Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN – NHI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2024 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư 08/2024/TT-BNV ngày 27/10/2024 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi gồm các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lê Cao Tuấn, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Lữ Thị Thùy Quyên, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, Phó chủ tịch Thường trực;

4. Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc, Uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Tấn Phụ, Phó Giám đốc, Uỷ viên;

6. Bà Cao Thị Bích Thảo, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên.

7. Bà Nguyễn Thị Ly Ly, Phụ trách phòng Tài chính kế toán, Ủy viên;

8. Ông Trần Đình Điệp, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Uỷ viên;

9. Bà Trà Thị Thanh Vân, Phó trưởng khoa Nhi nội tổng hợp, Uỷ viên;

10. Ông Huỳnh Quốc Hiếu, Phó trưởng khoa Phụ, Ủy viên;

11. Ông Phạm Xuân Duy, Phó trưởng khoa Ngoại, Uỷ viên;

12. Ông Hà Vĩnh An, Phụ trách khoa Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Xuân Hoa Bắc, Phó trưởng khoa Tổng hợp, Ủy viên;

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên phòng Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Thái Cảnh, nhân viên phòng Tổ chức cán bộ, Tổ viên.

Điều 2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi có nhiệm vụ:

Tham mưu cho Giám đốc phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn để xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích theo quy định.

Hoạt động theo nguyên tác tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số.

Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng, nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà thuộc thành phần nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /QĐ-HT Hòa Hội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2012 – 2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v ban hành thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2012 – 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuyên Mộc;Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2012 – 2013 của trường tiểu học Kim Đồng; Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ, giáo viên tại đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Nay thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2012 – 2013 gồm các ông bà có tên trong danh sách đính kèm quyết định này.Điều 2: Hội đồng thi đua khen thưởng thực hiện nhiệm vụ theo Điều 24 của Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010.Điều 3: Các bộ phận đoàn thể, các cán bộ giáo viên, nhân viên và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

DANH SACH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG(Đính kèm quyết định số: /QĐ-HT ngày 10 /9/2012)

01Trần Min ToảnHiệu trưởngChủ tịch hội đồng

04Trần Thị Lan HươngKhối trưởng khối 1Thành viên

07Trương Thị Hải VĩnhChủ tịch Công đoànThành viên

08Ngô Nguyễn Thị Thu SươngTrưởng ban TTNDThành viên

(Danh sách này gồm có 08 người)

Quyết Định Thành Lập Hđ Thi Đua Khen Thưởng Trường Thcs Minh Quang Năm Học 2024

TRƯỜNG THCS MINH QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 43/QĐ-THCS MQ

Minh Quang, ngày 7 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2024 – 2024

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MINH QUANG

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011của Bộ Nội vụ H ướ ng d ẫ n th ự c hi ệ n Ngh ị đị nh s ố 42/2010/N Đ -CP ng à y 15 tháng 4 n ă m 2010 c ủ a Chính ph ủ quy đị nh chi ti ế t thi h à nh m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Lu ậ t Thi đ ua, Khen th ưở ng v à Lu ậ t s ử a đổ i, b ổ sung m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Lu ậ t Thi đ ua, Khen th ưở ng;

Căn cứ công văn số 15/HD -HĐTĐKT ngày 28/5/2013 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2024-2024; Xét đề nghị của Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng trường THCS Minh Quang năm học 2024 – 2024 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng Thi đua, khen thưởng có nhiệm vụ :

1. Tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động thi đua, khuyến khích động viên mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động sáng tạo, nỗ lực hoàn thành có hiệu quả và chất lượng cao các nhiệm vụ công tác được giao.

2. Đánh giá kết quả kết quả công tác năm học 2024 – 2024, xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để Hiệu trưởng khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Tâm

DANH SÁCH Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2024- 2024 ( Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-THCSMQ ngày 7/11/2024 của Hiệu trưởng trường THCS Minh Quang )

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

(Ấn định danh sách có 9 người)

Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs

Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Violet, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng 2024, Quy Trình Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng 2024, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Sự, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2024, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2024, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2024, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ, Quyết Định Khen Thưởng Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Và Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân,

Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học,

Nghị Định Thi Đua Khen Thưởng

Nghị Định Số 42 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định 91 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Khen Thưởng, Nghị Định Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Mới Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Luật Thi Đua Khen Thưởng, Hướng Dẫn Nghị Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Xét Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng, Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Giấy Đề Nghị Khen Thưởng, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng Đột Xuất, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Liên Đội, Công Văn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Hiệp Y Khen Thưởng, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Quy Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Ddieeuf187 Quy Định Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng Tặng Kỷ Niệmchuwowng, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Khen Thưởng, Tờ Trình Thôi Giư Chưc Vụ Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Đoàn Thanh Niên, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Liên Đội Vững Mạnh, Giấy Đề Nghị Khen Thưởng Thành Tích, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Và Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quyết Định Khen Thưởng 2024, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Định Khen Thưởng 2024, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An,

Nghị Định Số 42 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định 91 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Khen Thưởng, Nghị Định Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Mới Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Luật Thi Đua Khen Thưởng, Hướng Dẫn Nghị Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Xét Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng, Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Giấy Đề Nghị Khen Thưởng, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng Đột Xuất, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Liên Đội, Công Văn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Hiệp Y Khen Thưởng, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Quy Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Ddieeuf187 Quy Định Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ,