Nghị Quyết Hội Đồng Trường Lần 3 / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Biên Bản Họp Hội Đồng Trường Lần 3

PHÒNG GD &ĐT AN BIÊNTRƯỜNG TH HƯNG YÊN 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KÌ HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNGTrường Tiểu học Hưng Yên 2, năm học 2017-2018V/v Sơ Kết học kỳ I năm học 2017-2018;

2.2.2. Kết quả:11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường.3. Kết luận:Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018 và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ ba).

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CÁC THÀNH VIÊN

PHÒNG GD&ĐT AN BIÊNTRƯỜNG TH HƯNG YÊN 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/NQ-HĐTHưng Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾTLần họp thứ ba, năm học 2017-2018 của Hội đồng trườngTrường Tiểu học Hưng Yên 2

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trưởng Trường Tiểu học Hưng Yên 2, nhiệm kì 2014-2019;Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường, Trường Tiểu học Hưng Yên 2 trong năm học 2017-2018;Căn cứ biên bản họp Hội đồng trường ngày 15 tháng 12 năm 2017,QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018 (đính kèm Báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018);Điều 2. Hội đồng trường giao cho Ông Lâm Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua

Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần 1 Nghi Quyet Hd Truong 1 Doc

TRƯỜNG TIỂU HỌ C M Ỹ HƯNG

Số : 01/NQ-HĐT-THM H

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 -2015

Căn cứ Điều lệ Trường Phổ thông ban hành theo thông tư 12/2011 TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011;

Phiên họp thứ 1 Hội đồng trường Tiểu họ c Mỹ Hưng xã Mỹ Hưng diễn ra chiều ngày 03 tháng 9 năm 2014 sau khi đã được phòng GD&ĐT huyện Th anh Oai ra quyết định kiện toàn theo Quyết định số 80/QĐ-GD&ĐT ngày 18 tháng 02 năm 2014;

Thành phần tham dự: Các thành viên trong Hội đồng trường;

Nội dung phiên họp: Nghe Chủ tịch Hội đồng trường thông báo danh sách các thành viên hội đồng trường đã được kiện toàn, nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015 từ đầu năm đến thời điểm đầu tháng 9/2014 và Các thành viên của Hội đồng trường đóng góp ý kiến cho báo cáo thực hiện kế hoạch hoạt động năm học. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đảm trách trong thời gian qua, đề xuất các biện pháp thực hiện. Định hướng các chỉ tiêu để nhà trường cần tích cực chỉ đạo phấn đấu để đạt kết quả tốt trong học kì I năm học 2014 – 2015. Thông qua Quy chế hoạt động sửa đổi của Hội đồng trường.

Sau khi nghe các báo cáo tham luận của các thành viên và trả lời của BGH nhà trường, các tổ chức trong trường cùng các ý kiến góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ viên chức nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường,

1. Về công tác tư tưởng chính trị:

– 100% cán bộ – viên chức tiếp tục tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua của các cấp phát động. Tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

– 100% cán bộ – viên chức tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng quy chế công khai dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ.

– 100% cán bộ – viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng tác phong và quy chế CM của ngành. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, và cấp huyện. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc học sinh.

2. Công tác chuyên môn và công tác thi đua :

*Công tác thi đua:

– Công tác duy trì sĩ số: Chỉ đạo duy trì sĩ số đạt 100% trở lên, duy trì nề nếp học tập, sinh hoạt nội và ngoại khóa.

– Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày lễ kỉ niệm còn lại trong năm.

– 100% cán bộ – giáo viên, nhân viên thực hiện viết sáng kiến kinh nghiệm như đã đăng kí đầu năm. Mỗi cán bộ – giáo viên phải có 1 đổi mới trong giảng dạy, trong quản lý…

– Các đoàn thể trong nhà trường tiếp tục làm tốt nhiệm vụ để cuối năm đạt Vững mạnh.

– Tiếp tục phấn đấu để có:

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 8

+ GVG cấp huyện: 03 đ/c

– Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác Hội giảng để xét giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, quy định mỗi giáo viên dự giờ đồng nghiệp: 18 tiết / năm học (10 tiết của học kì I, 8 tiết của học kì II).

– Mỗi giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, duy trì sĩ số học sinh đến lớp.

– Tiếp tục mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có.

– Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra chuyên môn và thực hiện quy chế chuyên môn.

* Biểu quyết: 100%

Tiếp tục q uản lý tốt trang thiết bị , k hai thác sử dụng tối đa thư viện hiện có. Th ực hiện kế hoạch thư viện, kế hoạch mượn trả đã xây dựng và vệ sinh thư viện thường xuyên. Đ ịnh kì kiểm tra 2 tháng/lần có biên bản xác nhận, sửa chữa, bảo dưỡng (nếu có) kèm theo.

4. Công tác kiểm định chất lượng.

Tiếp tục tăng cường thu thập minh chứng, thực hiện lộ trình theo kế hoạch đã xây dựng về tự đánh giá và kiểm định chất lượng năm học 2014 – 2015.

5. Công tác khác:

Hiệu trưởng cùng ban đại diện hội PHHS hoàn thiện các hồ sơ thu góp tự nguyện hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường năm học 2014 – 2015. Thực hiện công tác thu – chi đúng mục đích, bàn bạc dân chủ, công khai rõ ràng.

Tiếp tục vận động xây dựng các loại quỹ phục vụ cho hoạt động chung của nhà trường phải có sự bàn bạc và thống nhất của tập thể cán bộ – viên chức

6. Thông qua quy chế hoạt động sửa đổi của Hội đồng trường.

( Có văn bản kèm theo)

Điều II. Trách nhiệm của Nhà trường – Công đoàn và Viên chức.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn, Đội:

Tiếp tục phối hợp với BGH nhà trường duy trì phong trào thi đua “Hai tốt”. Tổ chức các đợt thi đua theo kế hoạch, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao. Cùng Nhà trường quản lý các hoạt động của đơn vị theo điều lệ Công đoàn, Đoàn, Đội. Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ – viên chức. Phát hiện và kiến nghị với Hiệu trưởng biện pháp giải quyết và thực hiện tốt nội dung nghị quyết hội nghị. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật, chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ – viên chức. Định kỳ mỗi học kỳ Ban chấp hành công đoàn cùng với Hiệu trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ – viên chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết.

3. Trách nhiệm của cán bộ – viên chức:

Tiếp tục xây dựng sự đoàn kết trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển. Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công. Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn luyện, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung. Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn.

Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/9/2014 cho đến khi có Nghị quyết Hội đồng trường hủy bỏ Nghị quyết này.

Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 6 Cuối Năm Học 2022

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB-HĐT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ SÁU CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNGTrường Mầm non Mỹ Hưng cuối năm học 2017 – 2018V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo tổng kết, năm học 2017 – 2018

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Nguyễn Thị Việt Nhữ Thị Thủy CÁC THÀNH VIÊN

– Nguyễn Thị Mai : ……………………………………………………… – Phạm Thị Hương : ………………………………………………………– Hoàng Thị Thi : ………………………………………………………– Phạm Thị Như Ngọc : ………………………………………………………– Nguyễn Thị Thúy : ……………………………………………………… – Nguyễn Thị Việt : ……………………………………………………..

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/NQ-HĐT-MNMHMỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾTLần họp thứ ba cuối năm học 2016 – 2017 của Hội đồng trườngTrường Mầm non Mỹ Hưng

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 (đính kèm Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017);Điều 2. Hội đồng trường giao cho Bà Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh; phổ biến kết quả trước Hội đồng sư phạm nhà trường; báo cáo lãnh đạo cấp trên;Điều 3. Các thành viên của Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết và có báo cáo với Hội đồng trường trong phiên họp đầu năm học 2017 – 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn thì báo với Chủ tịch Hội đồng trường – Hiệu trưởng để

Phiên Họp Lần Thứ Ba Của Hội Đồng Trường

Chiều ngày 18 tháng 02 năm 2017, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức phiên họp lần thứ ba với sự tham dự của Ông Trần Việt Hùng – Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng trường; TS. Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Hội đồng trường; Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Liên Thái Bình Dương IMEX PAN PACIFIC, Tiến sĩ danh dự trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Hội đồng trường; Ông Nguyễn Văn Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoa Dalat Hasfarm, Ủy viên Hội đồng trường; chúng tôi Nguyễn Đức Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Hội đồng trường; chúng tôi Cao Thế Trình – Chủ tịch Hội đồng trường và các ủy viên Hội đồng trường.

Phiên họp cũng đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng trường với ThS. Nguyễn Viết Lan đã nghỉ hưu. Hội đồng trường cũng nhất trí không bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường.

Hội đồng trường đã đã thông qua Nghị quyết phiên họp lần thứ ba, trong đó nhấn mạnh, trong thời gian tới Nhà trường cần có những giải pháp toàn diện để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm:

– Xây dựng trường Đại học Đà Lạt trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia vùng Tây Nguyên; trường đại học định hướng ứng dụng theo Nghị định số 73/2005/NĐ-CP ngày 08/09/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học;

– Xây dựng chiến lược quốc tế hóa cho trường Đại học Đà lạt: Đạt chứng nhận CDIO quốc tế vào năm 2017 và được công nhận kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN vào năm 2019;

– Nâng cao và chuẩn hóa chất lượng ngũ cán bộ giảng dạy và chuyên viên;

– Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với xây dựng văn hóa đại học với mục tiêu: trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện;

– Tái cấu trúc các đơn vị trong nhà trường phù hợp với tình hình mới; đổi mới và nâng cao kết quả công tác tuyển sinh hệ chính quy, mở thêm ngành đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ;

– Đẩy mạnh và đổi mới nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế;

– Tiếp tục chỉnh trang khuôn viên nhà trường mang tầm đại học; nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác hành chính của nhà trường./.

Mai Minh Nhật