Nghị Quyết Năm 2020 Của Chi Bộ / 2023 / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ / 2023

Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết Năm 2020 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 68/nq-cp 2020, Nghị Quyết 132/2020, Nghị Quyết 84 2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết 01 2020, Nghi Quyêt Tw 5 2020, Nghị Quyết Năm 2020, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 02 2020, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 84 2020 Của Chính Phủ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2020, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chuyên Đề 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết Dự Toán 2020, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 132/2020/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Nghị Quyết Quốc Hội 2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2020, Nghị Quyết Ngân Sách 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2020, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2020 Của Chính Phủ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2020, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết 09 – Nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2020, Nghị Quyết Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2020, Nghị Quyết Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết 09-nq/tw Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Nă 2020, Nghị Quyết 49-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Đến Năm 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2020, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2020”,, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2020, Quyết Định 22/2020/qĐ-ubnd Ngày 07/09/2020, Quyết Định 16/2020/qĐ-ubnd Ngày 07/10/2020, Quyết Định 15/2020/qĐ-ubnd Ngày 14/08/2020, Quyết Định 18/2020/qĐ-ubnd Ngày 13/08/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 03/11/2020, Quyết Định 19/2020/qĐ-ubnd Ngày 10/08/2020, Quyết Định 29/2020/qĐ-ubnd Ngày 06/08/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ubnd Ngày 24/08/2020, Quyết Định 21/2020/qĐ-ubnd Ngày 25/08/2020, Quyết Định 20/2020/qĐ-ubnd Ngày 19/10/2020, Quyết Định 17/2020/qĐ-ubnd Ngày 03/08/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày09/09/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 13/10/2020, Quyết Định 19/2020/qĐ-ubnd Ngày 30/09/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ubnd Ngày 15/10/2020, Quyết Đinh 18/2020/qĐ-ubnd Ngày 27/10/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 09/09/2020,

Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết Năm 2020 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 68/nq-cp 2020, Nghị Quyết 132/2020, Nghị Quyết 84 2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết 01 2020, Nghi Quyêt Tw 5 2020, Nghị Quyết Năm 2020, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 02 2020, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 84 2020 Của Chính Phủ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2020, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chuyên Đề 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết Dự Toán 2020, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 132/2020/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020,

Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022 / 2023

Nghị Quyết 08/2019, Nghị Quyết 1/2019, Nghị Quyết 97/2019, Nghị Quyết 94/2019, Nghị Quyết Số 08/nq-cp Năm 2019, Nghị Quyết 99/nq-cp 2019, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết Năm 2019, Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết 183/2019, Nghị Quyết Năm 2019 Của Chi Bộ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Năm 2019, Nghị Quyết 84/2019/qh14, Nghị Quyết 85/2019/qh14, Nghị Quyết 51-nq/tw Ngày 5/9/2019, Nghị Quyết 88/2019/qh14, Nghị Quyết 82/2019/qh14, Nghị Quyết 78/2019/qh14, Nghị Quyết Số 86/2019/qh14, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Nghị Quyết 94/2019/qh14, Nghị Quyết 97/2019/qh14, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Năm 2019 Của Đảng, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019, Nghị Quyết 96/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết 86/2019/qh14, Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2019, Nghị Quyết 87/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 51 Ngày 5.9.2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2019, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2019 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ, Nghị Định 90/2019/nĐ-cp Ngày 10/11/2019, Nghi Định 01/2019/cp Ngày 5/9/2019, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019, Nghị Định 03/2019 Ngày 5/9/2019, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Quyết Định Số 30/2019/qĐ, Quyết Định Số 26/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 20/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 18/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 38/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 17/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 24 Năm 2019, Quyết Định Số 17/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 18/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 17/2019, Quyết Toán Thuế 2019, Quyết Định 22/2019/qĐ-ubnd, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2019, Quyết Định Số 30/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định Số 17 Ngày 8/4/2019, Quyết Định Số 18/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định Ra Quân 2019, Quyết Định Số 30/2019/qĐ – Ubnd, Quyết Định Ra Quân Năm 2019, Quyết Định 74/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định 30/2019/qĐ-ubnd, Quyết Định 3115 4/8/2019, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Năm 2019, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2019,

Nghị Quyết 08/2019, Nghị Quyết 1/2019, Nghị Quyết 97/2019, Nghị Quyết 94/2019, Nghị Quyết Số 08/nq-cp Năm 2019, Nghị Quyết 99/nq-cp 2019, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết Năm 2019, Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết 183/2019, Nghị Quyết Năm 2019 Của Chi Bộ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Năm 2019, Nghị Quyết 84/2019/qh14, Nghị Quyết 85/2019/qh14, Nghị Quyết 51-nq/tw Ngày 5/9/2019, Nghị Quyết 88/2019/qh14, Nghị Quyết 82/2019/qh14, Nghị Quyết 78/2019/qh14, Nghị Quyết Số 86/2019/qh14, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Nghị Quyết 94/2019/qh14, Nghị Quyết 97/2019/qh14, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Năm 2019 Của Đảng, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019, Nghị Quyết 96/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết 86/2019/qh14, Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2019, Nghị Quyết 87/2019/qh14, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 51 Ngày 5.9.2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2019, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia,

Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2022 / 2023

Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2019 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Quyết Định Ra Quân Năm 2019, Quyết Định Ra Quân 2019, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Năm 2019, Nghị Quyết Năm 2019 Của Chi Bộ, Nghị Quyết Số 08/nq-cp Năm 2019, Nghị Quyết 183/2019, Nghị Quyết Năm 2019, Nghị Quyết 08/2019, Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết 1/2019, Nghị Quyết 97/2019, Nghị Quyết 94/2019, Nghị Quyết 99/nq-cp 2019, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Quyết 88/2019/qh14, Nghị Quyết 78/2019/qh14, Nghị Quyết 94/2019/qh14, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019, Nghị Quyết 85/2019/qh14, Nghị Quyết Năm 2019 Của Đảng, Nghị Quyết 97/2019/qh14, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết 87/2019/qh14, Nghị Quyết 86/2019/qh14, Nghị Quyết Số 86/2019/qh14, Nghị Quyết 51-nq/tw Ngày 5/9/2019, Nghị Quyết 82/2019/qh14, Nghị Quyết 84/2019/qh14, Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2019, Nghị Quyết 96/2019/qh14, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 51 Ngày 5.9.2019, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2019, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019 Cua Bộ Chính Trị “về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy, Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Chi Bộ Quân Sự Xã, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Báo Cáo Kết Quả Quán Triệt Nghị Quyết, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, 6 Quan Điểm Của Nghị Quyết 35, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, Báo Cáo Nghi Quyết 765 Của Quân ủy Trung ưng, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghi Quyet 51 Trong Quan Doi, Nghị Quyết Quân Đội Năm 2012, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2019, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, – Nghị Định Số 40/2019/nĐ-cp Ngày 13 Tháng 5 Năm 2019 Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Kế Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Trong Quân Đội, Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 513 Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết 55, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyển Quân, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Quán Triệt Một Nghị Quyết Của Cấp Trên, Nghị Quyết 87 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 520 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương,

Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2019 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự Năm 2019, Quyết Định Ra Quân Năm 2019, Quyết Định Ra Quân 2019, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Năm 2019, Nghị Quyết Năm 2019 Của Chi Bộ, Nghị Quyết Số 08/nq-cp Năm 2019, Nghị Quyết 183/2019, Nghị Quyết Năm 2019, Nghị Quyết 08/2019, Nghị Quyết 01/2019, Nghị Quyết 1/2019, Nghị Quyết 97/2019, Nghị Quyết 94/2019, Nghị Quyết 99/nq-cp 2019, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Quyết 88/2019/qh14, Nghị Quyết 78/2019/qh14, Nghị Quyết 94/2019/qh14, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 05/9/2019, Nghị Quyết 85/2019/qh14, Nghị Quyết Năm 2019 Của Đảng, Nghị Quyết 97/2019/qh14, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Nghị Quyết 87/2019/qh14, Nghị Quyết 86/2019/qh14, Nghị Quyết Số 86/2019/qh14, Nghị Quyết 51-nq/tw Ngày 5/9/2019, Nghị Quyết 82/2019/qh14, Nghị Quyết 84/2019/qh14, Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2019, Nghị Quyết 96/2019/qh14, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 51 Ngày 5.9.2019, Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Năm 2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019,

Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022 / 2023

Tháng 1 năm 2019

I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ tháng 12/2018

– Triển khai thực hiện Nghị Quyết của ban chấp hành đảng bộ xã về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2018.

-Tổ chức sinh hoạt định kỳ nghiêm túc, nội dung sinh hoạt phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, Triển khai và thực hiện nghị quyết tháng 12 của chi bộ.

– Tổ chức họp kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm 2018.

– Tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII.

-Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường.

– Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động ” mỗi thày, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” đã tổ chức bình xét suy tôn tập thể nhà trường đạt xuất sắc, 1 cá nhân tiêu biểu.

– Thu nộp đảng phí tháng 12/2018 đúng quy định.

2. Chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018

– Phát động phong trào thi đua thao giảng chào mừng ngày 22/12

– Tổ chức đăng cai thành công “Hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố” tại nhà trường; 4/4 đ/c tham dự thi đều đạt GVG cấp thành phố, đoàn đạt giải Khuyến Khích.

– Kiểm tra toàn diện 1 đ/c An xếp loại xuất sắc.

– Báo cáo Sơ kết học kỳ I đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

– Công tác VSATTP,VSMT,công tác phòng tránh tai nạn thương tích được đảm bảo, không để sảy ra dịch bệnh tại nhà trường

– Chỉ Đạo Y tế tổ chức cân đo, chấm biểu đồ tăng trưởng lần 2 cho trẻ giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể từ 8.8% còn 3.2%.

– Đội ngũ CBGV,NV thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ.

– Bộ phận nhà bếp chấp hành đúng quy định VSATTP, dán niêm phong, lưu hủy mẫu thức ăn đúng quy định.

– Công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các đoàn viên công đoàn.

– Chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức thành công đại đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018 20198 bầu 5 đ/c vào BCH.

– Một số trẻ mất đồ dùng cá nhân tại lớp: Áo, giày, dép.. GV sử lý tình huống chưa khéo khiến phụ huynh chưa hài lòng.

– Một số cá nhân chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm vẫn còn tình trạng đi muộn, về sớm làm việc chua đủ 8 tiếng, tinh thần phối hợp của một số bộ phận còn chưa cao, chưa tự giác.

– Cô giáo phải tuyên truyền tới phụ huynh, giáo dục trẻ kiểm tra kỹ đồ dùng cá nhân của mình tránh lấy của bạn; đồng thời giờ trả trẻ cô giáo phải trực tiếp quan sát kiểm tra nhắc trẻ lấy đúng, đủ tránh nhầm của bạn.

– Các cá nhân trước tiên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong công việc, BGH tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

– Tổ chức sinh hoạt định kỳ, nội dung phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ GD của ngành.

-Xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết tháng 1/2019, phù hợp sát với thực tế.

– Tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia học lớp “cảm tình đảng”

– Viết thu hoạch Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII ( viết tay nộp ngày 15/1/2019 cho Đ/c Ngọc)

-Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường.

– Tiếp tục thực hiện kế hoạch ” xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến” phát huy tính tiên phong của Đảng viên, động viên, giúp đỡ quần chúng có tài, có đức, có khả năng lôi cuốn vận động, mọi người cùng tham gia thực hiện. Tập trung vào một số điển hình tiêu biểu: Tấm gương vượt qua hoàn cảnh khó khăn; Gương Dạy tốt, học tốt; Gương đổi mới, sáng tạo trong dạy học (giai đoạn 2016-2020)

– Giám sát việc thu nộp đảng phí tháng 1/2019

– Triển khai thực hiện việc kê khai tài sản đúng theo quy định.

2. Chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2019

-Tổ chức sơ kết học kỳ I (kết thúc học kỳ I vào ngày 11/1/2019); Thực hiện chương trình giáo dục học kỳ II bắt đầu từ ngày 14/1/2019.

– Chỉ đạo chuyên môn tổ chức Hội Thi ” Sắc màu tuổi thơ lần thứ 2″; Xây dựng kế hoạch, phối hợp với đoàn thanh niên, ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức ” Bé vui hội xuân” tạo được không khí vui tươi phấn khởi, đảm bảo an toàn cho trẻ và quan tâm đến các hoạt động trải nghiệm của trẻ trong ngày hội.

– Thực hiện ngiêm túc quy chế chuyên môn, Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, kiểm tra toàn diện 1 đ/c: Trần Thị Thu Hà.

– Cử cán bộ Quản lý đi tập huấn theo lịch của Sở, Phòng.

– Rà soát các thiết bị đồ dùng đồ chơi, bổ xung các đồ dùng còn thiếu để đảm bảo các hoạt động chăm sóc Giáo dục trẻ. Tạo cảnh quan môi trường giáo dục trong và ngoài Xanh-sạch- đẹp an toàn cho trẻ.

– Thực hiện nghiêm túc các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường; Hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin, đúng theo kế hoạch; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, duy trì tốt công tác vệ sinh nhóm, lớp và vệ sinh cá nhân cho trẻ đảm bảo 100% trẻ được sử dụng nước ấm trong sinh hoạt hàng ngày.

– Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra chuyên đề của Phòng GD.

– Nhà bếp tuyệt đối chấp hành đúng quy định VSATTP, lưu hủy mẫu thức ăn đúng quy định.

– Chỉ đạo kế toán báo cáo tài chính năm 2018, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

– Chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tháng triển khai tới đoàn viên, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức, công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ GV, NV trong dịp tết Nguyên Đán.

– Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tặng quà cho Học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết Nguyên Đán.

– Cấp ủy chi bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

– Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị Quyết cụ thể theo từng nhiệm vụ.

– Các đoàn thể, tổ chuyên môn tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia.

Nghị quyết này được phổ biến đến toàn đảng viên trong chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường./.

BÍ THƯ Lý Thị Quyên