2010 )

– Kinh tế phát triển đúng hướng theo cơ cấu Nghị quyết Đại hội đã xác định và phù hợp với lợi thế, tiềm năng của quận trong quá trình đô thị hóa; tốc độ tăng trưởng kinh tế trên lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ – Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chuyển đổi ngành nghề và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các phường sản xuất nông nghiệp được quan tâm thực hiện. Công tác chính sách xã hội, chăm lo diện chính sách, dân nghèo được quan tâm thực hiện tốt, mang lại những hiệu quả thiết thực; chất lượng giáo dục, hiệu suất đào tạo được tăng lên; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; có nhiều mô hình mới trong công tác xây dựng đời sống văn hóa; một số công trình văn hóa, lịch sử được tập trung xây dựng, nâng cấp và đưa vào hoạt động góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, hầu hết các chỉ tiêu đạt yêu cầu nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Bên cạnh những thành tựu Đảng bộ và nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, còn một số mặt hạn chế, yếu kém sau :

Kết quả phát triển kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự vững chắc và tương xứng với tiềm năng của quận; hiệu quả thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa cao; một số công trình trọng tâm chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ Nghị quyết đề ra. Hiệu quả hoạt động của một số nhà văn hóa phường, Trung tâm học tập cộng đồng chưa cao; chất lượng phong trào xây dựng khu phố văn hóa chưa đồng đều; chương trình giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Tỷ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự, phá án chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được quan tâm đúng mức. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao; một số cán bộ có biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm chưa cao; chất lượng tự kiểm tra ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính còn chuyển biến chậm. Hiệu quả hoạt động các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội, nòng cốt chính trị ở một số cơ sở còn hạn chế.

Ngoài các nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, còn có nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội: sự gia tăng dân số cơ học ngày càng nhanh đã phát sinh nhiều khó khăn trong công tác quản lý xã hội; cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với việc thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chính sách, trình tựthủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đã làm chậm tiến độ thực hiện một số dự án trọng tâm, trọng điểm của quận; công tác quy hoạch chi tiết phụ thuộc vào thời gian thẩm định phê duyệt của Thành phố nên chưa đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận.

Phải đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và tính chủ động, sáng tạo của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Nâng cao vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong việc mở rộng dân chủ đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, là cơ sở để vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết cần phải bám sát thực tiễn tình hình địa phương, từng thời điểm cần có những giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra và giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài; kịp thời sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Xác định công tác tổ chức, cán bộ là vấn đề quyết định trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; bố trí cán bộ phải phù hợp với năng lực sở trường nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

1.2- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ IV (2010 -2015):

mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Phát huy những tiềm năng, lợi thế, truyền thống cách mạng của địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân quận 9 nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; phát huy dân chủ cơ sở; nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ quận đến cơ sở; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; phấn đấu xây dựng Quận 9 trở thành quận đô thị phát triển”. Đại hội xác định Đại hội nhất trí tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu sau:

– Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ bình quân tăng hàng năm 17%, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bình quân tăng hàng năm 12%: tập trungthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2015); đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình Hợp tác xã làm ăn có hiệu quả để phổ biến nhân rộng. Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ – siêu thị – trung tâm thương mại trên địa bàn; tập trung giải quyết tình trạng chợ tự phát, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

– Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với quá trình đô thị hóa trên địa bàn và chương trình nông nghiệp đô thị của Thành phố: Đầu tư hỗ trợ hình thành khu du lịch sinh thái tại phường Long Phước; ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật ở các phường nông nghiệp; khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay cho nông dân đầu tư sản xuất.

– Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 95%: Phối hợp các ngành chức năng khảo sát, lập kế hoạch đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước sạch tại các khu vực có hệ thống nước cấp 3, ưu tiên đầu tư các khu vực thiếu nước sạch, dân cư đông; tiếp tục duy trì và phát triển chương trình nước sạch nông thôn.

– Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách bình quân hàng năm 160 tỷ đồng: Khai thác tối đa các nguồn vốn để tập trung đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản; huy động hiệu quả các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, vốn trong dân, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng tâm của quận; tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường, làm hẻm, chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận.

– Chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch; đảm bảo cân đối thu chi, có mức kết dư đạt 3% trên tổng chi thường xuyên: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chống thất thu thuế; chủ động khai thác các nguồn thu để đảm bảo đầu tư phát triển; đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm; chấp hành nghiêm các quy định về đấu thầu đối với mua sắm hàng hóa, trang thiết bị.

; – Xây dựng quy hoạch sử dụng đất 2010 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2010 – 2015; hoàn thành phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn quận, hoàn thành đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 tại phường Long Phước kiên quyết xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định đồ án quy hoạch và quản lý hiệu quả quy hoạch đã được duyệt; chú trọng kiện toàn nhân sự đảm bảo về năng lực trình độ chuyên môn để thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng, xử lý kiên quyết các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng; tập trung giải pháp chống ngập úng, xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường.

– Triển khai xây dựng 10 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hàng năm, tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%, hiệu suất đào tạo Tiểu học đạt 98%; hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở đạt 91% : Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực giáo dục – đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo quy hoạch mạng lưới trường lớp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng ở các phường, khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

– Hàng năm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các chương trình y tế Quốc gia. Xây dựng 11 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,25%; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 5,02%: Triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới y tế, thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng; đào tạo, củng cố đội ngũ cán bộ y tế, đầu tư thiết bị y tế kỹ thuật cao cho các trạm y tế để bảo đảm phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe người dân; tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 06 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, trong đó 03 phường đạt danh hiệu văn hóa; có 52 khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Hàng năm có 70% đơn vị, cơ quan, trường học đạt đơn vị văn hóa. Tỷ lệ tập luyện thể dục thường xuyên đến năm 2015 đạt 23% trên tổng số dân: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thông tin; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm văn hóa quận và các thiết chế văn hóa ở cơ sở; tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; duy trì và phát triển các hoạt động thể dục – thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đầu tư có trọng điểm vào các môn thể thao thế mạnh của địa phương.

– Thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo – tăng hộ khá. Đến cuối năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm từ 9,33% xuống còn 1,07% trên tổng số hộ dân. Hàng năm, đào tạo nghề cho 4.500 lượt người; giới thiệu giải quyết việc làm cho 4.000lượtlao động có việc làm ổn định : Huy động mọi nguồn lực để chăm lo tốt các gia đình chính sách, dân nghèo; đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Dạy nghề để đáp ứng nhu cầu dạy nghề trên địa bàn; liên kết với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn để mở rộng, nâng cao công tác dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

– Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương; hàng năm kết nạp 1% dân quân vào Đảng, đến cuối nhiệm kỳ nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân là 18%: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng trong hệ thống chính trị và nhân dân; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang;xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

– Kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên 5%/năm, nâng tỷ lệ phá án trên 65%/năm : Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư; xây dựng và phát triển mô hình phường và khu dân cư không còn ma túy – mại dâm; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Công an và Quân sự theo Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ.

– Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể của các ngành hoạt động tư pháp.

Chương trình cải cách hành chính; Chương trình xây dựng từ 3 chung cư cao tầng phục vụ nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp; Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; Chương trình giải quyết nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn; Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Công trình xây dựng Trụ sở hành chính quận; Công trình xây dựng mới Bệnh viện quận; Công trình mở rộng và nâng cấp đường Lê Văn Việt, đường Lã Xuân Oai, đường Bưng ông Thoàn; Công trình Công viên Nghĩa trang nhân dân;Công trình chỉnh trang đô thị tại phường Tăng Nhơn Phú A, Phước Long B, kết hợp nhiều phương thức để thực hiện nâng cấp và mở rộng – Tập trung thực hiện một số chương trình, công trình trọng tâm: 100 tuyến đường liên tổ, liên khu phố.

– ãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn mới nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng bộ và nhân dân : Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền; chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”.

– Cải tiến phương pháp đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với đánh giá cán bộ và việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo đúng thực chất; hàng năm có 70% tổ chức Đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hướng mạnh về cơ sở để chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc thực tiễn đặt ra; quan tâm củng cố kiện toàn các tổ chức đảng yếu kém, tăng cường cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ tiếp cận cơ sở; tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

– Đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng 100% tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện; 15 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 7 chi bộ trong doanh nghiệp 500 lao động trở lên; 100% trường học công lập có tổ chức đảng : tăng cường tiếp xúc gặp gỡ các chủ doanh nghiệp, quán triệt nội dung Chỉ thị 11 của Thành ủy; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đảm bảo theo quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân.

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng, tập trung kết nạp đảng trong địa bàn dân cư, giáo dục, doanh nghiệp tư nhân, y tế, đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 700 đảng viên mới: nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng cơ sở trong việc tạo nguồn phát triển Đảng; đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Đảng trong các trường học, doanh nghiệp tư nhân; gắn công tác kết nạp đảng với công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ.

– 100% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức: Tập trung thực hiện chương trình hành động của Quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo gắn với bố trí cán bộ phù hợp với năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để có điều kiện rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng: Thực hiện nghiêm túc các Quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề nhằm kịp thời khắc phục những vấn đề yếu kém, sai phạm của tổ chức Đảng cơ sở; củng cố, kiện toàn Ủy Ban kiểm tra các cấp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở.

– Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với công tác Dân vận của chính quyền: N âng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà đất trong công tác quản lý đô thị, môi trường và nhà đất . Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận của chính quyền, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong công tác vận động nhân dân; tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

– Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động nhân dân. Hàng năm có 80% đoàn thể cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 70%; tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên của các đoàn thể: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn tăng từ 20 – 25 %: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm hệ thống chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời sơ, tổng kết nhân rộng các phong trào hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; đưa các hoạt động, phong trào về cơ sở để tổ chức thực hiện; tăng cường đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác vận động nhân dân đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quận 9, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ quận đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

Khai Mạc Đại Hội Đảng Bộ Tp Hồ Chí Minh Lần Thứ 11 / 2023

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 444 đại biểu chính thức.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Báo cáo chính trị nêu rõ, trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, quyết tâm khắc phục những yếu kém, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; 11/14 chỉ tiêu Đại hội 10 Đảng bộ thành phố hoàn thành, trong đó, bốn chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 – 2019 tăng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế thành phố đóng góp hơn 22,2% kinh tế cả nước.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cơ bản dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ, theo đó năng suất lao động bình quân của thành phố cao hơn 2,6 lần so bình quân cả nước; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên; GRDP đầu người tăng liên tục qua các năm, bình quân gấp 2,4 lần so cả nước, ước năm 2020 là 6.328 USD/người.

Cơ cấu đầu tư chuyển dịch theo hướng tỷ trọng khu vực nhà nước giảm (chỉ còn 16,7%), tăng tỷ trọng đầu tư khu vực ngoài nhà nước là 69,1%; tỷ trọng khu vực FDI giữ ổn định, khoảng 14,2%; thu ngân sách thành phố luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước (năm 2019 khoảng 27%).

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực. Văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ tiếp tục phát triển; đặc biệt, năm 2020, trước đại dịch Covid-19, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp sáng tạo phòng, chống dịch hiệu quả, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và phục hồi kinh tế.

Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. Qua phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo, vấn đề bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách, có công có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện bảy chương trình đột phá thông qua những giải pháp và kết quả đạt được trong từng chương trình đã góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả có ý nghĩa. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu quả hơn; cán bộ, đảng viên tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, lòng tin trong nhân dân từng bước được củng cố, đóng góp quan trọng vào ổn định, bảo vệ và phát triển thành phố.

Công tác tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu có tiến bộ.

Báo cáo chính trị cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể mà TP Hồ Chí Minh hướng đến. Cụ thể, đến năm 2025, TP Hồ Chí Minh là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 – 9.000 USD.

Đến năm 2030, là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 – 14.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ và văn hóa của khu vực Đông-Nam Á.

Bên cạnh đó, tầm nhìn đến năm 2045, TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trong 5 năm qua, đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, bản lĩnh, chính trị, vững vàng, luôn đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, các giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 và đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2015-2020 rất quan trọng, đây là những thành tựu to lớn có ý lịch sử thay đổi diện mạo của đất nước và thành phố sau 35 năm đổi mới, hội nhập, và phát triển.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Bộ Chính trị đánh giá cao Đảng bộ thành phố đặt ra mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang đối với thành phố.

Với tiềm năng, lợi thế không nơi nào có được thiên thời địa lợi nhân hòa, hội tụ khá đầy đủ các yếu tố tạo động lực phát triển như nguồn nhân lực chất lượng cao, sự tiên phong trong khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, với hệ thống kết cấu hạ tầng khá phát triển, giàu tiềm năng, lợi thế trong các ngành, lĩnh vực trọng yếu, nhất là công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch và đô thị thông minh, Thủ tướng tin tưởng rằng, các mục tiêu này có tính khả thi cao, hoàn toàn có khả năng đạt được, đặc biệt với tinh thần “cả nước vì thành phố, thành phố vì cả nước” và sự nỗ lực phấn đấu, khát vọng phát triển vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Để đạt mục tiêu đó, Thủ tướng nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh phải nắm bắt vận hội, thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đặc biệt là sự năng động sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để hiện thực hóa khát vọng phát triển vươn lên mạnh mẽ.

Thành phố cần nhận thức sâu sắc đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng, tiên phong của thành phố để cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời thực hiện hóa mục tiêu phát triển thành phố, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, là động lực phát triển kinh tế của vùng và cả nước, trên cơ sở thực hiện tốt vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là việc thí điểm cơ chế đặc thù phát triển thành phố, sớm khắc phục hiệu quả những hạn chế, bất cập, tiếp tục phát triển với chất lượng tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thành phố cần tập trung làm tốt công tác xây dựng quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Thủ tướng lưu ý, thành phố cần xác lập vai trò hạt nhân phát triển của thành phố gắn kết chặt chẽ với vùng đô thị TP Hồ Chí Minh, các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm kết nối, hiệu quả, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực và phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quyết liệt tháo gỡ những nút thắt làm cản trở sự phát triển như: hạ tầng giao thông, nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư và hợp tác liên kết vùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm tại Đại hội.

TP Hồ Chí Minh cần đi tiên phong trong giải quyết bài toán phát triển đặt ra đối với đất nước, và các địa phương, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực gắn đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực; cần khai thác hiệu quả thế mạnh của một trung tâm khoa học – công nghệ và đào tạo quốc gia, nắm chắc thời cơ, không ngừng đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học – công nghệ, đi đầu trong lĩnh vực mới…

Với những điều thuận lợi, Thủ tướng yêu cầu, TP Hồ Chí Minh cần có những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đưa các yếu tố, các nội hàm, các cơ chế, đột phá nêu trên trở thành những động lực quan trọng, nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội.

Thủ tướng đề nghị, Đại hội chú trọng đặc biệt công tác tổ chức và nhân sự để sau Đại hội này, thành phố sẽ có được bộ máy tốt, một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, biết làm, tận tụy, nhiệt tâm, năng động, sáng tạo, tất cả vì sự nghiệp chung, vì sự phát triển của Thành phố mang tên Bác Hồ.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng