Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trường Ptdtbt

PHÒNG GD & ĐT THƯỜNG XUÂN

TRƯỜNG PTDTBT- THCS BÁT MỌT

Số: /NQ – HNCC

Thực hiệ n Thông tư liên tịch số 09/TTLT-TCCP- TLĐLĐ, ngày 04/12/1998 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng l iên đoàn l ao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và nội dung H ội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan;

Thực hiện công văn số 254/CĐN ngày 26/9/2003 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công văn số 2028/CV – TLĐ, ngày 05/12/2006 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo;

1. Tiếp tục thực hiện C hỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động: ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, cuộc vận động: ” Mỗi thầ y giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, t ự học và sáng tạo “.

2. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên cùng các hoạt động quản lý dạy học và quản lý các hoạt động khác trong nhà trường.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo nâng cao chất lượng đại trà, tăng tỉ lệ, số lượng, chất lượng học sinh giỏi các cấp học.

4. Củng cố nâng cao chất lượng , kết quả phổ cập giáo dục THCS, từng bước phổ c ậ p giáo dục trung học , công tác khảo thí và KĐCL CSGD .

6. Tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý và công tác cải cách hành chính trường học.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực :

III. Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

1. 100 % CB, GV,CNV có phẩm chất, đạo đức lối sống tốt, Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, quy định của ngành giáo dục; Không vi phạ m quy chế chuyên môn, Pháp luật .

4. Chất lượng hồ sơ: Xếp loại tốt 12 bộ ( 63,1%), còn lại là hồ sơ khá, không có hồ sơ xếp loại trung bình.

5. Chất lượng giờ dạy: Xếp loại Giỏi 10 đ/c ( 52,6%), hạn chế thấp nhất giờ dạy xếp loại trung bình.

6 . Các tổ tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng. Tổ chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ viên 1 lần/ tháng.

– Kết quả thi vào lớp 10 THPT: 100% HS đăng ký dự thi đủ điểm vào lớp 10 THPT Cầm Bá Thước.

+ Chất lượng hạnh kiểm:

Xếp loại hạnh kiểm tốt 80 % trở lên. Phấn đấu không có HS bị xếp loại hạnh kiểm trung bình.

– LĐTT cấp trường: 8 Đ/c.

* Danh hiệu thi đua tập thể:

1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, t in học, ngoại ngữ cho đội ngũ CB CC VC , xây dựng quy hoạch đội ngũ CB, công chức , viên chức kế cận.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn:

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích h ợp pháp chính đáng của CB CC VC , phát huy tinh thần làm c hủ, bình đẳng, công bằng và khách quan .

2.3. Cùng chính quyền phát động và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn mang tính xã hội và ngành nghề, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, r èn luyện CB CC VC trở thành những người lao động Giỏi, là ” tấm gương sáng ” cho đồng nghiệp và các em học sinh noi theo, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới đất nước , CNH, HĐH và hội nhập.

3.2. Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong, không vi phạm đạo đức nhà giáo, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết; Chủ động xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3.3. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao với năng s uất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ. Thực hiện văn hóa nơi công sở, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường .

V. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua Hội nghị (30/09/2023 ) cho đến khi có Nghị quyết mới. Nghị quyết được toàn thể Hội nghị CBCCVC thông qua và chỉ có hội nghị toàn thể CBCCVC mới có quyền sửa đổi bổ sung nghị quyết này./

Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Trường Mầm Non 10

Năm học 2023-2023 là năm học có nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của đất nước nói chung cũng như quận Hoàng Mai nói riêng. Là năm tiếp tục thi đua thực hiện cuộc vận động ” Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, giáo dục trẻ; Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ” Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” ” xây dựng trường học hạnh phúc”. Đặc biệt, năm học với nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm: kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành GD&ĐT Hà Nội.

Trường mầm non 10-10 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, vừa chăm lo đầy đủ đời sống cho CBGVNV; tiếp tục xây dựng và phấn đấu nhà trường ngày một phát triển.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm học 2023-2023, được sự phê duyệt của phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, thống nhất của Chi ủy-Chi bộ-Lãnh đạo nhà trường, BGH phối hợp BCH CĐ nhà trường triệu tập Hội nghị CBVC năm học 2023-2023 vào ngày 11/10/2023.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, với những ý kiến góp ý thiết thực xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học, tập thể nhà trường đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường mầm non 10-10 năm học 2023-2023

Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức

Hội nghị cán bộ công chức

Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm học 20… – 20… được chúng tôi sưu tầm và cập nhật nội dung bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu, trách nhiệm của chính quyền công đoàn và cán bộ công chức được đề xuất và thực thi một cách cụ thể và chi tiết, đi kèm là các mẫu ví dụ trong ngành giáo dục để các bạn tham khảo và nghiên cứu, áp dụng trong công việc một cách hiệu quả nhất.

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức 2023 1. Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức số 1

Thực hiện Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 09/01/2023 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 36/2023/TT-BGDĐT về quy chế công khai trong các cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-SGDĐT-CĐGD ngày 09/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học …………

QUYẾT NGHỊ: I. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học ………..

– Tiếp tục triển khai hiệu quả việc ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 151/KH-ƯRND ngày 05/11/2014 của ƯBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mỏi căn bản, toàn diện giáo đục và đào tạo và các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động.

– Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2023” từ cơ sở. Tập trung củng cố vững chắc hoạt động của Trung tâm GDNN- GDTX theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ.

– Đa dạng hóa các chương trình, nội dung và hình thức tổ chức dạy học, chú trọng phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; quản lý tốt việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề; thực hiện giảm tải nội dung chương trình phù hợp với đốì tượng, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học; tổ chửc chương trình giáo dục khởi nghiệp tại Trung tâm.

– Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường nền nêp, kỷ cương, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học và bồi dưỡng giáo viên; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, báo cáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mớỉ căn bản và toàn diện giáo đục và đào tạo.

– Huy động mọi nguồn lực, tận dụng mọi tiềm năng tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; tăng cường nền nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ trong tâm năm học ……….. 1. Chỉ tiêu về qui mô, loại hình học tập

– Dạy văn hóa THPT hệ GDTX: 18 lớp, 837 học viên, trong đó: Khối 10, 6 lớp 285 HV; khối 11, 7 lớp 313 HV; khối 12, 5 lớp 239 HV .

– Liên kết đào tạo trung cấp nghề 33 lớp, 830 học sinh, trong đó : Khối 10, 11 lớp, 285 HS; khối 11, 11 lớp, 313 HS ; khối 12, 11 lớp, 232 HS .

– Dạy nghề cho lao động nông thôn: 02 lớp 60 học viên.

– Hướng nghiệp – dạy nghề phổ thông : 11 lớp, 316 HS.

– Chuyển giao KHKT cho người lao động: 100 học viên.

– Dạy Ngoại ngữ 980 học viên.

– Dạy tin học 960 học viên.

2. Về đánh giá xếp loại học sinh

– Hạnh kiểm: Tốt: 45%, Khá: 47%, TB: 8%, Yếu: 0%.

– Học lực: Giỏi: 0, Khá: 22%, TB: 75.5%; Yếu: 2.5%, Kém: 0%.

– Học sinh giỏi cấp cơ sở: 45.

– Học sinh bỏ học: 5%.

– Học sinh lưu ban: 0.2%.

– Học sinh tốt nghiệp: Văn hoá: 95%, Nghề: 100%.

– Không có học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm ATGT và mắc TNXH.

3. Xây dựng, phát triển đội ngũ CBGV

– Đạt chuẩn: 100%, trên chuẩn: 19.0%.

– Cao cấp LLCT: 01; trung cấp LLCT: 2; cử đi học trung cấp LLCT: 1; Thạc sĩ 1.

– Chứng chỉ Tin học: 100% trong độ tuổi.

– Chứng chỉ Ngoại ngữ: 100%.

– Kết nạp đảng viên mới: 01.

– Đánh giá xếp loại CBGV: Xuất sắc: 30%, Khá: 50%, trung bình, yếu: 20%.

– Lao động tiên tiến: 18.

– Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 0.

– Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2.

– Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 2.

– Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở: 6.

– Gia đình nhà giáo văn hoá: 100%.

– Nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà: 100%.

4. Danh hiệu tập thể

– Văn hóa: Lớp tiên tiến xuất sắc: 3; lớp tiên tiến 9; lớp khá 6; lớp TB: 0.

– Trung cấp nghề: Lớp tiên tiến XS 9; lớp tiên tiến 20; lớp khá 4; lớp TB: 0.

– Tổ lao động tiên tiến: 3, trong đó xuất sắc1.

– Đoàn thanh niên vững mạnh.

– Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

– Trung tâm tiên tiến xuất sắc.

III. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CBCC, VC 1. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:

– Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nâng cao năng lực quản lý và điều hành, cam kết thực hiện nhiệm vụ trong tâm của thủ trưởng đơn vị; cán bộ quản lý phải đổi mới từ công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đến việc tổ chức và kiểm tra đánh giá các hoạt động giáo dục trong đơn vị.

– Tổ chức các hoạt động giảng dạy của giáo viên, học tập của học viên và các hoạt động khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; xây dựng, quản lý đội ngũ nhà giáo, CBNV, xây dựng CSVC theo yêu cầu chuẩn hóa – hiện đại hóa theo những chỉ tiêu trong Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 05/11/2014 về thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr-TU ngày 08/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; đảm bảo lãnh đạo trung tâm phát triển lành mạnh, thực chất.

– Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đánh giá, đảm bảo tính nghiêm túc, chính xác, khách quan; đặc biệt là yêu cầu cao đối với đội ngũ CBGV, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo và thực hiện qui chế chuyên môn.

– Công khai hoạt động giáo dục đối với giáo viên và phu huynh học sinh, trung thực trong báo cáo kết quả hoạt đông giáo dục đối với cấp trên, không làm sai lệch kết quả giáo dục.

– Tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2023-2023, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tìm các giải pháp mới, phù hợp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm học …………

2 . Trách nhiệm của Chủ tịch công đoàn

– Triển khai và tổ chức cho CBGV thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui định của ngành và cơ quan đơn vị.

– Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

– Phối hợp với chính quyền chỉ đạo mọi hoạt động của Trung tâm nhằm từng bước hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tiến tới hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2023 – 2023.

– Chủ tịch công đoàn trung tâm phải nhận thức đầy đủ, mạnh dạn đổi mới tư duy, dám làm, không ngại va chạm để phối hợp với chính quyền thiết lập, duy trì kỷ cương, nền nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực chất.

– Tạo mọi điều kiện để CBGV học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ giáo viên, làm cho mọi người phấn khởi, đoàn kết, yên tâm công tác phấn đấu xây dựng trung tâm ngày càng phát triển.

3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức:

– Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững.

– Không vi phạm pháp luật, không mắc TNXH, không vi phạm đạo đức nhà giáo; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; hành vi, ngôn ngữ ứng xử của cán bộ, giáo viên phải mẫu mực có tác dụng giáo dục học sinh.

– Tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ và coi đây là một tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua.

– Mỗi cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên có ít nhất một sáng kiến trong công tác quản lý và giảng dạy.

IV. Hiệu lực thi hành:

Giám đốc trung tâm, BCH Công đoàn cùng toàn thể CB, CC, VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Nghị quyết đã được thông qua toàn thể Hội nghị cán bộ công chức và có hiệu lực kể từ ngày 21/9/………

TM . Hội nghị cán bộ công chức:

2. Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức số 2

Căn cứ điều 11 Nghị định 71/1998/CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, trường học; Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ – Công chức trong cơ quan; Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Căn cứ Hướng dẫn 01/HD-TV ngày 02/01/1999 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ – Công chức; Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học ………. đã được Hội nghị Cán bộ – Công chức các tổ thuộc ………….. thông qua ngày……. tháng…… năm…….; Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ-Công chức đơn vị nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau : I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học ………………., thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.Trong năm học………………….đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nhiệm vụ 1: 2. Nhiệm vụ 2:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN – CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC: 1) Trách nhiệm của Thủ trưởng:

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Cán bộ – Công chức.

Tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ – Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ – công chức; Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị.

Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Điều 9 của Luật Công Đoàn và điều 12 Nghị định 133/HĐBT ngày 20/04/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công Đoàn.

Cùng Ban chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức của đơn vị đã nêu trên và định ra những việc tiếp tục thực hiện.

2) Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn:

Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao.

Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.

Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ – công chức.

Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban chấp hành cùng với Thủ trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết.

3) Trách nhiệm của Cán bộ – Công chức:

Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.

Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị .

Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.

Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.

III. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH:

1) Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị và cấp trên.

2) Tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.

3) Thay mặt cho Hội nghị

Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.

4) Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày……../……./…….cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức mới.

Thủ trưởng:…………………………………………………………..

Đại diện BCH/CĐ:…………………………………………………..

Đại diện CB-CC:…………………………………………………….

Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC-NLĐ của nhà trường năm học 2023- 2023;

Đúng 7 giờ 30′ ngày 19 tháng 9 năm 2023 tại văn phòng trường TH Phương Trung I đã tiến hành tổ chức Hội nghị CBCCVC-NLĐ.

Về dự hội nghị có 53 đ/c CB – CNV nhà trường.

– Tại Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC-NLĐ năm học 2014 – 2023 và dự thảo Phương hướng , các biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 – 2023 do đ/c Quách Thị Vân nêu.

– Hội nghị được nghe bản đăng kí thi đua của tập thể, cá nhân CĐV nhà trường

năm học 2023 – 2023

– Nghe ý kiến tham luận.

đã thống nhất

Điều 1. Thống nhất nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2014 – 2023.

Điều 2. Hội nghị thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023- 2023 với nội dung sau :

– Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành phù hợp điều kiện thực tế. Hội nghị nhất trí thông qua báo cáo và kế hoạch nhà trường năm học 2023-2023,và các ý kiến đóng góp cho bản báo cáo trình trước hội nghị .Hội nghị đã nhấn mạnh những chỉ tiêu và công tác trọng tâm, triển khai nhiệm vụ trong năm 2023-2023.

1.100% cán bộ giáo, CNV tham gia học tập và thực hiện tố các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

2- Đại hội đã nhấn mạnh những chỉ tiêu và công tác trọng tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2023.

3- Phấn đấu 100% GV thi và đạt GV giỏi cấp cơ sở theo số lượng đăng ký.

1- Đối với học sinh : Toàn trường có 754 em

a- Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của HS là 754 em đạt 100%

b- Về học tập :

– Các môn còn lại : Loại hoàn thành : đạt 100 %

Loại chưa hoàn thành : 0

– Xây dựng tập thể thành khối đoàn kết, thống nhất cao, không vi phạm pháp luật.

– Xếp loại giờ dạy của GV : Tổng số giờ thao giảng trong năm học là 78 giờ ( đợt 20/11 và đợt 26/3 )

Trong đó : + Loại giỏi : 52 giờ đạt tỉ lệ 66 %

+ Loại khá : 20 giờ đạt tỉ lệ 26 %

+ Loại trung bình : 6 giờ đạt tỉ lệ 8 %

Không có loại chưa đạt yêu cầu.

– Số SKKN đạt cấp huyện là : 18 đ/c

– Số SKKN đạt cấp thành phố là : 2 đ/c

– Số GV dự thi GV giỏi cơ sở : 30 đ/c

– Hồ sơ GV : Loại tốt : 30 – loại khá : 9

– Giỏi Toán + Tiếng Việt – Lớp 5 : ….. em

– Giỏi Tiếng Anh Internet cấp huyện : 10 em

– Giỏi Tiếng Anh Internet cấp TP : 3 em

– Giỏi Toán Internet cấp huyện : 34 em

– Giỏi Toán Internet cấp TP : 6 em

– Giỏi Olympic Tiếng Anh cấp huyện : 3 em

– Giỏi Olympic Tiếng Anh cấp TP : 1 em

– HS viết chữ đẹp cấp huyện : 33 em

– Đạt danh hiệu HS nổi trội cá nhân : 381 em – đạt 50 %

– HS khen từng mặt cuối năm : 123 em – đạt 16 %

– HS đạt Cháu ngoan Bác Hồ : 750 em – đạt 99 %

+ Lớp tiên tiến : 22/22 lớp

+ Lớp VSCĐ : 22/ 22 lớp

– Chi bộ đạt trong sạch , vững mạnh tiêu biểu.

– công đoàn vững mạnh xuất sắc.

– Trường đạt tiên tiến xuất sắc – Trường Sáng – Xanh – Sạch- Đẹp- An toàn – Thân thiện

– Liên đội mạnh cấp : Trung ương

– Tổ 1, tổ 2 + 3 , tổ 4+5 đạt tổ, tổ văn phòng : đạt tổ xếp loại tốt .

Điều 3. Hội nghị thống nhất giao trách nhiệm:

1. Chủ toạ Hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉnh sửa hoàn thiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2023- 2023 để triển khai và tổ chức thực hiện.

2. Ban chấp hành côn đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên, các Tổ trưởng với chức năng tham gia quản lý, tổ chức vận động các thành viên trong tổ chức và đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra.

3. Ban Thanh tra nhân dân tăng cường giám sát thực hiện đầy đủ, đúng nội dung Nghị quyết này, cùng nhà trường xây dựng tập thể thành khối đoàn kết vững mạnh.

4. Mỗi cán bộ, công chức và các thành viên khác trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đề ra.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2023 thông qua Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới.

TM . HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

– CBCCVC-NLĐ trưởng THPT1;

Nghị Quyết Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thực hiện Công văn số 3421/CV-PGD&ĐT ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC và đăng ký thi đua năm học 2023- 2023 ;

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hôi nghị CBCCVC năm học 2023 – 2023;

Ngày 28 tháng 09 năm 2023 Trường Mầm non Chu Minh đã tiến hành tổ chức hội nghị CBCCVC hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2023 – 2023 và dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2023, thông qua quy chế làm việc, quy định về công tác thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu học phí và các khoản thu khác,Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn.

Hội nghị CBCCVC trường MN Chu Minh đã thống nhất

QUYẾT NGHỊ I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu năm học 201 1.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành đề ra. 8 – 2012. Huy động trẻ đến lớp: 9:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với yêu cầu đặc thù của Ngành là gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và“, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“

– Huy động trẻ đến lớp: 519 trẻ

Khối nhà trẻ : 2 nhóm : 76 trẻ đạt tỷ lệ: 23%;

Khối mẫu giáo: 13 lớp: 443 cháu; Đạt tỷ lệ: 85 %;

Trẻ 5 tuổi: 173 cháu đạt tỷ lệ 100%;

+ 70 % trẻ khuyết tật ở vận động ở thể nặng trong độ tuổi mầm non được học hoà nhập;

+ 100% trẻ đến trường mầm non được học 02 buổi/ngày;

+ 100% trẻ em 5 tuổi đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục mầm non .

3. Về chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng .

– 100% nhóm lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất tinh thần cho trẻ

– 100% trẻ được ăn bán trú tại trường, mức ăn 12.000đ/ trẻ/ngày .

– 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm

– 100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

4. Về công tác giáo dục

– Phấn đấu cuối năm giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân dưới 4%, suy dinh dưỡng thể thấp còi du2,1% cuối năm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở thể nhẹ cân và thấp còi còn dưới 5 %.

– Duy trì việc công nhận ” Bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”

– 100% nhóm lớp thực hiện chương trình giáo duc mầm non theo qui định

– 100% các lớp 5 tuổi tham gia hội thi “Giai điệu tuổi hồng”

– 100% nhóm lớp thực hiện đổi mới phương pháp, tăng cường thực hiện nội dung giáo dục thể chất cho trẻ.

– 100% CBGV thực hiện tốt Chương trình GDMN và thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng hướng dẫn của sở GD&ĐT Hà Nội .

– 100% nhóm lớp thực hiện tốt chuyên đề ” Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” chuyên đề lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

– Phấn đấu đạt chất lượng giáo dục các mặt:

* Đối với nhà trẻ:

+ Lĩnh vực thể chất: 96 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm- quan hệ xã hội: 96 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 95% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực nhận thức: 96 % trẻ đạt trở lên.

* Đối với mẫu giáo:

+ Lĩnh vực thể chất: 96% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm- quan hệ xã hội: 96 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 95% trẻ đạt trở lên;

5.Chất lượng đội ngũ GV mầm non:

+ Lĩnh vực nhận thức: 96 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: 96% trẻ trở lên.

– 100% Cán bộ quản lý có trình độ đạo tạo CM trên chuẩn,có bằng trung cấp LLCT, chứng chỉ về QLNN, QLGD.

– 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%

– Giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn đạt 95,3%.

– 100% CBGV, NV được đánh giá, phân loại công chức viên chức ,HĐLĐ hàng tháng.

– 100% CBQL, GV được đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng.

– 100% giáo viên thực hiện “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” Thực hiện chuyên đề phát triển ngôn ngữ.

– Công tác bồi dưỡng thường xuyên: 100% CBGV có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

– 100% giáo viên lớp 5 tuổi biết cách đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển và đánh giá theo mục tiêu.

– 100% giáo viên 3-4 tuổi biết đánh giá trẻ theo mục tiêu trẻ 3-4 tuổi.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia:

– 100% giáo viên biết sử dụng CNTT trong tổ chức các hoạt động giáo dục

– Tăng cường công tác phát triển đảng trong năm học từ 2- 4 đ/c

– Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, bổ xung trang thiết bị dạy và học cho giáo viên và học sinh.

– Đầu tư mua sắm trang thiết bị nhà bếp như: Tủ cơm ga ,thùng, chậu, xoong, nồi, chăn, chiếu, và một số trang thiết bị khác, sửa chữa hoặc nâng cấp thiết bị điện nước, đồ dụng đồ chơi cho trẻ bảo đảm đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

– Tiếp cận và đầu tư kinh phí sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý, nuôi dưỡng,

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, và sử dụng có hiệu quả đồ dùng tự tạo.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Phổ biến quán triệt kịp thời đến 100% đội ngũ CBQL, GV, NV các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, văn bản quản lý chỉ đạo của ngành, cập nhật các văn bản mới ban hành hoặc thay thế, lưu giữ đầy đủ, khoa học tại trường.

Có kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục, học tập xanh – sạch – đẹp – văn minh và xây dựng phong cách nhà giáo, văn hóa trường học trong đội ngũ CBQL-GV-NV tại các cơ sở GDMN

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, các qui định về thu chi tài chính, thực hiện tốt 3 công khai trong các cơ sở giáo dục mầm non, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Cam kết không vi phạm các khoản thu ngoài qui định về thu chi.

8.Công tác thi đua:

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác tự kiểm tra trong nhà trường. Đảm bảo báo cáo, thống kê, thông tin chính xác kịp thời theo đúng quy định của các cấp quản lý giáo dục.

Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, các Đề án, Kế hoạch về GDMN. Bằng nhiều hình thức phù hợp thiết thực và hiệu quả đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng; Huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN, đáp ứng nhu cầu phổ cập GDMNTENT và phát triển GDMN của địa phương..

* Danh hiệu thi đua cá nhân:

– Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp huyện: 10đ/c

– Danh hiệu lao động tiên tiến: 7đ/c

– Danh hiệu giáo viên, nhân viên giỏi cấp huyện: 04đ/c

– Danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường: 20 đ/c đạt 46,5%

– Danh hiệu lao động tiến tiến cấp trường: 45/62 đạt 70%

* Danh hiệu thi đua tập thể:

– Chi bộ Đảng đạt ” Trong sạch vững mạnh”

– Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao đông xuất sắc” cấp TP.

– Giữ vững danh hiệu ” Trường chuẩn quốc gia, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

– Trường học thân thiện HSTC: Xuất sắc

II. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, Công đoàn cơ sở và mỗi CBVC:

1.Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

2.Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

3.Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động CBGVNVtrong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

4.Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ.

Tổ chức đánh giá tổng kết các hoạt động và tổ chức khen thưởng tại trường học.

2. Tránh nhiệm Phó hiệu trưởng:

5.Cuối năm thực hiện đánh giá cán bộ, giao viên nhân viên công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.

6.Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức mỗi năm một lần theo qui định của nhà nước.

a) Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công;

b) Điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền;

c) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

3.Trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường:

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục

2. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

3. Thực hiện đúng quy định của Luật cán bộ công chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; bảo vệ uy tín của nhà trường.

4.Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường.

1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

5.Trách nhiệm của cha mẹ, và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường .

1. Ban đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

III. Thông qua các khoản thu chi nội bộ:

1.2. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.

1.3. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

+ Học phí: 75.000đ/trẻ/tháng

+ Đồ dùng học phẩm:

Nhà trẻ 100.000đ/trẻ/năm

Mẫu giáo: 150.000đ/trẻ/năm

+ Đồ dùng Bán trú: 150.000đ/trẻ/năm

+ CSBT: 150.000đ/trẻ/tháng

+ Nước uống: 72.000đ/trẻ/năm

+ Học phí: chi cải cách tiền lương 40 % chi khác 60%

+ Đồ dùng học phẩm: Chi mua sắm đồ dùng cá nhân cho trẻ theo thông tư 02

+ Đồ dùng bán trú: Chi mua sắm đồ dùng phục vụ cho trẻ ăn ở bán trú.

+ Chăm sóc bán trú: Chi 18,5% cho cán bộ QL và kế toán thủ quỹ

IV. Ý kiến tham luận: THƯ KÝ CHỦ TỌA

Chi 69,5% cho GV và 12% cho NV nuôi dưỡng và NV khác.

+ Tiền nước uống chi nước uống hàng ngày cho trẻ.

Nghị quyết đã được thông qua và …. Đại biểu về dự dại hội nhất trí

Phương Thị Bích Liên @ 10:04 09/11/2023 Số lượt xem: 164