Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trường Thcs Violet / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trường Ptdtbt

PHÒNG GD & ĐT THƯỜNG XUÂN

TRƯỜNG PTDTBT- THCS BÁT MỌT

Số: /NQ – HNCC

Thực hiệ n Thông tư liên tịch số 09/TTLT-TCCP- TLĐLĐ, ngày 04/12/1998 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng l iên đoàn l ao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và nội dung H ội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan;

Thực hiện công văn số 254/CĐN ngày 26/9/2003 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công văn số 2028/CV – TLĐ, ngày 05/12/2006 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo;

1. Tiếp tục thực hiện C hỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động: ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, cuộc vận động: ” Mỗi thầ y giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, t ự học và sáng tạo “.

2. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên cùng các hoạt động quản lý dạy học và quản lý các hoạt động khác trong nhà trường.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo nâng cao chất lượng đại trà, tăng tỉ lệ, số lượng, chất lượng học sinh giỏi các cấp học.

4. Củng cố nâng cao chất lượng , kết quả phổ cập giáo dục THCS, từng bước phổ c ậ p giáo dục trung học , công tác khảo thí và KĐCL CSGD .

6. Tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý và công tác cải cách hành chính trường học.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực :

III. Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

1. 100 % CB, GV,CNV có phẩm chất, đạo đức lối sống tốt, Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, quy định của ngành giáo dục; Không vi phạ m quy chế chuyên môn, Pháp luật .

4. Chất lượng hồ sơ: Xếp loại tốt 12 bộ ( 63,1%), còn lại là hồ sơ khá, không có hồ sơ xếp loại trung bình.

5. Chất lượng giờ dạy: Xếp loại Giỏi 10 đ/c ( 52,6%), hạn chế thấp nhất giờ dạy xếp loại trung bình.

6 . Các tổ tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng. Tổ chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ viên 1 lần/ tháng.

– Kết quả thi vào lớp 10 THPT: 100% HS đăng ký dự thi đủ điểm vào lớp 10 THPT Cầm Bá Thước.

+ Chất lượng hạnh kiểm:

Xếp loại hạnh kiểm tốt 80 % trở lên. Phấn đấu không có HS bị xếp loại hạnh kiểm trung bình.

– LĐTT cấp trường: 8 Đ/c.

* Danh hiệu thi đua tập thể:

1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, t in học, ngoại ngữ cho đội ngũ CB CC VC , xây dựng quy hoạch đội ngũ CB, công chức , viên chức kế cận.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn:

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích h ợp pháp chính đáng của CB CC VC , phát huy tinh thần làm c hủ, bình đẳng, công bằng và khách quan .

2.3. Cùng chính quyền phát động và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn mang tính xã hội và ngành nghề, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, r èn luyện CB CC VC trở thành những người lao động Giỏi, là ” tấm gương sáng ” cho đồng nghiệp và các em học sinh noi theo, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới đất nước , CNH, HĐH và hội nhập.

3.2. Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong, không vi phạm đạo đức nhà giáo, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết; Chủ động xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3.3. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao với năng s uất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ. Thực hiện văn hóa nơi công sở, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường .

V. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua Hội nghị (30/09/2015 ) cho đến khi có Nghị quyết mới. Nghị quyết được toàn thể Hội nghị CBCCVC thông qua và chỉ có hội nghị toàn thể CBCCVC mới có quyền sửa đổi bổ sung nghị quyết này./

Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC-NLĐ của nhà trường năm học 2015- 2016;

Đúng 7 giờ 30′ ngày 19 tháng 9 năm 2016 tại văn phòng trường TH Phương Trung I đã tiến hành tổ chức Hội nghị CBCCVC-NLĐ.

Về dự hội nghị có 53 đ/c CB – CNV nhà trường.

– Tại Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC-NLĐ năm học 2014 – 2015 và dự thảo Phương hướng , các biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 do đ/c Quách Thị Vân nêu.

– Hội nghị được nghe bản đăng kí thi đua của tập thể, cá nhân CĐV nhà trường

năm học 2015 – 2016

– Nghe ý kiến tham luận.

đã thống nhất

Điều 1. Thống nhất nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2014 – 2015.

Điều 2. Hội nghị thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015- 2016 với nội dung sau :

– Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành phù hợp điều kiện thực tế. Hội nghị nhất trí thông qua báo cáo và kế hoạch nhà trường năm học 2015-2016,và các ý kiến đóng góp cho bản báo cáo trình trước hội nghị .Hội nghị đã nhấn mạnh những chỉ tiêu và công tác trọng tâm, triển khai nhiệm vụ trong năm 2015-2016.

1.100% cán bộ giáo, CNV tham gia học tập và thực hiện tố các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

2- Đại hội đã nhấn mạnh những chỉ tiêu và công tác trọng tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

3- Phấn đấu 100% GV thi và đạt GV giỏi cấp cơ sở theo số lượng đăng ký.

1- Đối với học sinh : Toàn trường có 754 em

a- Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của HS là 754 em đạt 100%

b- Về học tập :

– Các môn còn lại : Loại hoàn thành : đạt 100 %

Loại chưa hoàn thành : 0

– Xây dựng tập thể thành khối đoàn kết, thống nhất cao, không vi phạm pháp luật.

– Xếp loại giờ dạy của GV : Tổng số giờ thao giảng trong năm học là 78 giờ ( đợt 20/11 và đợt 26/3 )

Trong đó : + Loại giỏi : 52 giờ đạt tỉ lệ 66 %

+ Loại khá : 20 giờ đạt tỉ lệ 26 %

+ Loại trung bình : 6 giờ đạt tỉ lệ 8 %

Không có loại chưa đạt yêu cầu.

– Số SKKN đạt cấp huyện là : 18 đ/c

– Số SKKN đạt cấp thành phố là : 2 đ/c

– Số GV dự thi GV giỏi cơ sở : 30 đ/c

– Hồ sơ GV : Loại tốt : 30 – loại khá : 9

– Giỏi Toán + Tiếng Việt – Lớp 5 : ….. em

– Giỏi Tiếng Anh Internet cấp huyện : 10 em

– Giỏi Tiếng Anh Internet cấp TP : 3 em

– Giỏi Toán Internet cấp huyện : 34 em

– Giỏi Toán Internet cấp TP : 6 em

– Giỏi Olympic Tiếng Anh cấp huyện : 3 em

– Giỏi Olympic Tiếng Anh cấp TP : 1 em

– HS viết chữ đẹp cấp huyện : 33 em

– Đạt danh hiệu HS nổi trội cá nhân : 381 em – đạt 50 %

– HS khen từng mặt cuối năm : 123 em – đạt 16 %

– HS đạt Cháu ngoan Bác Hồ : 750 em – đạt 99 %

+ Lớp tiên tiến : 22/22 lớp

+ Lớp VSCĐ : 22/ 22 lớp

– Chi bộ đạt trong sạch , vững mạnh tiêu biểu.

– công đoàn vững mạnh xuất sắc.

– Trường đạt tiên tiến xuất sắc – Trường Sáng – Xanh – Sạch- Đẹp- An toàn – Thân thiện

– Liên đội mạnh cấp : Trung ương

– Tổ 1, tổ 2 + 3 , tổ 4+5 đạt tổ, tổ văn phòng : đạt tổ xếp loại tốt .

Điều 3. Hội nghị thống nhất giao trách nhiệm:

1. Chủ toạ Hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉnh sửa hoàn thiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2015- 2016 để triển khai và tổ chức thực hiện.

2. Ban chấp hành côn đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên, các Tổ trưởng với chức năng tham gia quản lý, tổ chức vận động các thành viên trong tổ chức và đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra.

3. Ban Thanh tra nhân dân tăng cường giám sát thực hiện đầy đủ, đúng nội dung Nghị quyết này, cùng nhà trường xây dựng tập thể thành khối đoàn kết vững mạnh.

4. Mỗi cán bộ, công chức và các thành viên khác trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đề ra.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2015 thông qua Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới.

TM . HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

– CBCCVC-NLĐ trưởng THPT1;

Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức

Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2020, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi,

Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13,

Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Trường Đại Học Vinh Năm Học 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 2847/NQLT-ĐHV Nghệ An, ngày 8 tháng 10 năm 2012

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012 – 2013

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2012 – 2013 tiến hành vào ngày 6 tháng 10 năm 2012 trong không khí cán bộ công chức và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường phấn khởi đón chào năm học mới 2012 – 2013, ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Nhà trường thành trường trọng điểm, thực hiện khẩu hiệu hành động “Trường Đại học Vinh – nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”. Tham dự Hội nghị có 212 đại biểu là các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường; đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban nữ công và đại biểu được bầu từ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong toàn trường. Trên tinh thần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,

1. Báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012 – 2013.

2. Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2014.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị.

4. Báo cáo bổ sung về những vấn đề góp ý cho Báo cáo của Hiệu trưởng.

1. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; chú trọng thực hiện các cuộc vận động lớn, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động lớn của Ngành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết, nhất trí để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, giữ vững kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đổi mới công tác thi đua theo hướng thiết thực, cụ thể, làm động lực thúc đẩy mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

2. Đổi mới công tác cán bộ theo hướng coi trọng phẩm chất và năng lực thực tế, hiệu quả công việc. Thực hiện đổi mới, mềm dẻo và linh hoạt trong công tác quản lý, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tăng cường cải cách và chuyên nghiệp hoá công tác hành chính, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình Nhà trường điện tử. Tập trung xây dựng các khoa và bộ môn vững mạnh, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn.

3. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 666 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Tiếp tục hoàn thiện việc triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ, hoàn chỉnh việc điều chỉnh khung chương trình, chương trình chi tiết. Mở thêm các mã ngành đào tạo và mở rộng địa bàn tuyển sinh đại học, sau đại học. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 văn phòng đại diện của Nhà trường tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hoá. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng kế hoạch đào tạo và giảng dạy sau đại học, Trường THPT Chuyên và Trường Mầm non thực hành. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động đào tạo, tạo mọi điều kiện để người học phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động trong học tập và rèn luyện, được đào tạo các kỹ năng mềm, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội” và khẩu hiệu hành động “Đại học Vinh – Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động khoa học – công nghệ; chú trọng vào các đề tài phục vụ hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vùng miền. Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tạo nguồn thu từ hoạt động hợp tác và chuyển giao công nghệ.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 2011 – 2020. Đổi mới công tác kế hoạch – tài chính của Nhà trường theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật thuế của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả “Qui chế chi tiêu nội bộ”. Có giải pháp để tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đối với cán bộ trẻ. Tìm kiếm các giải pháp để xây dựng cơ sở vật chất theo hướng “kiên cố hoá, chuẩn hoá, hiện đại hoá”, quản lý hiệu quả việc thực hiện các công trình xây dựng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công”.

6. Tăng cường công tác thanh tra giáo dục và đảm bảo chất lượng theo hướng công khai, minh bạch góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của Nhà trường, các hoạt động được triển khai đúng chủ trương, quy định, trong sạch hóa môi trường giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người học.

7. Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bão lụt, công tác giữ gìn vệ sinh và môi trường xanh – sạch – đẹp – thân thiện. Nâng cao năng lực, chất lượng của các hoạt động phục vụ học sinh, sinh viên, học viên.

IV. Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012 – 2014 gồm 5 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức toàn trường thực hiện công tác thanh tra nhân dân của Nhà trường trong những năm 2012 – 2014.

Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường đoàn kết, nhất trí, nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 – 2013, xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, sớm trở thành trường trọng điểm, xứng danh trường đại học Anh hùng trên quê hương Bác.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG (đã ký) (đã ký) chúng tôi Nguyễn Thị Hường chúng tôi Đinh Xuân Khoa