Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học

Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Năm 2023 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Ra Quyết Định Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học, Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Trường Và Công Đoàn Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Tiểu Luận Tình Huống Trong Lanh Dao, Quan Ly O Truong Tieu Hoc, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 4 Trường Tiểu Học, Đánh Giá Ngoài Tiêu Chuẩn 2 Trường Tiểu Học, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Trường Tiểu Học, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 3 Trường Tiểu Học, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2023 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Tiểu Luận Vi Phạm Thu Chi Trương Trường Học, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường , Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Tiêu Chuẩn Thiết Kế Trường Tiểu Học, 5 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Trường Tiểu Học, Tiểu Luận Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Tiểu Học, Đánh Giá Tiêu Chuẩn 1 Trường Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Tiểu Học Mức 1, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Hồ Sơ Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Tiểu Luận Về Văn Thư Trường Tiểu Học, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Kich Ban Hoi Nghi Bau Truong Ban, Pho Truong Ban, Tiêu Chí Môi Trường, Đơn Xin Vào Trường Tiểu Học, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Tiểu Học, Trường Tiểu Học, 5 Nội Quy Trường Tiểu Học, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Tiểu Học, Đồ án Trường Tiểu Học, Nội Quy Của Trường Tiểu Học, Đơn Xin ăn Bán Trú ở Trường Tiểu Học,

Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Năm 2023 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Ra Quyết Định Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Nội Dung Phân Đoạn Thị Trường, Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Và Xác Định Vị Thế Trong Marketing Du L, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học,

Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨCHƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC HƯƠNG

Trong 3 năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh của tập thể sư phạm, phong trào hoạt động chung của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành t ích nổi bật tạo tiền đề và điều kiện cho bước phát triển của thời kỳ mới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, GV được làm thường xuyên liên tục nên 100% Đảng viên nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lập trường chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác nâng cao chất lượng giáo dục được chú trọ ng . Tỷ lệ HS giỏi năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng đại trà được nâng lên rõ rệt. Công tác phổ cập giáo dục TH đạt mức độ 2

Công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên được củng cố, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, nội dung sinh họat khá phong phú

Cơ sở vật chất trường học có nhiều khởi sắc. Đồ dùng phục vụ dạy học khá đầy đủ.

Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện của chi bộ đó là:

Phong trào hoạt động đang còn mang tính thời vụ, chủ điểm

Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu dạy học hiện nay .

Công tác phát triển Đảng còn chậm chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

II . Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 201 5 – 2 01 7 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

– Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học 98-100%,

– Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

– 100% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, 60% giáo viên dạy giỏi cấp trường, 20% giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 7% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ;

– 80% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

– Phấn đấu đạt: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

– Công đoàn vững mạnh xuất sắc

– Đoàn đội: Xuất sắc

– Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 một cách vững chắc

– Giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 1

– Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở

* Công tác xây dựng đảng:

– Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng

– Kết nạp và chuyển chính thức 2 đ/c

– Cử đi học cảm tình Đảng: 2 quần chúng

III . Đại hội kêu gọi tập thể cán bộ, giáo viên hãy đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 201 5 – 201 7 đề ra. Đưa trường TH Đức Hương giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I ở mức vững chắc và từng bước xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II trong những năm tiếp theo.

IV . Đại hội giao cho cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 201 5 – 201 7 căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐỨC HƯƠNG NHIỆM KỲ 201 5 – 201 7

Nghị Quyết Hội Đồng Trường

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNGPHIÊN HỌP THỨ NHẤT

I. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày tháng 09 năm 2023II. Thành phần: – Đoàn Chúc Lịch (chủ trì cuộc họp) – Các thành viên trong hội đồng trường: 6/6 đ/c.III. Địa điểm: Văn phòng trường tiểu học Trịnh Tường số 1.IV. Nội dung:1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2023.2. Phân công nhiệm vụ đầu năm học 2023 – 2023.3. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2023.4. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2023 – 2023.5. Ý kiến đóng góp bổ sung của các thành viên trong hội đồng trường.V. Cụ thể:1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2023.1. Số lượng, chất lượng học sinh năm học 2014- 2023.Khối lớp Tổng số HSQuá trình học tậpNăng LựcPhẩm chất

58

83

77

82

2.Giáo viên.– Tổng số CBQL, GV : 39 đ/c+ Cán bộ quản lý. Tổng số: 03 đồng chí. – Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 02 đồng chí đạt 66,7%+ Đội ngũ giáo viên tổng số: 36 đồng chí – Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 25 đồng chí đạt 59,5%– Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 13 đồng chí đạt 31 %– Hoàn thành nhiệm vụ:4 đồng chí đạt 9.5%* Năng lực chuyên môn:– Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 26 GV.– Giáo viện dạy giỏi cấp huyện: 9. GV. – Giáo viện dạy giỏi cấp tỉnh : 1. GV.

1.3. Cơ sở vật chất: – Tổng số phòng học: 28 phòng + Phòng kiên cố : 6 phòng + Phòng bán kiên cố : 19 phòng + Phòng tạm: 3 phòng+ Bàn nghế học sinh tổng số 218 bộ = 436 chỗ ngồi– Các điểm trường đều có đủ các công trình vệ sinh và đảm bảo cho việc dạy và học. 1.4. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2014- 2023.a. Ưu điểm nổi bật: * Công tác chỉ đạo:– Chuyên môn nhà trường đã triển khai thực hiện nhiệm năm học của Bộ GD&ĐT, SGD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo đồng bộ xuyên suốt các hoạt động Giáo dục từ điểm trường chính đến các điểm trường. – Tổ cốt cán cấp trường, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, chia sẻ về phương pháp dạy học VNEN, Tiếng Việt CNGD, Vận dụng phương pháp VNEN vào dạy lớp ghép, PP bàn tay nặn bột, sinh hoạt chuyên môn mới và HĐ ngoài giờ lên lớp có chất lượng.– Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về Phương pháp dạy học, đánh giá học sinh Tiểu học theo TT 30 đạt hiệu quả.– Đổi mới phương pháp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban giám hiệu nhà trường, kiểm tra đột xuất để kịp thời nắm bắt tồn tại hạn chế từ đó có các biện pháp tháo gỡ, đặc biệt là chất lượng học sinh chưa đạt chuẩn KTKN. – Các hội thi chuyên môn của giáo viên và học sinh được đầu tư và thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao.– Duy trì bền vững kết quả PCGDTH – CMC và PCGDTH ĐĐT mức độ 2;– Duy trì lớp xóa mù ( Tại điểm Bản Tàng). * Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới sinh hoạt chuyên môn– Tích cực chuẩn bị các điều kiện cụ thể để triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống. Chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Đặc biệt có các giải pháp cụ thể kiểm soát chất lượng dạy và học nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu, tăng tỉ lệ học sinh phát triển một cách toàn diện.– Đội

Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Tiểu Học Tân Thịnh Nhiệm Kỳ 2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH

Số: 58 B /KH-HĐTTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Thịnh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

​ ​ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH NHIỆM KỲ 2023-2023 ​ ​ CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường Trường Tiểu học Tân Thịnh; mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Chi bộ Trường, với Hiệu trưởng và với các bộ phận chức năng của Trường Tiểu học Tân Thịnh.

Điều 1. Cơ sở pháp lý của Hội đồng trường:

Hội đồng trường được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây:

– Điều lệ trường Tiểu học, Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

– Quyết định số 359/QĐ-GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóavề viêc thành lập Hội đồng Trường Tiểu học Tân Thịnh;

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học;

b. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;

d. Quyết nghị về tổ chức, nhân sự theo qui định và có quyền giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu tr­ưởng, Phó hiệu trưởng.

e. Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

Điều 3. Cơ cấu của Hội đồng trường:

3.1. Hội đồng trường gồm có Chủ tịch, thư ký và các thành viên Hội đồng, do Phòng Giáo dục & Đào tạo trình UBND huyện Định Hóa ra quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị của Trường Tiểu học Tân Thịnh.

3.2. Chủ tịch Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu cử và UBND huyện Định Hóa ra Quyết định bổ nhiệm.

3.3. Thư kí hội đồng do Chủ tịch hội đồng chỉ định và ra quyết định công nhận.

Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng trong các lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động của Nhà trường và của Hội đồng trường; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Trường; đảm bảo hoạt động của Hội đồng trường; dự thảo các nghị quyết trước cuộc họp.

3.4. Các thành viên khác của Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm.

Các thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào các quyết nghị của Hội đồng trường trong các phiên họp của Hội đồng. Trong thời gian giữa hai phiên họp, mỗi thành viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các các Quyết nghị của Hội đồng và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của Trường Tiểu học Tân Thịnh.

Điều 5. Chế độ hội họp:

Hội đồng trường họp thường kì ít nhất ba lần trong một năm. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết.

Phiên họp Hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của hội đồng trở lên (trong đó có Chủ tịch hội đồng). Quyết nghị của Hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí. Quyết nghị của Hội đồng trường được công bố công khai.

Việc thông qua Quyết nghị của Hội đồng được thực hiện bằng biểu quyết.

Điều 7. Chế độ giải quyết công văn giấy tờ:

Công văn giấy tờ do cơ quan ngoài gửi đến cho Hội đồng trường được Thư ký tập hợp, đề xuất và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng trường cho ý kiến giải quyết.

Công văn, giấy tờ của Hội đồng trường gửi đến các cơ quan bên ngoài do Thư ký dự thảo; quyết nghị, kết luận của Hội đồng hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng ký thay mặt Hội đồng.

Điều 9. Điều kiện và kinh phí hoạt động:

Hội đồng trường có văn phòng và các phương tiện làm việc do Nhà trường bố trí và trang bị. Kinh phí hoạt động của Hội đồng trường trong kinh phí hoạt động của nhà trường.

CHƯƠNG III MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 10. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Chi bộ trường:

Chi bộ trường lãnh đạo Hội đồng trường thông qua các chủ trương, Nghị quyết của Đảng uỷ xã Tân Thịnh.

Điều 11. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng:

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị hoặc kết luận của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại Điều 23, khoản 3 của Điều lệ Trường Tiểu học. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với Quyết nghị của Hội đồng trường thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng trường đối với các vấn đề không trái với pháp luật hiện hành và Điều lệ này.

Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ của mình, báo cáo tình hình và kế hoạch hoạt động của Nhà trường tại các phiên họp của Hội đồng trường; chỉ đạo các bộ phận chức năng cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội đồng hoạt động bình thường.

Quan hệ giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp công tác, thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ trường Tiểu học.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng trường nhất trí quyết nghị thông qua. Trong quá trình hoạt động, nếu có điều gì vướng mắc sẽ được sửa đổi và trình Hội đồng xem xét ở kỳ họp gần nhất.

Quy chế này được Hội đồng trường Trường Tiểu học Tân Thịnh nhất trí thông qua./.

​ ​

Hội Nghị Đại Biểu Cha Mẹ Học Sinh Trường Tiểu Học Đức Ninh Năm Học 2023

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2023, Trường Tiểu học Đức Ninh đã tổ chức thành công HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2023 – 2023

Đến dự với Hội nghị có cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Sau những tiết mục văn nghệ vui vẻ của các đại biểu, Hội nghị được nghe báo cáo đánh giá hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2023 do ông Hoàng Ngọc Anh – Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh trình bày với những nhiệm vụ cụ thể: Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và Hội, giữa các thành viên trong Ban đại diện Hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của nhà trường; Quan tâm hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là các phong trào thi đua của nhà trường.

Ông Hoàng Ngọc Anh – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh báo cáo trước Hội nghị

Hội nghị được nghe cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường khái quát lại những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 -2023. Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận và khẳng định: Có được những kết quả tốt đẹp trên chính là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể CB, GV, NV nhà trường đồng thời cũng là sự thể hiện biết bao công sức, tâm huyết của các bậc phụ huynh đã đồng tâm, đồng lòng, đồng sức hỗ trợ động viên cả vật chất lẫn tinh thần cho nhà trường, nhất là sự năng nổ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học vừa qua.

Cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trước Hội nghị

Các tiết mục văn nghệ của giáo viên và phụ huynh rất hào hứng và sôi nổi đã đem đến cho Hội nghị một bầu không khí thân mật và vui vẽ.

Hội nghị ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của các vị đại diện Hội trong năm qua và thống nhất giữ lại Ban thường trực hội Cha mẹ học sinh năm học 2023 – 2023 gồm 3 vị:

1. Ông Hoàng Ngọc Anh – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 2 1

2. Ông Lê Quang Trung – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 4 4

3. Bà Đặng Thị Thương – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 5 1

Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2023 – 2023

Với sự đồng lòng nhất trí cao về Nghị quyết, Hội nghị Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2023-2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự đồng sức, đồng lòng với những nhiệm vụ đặt ra của nhà trường trong năm học là nguồn động viên lớn đối với tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên để các thầy cô giáo rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự gắn kết chặt chẽ, khăng khít giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS, sự quan tâm của cha mẹ học sinh, tin tưởng rằng nhà trường sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm học 2023 – 2023.

Theo Đặng Thị Loan – Trường Tiểu học Đức Ninh