Nghị Quyết Trung Ương 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 11 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng

--- Bài mới hơn ---

 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghi Quyet Tw 4 Khóa 11
 • Thực Hiện Kiểm Điểm Năm 2013 Gắn Với Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi
 • Tiếp Tục Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi
 • Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay” ra đời phản ánh đúng tâm trạng xã hội, tâm nguyện của dân và cũng là và niềm tin của dân với Đảng của mình.

  Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

  Những vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng nêu ra là những vấn đề cấp bách, bức xúc nhất của công tác xây dựng Đảng hiện nay mà toàn Đảng, toàn dân quan tâm. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng với dân đã cùng thể hiện quyết tâm, cùng chia sẻ trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng như thế nào.

  Những vấn đề cấp bách

  • Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ra đời đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước khi nói về việc thực hiện Nghị quyết.
  • Tất cả các nước trên thế giới nước nào cũng có Đảng lãnh đạo, nếu không phải Đảng lãnh đạo thì cũng là một tổ chức chính trị tương tự như Đảng lãnh đạo để xây dựng và phát triển đất nước.
  • Vấn đề khác nhau là ở nước đó có 1 đảng hay nhiều đảng và đảng cầm quyền là Đảng cộng sản hay không phải Đảng cộng sản.
  • Thực tiễn của cách mạng thế giới trong mấy thập niên qua đã chứng minh rằng: Đảng cầm quyền nếu không thường xuyên đổi mới, không thường xuyên chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì vai trò cầm quyền của Đảng sẽ bị lu mờ và tự đánh mất vai trò lãnh đạo của mình.
  • Đó đã trở thành một nguyên tắc. Chính vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, trong những năm đổi mới, khi chúng ta bước vào kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế thì nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng đặt ra bức thiết hơn và với yêu cầu cao hơn.
  • Chính vì vậy, có thể nói từ Đại hội VI của Đảng đến nay không có nhiệm kỳ nào mà Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng, về đổi mới chỉnh đốn Đảng.

   Nghị quyết Trung ương 4 lần này không đề cập toàn diện về công tác xây dựng Đảng, chỉ tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nhất.

  • Thứ nhất, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
  • Thứ hai, xây dựng đội ngũ lãnh đạo cán bộ quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

   Vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ là công việc trong nội bộ Đảng, mà còn có sự tham gia tích cực của nhân dân, của cả hệ thống chính trị.

  Những kết quả đã đạt được

  • Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết cho thấy: Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao và có những chủ trương, giải pháp rất cụ thể.
  • Đây là một trong những nghị quyết về xây dựng Đảng được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể và rất quyết liệt.
  • Nếu so với yêu cầu và lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì vẫn thấy có gì đó chưa thật hài lòng và chưa đạt được như mong đợi.
  • Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận là trong 3 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo một số chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

   Thứ nhất, qua học tập, quán triệt Nghị quyết, qua tự phê bình và phê bình, qua lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên thì rõ ràng, nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên về tính cấp thiết phải chỉnh đốn Đảng, thấy rõ yêu cầu đặt ra là nếu không chỉnh đốn Đảng thì sẽ là nguy cơ đối với Đảng.

  • Thứ hai, đợt tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến từng cấp ủy, đảng viên đều tự nhìn nhận, soi xét lại mình, thấy mình có ưu điểm gì để tiếp tục phát huy.
  • Đặc biệt, qua đợt tự phê bình và phê bình cuối năm 2012, tất cả các cấp ủy và tổ chức Đảng, cũng như cán bộ, đảng viên đều đề ra kế hoạch tự sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và hiện nay vẫn đang tiếp tục thực hiện việc sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm đã được kết luận sau tự phê bình và phê bình.

   Thứ ba, qua tự phê bình và phê bình, qua đấu tranh và qua cả thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng như của Nhà nước, trong 3 năm vừa qua, chúng ta đã xử lý, kỷ luật một bộ phận đảng viên vi phạm.

  • Năm 2012, chúng ta kỷ luật gần 16.000 đảng viên, năm 2013, chúng ta kỷ luật hơn 21.000 đảng viên, năm 2014 chúng ta kỷ luật hơn 17.000 đảng viên. Như vậy, ba năm vừa qua, riêng kỷ luật bằng các hình thức, chúng ta đã xử lý trên 50.000 đảng viên ở tất cả các cấp, từ cấp Trung ương, đến cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

   Như vậy, rõ ràng qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chúng ta đã góp phần đấu tranh ngăn chặn được một bước rất quan trọng về tình trạng suy thoái trong Đảng, góp phần làm cho Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn.

   Thứ năm, sau khi được kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo rất quyết liệt.

  • Vì vậy, trong thời gian gần đây, nhiều vụ án tham nhũng lớn, phức tạp kéo dài đã được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử công khai và với những bản án hết sức nghiêm khắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

   Tuy đạt được một số kết quả nhưng nếu so với yêu cầu đề ra và so với mong đợi của cán bộ, đảng viên thì cũng chưa thật sự đáp ứng như mong muốn. Bên cạnh mặt tích cực, cũng thấy rằng trong Đảng hiện nay, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn khá nặng nên nhiều khi kiểm điểm nhưng mới nói ưu điểm nhiều, khuyết điểm thì nói ít hoặc không dám nói, hoặc thể hiện ở mức độ nhẹ nhàn.

  • Bên cạnh đó, tính hình thức, bệnh thành tích còn đang khá nặng ở tất cả các cấp, một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc về vấn đề này, nên trong tự phê bình và phê bình vẫn còn nể nang, né tránh, hình thức và thậm chí còn ca ngợi lẫn nhau.
  • Những điều này đã làm ảnh hưởng đến kết quả việc thực hiện Nghị quyết.

   Thứ tư, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chúng ta đã gắn và kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  • Do đó, đã tạo nên các phong trào thi đua, nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị đã có những hành động tốt, người tốt, việc tốt và đem lại hiệu quả thiết thực.

   Nhìn lại tổng quát, trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chúng ta đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn được một bước tình trạng suy thoái trong Đảng và nhân dân nhưng vẫn chưa đáp ứng được lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

   Những giải pháp cần thiết nào để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên các cấp

  • Một trong ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra là phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  • Đây là lần đầu tiên Trung ương đặt ra nhiệm vụ này.
  • Cái gì cũng vậy, lần đầu tiên mới làm thì bao giờ cũng khó cả về lý luận và thực tiễn. Nhưng có thể nói, lần này Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm và chỉ đạo rất quyết liệt.
  • Sau đó, Trung ương đã giới thiệu quy hoạch cán bộ cấp Trung ương khóa 12 và các khóa tiếp theo. Từ đó, Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Đến nay, đã tổ chức được 5 lớp, ra ngoài Tết tổ chức lớp thứ 6. Như vậy sẽ tổ chức 6 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ dự nguồn, mỗi lớp học trong 4 tháng. Đây là việc rất mới mà Đảng ta đang làm.

   Học tập kinh nghiệm của Trung ương, vừa qua các địa phương cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn của Tỉnh ủy, Thành ủy.

  • Mặt khác, năm nay chúng ta cũng tổ chức những lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo chức danh cho các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện, giúp cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nâng thêm kiến thức cũng như kỹ năng lãnh đạo.
  • Ngoài ra, cũng phải thấy rằng: Suốt từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 9, vừa rồi là Hội nghị Trung ương 10, ở hội nghị nào Trung ương cũng dành những thời gian thỏa đáng cho việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng. Đó là những việc làm rất rõ, cụ thể, quyết liệt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 84/2019/qh14 Về Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội
 • Chính Phủ Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh Do Ảnh Hưởng Dịch Covid
 • 13 Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sxkd, Hỗ Trợ Đối Tượng Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch Covid
 • Hàng Loạt Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Doanh Nghiệp Tiếp Tục Được Chính Phủ Ban Hành
 • Ngày 24/6/2020, Ubnd Tỉnh Đã Ban Hành Chương Trình Số 04/ctr
 • Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)

  --- Bài mới hơn ---

 • 4 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng Và Chỉnh Đốn Đảng
 • Kiểm Điểm Đảng Viên 2022 Gắn Với Thực Hiện Nq Tw4+Chỉ Thị 05
 • Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)
 • Bàn Giải Pháp Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Và Cải Cách Hành Chính
 • Nhiều Cách Làm Hiệu Quả Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương đã quán triệt nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, tập trung giới thiệu 5 vấn đề lớn: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; Một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

  Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Anh Linh /TTXVN

  Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng ta, nghiêm túc, nghiêm khắc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị nắm vững các nhiệm vụ, giải pháp, nghiên cứu kỹ các văn kiện của Trung ương, kế hoạch của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng thời tiếp tục rà soát, chỉ ra cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình có những biểu hiện nào suy thoái hoặc “tự diễn biến”, ” tự chuyển hóa” nào để có biện pháp khắc phục một cách hiệu quả nhất. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2022 phải gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

  Để đảm bảo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả thiết thực, các cơ quan, đơn vị cấp ủy, tổ chức Đảng phải xác định trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, ” tự chuyển hóa” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tìm ra nguyên nhân và đề ra biện pháp, kế hoạch khắc phục. Những nơi có vấn đề phức tạp, cần được lãnh đạo, chỉ đạo làm rõ, có gợi ý kiểm điểm nghiêm túc.

  Trong hai ngày 14 và 15/12, các đại biểu dự hội nghị được lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung: Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nguồn tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Những nội dung cơ bản của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 (Khóa X) Về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2022
 • Nhìn Lại 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Về “chiến Lược Biển Việt Nam”
 • Báo Cáo Đảng (Nq Tw4) Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4 Doc
 • Bộ Chính Trị Chỉ Đạo Kiểm Điểm Phê Và Tự Phê Theo Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Tự Phê Bình Và Phê Bình Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng.
 • Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 4, Khoá Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05
 • Gắn Thực Hiện Chỉ Thị 05
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Và Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị
 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Nqtw 4 (Khóa Xii) Gắn Với Chỉ Thị 05
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

  Quán triệt nội dung Nghị quyết, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh nêu rõ: Đây là một Nghị quyết rất quan trọng vì đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

  Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng ta, nghiêm túc, nghiêm khắc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Đồng chí Mai Văn Ninh tập trung giới thiệu các nội dung: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; Một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

  Chương trình đã xác định rõ mục đích, yêu cầu: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên trong Ban nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Ban, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thống nhất trong toàn Đảng về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không ngăn chặn, đẩy lùi.

  Cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Trung ương nắm vững, cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng vụ, đơn vị, cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

  Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm chính trị cao, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban, các vụ, đơn vị.

  Theo chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho các đối tượng là lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật và đại diện đội ngũ trí thức, lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật và đại diện văn nghệ sỹ ở 3 khu vực. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền giúp các cấp ủy Đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII)…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Với Yêu Cầu Công Tác Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Tăng Cường Chỉnh Đốn Đảng
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khoá Xii) Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Cái Mới Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Tổng Hợp Kết Quả Tự Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Về Tăng Cường Xây Dựng,
 • Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998
 • Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị
 • Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 08 Về Đổi Mới Và Phát Triển Du Lịch
 • Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia; Triển Khai Nghị Quyết 40/bct Về Nâng Cao Chất Lượng Và Hiệu Quả Công Tác Công An Trong Tình Hình Mới
 • Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005”, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối , Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Chính Quyền, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Noi Dung Chính Thủ Tục Xem Xét Kết Nạp Đảng Viên, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nội Dung Cơ Bản Của Dự Thảo Báo Cáo Chinh Trị Đại Hội 13 Của Đảng, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Thuyết Trình Xây Dựng Và Chỉnh Đốn Đảng, Công Tác Xây Dựng Đảng, Chính Quyền, Bản Cam Kết Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Chính Sách Xây Dựng Đảng Trong Thời Kì Đổi Mới, Mttq Tham Gia Xây Dựng Đảng Chính Quyền, Bài Thu Hoạch Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Luận Văn Xây Dựng Đảng Chính Quyền Nhà Nước, Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ctcủa Tổng Cục Chính Trị, Nội Dung Quy Định 72 Của Bộ Chính Trị Về Tổ Chức Đảng Trong Cand, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nội Dung Nghi Quyết 09, Nội Dung Nghị Quyết Số 28,

  Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005”, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối , Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Chính Quyền, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Trung Ương 04, Khóa Xii
 • Điện Biên: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 04
 • Án Lệ Là Gì ? Quy Trình Lựa Chọn Án Lệ ? Cách Thức Áp Dụng Án Lệ Hiện Nay ?
 • Mẫu Đề Nghị Bổ Sung Tài Liệu, Chứng Cứ Về Việc Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Cẩn Thận Với Lệnh Tạm Giam Của Tòa
 • Chuyển Biến Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảng Bộ Quân Đội Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Và Chỉ Thị 05 / Bch Tw Khóa Xii
 • Thcs Dân Hòa Học Tập Nghị Quyết
 • Tải Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): “nhận Thức Phải Chín, Tư Tưởng Phải Thông, Quyết Tâm Phải Lớn Và Phương Pháp Phải Đúng”
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban TVTU đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Lãnh đạo Huyện ủy Nam Trực và bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật thông tin thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

  Ngay từ năm 2022, Tỉnh ủy, Ban TVTU đã xây dựng Kế hoạch số 12-KH/TU về triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; ban hành hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch cam kết hàng năm với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hàng năm gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Qua đó, Ban TVTU ban hành Quy định số 605-QĐ/TU về “Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh; các đảng bộ huyện, thành phố và đảng uỷ trực thuộc tỉnh”; Quy định số 606-QĐ/TU về “Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 03-QĐi/TU về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở”. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với từng tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban TVTU trực tiếp đánh giá, xếp loại. Từ năm 2022 đến nay, Ban TVTU đã gợi ý kiểm điểm đối với 26 tập thể; Ban Thường vụ Huyện uỷ và tương đương đã gợi ý kiểm điểm đối với 206 tập thể và 89 cá nhân theo phân cấp quản lý có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái cần giải trình, làm rõ… Nhìn chung, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở những năm qua cơ bản nghiêm túc, chất lượng, đạt yêu cầu đề ra; gắn kiểm điểm với đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm đảm bảo khách quan, sát với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. So với nhiệm kỳ trước, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất hơn.

  Cùng với đó công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vi phạm về kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo các cấp uỷ, cơ quan chức năng rà soát 39 kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh; tăng cường rà soát, kiểm tra các vụ việc thanh tra, các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Kết quả từ năm 2022 đến nay, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 3.358 tổ chức đảng và 3.949 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3.230 tổ chức đảng và 3.514 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Kiểm tra đối với tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện 928 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó có 78 cuộc thanh tra trách nhiệm về khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Nội dung thanh tra tập trung vào những lĩnh vực đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng đất, tài chính, ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế… Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế là 24 tỷ đồng; trong đó đã xử lý thu hồi gần 14 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 4,5 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 6,7 tỷ đồng và nhiều tang vật vi phạm hành chính khác. Điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 20 vụ án tham nhũng với 99 bị can, trong đó có 1 vụ án tham nhũng thông qua công tác tiếp nhận đơn đó là vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ xã Trực Đạo (Trực Ninh). Hiện đang điều tra các vụ án tham nhũng gồm: “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại các xã Tam Thanh, Thành Lợi (Vụ Bản) và xóm 31, xã Điền Xá (Nam Trực); “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc và Trung tâm tin học ngoại ngữ Vinatex.

  Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Thường trực, Ban TVTU và cấp ủy cơ sở, trong gần bốn năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; lòng tin của nhân dân vào công tác xây dựng Đảng được tăng cường; vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Công Nhận Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã
 • Đảng Bộ Than Quảng Ninh Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw5 (Khóa Viii)
 • Lào Cai: Nâng Cao Toàn Diện Đời Sống Văn Hóa Sau 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw5 (Khóa Viii)
 • Nq Tw5 Khóa Viii Nq Tw 5 K Viii 1998 Va Tw4 K Vii 1993 Doc
 • Văn Hóa Là Sức Mạnh Nội Sinh Quan Trọng Để Phát Triển Bền Vững
 • Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 ( Khóa Xi)
 • Trung Ương Nhận Diện 27 Biểu Hiện Suy Thoái, ‘tự Diễn Biến’
 • Bài 3: Nêu Gương Tự Phê Bình Và Phê Bình Là Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức
 • Hướng Dẫn Việc Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Gắn Với Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng Đảng
 • Mẫu: Phê Bình Và Tự Pb Theo Nqtw 4 Nqtw 4 Doc
 • Tổng hợp những điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

  Cái mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  03 Điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được thể hiện và nêu rõ trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 – khoá XII. Mời các bạn cùng tham khảo và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước.

  CẬP NHẬT! Hiện tại, chúng tôi đã có Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa 12. Mời các bạn tham khảo các bài thu hoạch mẫu này để có ý tưởng viết bài thu hoạch nghị quyết TW 5 khóa XII tốt hơn.

  Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của đảng viên Hướng dẫn đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm 2022 Mẫu biên bản góp ý Đảng viên theo Nghị quyết trung ương 4

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ“. Dư luận chung trong Đảng và trong nhân dân vui mừng đón nhận, mong muốn tìm thấy trong nghị quyết mới này nhiều cái mới, cả lời giải thuyết phục cho những điều bức xúc.

  Để tránh sự trùng lặp, nghị quyết chồng lên nghị quyết, Trung ương từng có chủ trương: Không ra nghị quyết mới khi không có vấn đề mới, nội dung mới, tư tưởng chỉ đạo mới và biện pháp mới.

  Nghị quyết Trung ương 4 lần này là nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng đầu tiên mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành.

  3 Điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII:

  CÁI MỚI TRƯỚC HẾT ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở CHỦ ĐỀ CỦA NGHỊ QUYẾT

  Đại hội XII của Đảng quyết định: “Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”. (1)

  Đại hội XII cũng quyết định: Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 – 2022), nhiệm vụ trọng tâm số 1 là: ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ“. (2)

  CÁI MỚI TIẾP THEO THỂ HIỆN MỘT CÁCH TẬP TRUNG TRONG NHỮNG NỘI DUNG CỐT LÕI CỦA NGHỊ QUYẾT

  Phát biểu ý kiến bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa“. (3)

  Đúng là như vậy. Nghị quyết Trung ương đã nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về ” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Và chỉ rõ rằng: Trong các biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

  Sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của dân.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ:Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. (4)

  Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa lại cho chúng ta một sự nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa“, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhận diện đúng là để qua đó mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có thể tự soi mình. Có ai nghĩ rằng, lười học tập cũng là biểu hiện của sự suy thoái? Thế mà, trong 18 biểu hiện suy thoái được liệt kê, biểu hiện thứ ba ghi rõ: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

  Nhận diện đúng là để suy ngẫm và hành động. Không phải để bi quan hay nhụt chí, mà là để sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu mới rất quyết liệt trong thời gian tới, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

  CÁI MỚI CÒN ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỚI NHỮNG ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG

  Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 nêu lên là: về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

  Mỗi nhóm nhiệm vụ giải pháp ấy đều có những điểm nhấn quan trọng. Đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm. Là rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu thì trách nhiệm đến đó. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Là phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, của nhân dân, của báo chí, của công luận; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”…

  Có những việc rất cấp bách, không thể trì hoãn mà đòi hỏi phải làm ngay. Thí dụ như: ” Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ cấp ủy các cấp chỉ đạo rà soát ngay (tác giả nhấn mạnh) đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận”. Hoặc: “Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

  Hệ thống các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho thấy quyết tâm cao của Trung ương, người vừa là tác giả của Nghị quyết, vừa là chủ thể thực hiện và lãnh đạo thực hiện nghị quyết.

  Điều mong muốn của tất cả chúng ta, trong Đảng cũng như trong nhân dân là Nghị quyết Trung ương 4 sớm được đưa vào cuộc sống một cách toàn diện, đồng bộ, đương nhiên là có trọng tâm trọng điểm. Ai cũng biết: Một việc làm có ích, một đóng góp thiết thực có giá trị hơn nhiều so với những lời nói khoa trương. Một tấm gương sống hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền!

  Muốn Nghị quyết này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn”. (5)

  Đó là lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một lời chỉ dẫn sâu sắc, cũng là sự cam kết nghiêm trang của người đứng đầu Đảng ta.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Luật, Nghị Định, Nghị Quyết, Thông Tư..
 • So Sánh 3 Loại Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Dễ Gây Nhầm Lẫn Nhất
 • Thủ Tục Thông Qua Nghị Quyết Của Hội Đồng Thành Viên Theo Hình Thức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản
 • Hình Thức Và Điều Kiện Thông Qua Quyết Định Của Hội Đồng Thành Viên
 • Điều 59 Nghị Quyết, Quyết Định Của Hội Đồng Thành Viên
 • Cái Mới Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khoá Xii) Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Tăng Cường Chỉnh Đốn Đảng
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Với Yêu Cầu Công Tác Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 4, Khoá Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05
 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

  Dư luận chung trong Đảng và trong nhân dân vui mừng đón nhận, mong muốn tìm thấy trong nghị quyết mới này nhiều cái mới, cả lời giải thuyết phục cho những điều bức xúc hiện nay.

  Để tránh sự trùng lặp, nghị quyết chồng lên nghị quyết, Trung ương từng có chủ trương: Không ra nghị quyết mới khi không có vấn đề mới, nội dung mới, tư tưởng chỉ đạo mới và biện pháp mới.

  Nghị quyết Trung ương 4 lần này là nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng đầu tiên mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành.

  Vậy cái mới của Nghị quyết này là gì? Xin thử bàn.

  CÁI MỚI TRƯỚC HẾT ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở CHỦ ĐỀ CỦA NGHỊ QUYẾT

  Đại hội XII của Đảng quyết định: “Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.(1)

  Đại hội XII cũng quyết định: Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 – 2022), nhiệm vụ trọng tâm số 1 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.(2)

  CÁI MỚI TIẾP THEO THỂ HIỆN MỘT CÁCH TẬP TRUNG TRONG NHỮNG NỘI DUNG CỐT LÕI CỦA NGHỊ QUYẾT

  Phát biểu ý kiến bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.(3)

  Đúng là như vậy. Nghị quyết Trung ương đã nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Và chỉ rõ rằng: Trong các biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

  Sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của dân.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. (4)

  Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa lại cho chúng ta một sự nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhận diện đúng là để qua đó mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có thể tự soi mình. Có ai nghĩ rằng, lười học tập cũng là biểu hiện của sự suy thoái? Thế mà, trong 18 biểu hiện suy thoái được liệt kê, biểu hiện thứ ba ghi rõ: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

  Nhận diện đúng là để suy ngẫm và hành động. Không phải để bi quan hay nhụt chí, mà là để sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu mới rất quyết liệt trong thời gian tới, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

  CÁI MỚI CÒN ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỚI NHỮNG ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG

  Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 nêu lên là: về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

  Mỗi nhóm nhiệm vụ giải pháp ấy đều có những điểm nhấn quan trọng. Đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm. Là rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu thì trách nhiệm đến đó. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Là phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, của nhân dân, của báo chí, của công luận; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”…

  Có những việc rất cấp bách, không thể trì hoãn mà đòi hỏi phải làm ngay. Thí dụ như: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ cấp ủy các cấp chỉ đạo rà soát ngay (tác giả nhấn mạnh) đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận”. Hoặc: “Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

  Hệ thống các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho thấy quyết tâm cao của Trung ương, người vừa là tác giả của Nghị quyết, vừa là chủ thể thực hiện và lãnh đạo thực hiện nghị quyết.

  Ba cái mới nêu trên xin được hiểu là những cảm nhận cá nhân.

  Điều mong muốn của tất cả chúng ta, trong Đảng cũng như trong nhân dân là Nghị quyết Trung ương 4 sớm được đưa vào cuộc sống một cách toàn diện, đồng bộ, đương nhiên là có trọng tâm trọng điểm. Ai cũng biết: Một việc làm có ích, một đóng góp thiết thực có giá trị hơn nhiều so với những lời nói khoa trương. Một tấm gương sống hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền!

  “Muốn Nghị quyết này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn”(5).

  Đó là lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một lời chỉ dẫn sâu sắc, cũng là sự cam kết nghiêm trang của người đứng đầu Đảng ta.

  Nguồn: Báo Nhân Dân

  (1), (2): Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Tr 198 và 217.

  (3), (4), (5): Báo Nhân Dân, ngày 15-10-2016.

  Lượt xem: 6425

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Kết Quả Tự Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Về Tăng Cường Xây Dựng,
 • Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd
 • Quy Trình, Thủ Tục Xóa Tên Đảng Viên
 • Nghị Quyết Cua Bch Đảng Ủy Về Xây Dựng Ntm Năm 2022
 • Nghị Quyết Tw 5 Khóa 8
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khoá Xii) Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Tăng Cường Chỉnh Đốn Đảng
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Với Yêu Cầu Công Tác Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 4, Khoá Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05
 • Gắn Thực Hiện Chỉ Thị 05
 • 1- Tình hình

  Nhìn một cách tổng thể, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng, hơn 86 năm qua Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tăng cường quốc phòng – an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta – Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng.

  Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao. Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

  Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ.

  2- Nguyên nhân

  Tình hình trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

  1) Nguyên nhân khách quan:

  Tác động từ khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu; từ mặt trái của kinh tế thị trường, những hoạt động lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

  Những khó khăn, thách thức của các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế hiện nay; nhiều vấn đề mới, phức tạp phát sinh từ thực tiễn nhưng chưa được lý giải và xử lý kịp thời, hiệu quả.

  Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ suý cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa; đồng thời, cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.

  2) Nguyên nhân chủ quan:

  Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân.

  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và những hậu quả gây ra. Sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi còn hình thức, đơn điệu. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa có chiều sâu, không theo kịp tình hình thực tế. Chưa chú trọng xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, điển hình tiên tiến, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

  Một số nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nội dung chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi và thiếu chế tài xử lý. Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chưa có quyết tâm chính trị cao; việc cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị còn chung chung, chỉ đạo thiếu quyết liệt, còn trông chờ, ỷ lại cấp trên; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tiên phong, gương mẫu. Việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm còn nương nhẹ, nể nang, thiếu cương quyết. Chưa có cơ chế khen thưởng những tập thể, cá nhân tổ chức thực hiện nghị quyết sáng tạo, có hiệu quả và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc.

  Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời. Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Cơ chế kiểm soát quyền lực chậm được hoàn thiện, còn nhiều sơ hở. Thiếu cơ chế để xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu về năng lực, giảm sút uy tín, trì trệ trong công tác, kém hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Chậm ban hành quy định xử lý tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

  Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ còn nể nang, cục bộ. Một số cơ chế, chính sách trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chưa công bằng; chính sách tiền lương, nhà ở chưa tạo được động lực cống hiến cho cán bộ, công chức.

  Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật của Đảng chưa nghiêm, còn có biểu hiện “nhẹ trên, nặng dưới”. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên còn thiếu chặt chẽ. Nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm, chưa có cơ chế để bảo vệ người đấu tranh phê bình. Sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử chưa chặt chẽ, xử lý chưa đủ nghiêm minh. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; việc kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức.

  Chưa chủ động và thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Việc quản lý thông tin còn lỏng lẻo, thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.

  Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

  II- NHẬN DIỆN NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HOÁ”

  1- Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

  1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  2) Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

  3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  4) Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

  5) Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

  6) Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

  7) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

  8) Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.

  9) Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

  2- Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống

  1) Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

  2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

  3) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

  4) Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

  5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

  6) Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.

  7) Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

  8) Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

  3- Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

  1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

  2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

  3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

  4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

  6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

  7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

  8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

  9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

  III- MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

  1- Mục tiêu

  Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

  2- Quan điểm

  Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

  Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

  Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ và ban thường vụ cấp uỷ các cấp. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

  IV- CÁC NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

  Đại hội XII đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá ” trong nội bộ. Vì vậy, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

  1- Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

  1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

  2) Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay; khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

  3) Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; các cấp uỷ, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

  4) Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp uỷ các cấp.

  5) Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù hợp; quy định lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất.

  6) Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

  7) Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  9) Cấp uỷ, chính quyền và người đứng đầu các cấp phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

  10) Hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên là: chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

  2- Về cơ chế, chính sách

  1) Các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt, rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  2) Các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế “xin – cho”, “duyệt – cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế… Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt.

  3) Kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương. Thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước. Xây dựng và thực hiện chính sách nhà ở nhằm tạo động lực cho cán bộ, công chức theo hướng nhiều chủ thể tham gia, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước.

  4) Đẩy mạnh xã hội hoá, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức. Rà soát, thoái vốn, cổ phần hoá, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp quân đội và công an sản xuất kinh doanh thua lỗ, không phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

  5) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” không lành mạnh, với động cơ không trong sáng; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, như: phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm,… nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  6) Hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Chú trọng nắm tình hình và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, lao động và công tác ở nước ngoài. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

  3- Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

  1) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

  2) Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ cấp uỷ các cấp chỉ đạo rà soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận.

  3) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan thường trực về phòng, chống tham nhũng. Nghiên cứu việc tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của uỷ ban kiểm tra các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên. Rà soát, hoàn thiện các quy định của Đảng và Nhà nước về xử lý kỷ luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

  4) Tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, xem xét tư cách đảng viên và phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn.

  5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

  6) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Cấp uỷ các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

  7) Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định.

  8) Xây dựng quy định xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nghiêm trọng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

  4- Về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội

  1) Các cấp uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

  2) Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trước mắt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân.

  3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước phải theo đúng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

  4) Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.

  5) Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

  V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1- Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương và trực thuộc Trung ương; phân công cụ thể và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

  2- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, thể chế hoá, cụ thể hoá nội dung Nghị quyết thành các văn bản pháp luật để thực hiện.

  3- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, cơ quan trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

  Nghị quyết này phổ biến đến chi bộ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cái Mới Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Tổng Hợp Kết Quả Tự Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Về Tăng Cường Xây Dựng,
 • Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd
 • Quy Trình, Thủ Tục Xóa Tên Đảng Viên
 • Nghị Quyết Cua Bch Đảng Ủy Về Xây Dựng Ntm Năm 2022
 • Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Hội Đồng Thẩm Phán Tandtc Hướng Dẫn Áp Dụng Pháp Luật Về Lãi, Lãi Suất, Phạt Vi Phạm Trong Hợp Đồng Vay Tài Sản.
 • Hà Tĩnh Xây Dựng Văn Hóa Công Sở, Văn Hóa Doanh Nghiệp Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển
 • Văn Hóa Công Sở Là Gốc Của Nền Hành Chính Hiện Đại
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chuẩn Mực Và Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày bác Hồ viết di chúc, ngày 04/9/2019 vừa qua Chi bộ Trung tâm GDNN – GDTX Cam Lộ đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ nhằm học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động để tiếp tục thực hiện.

  Sau gần hai năm triển khai đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, nhận thức lệch lạc, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

  Chi bộ Trung tâm hiện có 16 đảng viên, chiếm 84,21% cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện NQTW 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bám sát hướng dẫn của Huyện uỷ, Chi bộ xác định nội dung đột phá là lựa chọn những vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý, trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn và từng cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan để tập trung giải quyết. Thực hiện tốt đạo đức nhà giáo; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm khiết, gần nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

  Mục tiêu đề ra nhằm giúp cho đội ngũ CB, ĐV, NV nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những hạn chế dù nhỏ nhất trong mọi hoạt động của đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

  Với quan điểm nhìn nhận sự thật, đánh giá đúng sự thực; kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

  Đảng viên tham gia phát biểu

  Các cán bộ đảng viên, nhân viên đã cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đề ra các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc.

  Chi bộ quan tâm và làm tốt việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhân viên thông qua diễn đàn sinh hoạt chi bộ hoặc trong nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng. Từ việc chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhân viên đã giúp Chi bộ đề ra giải pháp xử lý kịp thời hiệu quả những khó khăn, vướng mắc về công tác cán bộ, cơ chế, chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy đơn vị.

  Căn cứ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được nêu trong NQTW4, qua kiểm điểm hằng năm, cấp uỷ Chi bộ coi đây là căn cứ để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Từ kết quả này, năm 2022 Chi bộ có 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 15 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

  Cuối buổi diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ Trung tâm kết luận và đã thẳng thắn chỉ rõ: Khẳng định nội bộ Trung tâm luôn đoàn kết, thống nhất cao; đội ngũ CB, GV, NV có bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phong cách làm việc khoa học; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể Chi bộ không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tuy nhiên, trong công tác chính trị tư tưởng cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa nhất là công tác học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của các cấp ủy đảng để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tình hình mới và nhiệm vụ cảu toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân ta.

  Trên cơ sở nội dung học tập của Nghị quyết và những hạn chế của tập thể, cá nhân, Chi bộ và từng cá nhân Chi bộ đã thống nhất đề ra biện pháp, kế hoạch cụ thể để khắc phục, sửa chữa với tinh thần tiếp thu, cầu thị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố 7 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Nghị Quyết 973/2015/ubtvqh13 Sửa Đổi Bảng Phụ Cấp Chức Vụ Đối Với Cán Bộ Lãnh Đạo Của Nhà Nước Và Đại Biểu Quốc Hội Hoạt Động Chuyên Trách, Bảng Lương Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Ngành Tòa Án, Ngành Kiểm Sát Kèm Theo Nghị Quyết 730/2004/nq
 • Triển Khai Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 (Khóa Xi) Về Giáo Dục
 • Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xi Về Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Tỉnh Ủy Tiền Giang Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”.
 • Đảng Bộ Quân Đội Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Và Chỉ Thị 05 / Bch Tw Khóa Xii
 • Thcs Dân Hòa Học Tập Nghị Quyết
 • Tải Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): “nhận Thức Phải Chín, Tư Tưởng Phải Thông, Quyết Tâm Phải Lớn Và Phương Pháp Phải Đúng”
 • Kỳ Vọng Về Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Cùng với toàn Đảng, Đảng bộ Quân đội đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

  Thượng tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, Khóa XII. (Ảnh: TTXVN)

  Đảng bộ Quân đội có số lượng đảng viên đông, với nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, hoạt động phân tán trải rộng trên địa bàn cả nước, trong điều kiện khó khăn, gian khổ. Trong quá trình lãnh đạo toàn quân thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Quân đội thường xuyên chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Đây là khâu then chốt, yếu tố quyết định, đảm bảo cho Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

  Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân đội đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế trong Đảng bộ. Do vậy, đã góp phần ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu có sự chuyển biến rõ rệt. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được đề cao. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; xác định rõ mục tiêu chiến đấu, đối tượng, đối tác cách mạng, không hoang mang, dao động trước những khó khăn, thách thức; tích cực, chủ động đấu tranh với những hành động, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng, chống Đảng, Nhà nước và chế độ, làm phai nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Quân đội và Nhân dân, v.v.

  Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội vẫn còn những hạn chế, cần khắc phục. Nổi lên là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của một số cấp ủy, chi bộ có lúc, có nơi chưa chủ động, nhạy bén, thiếu sức thuyết phục; quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội chưa chặt chẽ. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, thiếu gương mẫu và tự giác rèn luyện, một số còn vi phạm kỷ luật phải xử lý; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ có cấp ủy, chi bộ chưa nghiêm; chưa thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa thường xuyên, kịp thời; khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn chậm, v.v.

  Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân đang đứng trước cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Điều đó chứng tỏ quyết tâm chính trị rất cao, sự nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối với Đảng bộ Quân đội, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là cơ hội tốt để chúng ta tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ lên một bước, lãnh đạo toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

  Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp đã hoàn thành việc tự phê bình và phê bình, bổ sung nội dung kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

  Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ Quân đội đạt hiệu quả thiết thực, theo đúng tinh thần mục tiêu, quan điểm và các nhóm giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau đây:

  Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong thực hiện Nghị quyết. Thời gian qua, Đảng bộ Quân đội đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết ở tất cả các cấp, theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thông qua đó, mọi cán bộ, đảng viên nhận thức được sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; làm rõ nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu, việc quán triệt phải được tiến hành thường xuyên, trong suốt quá trình thực hiện, để cho tinh thần Nghị quyết thấm sâu vào nhận thức và thể hiện bằng hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên và cán bộ chủ trì. Từ đó, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đảm bảo Quân đội luôn gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những nội dung trọng tâm cần triển khai, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; nâng tầm tư duy, phương pháp luận trong tổ chức thực hiện; đề cao trách nhiệm nêu gương để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Quán triệt sâu sắc phương châm: kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết, làm thực chất; kịp thời khắc phục những biểu hiện chiếu lệ, qua loa, đại khái, hình thức, đối phó, không thấy được giá trị thiết thực của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay.

  Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kế hoạch 04-KH/TW, ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2022, Quân ủy Trung ương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ Quân đội. Đây là cơ sở rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ, toàn diện, đúng trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao. Bởi vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cần cụ thể hóa Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình. Đồng thời, triển khai cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đưa nội dung kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương vào sinh hoạt thường kỳ của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế giáo dục chính trị ở các cấp; bắt buộc hằng năm phải học tập nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; làm tốt công tác giáo dục pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn; gắn nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính. Phát huy kết quả tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, nhằm đảm bảo cho cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, sâu sát cơ sở, thực sự gắn bó với quần chúng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý chặt chẽ các mối quan hệ, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong các cơ quan, đơn vị. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2022 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội.

  Thứ ba, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định để ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để Nghị quyết Trung ương 4 mang lại hiệu quả thiết thực, cùng với công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần bổ sung hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định nhằm tạo ra hành lang pháp lý để ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, đảng viên. Trước mắt, cần rà soát, bổ sung hệ thống các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, không rõ trách nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, nhất là cải cách tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần phòng, chống tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý kỷ luật đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền; từng cấp phải cụ thể hóa, thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về xử lý trách nhiệm cán bộ chủ trì để xảy ra tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền. Tiếp tục rà soát, bổ sung thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, xây dựng nếp sống văn minh; không tổ chức ăn uống, “liên hoan”, “gặp mặt” khi được đề bạt, bổ nhiệm. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần hoàn thiện các quy định quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý; thực hiện đúng quy trình và các quy định công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Theo đó, việc đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên phải theo các tiêu chí: 1. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; 2. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 3. Thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; 4. Tự phê bình và phê bình; 5. Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; 6. Việc khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, phải thay thế, miễn nhiệm, điều động ngay những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật; xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, v.v.

  Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Các cấp ủy cần bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87 vào kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2022 và hằng năm. Cụ thể hóa quy chế, quy định xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của tập thể, cá nhân và các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tăng thẩm quyền, chế tài xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chủ động xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo thẩm quyền. Cần tiếp tục coi trọng nâng cao chất lượng cơ quan kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp để đủ sức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Để việc thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực, cần phải có sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao. Trước hết, các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội mở chuyên trang, chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thông tin kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, cách làm hay, gương “người tốt, việc tốt”; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, chế độ, thực hiện “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân, phần tử cơ hội chống đối, lợi dụng dân chủ, nhân quyền tuyên truyền xuyên tạc, nói, viết, lưu trữ, tán phát tài liệu sai trái, phản động. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; duy trì chế độ đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, đoàn kết, thống nhất; xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

  Với kết quả đạt được và sự quyết tâm, trách nhiệm cao của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, sự gương mẫu, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, tin tưởng rằng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đội sẽ mang lại hiệu quả thiết thực; đảm bảo cho Đảng bộ thực sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức, lối sống, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyển Biến Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Thủ Tục Công Nhận Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã
 • Đảng Bộ Than Quảng Ninh Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw5 (Khóa Viii)
 • Lào Cai: Nâng Cao Toàn Diện Đời Sống Văn Hóa Sau 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw5 (Khóa Viii)
 • Nq Tw5 Khóa Viii Nq Tw 5 K Viii 1998 Va Tw4 K Vii 1993 Doc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100