Nghị Quyết Đại Hội Quận Hai Bà Trưng / 2023 / Top 17 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Hai Bà Trưng Lần Thứ Xxvi Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

Ngày 03 và 04 tháng 8 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Trung tâm chính trị quận, số 8 phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Sửu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nôi; đồng chí Phạm Quang Nghị – Nguyên uỷ viên Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nôi; đồng chí Trần Văn Tuấn – nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các đồng chí thành viên trong tổ chỉ đạo đại hội Đại hội của Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận các thời kỳ cùng 243 Đại biểu chính thức đại diện cho hơn 20 nghìn Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Những nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quận Hai Bà Trưng trong tình hình mới.

2. Tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng; đồng thời, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động và thu nhập của nhân dân.

3. Thực hiện và quản lý nghiêm qui hoạch; xây dựng hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tang kỹ thuật cho phát triển đô thị theo qui hoạch; đảm bảo trật tự và văn minh đô thị gắn với bảo vệ môi trường.

4. Tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Xây dựng cộng đồng xã hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, tiến bộ. Từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

5. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tang cường củng cố quốc phòng. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại.

Các khâu đột phá:

1. Tiếp tục cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

3. Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân, quan tâm tới cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXVI gồm 41 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nam được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy khoá XXVI. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 15 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai bà Trưng khóa XXVI đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Các đồng chí Trần Quyết Thắng – Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy và đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó chủ tịch UBND quận được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy khoá XXVI. Với những kết quả nêu trên, có thể khẳng định Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã thành công rực rỡ. Thành công của Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận tạo sự đoàn kết, niềm tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quận. Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng và những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu do Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Nguyễn Như Cẩn- Phòng VH&TT quận

Cổng Thông Tin Điện Tử Quận Hai Bà Trưng / 2023

Nội dung và các điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020

Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của  Quốc hội được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV gồm 16 chương và 172 Điều, cụ thể:

Chương I. Những quy định chung: từ Điều 1 đến Điều 6.

Chương II. Bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên: gồm 04 Mục, từ Điều 7 đến Điều 21.

Chương III. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh: từ Điều 22 đến điều 24.

Chương IV. Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường: gồm 4 mục, từ Điều 25 đến Điều 49.

Chương V. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đô thị và nông thôn; trong một số lĩnh vực: gồm 02 Mục, từ Điều 50 đến Điều 71.

Chương VI. Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác: gồm 6 Mục, từ Điều 72 đến Điều 89.

Chương VII. Ứng phó với biến đổi khí hậu: Từ Điều 90 đến Điều 96.

Chương VIII. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường: từ Điều 97 đến Điều 105.

Chương IX. Quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường: gồm 03 Mục, từ Điều 106 đến Điều 120.

Chương X. Phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường và Bồi thường thiệt hại về môi trường: gồm 02 Mục, từ Điều 121 đến Điều 135.

Chương XI. Công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực bảo vệ môi trường: gồm 04 Mục, từ điều 136 đến Điều 154.

Chương XII. Hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường: từ Điều 155 đến Điều 156.

Chương XIII. Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức Chính trị – xã hội, tổ chức Chính trị xã hội – Nghề nghiệp, tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp và Cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường: từ Điều 157 đến Điều 159.

Chương XIV. Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường: từ Điều 160 đến Điều 163.

Chương XV. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: từ Điều 164 đến Điều 168.

Chương XVI. Điều khoản thi hành: từ Điều 169 đến Điều 171.

Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022, riêng đối với khoản 3 Điều 29 quy định “Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường” có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2021.

(Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14)

Phòng TN-MT quận

Tìm Luật Sư Giỏi Tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội / 2023

Các tiêu chí khi lựa chọn :

– Có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm thực tế;

– Tận tâm, tận lực hỗ trợ, có trách nhiệm với công việc, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp cho khách hàng;

– Chi phí hợp lý, hiệu quả công việc cao;

– Có mối quan hệ tốt với cơ quan, chính quyền, tổ chức khác để phục vụ tốt cho công việc của khách hàng;

– Các thông tin, tài liệu và những trao đổi công việc với khách hàng phải được bảo mật tuyệt đối.

Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo luật tại các địa chỉ đào tạo luật chất lượng cao trong cả nước, đó là Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Học viên tư pháp tại Hà Nội, cùng với đó là những năm làm việc tại các , Luật sư Thành đã thành lập Công ty Luật TNHH Huy Thành nhằm cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân trên toàn quốc, đặc biệt là tại Thành phố Hà Nội.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Luật sư Nguyễn Văn Thành – đã tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp cho rất nhiều các vụ trên mọi lĩnh vực như: Tư vấn giải quyết tranh chấp; đại diện theo ủy quyền trong và ngoài tố tụng; bào chữa, bảo vệ cho khách hàng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Hôn nhân và Gia đình; tư vấn cho các Tập kinh tế, doanh nghiệp,…

Bằng đạo đức hành nghề của một Luật sư, Luật sư Thành luôn cân nhắc và chỉ tiếp nhận những vụ việc có căn cứ cho thấy có thể giải quyết được, đáp ứng lợi ích cho khách hàng. Do vậy, Luật sư Thành được khách hàng trên cả nước rất tin tưởng.

MỌI THÔNG TIN QUÝ KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN THÀNH QUA:

– Gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6179 để được tư vấn, hẹn lịch;

– Đến Văn phòng tư vấn trực tiếp tại phòng 506 tầng 5 Tòa B Vinaconext 2 khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

– Gọi số 0909 763 190 để yêu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý.

Quý Khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết hơn về – Luật sư Nguyễn Văn Thành và các Bài viết của Luật sư Thành trong quá trình hành nghề.

Hội Nghị Công Bố Các Quyết Định Của Ban Thường Vụ Quận Ủy Hai Bà Trưng Về Công Tác Cán Bộ / 2023

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Quang Trung – Phó Bí thư Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND Quận. Cùng dự có đông đủ các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy khoá XXVI và lãnh đạo Văn phòng Quận ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác cán bộ; các Quyết định số 45-QĐ/QU, Quyết định số 46-QĐ/QU và Quyết định số 47-QĐ/QU, ngày 18/9/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy phân công đồng chí Nguyễn Quang Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận giữ chức vụ Trưởng Ban tổ chức Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Nguyễn Duy Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Phòng Nội vụ Quận giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; đồng chí Vũ Văn Hoạt – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Quận ủy và đồng chí Trần Lưu Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng và giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư Quận ủy trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Duy Sơn, Vũ Văn Hoạt và Trần Lưu Hoa, đồng chí Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam tin tưởng, với kinh nghiệm công tác đã có, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư Quận ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được phân công nhiệm vụ mới

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, thay mặt 04 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được phân công nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Duy Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận khẳng định tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và nỗ lực, cố gắng cao nhất, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trịnh Xuân Cường – Văn phòng Quận ủy