Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Năm 2022

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12

Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Năm 2022

Kết Quả Bước Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Ở Đảng Bộ Tỉnh Đắk Nông

Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Khẳng Định Vai Trò Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ

Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2017 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghi Quyet So 20 Trung Uong 6 Khoa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghị Quyết 4 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Số 22 Trung ương 6 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 7, 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Số 28 Trung ương 8 Khóa 11, 3 Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Nghị Quyết 12 Trung ương 5 Khóa 12, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, Bản Cam Kết Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Số 10 Trung ương 5 Khóa 12, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 9, Nghị Quyết 8 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12,

Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2017 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo,

Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12

3 Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12

Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nqtw 4 (Khóa Xii) Gắn Với Chỉ Thị 05

Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Và Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị

Quán Triệt Nghị Quyết 12/tw4 “những Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng”

Dự Thảo Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Cà Mau

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 9 Khóa 12

Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Tp Cần Thơ, Kỳ Họp Thứ 3

Nghị Quyết Tư 5 Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn

Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12

Phải làm kiên quyết, kiên trì.

Phải bình tỉnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; không để rơi vào trì trệ, hình thức; giữ đúng nguyên tắc.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng. Người đứng đầu phải làm trước và thật sự gương mẫu để cho cấp dưới noi theo.

Kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”.

Không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ.

2. Phương châm:

+ Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận.

+ Rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

+ Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.

3. Phạm vi

3.1. Tiếp tục thực hiện 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra

+ Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

+ Đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

3.1. Tiếp tục thực hiện 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra

3. 2. Ba vấn đề cấp bách:

Một là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

3. PHẠM VI:

3. Phạm vi (ba vấn đề cấp bách):

Hai là: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

3. PHẠM VI:

3. Phạm vi (ba vấn đề cấp bách):

Ba là: Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở một trong những khâu quan trọng nhất.

3. PHẠM VI:

III.

GIẢI

PHÁP

1.NHÓM GP

CÓ TÍNH ĐỘT PHÁ

3

4

NHÓM

Lưu ý:

Trước khi kiểm điểm, cần có hình thức phù hợp lấy ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm.

Một là, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm, liên hệ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, gắn với thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, theo cương vị công tác. Làm tốt những việc này để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị cho quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy hoạch cấp uỷ và các chức danh chủ chốt của địa phương, đơn vị cho nhiệm kỳ tới.

III.

GIẢI

PHÁP

2. NHÓM GP VỀ TC, CB VÀ SINH HOẠT ĐẢNG

7

4

NHÓM

Hai là, phát huy dân chủ thật sự trong Đảng, thực hiện nghiêm túc Quy chế chất vấn trong Đảng, nhất là chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp. Đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế kịp thời thay thế không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa Xii Về Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước

Khái Niệm Doanh Nghiệp Nhà Nước Và Vấn Đề Cổ Phần, Vốn Góp Chi Phối

Triển Khai Đúng Nghị Quyết 12, Thể Hiện Vai Trò Chủ Đạo Của Doanh Nghiệp Nhà Nước

Yên Sơn Thực Hiện Nghị Quyết 10 Và 12 Của Hđnd Tỉnh

Tuyên Quang: Khuyến Khích Phát Triển Nông Nghiệp Sạch

Nghị Quyết Số 12 Hội Nghị Tw 4 Khóa Xi

4 Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12

Nghị Quyết Tw 4, 5, 6

Nghị Quyết 326/2016/ubtvqh14 Quy Định Về Mức Thu, Miễn, Giảm, Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng Án Phí Và Lệ Phí Tòa Án

Vụ Ly Hôn Nghìn Tỷ Của ‘vua Cà Phê’: Nhầm Án Phí Tới 80 Tỷ, Tòa Sẽ Xử Lý Thế Nào

Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Quyết 326

Embed Size (px)

Ngh quyt s 12-NQ/TW Hi ngh ln th 4 Ban Chp hnh Trung ng ng (kha XI) v mt s vn cp bch v xy dng ng hin nay

Ngy 18/1/2012. Cp nht lc 16h 31′ I. TNH HNH V NGUYN NHN 1. ng Cng sn Vit Nam do Ch tch H Ch Minh sng lp v rn luyn. Tri qua hn 80 nm phn u, xy dng v trng thnh, vt qua mun vn kh khn, th thch, vi bn lnh ca mt ng cch mng chn chnh, dn dy kinh nghim, lun gn b mu tht vi nhn dn, ng lnh o, t chc v pht huy sc mnh to ln ca ton ng, ton dn, ton qun, ginh c nhiu thng li v i trong s nghip cch mng. T khi thc hin ng li i mi, i hi i biu ton quc ca ng, Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh tr, Ban B th cc kha ban hnh nhiu ch trng, ngh quyt v xy dng, chnh n ng. Trn c s , cng tc xy dng, chnh n ng t c nhiu kt qu tch cc; nng lc lnh o v sc chin u ca ng khng ngng c nng cao; phng thc lnh o ca ng tng bc c i mi; vai tr lnh o ca ng c gi vng, nim tin ca nhn dn vi ng c cng c; i ng cn b, lnh o, qun l cc cp c bc trng thnh v tin b v nhiu mt. a s cn b, ng vin c thc rn luyn, nng cao phm cht chnh tr, o c li sng, c thc phc v nhn dn, c nhn dn tin tng. Thnh tu 25 nm i mi l thnh qu ca ton ng, ton dn, ton qun, trong c s ng gp to ln ca i ng cn b, ng vin. 2. Bn cnh kt qu t c, cng tc xy dng ng vn cn khng t hn ch, yu km, thm ch c nhng yu km khuyt im ko di qua nhiu nhim k chm c khc phc, lm gim st lng tin ca nhn dn i vi ng; nu khng c sa cha s l thch thc i vi vai tr lnh o ca ng v s tn vong ca ch . Ni ln mt s vn cp bch sau y:

Mt b phn khng nh cn b, ng vin, trong c nhng ng vin gi v tr lnh o, qun l, k c mt s cn b cao cp, suy thoi v t tng chnh tr, o c, li sng vi nhng biu hin khc nhau v s phai nht l tng, sa vo ch ngha c nhn ch k, c hi, thc dng, chy theo danh li, tin ti, kn ca a v, cc b, tham nhng, lng ph, ty tin, v nguyn tc…

i ng cn b cp Trung ng, cp chin lc rt quan trng nhng cha c xy dng mt cch c bn. Cng tc quy hoch cn b mi tp trung thc hin a phng, cha thc hin c cp trung ng, dn n s hng ht, chp v, khng ng b v thiu ch ng trong cng tc b tr, phn cng cn b. Mt s trng hp nh gi, b tr cn b cha tht cng tm, khch quan, khng v yu cu cng vic, b tr khng ng s trng, nng lc, nh hng n uy tn c quan lnh o, s pht trin ca ngnh, a phng v c nc. Nguyn tc “tp th lnh o, c nhn ph trch” trn thc t nhiu ni ri vo hnh thc, do khng xc nh r c ch trch nhim, mi quan h gia tp th v c nhn, khi sai st, khuyt im khng ai chu trch nhim. Do vy, va c hin tng da dm vo tp th, khng r trch nhim c nhn, va khng khuyn khch ngi ng u c nhit tnh, tm huyt, dm ngh, dm lm, to k h cho cch lm vic tc trch, tr tr, hoc lm dng quyn lc mt cch tinh vi mu cu li ch c nhn. 3. Tnh hnh trn y c nguyn nhn khch quan do vic thc hin i mi kinh t phi va lm, va rt kinh nghim, cha lng ht c nhng tc ng ca mt tri c ch th trng, hi nhp quc t, cha c s chun b tht k v lp trng, t tng v c cch thc tip cn mi cho cn b, ng vin. c bit, cn thiu nhng c ch, chnh sch ng b, khoa hc ch ng ngn nga nhng vi phm. t nc ta ang trong thi k y mnh cng nghip ha, hin i ha, hi nhp quc t, xy dng, pht trin vi quy m ngy cng ln, mt b phn cn b lnh o, qun l nm gi khi lng ti sn, ngun vn ln ca tp th, ca Nh nc, l mi trng ch ngha c nhn v li, thc dng pht trin. Trong khi , cc th lc th ch khng t b m mu v hot ng “din bin ha bnh”, thc y “t din bin”, “t chuyn ha”, tng cng hot ng chng ph, chia r ni b ng v ph hoi mi quan h gn b gia ng vi nhn dn, lm suy yu vai tr lnh o ca ng. Nhng ch yu l do nhng nguyn nhn ch quan: Cn b, ng vin thiu tu dng, rn luyn, gim st ch chin u, qun i trch nhim, bn phn trc ng, trc nhn dn. Vic t chc thc hin cc ch trng, chnh sch ca ng, Nh nc, cc ngh quyt, ch th, quy nh v xy dng, chnh n ng mt s ni cha n ni n chn, k cng, k lut khng nghim, ni khng i i vi lm, hoc lm chiu l.

Cc nguyn tc tp trung dn ch, t ph bnh v ph bnh nhiu ni va b bung lng trong thc hin, va cha c quy nh c th lm c s cho cng tc kim tra, gim st. Vic nghin cu, sa i, ban hnh c ch, chnh sch, php lut thch ng vi qu trnh vn hnh ca nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha cha kp thi; nhiu vn bn quy nh thiu ch ti c th. nh gi, s dng, b tr cn b cn n nang, cc b, cha ch trng pht hin v c c ch tht s trng dng ngi c c, c ti; khng kin quyt thay th ngi vi phm, uy tn gim st, nng lc yu chúng tôi tc tuyn truyn, gio dc chnh tr, t tng, o c, li sng nhiu khi cn hnh thc, cha sc ng vin v thng xuyn nng cao ch cch mng ca cn b, ng vin; mt s ni c tnh trng nhng vic lm ng, gng ngi tt khng c cao, bo v; nhng sai st, vi phm khng c ph phn, x l nghim minh. Cng tc kim tra, gim st, gi gn k cng, k lut nhiu ni, nhiu cp cha thng xuyn, ro rit; u tranh vi nhng vi phm cn n nang, khng nghim tc. Vai tr gim st ca nhn dn thng qua Mt trn T quc v cc on th chnh tr – x hi cha c pht huy, hiu qu cha cao. 4. to chuyn bin mnh m v cng tc xy dng ng trong thi gian ti, cn tip tc thc hin tt 8 nhim v trong cng tc xy dng ng m i hi i biu ton quc ln th XI ca ng ra, coi l nhng nhim v va c bn, va lu di v phi thc hin thng xuyn, c hiu qu, ng thi tp trung cao lnh o, ch o thc hin tt ba vn cp bch sau y: Mt l, kin quyt u tranh ngn chn, y li tnh trng suy thoi v t tng chnh tr, o c, li sng ca mt b phn khng nh cn b, ng vin, trc ht l cn b lnh o, qun l cc cp nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca ng, cng c nim tin ca ng vin v ca nhn dn i vi ng. Hai l, xy dng i ng cn b lnh o, qun l cc cp, nht l cp trung ng, p ng yu cu ca s nghip cng nghip ha, hin i ha v hi nhp quc t. Ba l, xc nh r thm quyn, trch nhim ngi ng u cp y, chnh quyn trong mi quan h vi tp th cp y, c quan, n v; tip tc i mi phng thc lnh o ca ng. Trong ba vn trn, vn th nht l trng tm, xuyn sut v cp bch nht. II. MC TIU, PHNG CHM: 1. Mc tiu: Phi to c s chuyn bin r rt, khc phc c nhng hn ch, yu km trong cng tc xy dng ng, nhm xy dng ng ta tht s l ng cch mng chn chnh, ngy cng trong sch, vng mnh, khng ngng nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca ng, cng c nim tin trong ng v nhn dn, ng vin ton ng, ton dn, ton qun thc hin thng li ch trng, ngh quyt ca ng. 2. Phng chm: Nhn thng vo s tht, nh gi ng s tht, khch quan, khng n nang, n trnh. Cc gii php phi bo m ng b, c trng tm, trng im, kh thi, kt hp “chng v xy”, “xy v chng”, ni i i vi lm, tp trung gii quyt nhng vn bc xc, tr tr nht. Ch o, t chc thc hin vi trch nhim v quyt tm chnh tr cao trong ton ng. Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh tr, Ban B th, cc cp y ng, cn b ch cht, nht l cp trung ng, ngi ng u lm trc v phi tht s gng mu cho cc cp noi theo. Phi lm kin quyt, kin tr, xc nh r l trnh thc hin, thi gian hon thnh, lm tng bc vng chc, thng xuyn kim tra, gim st cht ch. Lm tt nhim v xy dng ng cng chnh l thc y thc hin nhim v chnh tr. Phi bnh tnh, tnh to, khng nng vi, cc oan; ng thi khng ri vo tr tr, hnh thc, khng chuyn bin c tnh hnh; gi ng nguyn tc, khng cc th lc th ch, nhng phn t c hi li dng, kch ng, xuyn tc, kch gy ri ni b. III. GII PHP: Cng vi vic tip tc thc hin cc ch trng, ngh quyt, ch th, cc quy nh c v xy dng ng, cn tp trung thc hin tt cc nhm gii php sau y: 1. Nhm gii php v t ph bnh v ph bnh, nu cao tnh tin phong, gng mu ca cp trn Mt l, B Chnh tr, Ban B th, Ban Chp hnh Trung ng tp trung kim im, nh gi lm r ti sao nhng hn ch, khuyt im ch ra nhiu nm nhng chm c khc phc, c mt cn yu km, phc tp thm; lm r nguyn nhn tr ngi trong vic lnh o thc hin cc ngh quyt ca Trung ng v xy dng ng. Hai l, cc ng ch y vin B Chnh tr, Ban B th, y vin Ban Chp hnh Trung ng tin hnh kim im, nh gi lin h bn thn v kt qu thc hin nhim v c giao lin quan n mt s vn cp bch nu trong Ngh quyt ny, ra bin php khc phc. Tp trung lm r trch nhim c nhn, gng mu thc hin nguyn tc tp trung dn ch, tp th lnh o, c nhn ph trch, t ph bnh v ph bnh, ni i i vi lm, nu gng v o c, li sng. Ba l, cc ng ch y vin ban cn s ng, ng on, ng y trc thuc Trung ng, lnh o cc ban ca Trung ng ng, ban thng v cc tnh y, thnh y v cp y cc cp nghim tc kim im, t ph bnh v ph bnh, nu gng bng hnh ng thc t. Trong qu trnh kim im cn lin h, gn vi xem x t vic thc hin cc quy ch, quy nh; vic gii quyt nhng vn v t chc, cn b; v gii quyt nhng vn bc xc ca ngnh, c quan hoc a phng. Trc khi kim im, cn c hnh thc ph hp ly kin gp , gi kim im. 2. Nhm gii php v t chc, cn b v sinh hot ng Mt l, mi cn b, ng vin, trc ht l cn b lnh o, qun l kim im, lin h theo chc trch, nhim v c giao, t ph bnh v ph bnh thng thn, dn ch, nghim tc, chn thnh, gn vi thc hin Quy nh v nhng iu ng vin khng c lm, theo cng v cng tc. Lm tt vic kim im c cn c xem xt, sng lc i ng cn b ca c h thng chnh tr v chun b quy hoch cp y, cc chc danh ch cht cc cp nhim k ti. Hai l, pht huy dn ch tht s trong ng, thc hin nghim tc Quy ch cht vn trong ng, nht l cht vn ti cc k hp Ban Chp hnh Trung ng v cp y cc cp. i mi cch ly phiu tn nhim nh gi, nhn xt cn b theo hng m rng i tng tham gia. Nhng ngi khng nng lc, khng hon thnh nhim v, c tn nhim thp cn c sp xp ph hp, c c ch kp thi thay th khng ch ht nhim k, ht tui cng tc. Ba l, tip tc thc hin ch trng b tr mt s chc danh cn b ch cht cp tnh, cp huyn khng phi l ngi a phng. Thc hin nghim vic k khai ti sn theo quy nh ca ng v Nh nc. K khai ti sn phi trung thc v c cng khai ni cng tc v ni c tr. Tip tc thc hin th im ch trng b th cp y ng thi l ch tch y ban nhn dn cp x, cp huyn; gn vi xy dng quy ch kim tra, gim st, bo m thc s c hiu qu, ngn chn s lm quyn, c on. S kt rt kinh nghim c ch trng v vic i hi ng b t cp tnh n cp c s trc tip bu b th cp y c s d. Trin khai thc hin quy hoch Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh tr, Ban B th v cc chc danh cn b lnh o ch cht ca ng, Nh nc nhim k 2022-2020; tch cc to ngun, quy hoch, o to, bi dng i ng cn b tham mu, chuyn gia cp chin lc. Thc hin b nhim cn b lnh o, qun l ch tr cp trn ni chung phi qua chc v lnh o, qun l ch tr cp di. Hng dn sm thc hin quy nh vic ly phiu tn nhim i vi ngi gi chc v do Quc hi, hi ng nhn dn bu hoc ph chun. Quy nh vic thc hin ly phiu tn nhim hng nm i vi cc chc danh lnh o trong c quan ng, Nh nc, on th. Nhng ngi hai nm lin tn nhim thp, khng hon thnh nhim v cn c xem xt, cho thi gi chc v, khng ch kt nhim k, ht tui cng tc. Bn l, th im giao quyn cho b th cp y la chn, gii thiu bu c y vin thng v cp y; cp trng c trch nhim la chn, gii thiu bu c, b nhim cp ph; th im ch tin c, ch tp s lnh o qun l; thc hin q uy trnh gii thiu nhn s theo hng nhng ngi c d kin bt, b nhim phi trnh by n hoc chng trnh hnh ng trc khi cp c thm quyn xem xt,

Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nqtw 4 Khóa Xi

Nhìn Lại 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng

Nhìn Lại 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa X, Về “chiến Lược Biển Việt Nam”

Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa X

Quán Triệt, Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii

Nghiên Cứu Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng Đảng

Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi

Ông Vũ Và Bà Thảo Sẽ Phải Nộp Mức Án Phí ‘khủng’ Nhất Từ Trước Đến Nay

Nghị Quyết 236 Của Qutw

Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 236 Của Hđnd Tỉnh Về Những Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Bảo Vệ Môi Trường

Các Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Quyết 42

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, mở cử, hội nhập, tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng tình trạng suy thoái, vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Đại hội XII của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu: “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này, trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII với tiêu đề Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chận, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trung ương khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể. Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc. Chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và các hình thức khác.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Trung ương thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm: Về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội. Chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm”. Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, muốn Nghị quyết này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn. Đó là trách nhiệm, cơ sở vững chắc, niềm tin để đi vào thực hiện nghị quyết lần này./.

Bài 2: Nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4: Thành tựu và thách thức!

Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii

Đề Cương Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Tự Phê Bình Và Phê Bình Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”

Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”

Kế Hoạch Của Ban Tổ Chức Trung Ương Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”

Thực Hiện Tốt Nqtw4 (Khóa Xii) Và Chỉ Thị 05

Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12

Mẫu Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12

Nghị Quyết 18, 19 Tw6 Khóa 12

Nghị Quyết Trung Ương 10 Khóa 12

Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 10 Khóa 12

Đề Cương Nghị Quyết Trung Ương 10 Khóa 12

Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Kiểm Điêm Chi Bộ Theo Nghị Quyết Tw4, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết 04, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Mẫu Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết 4, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Ban Kiem Diem Theo Nqtw4 Khoa 12, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nqtw4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghị Quyết Số 47, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 2013, Mẫu Biên Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Năm 2013, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Cá Nhân, Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát, Bản Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Những Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nq Tw 4, Bản Kiểm Điểm Theo Mẫu O2b, Bản Kiểm Điểm Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hcm, Bản Kiểm Điểm Theo Điều 30, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Kế Hoạch 76, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Mẫu 01, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Chỉ Thị 03, Bản Kiểm Điểm Tự Soi Tự Sửa Theo 27 Biểu Hiện, Bản Kiểm Điểm Theo Nqtw4 Năm 2013, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nq Tw 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Điều 30, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Hướng Dẫn 07, Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Theo 5 Nội Dung, Ban Kiem Diem Dang Vien Theo Noi Dung, Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Điều 30, Bản Kiểm Điểm Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hcm, Đáp án Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 9 Theo Chương Trình Thí Điểm, Biên Bản Họp Kiểm Điểm Theo Kết Luận Thanh Tra, Đề Kiểm Tra Môn Khoa Học Lớp 5 Theo Thông Tư 22, Mẫu Biên Bản Họp Kiểm Điểm Rút Kinh Nghiệm Theo Kết Luận Của Thanh Tra, Mẫu Biên Bản Họp Kiểm Điểm Rút Kinh Nghiệm Của Tập Thể Theo Kết Luận Của Thanh Tra, Phần Mềm Tìm Kiếm Khách Hàng Theo Từ Khóa, Bản Kiểm Điểm Kế Hoạch Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2022, Bản Tự Đánh Giá Quá Trình Công Tác Theo Cac Noi Dung Kiem Diem Dang Vien Cuoi Nam, Bản Đăng Ký Sửa Chữa Khắc Phục Khuyết Điểm Theo Nqtw 4 (khóa Xii), Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Theo Quyết Định 48, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Mẫu Biên Bản Kiểm Nghiệm Theo Quyết Định 48, Hinh Thuc Kiem Tra Chinh Tri Theo Quyet Dinh 438, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra 8, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra, Bản Kiểm Điểm Vì Nghỉ Học, Bản Kiểm Điểm Nghỉ Học Không Lý Do, Bản Kiểm Điểm Nghỉ Học Không Phép, Bản Kiểm Điểm Đề Nghị Tăng Cấp Bậc Hàm Đối Với Chiến Sỹ Nghĩa Vụ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 48, Mẫu Đơn Khởi Kiện Theo Nghị Quyết, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 19, Mẫu Đơn Khởi Kiện Theo Nghị Quyết 02, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii,

Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Kiểm Điêm Chi Bộ Theo Nghị Quyết Tw4, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết 04, Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Mẫu Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết 4, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Bổ Sung Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Ban Kiem Diem Theo Nqtw4 Khoa 12, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nqtw4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Mẫu Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghị Quyết Số 47, 4 Quan Điểm Nghị Quyết 8b Khóa Vi, 4 Quan Điểm Của Nghị Quyết 8b Khóa Vi, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 2013, Mẫu Biên Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Năm 2013, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung ương 4 Cá Nhân, Nghị Quyết Tw 5 Khóa X Về Kiểm Tra Giám Sát, Bản Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Những Điểm Mới Của Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Mẫu Bản Kiểm Điểm Theo Nq Tw 4, Bản Kiểm Điểm Theo Mẫu O2b,

Nghị Quyết Tư 5 Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn

Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Tp Cần Thơ, Kỳ Họp Thứ 3

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 9 Khóa 12

Dự Thảo Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Cà Mau

Quán Triệt Nghị Quyết 12/tw4 “những Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng”

Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 11 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghi Quyet Tw 4 Khóa 11

Thực Hiện Kiểm Điểm Năm 2013 Gắn Với Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)

Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi

Tiếp Tục Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi

Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay” ra đời phản ánh đúng tâm trạng xã hội, tâm nguyện của dân và cũng là và niềm tin của dân với Đảng của mình.

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Những vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng nêu ra là những vấn đề cấp bách, bức xúc nhất của công tác xây dựng Đảng hiện nay mà toàn Đảng, toàn dân quan tâm. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng với dân đã cùng thể hiện quyết tâm, cùng chia sẻ trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng như thế nào.

Những vấn đề cấp bách

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ra đời đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước khi nói về việc thực hiện Nghị quyết.

Tất cả các nước trên thế giới nước nào cũng có Đảng lãnh đạo, nếu không phải Đảng lãnh đạo thì cũng là một tổ chức chính trị tương tự như Đảng lãnh đạo để xây dựng và phát triển đất nước.

Vấn đề khác nhau là ở nước đó có 1 đảng hay nhiều đảng và đảng cầm quyền là Đảng cộng sản hay không phải Đảng cộng sản.

Thực tiễn của cách mạng thế giới trong mấy thập niên qua đã chứng minh rằng: Đảng cầm quyền nếu không thường xuyên đổi mới, không thường xuyên chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì vai trò cầm quyền của Đảng sẽ bị lu mờ và tự đánh mất vai trò lãnh đạo của mình.

Đó đã trở thành một nguyên tắc. Chính vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, trong những năm đổi mới, khi chúng ta bước vào kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế thì nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng đặt ra bức thiết hơn và với yêu cầu cao hơn.

Chính vì vậy, có thể nói từ Đại hội VI của Đảng đến nay không có nhiệm kỳ nào mà Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng, về đổi mới chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 lần này không đề cập toàn diện về công tác xây dựng Đảng, chỉ tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nhất.

Thứ nhất, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ lãnh đạo cán bộ quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ là công việc trong nội bộ Đảng, mà còn có sự tham gia tích cực của nhân dân, của cả hệ thống chính trị.

Những kết quả đã đạt được

Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết cho thấy: Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao và có những chủ trương, giải pháp rất cụ thể.

Đây là một trong những nghị quyết về xây dựng Đảng được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể và rất quyết liệt.

Nếu so với yêu cầu và lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì vẫn thấy có gì đó chưa thật hài lòng và chưa đạt được như mong đợi.

Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận là trong 3 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo một số chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

Thứ nhất, qua học tập, quán triệt Nghị quyết, qua tự phê bình và phê bình, qua lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên thì rõ ràng, nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên về tính cấp thiết phải chỉnh đốn Đảng, thấy rõ yêu cầu đặt ra là nếu không chỉnh đốn Đảng thì sẽ là nguy cơ đối với Đảng.

Thứ hai, đợt tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến từng cấp ủy, đảng viên đều tự nhìn nhận, soi xét lại mình, thấy mình có ưu điểm gì để tiếp tục phát huy.

Đặc biệt, qua đợt tự phê bình và phê bình cuối năm 2012, tất cả các cấp ủy và tổ chức Đảng, cũng như cán bộ, đảng viên đều đề ra kế hoạch tự sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và hiện nay vẫn đang tiếp tục thực hiện việc sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm đã được kết luận sau tự phê bình và phê bình.

Thứ ba, qua tự phê bình và phê bình, qua đấu tranh và qua cả thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng như của Nhà nước, trong 3 năm vừa qua, chúng ta đã xử lý, kỷ luật một bộ phận đảng viên vi phạm.

Năm 2012, chúng ta kỷ luật gần 16.000 đảng viên, năm 2013, chúng ta kỷ luật hơn 21.000 đảng viên, năm 2014 chúng ta kỷ luật hơn 17.000 đảng viên. Như vậy, ba năm vừa qua, riêng kỷ luật bằng các hình thức, chúng ta đã xử lý trên 50.000 đảng viên ở tất cả các cấp, từ cấp Trung ương, đến cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

Như vậy, rõ ràng qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chúng ta đã góp phần đấu tranh ngăn chặn được một bước rất quan trọng về tình trạng suy thoái trong Đảng, góp phần làm cho Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn.

Thứ năm, sau khi được kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo rất quyết liệt.

Vì vậy, trong thời gian gần đây, nhiều vụ án tham nhũng lớn, phức tạp kéo dài đã được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử công khai và với những bản án hết sức nghiêm khắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tuy đạt được một số kết quả nhưng nếu so với yêu cầu đề ra và so với mong đợi của cán bộ, đảng viên thì cũng chưa thật sự đáp ứng như mong muốn. Bên cạnh mặt tích cực, cũng thấy rằng trong Đảng hiện nay, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn khá nặng nên nhiều khi kiểm điểm nhưng mới nói ưu điểm nhiều, khuyết điểm thì nói ít hoặc không dám nói, hoặc thể hiện ở mức độ nhẹ nhàn.

Bên cạnh đó, tính hình thức, bệnh thành tích còn đang khá nặng ở tất cả các cấp, một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc về vấn đề này, nên trong tự phê bình và phê bình vẫn còn nể nang, né tránh, hình thức và thậm chí còn ca ngợi lẫn nhau.

Những điều này đã làm ảnh hưởng đến kết quả việc thực hiện Nghị quyết.

Thứ tư, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chúng ta đã gắn và kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Do đó, đã tạo nên các phong trào thi đua, nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị đã có những hành động tốt, người tốt, việc tốt và đem lại hiệu quả thiết thực.

Nhìn lại tổng quát, trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chúng ta đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn được một bước tình trạng suy thoái trong Đảng và nhân dân nhưng vẫn chưa đáp ứng được lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những giải pháp cần thiết nào để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên các cấp

Một trong ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra là phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Trung ương đặt ra nhiệm vụ này.

Cái gì cũng vậy, lần đầu tiên mới làm thì bao giờ cũng khó cả về lý luận và thực tiễn. Nhưng có thể nói, lần này Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm và chỉ đạo rất quyết liệt.

Sau đó, Trung ương đã giới thiệu quy hoạch cán bộ cấp Trung ương khóa 12 và các khóa tiếp theo. Từ đó, Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Đến nay, đã tổ chức được 5 lớp, ra ngoài Tết tổ chức lớp thứ 6. Như vậy sẽ tổ chức 6 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ dự nguồn, mỗi lớp học trong 4 tháng. Đây là việc rất mới mà Đảng ta đang làm.

Học tập kinh nghiệm của Trung ương, vừa qua các địa phương cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn của Tỉnh ủy, Thành ủy.

Mặt khác, năm nay chúng ta cũng tổ chức những lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo chức danh cho các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện, giúp cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nâng thêm kiến thức cũng như kỹ năng lãnh đạo.

Ngoài ra, cũng phải thấy rằng: Suốt từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 9, vừa rồi là Hội nghị Trung ương 10, ở hội nghị nào Trung ương cũng dành những thời gian thỏa đáng cho việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng. Đó là những việc làm rất rõ, cụ thể, quyết liệt.

Nghị Quyết 84/2019/qh14 Về Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội

Chính Phủ Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh Do Ảnh Hưởng Dịch Covid

13 Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sxkd, Hỗ Trợ Đối Tượng Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch Covid

Hàng Loạt Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Doanh Nghiệp Tiếp Tục Được Chính Phủ Ban Hành

Ngày 24/6/2020, Ubnd Tỉnh Đã Ban Hành Chương Trình Số 04/ctr

Từ Nghị Quyết Tw 4 (Khóa Xi) Đến Nghị Quyết Tw 4 (Khóa Xii)

Nghị Quyết 12 Hđnd Tỉnh Quảng Nam

Nghị Quyết 12 Của Hđnd Tỉnh Quảng Nam

Nghị Quyết 12/2019 Của Hđnd Tỉnh Quảng Nam

Sở Nội Vụ Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 12/2019/nq

Quảng Nam: Đánh Giá Kết Quả 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 12 Và Công Tác Xuất Khẩu Lao Động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), sáng 18/8/2012. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã tổng kết và đánh giá: Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với quyết tâm chính trị cao và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ở các cấp đã từng bước đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi được một số biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong Đảng; khắc phục được một số khuyết điểm trong công tác cán bộ và thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được chỉ đạo tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Trung ương đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy định, quy chế nhằm tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, như: Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định về việc chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng; Quy chế giám sát cán bộ, đảng viên diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quy định việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp được đẩy mạnh hơn, nhất là việc triển khai xây dựng, thực hiện có hiệu quả Đề án Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2022 – 2022 và các nhiệm kỳ tiếp theo, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2022 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả quan trọng đã đạt được, Đại hội XII của Đảng cũng chỉ rõ: Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm; một số việc chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết đề ra.

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn khá phổ biến ở các cấp; còn có biểu hiện chủ quan, làm lướt, nhất là khi đưa việc kiểm điểm đi vào thường xuyên, gắn với kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Trên một số vấn đề, qua kiểm điểm từ Trung ương đến cơ sở vẫn chưa làm rõ được thực chất, mức độ nghiêm trọng của tình hình; chưa chỉ ra được địa chỉ cụ thể và trách nhiệm của tập thể, cá nhân như: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy quy hoạch, luân chuyển.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; thậm chí có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn.

Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn ra nghiêm trọng và xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành nhưng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đại hội XII của Đảng đã khẳng định những kết quả quan trọng bước đầu đạt được; đồng thời chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới là: Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Việc Trung ương ban hành Nghị quyết lần này nhằm cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp lớn về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra; vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là những việc Nghị quyết đề ra nhưng chưa thực hiện và thực hiện chưa tốt; đồng thời có nội dung mới so với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đây là những nội dung cơ bản cần thực hiện đồng bộ, toàn diện mà trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Như vậy, Nghị quyết của Trung ương lần này có nội làm rộng hơn so với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); vừa đề cập đến những vấn đề cơ bản, chiến lược, lâu dài; vừa tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, trọng tâm, cấp bách trước mắt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật để đánh giá tình hình; kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá.

Mục tiêu mà Nghị quyết lần này đề ra là: Nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về nguy cơ và đề ra các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng..

Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương đã xác định, nhận diện cụ thể hơn và hệ thống tương đối đầy đủ, rõ ràng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là như thế nào? những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là như thế nào?

Trên cơ sở những biểu hiện cụ thể này, mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ, tự soi mình để rèn luyện, phấn đấu cũng như góp ý, giúp đỡ cho đồng chí khác và cũng làm cơ sở để xử lý những trường hợp vi phạm. Đồng thời, Nghị quyết Trung ương cũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp khá đồng bộ, khả thi để thực hiện là: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Nghị quyết Trung ương nhấn mạnh một số giải pháp như: Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề xây dựng Đảng, về đạo đức cho cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tập trung kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc, bảo đảm quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc không chấp hành nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thực hiện ngay việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và xử lý nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phức tạp, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước mà dư luận xã hội đang quan tâm, bức xúc, đồng thời công khai kết quả xử lý để nhân dân biết. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Nghị quyết Trung ương cũng nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, đòi hỏi quyết tâm rất cao và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; của cả hệ thống chính trị các cấp mà trước hết là sự gương mẫu, tự giác thực hiện của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp.

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii Của Đảng Viên

Quốc Hội Họp Tập Trung, Dự Kiến Thông Qua Nghị Quyết Evfta Và Evipa Vào Ngày Mai

Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Eu Thông Qua Nghị Quyết Phê Chuẩn Evfta Và Evipa

Quốc Hội Chính Thức Phê Chuẩn Evfta Và Evipa

Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp Định Evfta Và Evipa

4 Nhóm Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) Về Xây Dựng Đảng

Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa Xii Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Bình Đẳng Giới Và Sự Vận Dụng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vai Trò Của Thể Chế Đối Với Thực Hiện Bình Đẳng Giới Trong Chính Trị Ở Việt Nam Hiện Nay

Đưa Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Vào Cuộc Sống: Chú Trọng Phát Triển Kinh Tế

Kết Quả Sau 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 06

1. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên

Một là, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tập trung kiểm điểm, đánh giá làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục, có mặt còn yếu kém, phức tạp thêm; làm rõ nguyên nhân trở ngại trong việc lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng.

Ba là, các đồng chí ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các ban của Trung ương Đảng, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy các cấp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Trong quá trình kiểm điểm cần liên hệ, gắn với xem x ét việc thực hiện các quy chế, quy định; việc giải quyết những vấn đề về tổ chức, cán bộ; về giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành, cơ quan hoặc địa phương.

Trước khi kiểm điểm, cần có hình thức phù hợp lấy ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm.

2. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng

Một là, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm, liên hệ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành, gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, theo cương vị công tác. Làm tốt việc kiểm điểm để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị và chuẩn bị quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt các cấp nhiệm kỳ tới.

Hai là, phát huy dân chủ thật sự trong Đảng, thực hiện nghiêm túc Quy chế chất vấn trong Đảng, nhất là chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp. Đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế kịp thời thay thế không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Ba là, tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. Kê khai tài sản phải trung thực và được công khai ở nơi công tác và nơi cư trú.

Tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện; gắn với xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực sự có hiệu quả, ngăn chặn sự lạm quyền, độc đoán. Sơ kết rút kinh nghiệm để có chủ trương về việc đại hội đảng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy có số dư. Triển khai thực hiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2022-2020; tích cực tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu, chuyên gia cấp chiến lược. Thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ trì cấp trên nói chung phải qua chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ trì ở cấp dưới. Hướng dẫn để sớm thực hiện quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Quy định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. Những người hai năm liền tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ cần được xem xét, cho thôi giữ chức vụ, không chờ kết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Bốn là, thí điểm giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để bầu cử ủy viên thường vụ cấp ủy; cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo quản lý; thực hiện q uy trình giới thiệu nhân sự theo hướng những người được dự kiến đề bạt, bổ nhiệm phải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Năm là, chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sớm tổng kết toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; bổ sung, sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng. Kiện toàn và tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan phòng, chống tham nhũng. Xét xử nghiêm những vụ án tham nhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức tạp, được nhân dân quan tâm.

Bảy là, định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách

Một là, khẩn trương rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách đã lạc hậu, xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Trọng tâm là đánh giá cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Ban hành quy chế để hằng năm Ban Chấp hành Trung ương góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ban chấp hành đảng bộ các cấp góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên ban thường vụ cấp ủy cấp mình.

Hai là, rà soát cơ chế, chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, kiểm soát chặt chẽ vốn và tài sản nhà nước.

Ba là, tích cực thực hiện cải cách hành chính nhà nước và cải cách hành chính trong Đảng. Rà soát, loại bỏ những cơ chế, chính sách không còn phù hợp, cản trở việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng và Nhà nước theo hướng đề cao hơn trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, vừa phải tôn trọng nguyên tắc tập thể, vừa phải phát huy vai trò cá nhân người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Bốn là, đẩy nhanh việc cải cách, thực hiện sớm chế độ tiền lương, nhà ở, chống bình quân, cào bằng; đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi; gắn với tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Năm là, trong năm 2012 ban hành quy chế giám sát (trực tiếp và gián tiếp) của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp; trong đó có cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết này, tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Ba là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Đưa vào nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp trung ương.

Bốn là, chấn chỉnh hoạt động thông tin, tuyên truyền; quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Chú trọng làm tốt hơn việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống… Tập trung chấn chỉnh, quản lý thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân.

Năm là, cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa Xii Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại, Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước

Nghị Quyết Trung Ương 5 Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại, Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Dnnn

Nghị Quyết 325/2016/ubtvqh14 Quy Định Chế Độ Đối Với Cán Bộ, Công Chức Của Kiểm Toán Nhà Nước Do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành

Nghị Quyết 325/2016/ubtvqh14 Chế Độ Cán Bộ Công Chức Của Kiểm Toán Nhà Nước

Nghị Quyết Số 325/2016/ Ubtvqh14 Ngày 29

Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng

Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998

Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị

Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 08 Về Đổi Mới Và Phát Triển Du Lịch

Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia

Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia; Triển Khai Nghị Quyết 40/bct Về Nâng Cao Chất Lượng Và Hiệu Quả Công Tác Công An Trong Tình Hình Mới

Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005”, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối , Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Chính Quyền, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Noi Dung Chính Thủ Tục Xem Xét Kết Nạp Đảng Viên, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nội Dung Cơ Bản Của Dự Thảo Báo Cáo Chinh Trị Đại Hội 13 Của Đảng, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Thuyết Trình Xây Dựng Và Chỉnh Đốn Đảng, Công Tác Xây Dựng Đảng, Chính Quyền, Bản Cam Kết Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Chính Sách Xây Dựng Đảng Trong Thời Kì Đổi Mới, Mttq Tham Gia Xây Dựng Đảng Chính Quyền, Bài Thu Hoạch Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Luận Văn Xây Dựng Đảng Chính Quyền Nhà Nước, Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ctcủa Tổng Cục Chính Trị, Nội Dung Quy Định 72 Của Bộ Chính Trị Về Tổ Chức Đảng Trong Cand, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nội Dung Nghi Quyết 09, Nội Dung Nghị Quyết Số 28,

Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005”, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối , Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Chính Quyền, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu,

Nghị Quyết Trung Ương 04, Khóa Xii

Điện Biên: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 04

Án Lệ Là Gì ? Quy Trình Lựa Chọn Án Lệ ? Cách Thức Áp Dụng Án Lệ Hiện Nay ?

Mẫu Đề Nghị Bổ Sung Tài Liệu, Chứng Cứ Về Việc Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Cẩn Thận Với Lệnh Tạm Giam Của Tòa

Nhìn Lại 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng

Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nqtw 4 Khóa Xi

Nghị Quyết Số 12 Hội Nghị Tw 4 Khóa Xi

4 Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12

Nghị Quyết Tw 4, 5, 6

Nghị Quyết 326/2016/ubtvqh14 Quy Định Về Mức Thu, Miễn, Giảm, Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng Án Phí Và Lệ Phí Tòa Án

Kết quả qua 4 năm thực hiện Nghị quyết tuy chưa được như mong muốn,

nhưng đã tạo được một số chuyển biến quan trọng bước đầu về công tác xây dựng Đảng.

Ảnh: chúng tôi

Về chỉ đạo thực hiện Nghị quyết:

– Xác định tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4, ngay sau khi Nghị quyết ban hành, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị, dự thảo Kế hoạch thực hiện và tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc (với quy mô lớn nhất từ trước đến nay) để học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết do đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp truyền đạt; mở hai Hội nghị với cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu nguyên là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng và tương đương để quán triệt Nghị quyết và thống nhất nội dung, cách tiến hành; mở các lớp nghiên cứu Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, quyết tâm trong toàn Đảng về thực hiện Nghị quyết.

– Việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể với quyết tâm chính trị cao; ba nhiệm vụ cấp bách và bốn nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết đã được thể chế hoá, cụ thể hoá bằng các chỉ thị, kế hoạch, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương tương đối kịp thời, đồng bộ và cụ thể, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, tổ chức thực hiện ở các cấp.

– Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện, nhất là trong quá trình chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm và việc xây dựng, thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm đã được kết luận qua tự phê bình và phê bình; định kỳ đánh giá kết quả rút kinh nghiệm và kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với thực tiễn.

Một số kết quả chủ yếu đạt được:

Với quan điểm khách quan, toàn diện và thái độ nghiêm túc, chúng ta có thể khẳng định rằng: Những kết quả qua 4 năm thực hiện Nghị quyết tuy chưa được như mong muốn, nhưng đã tạo được một số chuyển biến quan trọng bước đầu về công tác xây dựng Đảng, thể hiện trên các nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, góp phần củng cố, nâng cao và thống nhất nhận thức tư tưởng trong Đảng về tình hình Đảng và công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương một cách nghiêm túc ở các cấp, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; thấy rõ và sâu sắc ý nghĩa quan trọng, sự cần thiết phải thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và nhận diện rõ hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên xác định trách nhiệm của mình, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết.

Hai là, đã góp phần đấu tranh, ngăn chăn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Qua việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân và lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý trước kiểm điểm, là dịp để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại bản thân mình, thấy rõ ưu điểm để phát huy và hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; đồng thời, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, từ đó tự điều chỉnh nhận thức, hành vi của bản thân, của vợ (chồng), con và người thân. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; với công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước và công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật, chỉ tính trong 3 năm (2012, 2013, 2014), toàn Đảng đã xử lý kỷ luật hơn 54.000 đảng viên ở các cấp và xóa tên, cho ra khỏi Đảng hàng nghìn trường hợp khác, đã có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa sai phạm; siết lại kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.

Ba là, đã kịp thời sửa chữa, khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm, yếu kém kéo dài trên một số lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng. Sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm đã được kết luận qua tự phê bình và phê bình. Do vậy, một số hạn chế, khuyết điểm, yếu kém về công tác tổ chức cán bộ đã từng bước được khắc phục. Nhiều vụ, việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; trong quản lý xây dựng, trật tự đô thị và một số vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài đã được giải quyết. Nhiều cấp ủy đã quy định cụ thể về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quy định cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên phải tham dự sinh hoạt với chi bộ ở địa bàn dân cư định kỳ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại cơ sở…

Bốn là, đã tạo được một số chuyển biến mới tích cực về công tác cán bộ, nhất là ở cấp Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã rà soát, đánh giá và sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình hoặc tín nhiệm thấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp được tăng cường và đẩy mạnh hơn. Lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương đã xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho hơn 150 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; 06 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp cho hơn 500 đồng chí; 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh cho hơn 170 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện; điều động, luân chuyển và sắp xếp, bố trí lại nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và trong quy hoạch ở Trung ương và các địa phương, phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2022 và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Năm là, nguyên tắc tập trung dân chủ tiếp tục được cụ thể hoá nhằm xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số văn bản quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định đã có cho phù hợp; đồng thời ban hành một số quy chế, quy định mới nhằm phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và đề cao trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy; thực hiện quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; đã thực hiện việc chất vấn trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp. Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhiều cấp ủy đã coi trọng cải tiến phong cách, lề lối làm việc, đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết; coi trọng việc sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết của cấp trên và của cấp mình; tích cực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Như vậy, trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức; tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh và phức tạp, những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022-2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Mặt khác, cũng qua chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích lũy thêm kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục:

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 còn bộc lộ một số mặt hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm sau đây:

Một là, một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; chưa thấy rõ ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong tình hình mới. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân còn nêu nhiều ưu điểm, né tránh khuyết điểm và chưa nhận thức đúng mức trách nhiệm của mình đối với các nhiệm vụ được phân công và trong những hạn chế, khuyết điểm chung của tập thể.

Hai là, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, một số vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm như: Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, cục bộ, “lợi ích nhóm”… vẫn chưa làm rõ được thực chất và mức độ nghiêm trọng của tình hình; chưa chỉ ra được địa chỉ, đối tượng và trách nhiệm cụ thể. Tình trạng suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên tuy đã được đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi một bước nhưng vẫn đang tồn tại, thậm chí có mặt còn phát triển tinh vi, phức tạp hơn trước.

Ba là, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, một số nơi chậm đề ra kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm hoặc xây dựng kế hoạch còn chung chung, thiếu những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ, khả thi. Khi đưa việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 trở thành thường xuyên, gắn với kiểm điểm công tác cuối năm, nhiều cấp ủy chỉ đạo chưa chặt chẽ; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bệnh thành tích còn xảy ra khá phổ biến ở các cấp.

Bốn là, trong quá trình thực hiện Nghị quyết, việc ban hành một số quy định, quy chế, hướng dẫn trên một số lĩnh vực còn chậm và chưa đồng bộ; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Một số vụ việc nổi cộm, phức tạp để kéo dài, chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm và nghiêm khắc, gây bức xúc trong Đảng và trong xã hội.

Năm là, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức, mang tính phong trào, chưa trở thành công việc cụ thể, thiết thực hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận về kết quả thực hiện Nghị quyết có lúc còn hạn chế, thiếu kịp thời.

Một số kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết:

(1). Trung ương đã lựa chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay để ra Nghị quyết phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi có Nghị quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, cụ thể, với quyết tâm chính trị cao ngay từ khi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu gương mẫu, tự giác thực hiện, có tác dụng làm gương cho cấp dưới và đảng viên học tập, noi theo.

(2). Việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết được tiến hành bài bản, khoa học, chặt chẽ, thận trọng; ba vấn đề cấp bách và 4 nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết đã được thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các quy định, quy chế, quyết định, hướng dẫn của Trung ương tương đối kịp thời, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện ở các cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan Trung ương đều xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túc, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

(3). Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân ở các cấp được chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, với một số nội dung và cách làm mới so với các lần kiểm điểm trước đây đã đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực, như: Lấy ý kiến góp ý trước kiểm điểm; kiểm điểm từ trên xuống dưới và nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; cấp trên rà soát, gợi ý kiểm điểm đối với cấp dưới có vấn đề nổi cộm; sau kiểm điểm có kết luận ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và các tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; cấp ủy cấp trên đánh giá kết quả kiểm điểm của cấp dưới…

(4). Việc chuẩn bị, xem xét, thông qua các đề án, cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết được tiến hành khẩn trương, chu đáo, đảm bảo chất lượng và kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện những chủ trương đã ban hành nhưng chưa phù hợp với thực tiễn. Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ đánh giá và rút kinh nghiệm kịp thời./.

Nguyễn Đức Hà (CTV)

Nhìn Lại 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa X, Về “chiến Lược Biển Việt Nam”

Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa X

Quán Triệt, Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii

Kế Hoạch Của Ban Cán Sự Đảng Bộ Nội Vụ Về Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii Gắn Với Việc Thực Hiện Chỉ Thị Số 05

Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa 12