Nghị Quyết Hội Nghị Mới Nhất / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất

Các Nghị Quyết Trung Ương 6 ‘vừa Cơ Bản, Vừa Cấp Bách’

Nghị Quyết Về Giáo Dục

Nghị Quyết Của Đảng Về Giáo Dục

Nghị Quyết Của Đảng Về Văn Hóa

Nghị Quyết “đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo, Đáp Ứng Yêu Cầu Cnh, Hđh Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Và Hội Nhập Quốc Tế

Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Nghị Quyết Mới Nhất, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Quốc Hội, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết 51 Của Bộ Quốc Phòng Năm 2005, Điều 3 Nghị Quyết 35 Năm 2000 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 96/2015/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 7 Về Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Huyện Xã, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Nghị Quyết Quốc Hội Về Luật Quy Hoạch, Nghị Quyết Số 64/2013/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Cp 1998 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia, Nghi Quyet So 08 Khoa 8 Cua Bo Chunh Tri Ve Chien Luo C Bao Vẹ An Njnh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28/nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghi Quyet 08 Khoa 8 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08-nq/tư Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ưng 8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Nghị Quyết 2013 Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Quốc Hội Thuộc Loại Văn Bản Nào Giải Thích, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ,

Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Nghị Quyết Mới Nhất, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Quốc Hội, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14,

Nghị Quyết Của Chính Phủ

Hệ Thống Biểu Mẫu Và Các Nghị Quyết Mới 2022

Nghị Quyết Mới Về Xây Dựng Và Phát Triển Tỉnh Thừa Thiên

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hđnd

Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội

Nghị Quyết 102/2015/qh13 Ban Hành Nội Quy Kỳ Họp Quốc Hội

Nghị Quyết 144/2016/qh13 Lùi Hiệu Lực Bộ Luật Hình Sự Tố Tụng Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Thi Hành Tạm Giữ

Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Việc Tổ Chức Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992

Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Tổ Chức Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992

Công Bố Lệnh Của Chủ Tịch Nước Về Hiến Pháp Và Nghị Quyết Thi Hành

Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Số 7 Về Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Nghị Quyết Quốc Hội Về Luật Quy Hoạch, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Huyện Xã, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 64/2013/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 96/2015/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết 51 Của Bộ Quốc Phòng Năm 2005, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Điều 3 Nghị Quyết 35 Năm 2000 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Quốc Hội Thuộc Loại Văn Bản Nào Giải Thích, Nghi Quyet So 08 Khoa 8 Cua Bo Chunh Tri Ve Chien Luo C Bao Vẹ An Njnh Quoc Gia, Nghị Quyết 2013 Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ưng 8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Cp 1998 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 08-nq/tư Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Khoa 8 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 28/nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 08 Ngày 17/12/1998 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc,

Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Quyết Định Hợp Nhất Số 04/qĐhn- Bqp Ngày 05 Tháng 6 Năm 2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc,

Thảo Luận Dự Thảo Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Tổ Chức Chính Quyền Đô Thị Tại Tp Hồ Chí Minh

Chính Phủ Thống Nhất Dự Thảo Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Phát Triển Đà Nẵng

Thẩm Định Dự Thảo Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Tổ Chức Chính Quyền Đô Thị Tại Tphcm

Cho Ý Kiến Dự Thảo Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Phát Triển Thành Phố Đà Nẵng

Mẫu Nghị Quyết Hội Nghị Người Lao Động Năm 2022 Mới Nhất

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng

Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng

Nghị Quyết Số 116 Giảm Thuế Tndn Phải Nộp Năm 2022

Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Giảm Thuế Tndn Năm 2022

Hội nghị người lao động là cuộc họp có tổ chức do người sử dụng lao động chủ trì tổ chức hàng năm có sự tham gia của người lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở để nhằm trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ cho người lao động.

– Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện. Hội nghị người lao động được tổ chức ít nhất một năm một lần.

– Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

– Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật lao động.

– Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp.

Theo điều 9 của Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

– Áp dụng đối với doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên 2. Đối tượng thực hiện tổ chức hội nghị người lao động:

– Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động.

3. Mẫu Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022 mới nhất

Mẫu Nghị quyết Hội nghị Người lao động được xây dựng theo mẫu số 3 tại Công văn số 114/LĐLĐ ngày 7/3/2019 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc ban hành biểu mẫu hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

4. Mẫu biên bản hội nghị người lao động

Mẫu biên bản hội nghị người lao động nêu trên được xây dựng theo mẫu số 4 tại Công văn số 114/LĐLĐ ngày 7/3/2019 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc ban hành biểu mẫu hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Nghị Quyết 26,27,28 Nqtw 7 Khoá 12

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Dùng Cho Mọi Chức Vụ

Bộ Chính Trị Xem Xét Nghị Quyết Về Thu Hút Fdi

Xem Xét Thông Qua Nghị Quyết Về Thu Hút Fdi

Bộ Chính Trị Sẽ Ra Nghị Quyết Thu Hút Fdi Có Chọn Lọc

Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng

Huyện Yên Lạc Cụ Thể Hóa Nghị Quyết Của Đảng Về Đổi Mới Giáo Dục Và Đào Tạo

Giáo Dục, Đào Tạo Lai Châu Sau 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Về Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện

Trường Đại Học Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Tích Cực Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Về Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Đào Tạo

Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Tham Gia Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Bộ Chính Trị Ban Hành Nghị Quyết Về Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Giấy Đề Nghị Bổ Sung Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng V, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thị Xã Hương Trà, Nghị Quyết Xin Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Năm 2022 Của Đảng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Mẫu Bài Thu Hoach Học Tập Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Khóa Xii Của Đảng, Nghị Quyết 9 Bch Tw Đảng Khóa Xi, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Cho Ra Khỏi Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2022, Nghị Quyết 9 Của Đảng Bộ Tphcm, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông,

Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Giấy Đề Nghị Bổ Sung Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng,

Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Chương Trình Hành Động Về Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Ninh Bình Đẩy Mạnh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp Ứng Yêu Cầu Hội Nhập

Về Giáo Dục, Đào Tạo, Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Gò Vấp Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022

Khái Niệm Và Thành Phần Nguồn Của Luật Hành Chính?

Nghị Định Mới Nhất Về Bảo Hiểm Xã Hội

Dự Thảo Lệ Phí Trước Bạ

7 Nội Dung Quan Trọng Về Lựa Chọn Nhà Thầu Tại Nghị Định 63

Nghị Định Đánh Giá Công Chức

Từ Hôm Nay Phải Đeo Khẩu Trang Nơi Công Cộng: Không Lo Thiếu Khẩu Trang

Không Đeo Khẩu Trang Nơi Quy Định: Bị Phạt Từ 1

Nghị Định Mới Nhất Về Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Bảo Hiểm, Nghị Định Số 152 Về Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Số 62 Về Bảo Hiểm Y Tế, Nghị Định Bảo Hiểm Y Tế, Nghị Định Số 127 Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc, Nghị Đinh Về Bệnh Hiểm Nghèo, Điều Trị Dài Ngày, Nghị Định Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Đất Đai, Nghị Định Mới Nhất Hôm Nay, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất ở Việt Nam, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất, Nghị Định Dược Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Tiền Lương, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Hợp Đồng Xây Dựng, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về An Toàn Thực Phẩm, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng 2022, Nghị Định Mới Nhất Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định 108 Về Tinh Giản Biên Chế Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Mới Nhất, Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Bảng Giá Bảo Hiểm Y Tế Mới Nhất, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất, Nguyên Tố Nào Hiếm Nhất, Điều Lệ Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất Năm 2013, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất 2022, Luật Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất 2022, Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Bảo Hiểm Y Tế Mới Nhất, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất 2013, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất 2014, Quy Định Về Việc Bên Mua Bảo Hiểm Nộp Phí Cho Công Ty Bảo Hiểm, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Mới Nhất Số: 61/2010/qh12, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Tổ Chức Bảo Hiểm Tiền Gửi Hiệu Quả Nhất, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, Đơn Đề Nghị Rút Bảo Hiểm Xã Hội 1 Lần, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Lại Bảo Hiểm Y Tế, Mẫu Đơn Đề Nghị Bảo Hiểm Xã Hội, Mẫu Đơn Đề Nghị Rút Sổ Bảo Hiểm Xã Hội, Mẫu Đơn Đề Nghị Trả Sổ Bảo Hiểm Xã Hội, Mẫu Đơn Đề Nghị Sửa Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, Văn Bản Đề Nghị Cấp Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, Đơn Đề Nghị Cấp Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, Đơn Đề Nghị Cấp Lại Bảo Hiểm Y Tế, Đơn Đề Nghị Bảo Hiểm Xã Hội, Đơn Xin Nghỉ Bảo Hiểm, Đơn Xin Nghỉ Bảo Hiểm Xã Hội, Mẫu Đơn Đề Nghị Đóng Bảo Hiểm, Mẫu Đơn Đề Nghị Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Mẫu Đơn Đề Nghị Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Mẫu Đơn Đề Nghị Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, Đơn Đề Nghị Xã Nhận Bảo Hiểm, Giấy Đề Nghị Cấp Lại Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, Đơn Đề Nghị Chuyển Bảo Hiểm Y Tế, Giấy Đề Nghị Cấp Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, Đơn Xin Nghỉ ốm Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội 1 Lần, Don Xin Nghỉ Hưởng Chế Dô Bảo Hiểm , Đơn Đề Nghị Rút Tiền Bảo Hiểm Xã Hội, Đơn Xin Nghỉ Việc Hưởng Trợ Cấp Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần, Đơn Đề Nghị Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp 1 Lần, Đơn Đề Nghị Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp (mẫu 2), Đơn Đề Nghị Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Nghỉ Việc Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Về Chế Độ Nghỉ Thai Sản, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Mẫu Đơn Đề Nghị Không Đóng Bảo Hiểm, Biểu Mẫu Lập Và Kết Thúc Hiềm Nghi, Đơn Xin Nghỉ Việc Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội, Mẫu Đề Nghị Tạm Hoãn Đóng Bảo Hiểm, Đơn Đề Nghị Tạm Dừng Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Mẫu Số 3 Đề Nghị Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Luật Bảo Hiểm Nghỉ Thai Sản, Luật Bảo Hiểm Khi Nghỉ Việc, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Đơn Xin Nghỉ Việc Đóng Bảo Hiểm, Đề Nghị Thanh Toán Bảo Hiểm, Định Luật Gay-luy-xắc Với Một Khối Khí Lí Tưởng Nhất Định Trong Quá Trình Đẳng áp Thì, Quy Định Về Thời Hạn, Hạng Mục, Khối Lượng Thí Nghiệm Định Kỳ Các Thiết Bị Nhất Thứ Của Evn, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2022, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2022, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2022, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Không Lương Đóng Bảo Hiểm, Đơn Đề Nghị Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2022,

Nghị Định Mới Nhất Về Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Bảo Hiểm, Nghị Định Số 152 Về Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Số 62 Về Bảo Hiểm Y Tế, Nghị Định Bảo Hiểm Y Tế, Nghị Định Số 127 Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc, Nghị Đinh Về Bệnh Hiểm Nghèo, Điều Trị Dài Ngày, Nghị Định Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Đất Đai, Nghị Định Mới Nhất Hôm Nay, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất ở Việt Nam, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất, Nghị Định Dược Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Tiền Lương, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Hợp Đồng Xây Dựng, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về An Toàn Thực Phẩm, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng 2022, Nghị Định Mới Nhất Về Kinh Doanh Xăng Dầu, Nghị Định 108 Về Tinh Giản Biên Chế Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Mới Nhất, Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Bảng Giá Bảo Hiểm Y Tế Mới Nhất, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất, Nguyên Tố Nào Hiếm Nhất, Điều Lệ Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất Năm 2013, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất 2022, Luật Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất 2022, Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Bảo Hiểm Y Tế Mới Nhất, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất 2013, Luật Bảo Hiểm Mới Nhất 2014, Quy Định Về Việc Bên Mua Bảo Hiểm Nộp Phí Cho Công Ty Bảo Hiểm, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Mới Nhất Số: 61/2010/qh12, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Tổ Chức Bảo Hiểm Tiền Gửi Hiệu Quả Nhất, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Thẻ Bảo Hiểm Y Tế,

Nghị Định Mới Về Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Nghị Định 12/cp Về Điều Lệ Bảo Hiểm Xã Hội

Nghị Định Bảo Hiểm Xã Hội

Đề Tài Công Tác Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng,

Thẩm Định Giá Để Bồi Thường Khi Giải Phóng Mặt Bằng ?

Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Hđnd

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hđnd Xã

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd

Nghị Quyết 28/2016/qh14 Sửa Đổi 55/2010/qh12 Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Mẫu Hồ Sơ Quyết Toán Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Bí Quyết Sống Khỏe Của Người Nhật, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, 5 Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Nhật Siêu Dễ, Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Mới Nhất, 3 Bí Quyết Giàu Có Một Cách Thông Minh Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất Hà Nội, Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Mẫu Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Đất Đai, Nghị Định Mới Nhất Hôm Nay, Nghị Định Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật, Mau Don Xin Rut Kien Nghi Moi Nhat, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật Bản, Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất 2022, Nghị Định Mới Nhất Về Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Dược Mới Nhất, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bhxh 1 Lần Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất ở Việt Nam, Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ Tiền ăn Trưa Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Đơn Giản Nhất, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất 2022, Dự Thảo Mới Nhất Về Tuổi Nghỉ Hưu, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật Pdf, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Đơn Giản Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất, Học Tiếng Nhật Theo Phương Pháp Tự Mình Quyết Định, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Mẫu Giấy Đề Nghị Cung ứng Séc Agribank Mới Nhất, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Trình Bày Lí Do Nghỉ Học Bằng Tiếng Nhật, Nghị Định Mới Nhất Về Tiền Lương, Nghị Định Mới Nhất Về Hợp Đồng Xây Dựng, Thông Tư Hướng Dẫn Chế Độ Nghỉ Phép Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Định Mới Nhất Về An Toàn Thực Phẩm,

Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Mẫu Hồ Sơ Quyết Toán Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Bí Quyết Sống Khỏe Của Người Nhật, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, 5 Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Nhật Siêu Dễ, Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Mới Nhất, 3 Bí Quyết Giàu Có Một Cách Thông Minh Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất Hà Nội, Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật,

Nghị Quyết “đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo, Đáp Ứng Yêu Cầu Cnh, Hđh Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Và Hội Nhập Quốc Tế

Nghị Quyết Của Đảng Về Văn Hóa

Nghị Quyết Của Đảng Về Giáo Dục

Nghị Quyết Về Giáo Dục

Các Nghị Quyết Trung Ương 6 ‘vừa Cơ Bản, Vừa Cấp Bách’

Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục

Nghị Quyết Của Đảng Về Giáo Dục

Nghị Quyết Của Đảng Về Văn Hóa

Nghị Quyết “đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo, Đáp Ứng Yêu Cầu Cnh, Hđh Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Và Hội Nhập Quốc Tế

Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Hđnd

Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Số 29 Về Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Giáo Dục, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Tốt Nhất, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Của Giáo Viên, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Hãy Kể Tên 09 Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Theo Nghị Quyết 29/nq-tw, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2022 – 2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Tốt Nhất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Quyết Định Mới Nhất, Mẫu Hồ Sơ Quyết Toán Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Mẫu Bìa Giáo án Đẹp Nhất, Văn Bản Hợp Nhất Số 03 Của Bộ Giáo Dục, Giáo án Vợ Nhặt, 5 Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Nhật Siêu Dễ, Bí Quyết Sống Khỏe Của Người Nhật, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Mới Nhất, Giáo án ước Chung Lớn Nhất, Giáo Trình Anh Văn Hay Nhất, Luật Giáo Dục Sửa Đổi Mới Nhất, Công Văn Mới Nhất Của Sở Giáo Dục Hà Nội, 3 Bí Quyết Giàu Có Một Cách Thông Minh Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật, Đơn Xin Nghỉ Việc Mẫu Mới Nhất, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất Hà Nội, Nghị Định Mới Nhất, Mau Don Xin Rut Kien Nghi Moi Nhat, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Đất Đai, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật Bản, Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất,

Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Số 29 Về Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Giáo Dục, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Tốt Nhất, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Của Giáo Viên, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Hãy Kể Tên 09 Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Theo Nghị Quyết 29/nq-tw, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2022 – 2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp,

Các Nghị Quyết Trung Ương 6 ‘vừa Cơ Bản, Vừa Cấp Bách’

Nghị Quyết Quốc Hội

Nghị Quyết Của Chính Phủ

Hệ Thống Biểu Mẫu Và Các Nghị Quyết Mới 2022

Nghị Quyết Mới Về Xây Dựng Và Phát Triển Tỉnh Thừa Thiên

Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ

Nghị Quyết Quốc Hội

Các Nghị Quyết Trung Ương 6 ‘vừa Cơ Bản, Vừa Cấp Bách’

Nghị Quyết Về Giáo Dục

Nghị Quyết Của Đảng Về Giáo Dục

Nghị Quyết Của Đảng Về Văn Hóa

Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 08 Năm 1998 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị,

Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Chính Phủ,

Hệ Thống Biểu Mẫu Và Các Nghị Quyết Mới 2022

Nghị Quyết Mới Về Xây Dựng Và Phát Triển Tỉnh Thừa Thiên

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hđnd

Miễn Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên Tuổi Cao, Sức Yếu

Mẫu Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Mới Nhất Năm 2022

Quyết Định / Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần

Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Quy Định Về Xóa Án Tích

Hướng Dẫn Trình Tự, Thủ Tục Xóa Án Tích ? Hồ Sơ Xin Xóa Án Tích ?

Chế Định Xóa Án Tích Trong Luật Hình Sự, Vướng Mắc Và Kiến Nghị

Vướng Mắc Trong Thực Tiễn Áp Dụng Quy Định Về Xóa Án Tích

1. Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong trường hợp thông qua nội dung của Biên bản họp hội đồng quản trị trong công ty.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG …..

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Chi nhánh lập báo cáo thu/chi tài chính định kỳ theo hướng dẫn cụ thể của phòng kế toán/Tài chính của công ty Cổ phần Xây dựng …..

– Chi nhánh chỉ được sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty…………để làm tài khoản giao dịch cho các hợp đồng của Chi nhánh. Thông tin tài khoản giao dịch cụ thể như sau:

Tài khoản số:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng ………………………

– Giám đốc chi nhánh mở một tài khoản tại ngân hàng theo chỉ định của Công ty cổ phần Xây dựng …… Tài khoản này Chỉ được sử dụng vào mục đích để Công ty cổ phần Xây dựng …………..chuyển các khoản kinh phí hoạt động đình kỳ cho chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng ……

– Giám đốc chi nhánh hoạt động phải tuân theo quy chế hoạt động của chi nhánh do Đại hội đồng cổ đông công ty ban hành hoặc theo phạm vi ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng …………..;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hồi đồng quản trị có quyền bầu lại trưởng ban kiểm soát ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi:

1, Công ty tôi có 39 cổ đông, số cổ đông là người lao động chiếm giữ 8% số phiếu, trong đó có trưởng ban kiểm soát. Đến tháng 12/2013 trưởng ban kiểm soát nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

Vì vậy công ty xin hỏi Hội đồng quản trị có được triệu tập một nhóm cổ đông là người lao động đanh chiếm giữ 8% số phiếu để bầu lại trưởng ban kiểm soát hay không?

2, Hội đồng quản trị có được triệu tập một nhóm cổ đông chiếm giữ 68% số phiếu để bầu lại trưởng ban kiểm soát?

Trân trọng cảm ơn Quý công ty!

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005; Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

Công ty của bạn là công ty cổ phần khi trưởng ban kiểm soát nghỉ hưởng chế độ hưu trí thì phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu thêm thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có quyền quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 96 luật Doanh nghiệp năm 2005; điểm c khoản 2 điều 135 Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2014

Như vậy trong trường hợp của công ty bạn thì phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chứ không phải là nhóm cổ đông chiếm 8% hay 68% số phiếu.

3. Mô hình tập đoàn dưới góc độ quản trị doanh nghiệp

Việc hình thành các tập đoàn kinh tế nhà nước mới chỉ khoảng 3 năm trở lại đây và đến nay vẫn chưa có một đánh giá toàn diện về hiệu quả mô hình này. Vừa qua, việc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đầu tư mạnh ra các lĩnh vực kinh doanh ngoài truyền thống và đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Bài viết này đi sâu đánh giá về cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong định hướng kinh doanh đa ngành hiện nay.

Có thể khẳng định rằng, về lý thuyết, việc tập đoàn thực hiện đầu tư, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh có thể giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh, chủ động trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ trong mỗi đơn vị, tạo lập mối liên kết chặt chẽ về công nghệ, thị trường, đã đáp ứng được mục tiêu đa dạng hoá ngành nghề và đa dạng hóa sở hữu vốn tại DN thành viên… Tuy nhiên, việc thành lập quá nhiều công ty con, công ty liên kết, thậm chí các công ty con lại thành lập thêm các công ty “cháu” hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác hẳn với lĩnh vực truyền thống của tập đoàn đã trở thành “mốt thời thượng”. Mặc dù, trong quyết định thành lập của các công ty mẹ – tập đoàn không có quy định về ngành nghề kinh doanh chính và phụ; các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư tài chính và kinh doanh vốn, hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản được xác định như các ngành nghề kinh doanh khác; trong một khía cạnh nào đó, có thể hỗ trợ cho ngành nghề sản xuất truyền thống, nhưng đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi việc quản trị DN và quản lý rủi ro nghiêm ngặt và theo những quy định riêng. Do đó, nếu không đủ năng lực quản lý trong những lĩnh vực nhạy cảm này thì rất dễ rủi ro.

Nếu xét trên góc độ quản trị thì việc đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, sắp xếp chuyển đổi các DN thành viên trong tập đoàn thành CTCP, công ty trách nhiệm hữu hạn là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN thành viên này. Cơ chế hiện hành cũng đã tạo ra hành lang mới về đầu tư vốn theo hình thức kinh doanh thay thế cho phương thức hành chính trước đây.

Thông qua hoạt động đầu tư vốn vào các DN này đã tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các công ty trong tập đoàn có chung lợi ích kinh tế, có điều kiện để tích tụ vốn và tối đa hoá lợi nhuận, đồng thời phân tán rủi ro. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ làm gia tăng tính chất khép kín trong nội bộ tập đoàn, làm hạn chế tính cạnh tranh của nền kinh tế do các tập đoàn chỉ ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong nội bộ, các DN ngoài tập đoàn khó có cơ hội tiếp cận hoặc tham gia cung cấp sản phẩm hàng hóa.

Mặt khác, sau khi sắp xếp chuyển đổi sở hữu, hầu như các DN thành viên đều có vốn của các tập đoàn và có thể cùng hoạt động trong những ngành nghề giống nhau, cạnh tranh lẫn nhau trong việc tiêu thụ hàng hoá, thị trường và việc làm… Nguyên nhân của tình trạng này thì có nhiều, trong đó có vấn đề về chi phối chính sách của công ty mẹ đối với hoạt động của các công ty thành viên, hoặc do năng lực quản lý của người đại diện phần vốn của tập đoàn tại các công ty… Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng vốn tại DN, tác động tiêu cực đến việc quy hoạch và thực hiện chiến lược phát triển của từng ngành, cũng như ảnh hưởng đến khả năng phát triển ngành nghề chủ yếu, nên cần được đánh giá toàn diện để ngăn chặn và chấn chỉnh khi chưa trở thành gánh nặng cho Chính phủ, cho xã hội. Do đó, cần nghiên cứu để tái cấu trúc lại các DN trong tập đoàn theo từng nhóm ngành hoạt động, để thống nhất việc kiểm soát các chính sách hoạt động của các DN nhằm gia tăng giá trị DN và lợi ích của các cổ đông.

Hiện nay, đã xuất hiện một số trường hợp đầu tư đan xen trong nội bộ tập đoàn; các công ty con, công ty liên kết ngoài số vốn đầu tư của tập đoàn thì lại có vốn đầu tư của các công ty con, công ty liên kết khác trong tập đoàn, thậm chí một số công ty con lại có vốn đầu tư của công ty “cháu” hoặc công ty mẹ – công ty con đầu tư lẫn nhau. Điều này dẫn đến hiện tượng trong HĐQT của công ty mẹ hoặc của công ty con có đại diện phần vốn của công ty con tại công ty mẹ và ngược lại. Trường hợp xuất hiện các xung đột lợi ích giữa công ty mẹ – công ty con thì ngay bên trong HĐQT của từng công ty đã không đạt được sự đồng thuận do các thành viên HĐQT đều muốn bảo vệ lợi ích cho đơn vị mà mình đại diện, điều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động toàn tập đoàn. Do đó, cần phải có một cơ chế cấm việc công ty con đầu tư trở lại công ty mẹ cũng như giám sát hoạt động đầu tư của các công ty con của tập đoàn.

Việc các tập đoàn cho công ty con, công ty liên kết vay vốn đến nay vẫn chưa có một đánh giá cụ thể. Hoạt động cho vay nội bộ này chủ yếu mang tính hỗ trợ các DN trong việc huy động vốn, giúp DN gặp khó khăn tạm thời về nguồn vốn khi chưa đủ điều kiện để ngân hàng cho vay giải ngân các dự án vay vốn thì đây là một giải pháp hỗ trợ cho các DN thành viên. Nhưng nếu cho vay theo hình thức tín chấp sẽ dẫn đến những e ngại do không mang lại sự minh bạch trong quản trị điều hành và dễ bỏ qua những thủ tục quản lý thận trọng. Điều này có thể là rủi ro tiềm năng nếu không có các biện pháp kiểm soát cần thiết.

Trong bối cảnh hiện nay, hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, việc đánh giá đúng và điều chỉnh kịp thời các chính sách quản lý hoạt động của tập đoàn sẽ góp phần nâng cao vai trò dẫn dắt và là động lực thúc đẩy nền kinh tế của các tập đoàn kinh tế nhà nước.

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

4. Quản trị thông qua vai trò người đại diện

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là một định chế tài chính đặc biệt, được thành lập với nhiệm vụ thay mặt Nhà nước để quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông nhà nước thông qua người đại diện phần vốn này tại doanh nghiệp.

SCIC thực hiện việc chuyển vốn và đầu tư vốn để tối đa hóa hiệu quả vốn nhà nước trong các doanh nghiệp cùng với việc tối đa hóa tăng trưởng vốn và lợi nhuận của các DNNN được đặt tại các khu vực khác nhau thông qua đầu tư và tái đầu tư.

Tính đến ngày 31-7-2009, SCIC đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 746 doanh nghiệp với tổng giá trị phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán là 7.687 tỉ đồng. Có tổng số 914 người đại diện phối hợp với SCIC thực hiện quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, trong đó 740 người đại diện giữ các chức danh lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp (ban giám đốc), chiếm 81%; 150 người đại diện kiêm nhiệm là cán bộ các đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương, chiếm 16%; và 24 người đại diện là cán bộ của SCIC, chiếm 3%.

Tại hội nghị người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp khu vực phía Bắc, vừa được SCIC tổ chức, vấn đề nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp (QTDN) trong các DNNN cổ phần thông qua vai trò của người đại diện đã được đặt ra.

Theo lãnh đạo SCIC, từ khi đi vào hoạt động, tổng công ty đã chú trọng đến việc phối hợp với người đại diện trong việc QTDN. Tại hội nghị người đại diện tổ chức lần đầu tiên năm 2006, SCIC đã tham vấn ý kiến của những người đại diện về sự cần thiết xây dựng quy chế phối hợp. Trên cơ sở đó, ngày 15-1-2007, SCIC ban hành quy chế người đại diện SCIC.

Đến hội nghị năm 2008, SCIC đã đưa ra dự thảo quy chế người đại diện sửa đổi để lấy ý kiến của tất cả người đại diện. Từ những ý kiến đóng góp của người đại diện và căn cứ vào các quy định mới của Nghị định 09/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, SCIC đã ban hành quy chế người đại diện sửa đổi, kèm theo QĐ 20/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 9-6-2009.

Theo SCIC, tính đến ngày 31-7-2009, SCIC đã phối hợp với người đại diện tham gia đầu tư mua cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu tại 24 doanh nghiệp, thoái đầu tư tại 86 doanh nghiệp, thu hồi công nợ được 2.116 tỉ đồng (trong đó công nợ cổ tức là 614 tỉ đồng, công nợ bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 391 tỉ đồng…). Sự phối hợp giữa SCIC với tư cách cổ đông được Nhà nước ủy quyền quản lý, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các DNNN có vai trò rất quan trọng thông qua hoạt động QTDN.

Theo bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Deloitte Việt Nam – công ty được SCIC mời đào tạo về QTDN cho những người đại diện của SCIC tại 746 doanh nghiệp có vốn nhà nước, để tối đa hóa hiệu quả vốn trong các doanh nghiệp mà SCIC đang nắm giữ thì vai trò của người đại diện phần vốn nhà nước rất quan trọng. Nếu công tác QTDN được người đại diện thực hiện hiệu quả thì vốn nhà nước sẽ được bảo toàn và gia tăng, ngược lại sẽ gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Bà Thanh cho rằng cùng với việc tái cấu trúc thì việc thay đổi, nâng cao và hoàn thiện mô hình QTDN luôn là một yêu cầu tất yếu của doanh nghiệp, đặc biệt tại các DNNN. Một số doanh nghiệp sau vài năm đã chuyển sang giai đoạn phát triển mới nên họ cũng tái cấu trúc lại mô hình QTDN. Như vậy, nói đến QTDN phải nói đến nhu cầu tất yếu của từng doanh nghiệp để hướng tới một mô hình hoạt động hiệu quả nhất. Để đạt được điều này, trong những giai đoạn khác nhau, mỗi doanh nghiệp sẽ có nhu cầu khác nhau để hoàn thiện hệ thống QTDN. “Đối với SCIC, nhu cầu này còn cao hơn vì không chỉ hoàn thiện cho chính mình mà còn hoàn thiện cho các doanh nghiệp mà họ đại diện cho phần vốn nhà nước”, bà Thanh nói.

Theo báo cáo của SCIC, doanh thu của các doanh nghiệp có phần vốn góp của SCIC tăng 44% và lợi nhuận tăng 105%, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt 6,4% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) đạt 17,5% tại thời điểm 31-12-2008.

Tính đến ngày 31-7-2009, tổng số vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà SCIC quản lý là 7.687 tỉ đồng (giá hạch toán), giá trị thị trường ước đạt từ 4-5 lần (25.000-30.000 tỉ đồng).

Một trường hợp điển hình là tại Vinamilk, SCIC nhận bàn giao vốn nhà nước 795,1 tỉ đồng, đã thu cổ tức ba năm đạt 635 tỉ đồng (gần bằng số vốn nhà nước đầu tư ban đầu vào đây).

Hiện nay, theo SCIC, vốn nhà nước tại Vinamilk được bảo toàn và tăng lên 834 tỉ đồng (tức tăng thêm 39 tỉ) với giá trị thị trường đạt khoảng 9.184 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vì số lượng doanh nghiệp có vốn nhà nước do SCIC tiếp nhận nhiều, ở rải rác khắp cả nước nên số lượng người đại diện lớn, thuộc nhiều thành phần khác nhau. Hơn nữa, các doanh nghiệp có quy mô và đặc thù khác nhau, trình độ và năng lực của người đại diện nhìn chung không đồng đều, chưa kể văn hóa doanh nghiệp cũng không giống nhau nên cách thức quản trị và công tác phối hợp với SCIC trong việc QTDN cũng khác nhau.

Với kinh nghiệm trực tiếp đào tạo QTDN cho các DNNN, bà Thanh cho rằng không có một mô hình QTDN chuẩn hay tốt nhất có thể áp dụng thống nhất cho tất cả doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Theo phân tích của bà Thanh, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng một mô hình quản trị phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp mình.

Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến tầm quan trọng của quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Theo phân tích của bà Hà Thu Thanh, trong hệ thống QTDN hiện đại, vai trò của ban kiểm soát cũng như thành viên độc lập trong HĐQT với chức năng giám sát hoạt động của công ty để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông là rất quan trọng. Tuy nhiên, với đặc thù và điều kiện riêng ở Việt Nam, chưa có nhiều công ty có thành viên độc lập trong HĐQT, nhất là chủ tịch HĐQT độc lập.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia của Deloitte, cần tách bạch chức năng quản lý và chức năng điều hành, phân công trách nhiệm giữa HĐQT và ban điều hành trong một công ty.

Đối với các vấn đề về quản lý, trong trường hợp tổng giám đốc và ban điều hành mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, cần tăng cường về năng lực quản lý thì cần có sự tham gia đáng kể của HĐQT. Ngược lại, khi tổng giám đốc và ban điều hành đã có kinh nghiệm, có sự tín nhiệm và tin tưởng cao giữa tổng giám đốc và HĐQT thì HĐQT chỉ cần tham gia hạn chế vào việc quản lý công ty trong những trường hợp đặc biệt hoặc khẩn cấp.

Đối với mô hình người đại diện của SCIC trong các công ty cổ phần có vốn nhà nước, các cơ quan nhà nước cần nhanh chóng ban hành khung pháp lý chi tiết hơn, quy định về cơ chế đối với người đại diện cũng như mối quan hệ phối hợp giữa người đại diện với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (không chỉ dành riêng cho SCIC). Đặc biệt, cần nhấn mạnh SCIC không phải là một cơ quan chủ quản kiểu cấp trên của doanh nghiệp như trước đây mà phải xác định rõ SCIC là một cổ đông, đồng thời là đối tác của doanh nghiệp. Vì thế SCIC cũng cần có trách nhiệm quản trị tốt doanh nghiệp thông qua người đại diện.

Luật Minh Khuê biên tập

5. Tư vấn bảo vệ cổ đông thiểu số và quản trị công ty cổ phần ?

Thưa Luật sư, Công ty nơi tôi góp vốn tiến hành tổ chức họp hội đồng quản trị và gặp một số vướng mắc mong luật sư giải đáp về quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Việc họp hội đồng quản trị có nhất thiết phải họp tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị hay không ? Bổ nhiệm tổng giám đốc mới, thay đổi đăng ký kinh doanh có cần phải thông báo công khai không ?

2. Việc lập báo cáo kiểm toán có nhất thiết phải qua đơn vị kiểm toán độc lập không ?

3. Có nhất thiết phải tổ chức đại hộ đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hàng năm không ? Nếu 3 năm tổ chức một lần có hợp pháp không ?

4. Phải làm gì để các cổ đông nhỏ có thể bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Mình ?

Xin cảm ơn Luật Minh Khuê đã tư vấn và hỗ trợ.

Người hỏi: Lê Minh Trường

1. Cuộc họp Hội đồng quản trị không nhất thiết phải có đầy đủ các thành viên của Hội đồng quản trị mà chỉ cần có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo khoản 8 Điều 112, Luật doanh nghiệp 2005 .

Điều 112. Cuộc họp Hội đồng quản trị

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp.

Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trường hợp bổ nhiệm tổng giám đốc mới hay thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thông báo công khai và ghi vào Điều lệ của công ty

2. Theo Luật doanh nghiệp 2005 , việc lập báo cáo kiểm toán không nhất thiết phải thông qua tổ chức kiểm toán độc lập

3. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường, ít nhất mỗi năm họp một lần. Vì vậy, 3 năm mới tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một lần là vi phạm khoản 1 Điều 97.

Điều 97. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

Một Số Điểm Mới Của Nghị Quyết 02/2018/nq

Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường

Nghị Quyết Hội Đồng Trường

Nghị Quyết 103/2015/qh13 Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự

Tổng Hợp Văn Bản Phục Vụ Môn Luật Tố Tụng Dân Sự

Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên Mới Nhất 2022

Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 10 Khóa 12

Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào

Nghị Quyết Của Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh 2 Thành Viên

Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt

Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/nqlt

Mẫu Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (Mẫu 06-KNĐ)

Số………….. – NQ/CB

NGHỊ QUYẾT Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……….tháng……….năm…………., chi bộ…………………………………… đã họp để xét, đề nghị kết nạp……………………….. vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức:………….đ/c, dự bị:………. đ/c.

Có mặt: ……………….đ/v chính thức:…………….đ/c, dự bị:……………..đ/c.

Vắng mặt:……………… đ/v chính thức:…………….đ/c, dự bị:……………..đ/c.

Chủ trì hội nghị:……………………………………….Chức vụ………………………………………………………

Thư ký hội nghị:……………………………………………………………………………

Về lý lịch:…………………………………………………………………………………

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp ………………………………………………………………………………..

vào Đảng……………đ/c (đạt ………%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành…………….đ/c với lý do………………………………………………………………………….

Chi bộ báo cáo đảng uỷ……………………………xét, đề nghị kết nạp……………………………..vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

T/M CHI BỘ

Bí thư

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số………….. – NQ/CB

BÁO CÁO Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……….tháng………..năm……….., đảng uỷ……………………………… đã họp để thẩm định việc kết nạp……………………… vào Đảng.

Tổng số đảng uỷ viên……….đ/c, có mặt:………đ/c, vắng mặt:………………đ/c.

Lý do vắng mặt:…………………………………………………………………………

Chủ trì hội nghị:………………………Chức vụ……………………………………….

Thư ký hội nghị:……………………………………………………………………………

Về lý lịch:………………………………………………………………………………….

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên, đảng uỷ bộ phận……………………………….báo cáo với đảng uỷ cơ sở……………………………………………..xét kết nạp…………………………….. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Số đ/c tán thành …………. (đạt ………%) so với tổng số cấp uỷ viên.

Số không tán thành…………….đ/c với lý do………………………………………………………………

Nơi nhận: T/M ĐẢNG UỶ

Bí thư

(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ tên khai sinh: viết đúng theo giấy khai sinh gốc​

Nam, nữ: là nam thì gạch chữ nữ và ngược lại.​

Các bí danh: viết các bí danh đã dùng (nếu không có thì viết là không).​

Ngày tháng năm sinh: viết đúng ngày tháng năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh, nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại điều 29 của Bộ luật dân sự.​

Nơi sinh: viết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố, số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.​

Quê quán: là nơi sinh sống của ông bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố mẹ) thì viết địa chỉ hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh của đối tượng.​

Nơi ở hiện nay: là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu, nếu tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ tạm trú.​

Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân (nếu là con lai ngưòi nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố mẹ là người nước ngoài).​

Tôn giáo: người xin vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ theo tôn giáo đó.​

Ví dụ: đạo phật, đạo thiên chúa…

Không theo đạo nào thì ghi chữ “không”.​

Nghề nghiệp của bản thân hiện nay: viết rõ công nhân, nông dân, công chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội…​

Chuyên môn nghiệp vụ:​

Viết theo văn bằng được đào tạo và viết rõ học chính quy hay tại chức.​

Ngoại ngữ: viết theo văn bằng chưng nhận.​

Học hàm: là danh hiệu được Nhà nước phong như: giáo sư, Phó giáo sư.​

Lý luận chính trị: viết đúng theo văn bằng được cấp như sơ cấp, trung cấp, cao cấp hệ chính quy hay tại chức.​

Ngày và nơi vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:​

Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện, tỉnh…).​

Ngày và nơi vào Đảng lần thứ nhất: (đây là những người đã vào Đảng nhưng vì lý do vi phạm nào đó mà bị ra khỏi Đảng) sau đó tiếp tục làm hồ sơ xin kết nạp lại vào Đảng lần thứ 02.​

Những ưu, khuyết điểm: Ghi rõ ưu, nhược điểm của bản thân

Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng

Ghi rõ mục tiêu, lý tưởng của đảng, về động cơ xin vào Đảng.​

Khoán 10 Và Khoán 100 Trong Nông Nghiệp

Từ Khoán 10 Đến Nghị Quyết 10

Nghị Quyết Khoán 10 Năm 1988

Thông Qua Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9, Quốc Hội Khóa Xiv

Công Bố 8 Nghị Quyết Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Quốc Hội Khóa Xiv