Nghị Quyết Tw4 Chỉ Thị 05 / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Và Chỉ Thị 05 / Bch Tw Khóa Xii

--- Bài mới hơn ---

 • Thcs Dân Hòa Học Tập Nghị Quyết
 • Tải Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): “nhận Thức Phải Chín, Tư Tưởng Phải Thông, Quyết Tâm Phải Lớn Và Phương Pháp Phải Đúng”
 • Kỳ Vọng Về Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Gắn Với Chỉ Thị Số 05 Tại Huyện Đăk Tô, Kon Plông Và Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Tỉnh
 • ĐẢNG BỘ XÃ LŨNG HÒA

  CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG HÒA

  *

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Lũng Hòa, ngày24 tháng 04 năm 2022

  BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

  Họ và tên: DƯƠNG VĂN GIÁP

  Ngày sinh: 30/9/1976

  Đơn vị công tác: Trường tiểu học Lũng Hòa

  Ngày vào Đảng : 31/3/2000

  Chức vụ Đảng: Đảng viên

  Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng chuyên môn

  Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường Tiểu học Lũng Hòa

  Sau khi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Bản thân tôi xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnhư sau:

  1. Nhận thức của bản thân sau khi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

  Tôi nhận thức được:

  – Về 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

  Một là: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Hai là: Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

  Ba là: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  Bốn là: Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Năm là: Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

  Sáu là: Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

  Bảy là: Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

  Tám là: Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.

  Chín là: Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đảng Bộ Quân Đội Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Chuyển Biến Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Thủ Tục Công Nhận Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã
 • Đảng Bộ Than Quảng Ninh Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw5 (Khóa Viii)
 • Lào Cai: Nâng Cao Toàn Diện Đời Sống Văn Hóa Sau 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw5 (Khóa Viii)
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếp Tục Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Hội Nghị Trung Ương 12 Khóa Iii Khẳng Định Quyết Tâm Đánh Thắng Giặc Mỹ Xâm Lược
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 (Lần 2)
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 (Lần 2)
 • Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết 8 Trung ương, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Nghị Quyết Trung ương 8, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 6, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 9, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 6, 8 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung Uong 8, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7,

  Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết 8 Trung ương, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Nghị Quyết Trung ương 8, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 6, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Hai Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xii)
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 Lần 2 Khóa Viii
 • Thực Hiện Chi Trả Tiền Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ Đạt 95,4%
 • Huyện Lâm Bình Thực Hiện Chi Trả Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ
 • Hương Khê: Chi Trả Trên 19 Tỷ Đồng Cho 17.442 Người Thuộc Các Đối Tượng Được Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết Số 42 Của Ttcp.
 • Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Tw4; Chỉ Thị 05; Bộ Quy Tắc Ứng Xử Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Mẫu Báo Cáo Khắc Phục Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii: “tinh Thần Mới, Khí Thế Mới Sắp Bắt Đầu”
 • Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Ngày 20/12/2017, tại phòng họp số 2 Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức đánh giá kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết TW4; Chỉ thị 05; Bộ Quy tắc ứng xử năm 2022 trên địa bàn quận. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, phó các đoàn thể quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường trên địa bàn quận.

  Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo tổng hợp kết quả triển khai, giám sát năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể quận giám sát 103 đồng chí là cấp Trưởng, phó Ban đảng, MTTQ, các đoàn thể, các phòng, ban, ngành của quận (35 đồng chí thuộc cơ quan Dân, Đảng; 68 đồng chí thuộc cơ quan UBND quận Long Biên).

  MTTQ Việt Nam các phường giám sát 470 người là cán bộ, công chức, hợp đồng tại phường (400 đảng viên; 70 người chưa là đảng viên); 883 người thuộc đối tượng giám sát ở tổ dân phố (294 bí thư chi bộ; 262 tổ trưởng; 275 trưởng ban công tác Mặt trận)

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể quận, MTTQ phường đã triển khai theo kế hoạch, hướng dẫn, phân công cụ thể đối tượng giám sát; Cán bộ chủ chốt quận, MTTQ, các phòng, ban, ngành; Bí thư, Chủ tịch UBND quận, phường thực hiện niêm yết công khai kế hoạch tự tu dưỡng tại nơi trang trọng của cơ quan. MTTQ quận xây dựng mẫu phiếu giám sát cho MTTQ phường. Kế hoạch, hướng dẫn giám sát được lấy ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận, đóng góp của các đoàn thể, đại diện Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trước khi ban hành, tổ chức hội nghị hướng dẫn tại buổi tập huấn công tác MTTQ tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể quận phát hiện còn có hiện tượng hút thuốc trong cơ quan, đi họp chưa đúng giờ… tuy nhiên chưa có số liệu, địa chỉ cụ thể. Một số phường Ngọc Lâm, Phúc Lợi giám sát qua lấy phiếu đánh giá các bộ, công chức phường; phường Việt Hưng, Long Biên giám sát qua thu thập thông tin, ý kiến của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân; phường Cự Khối thể hiện số liệu giám sát cụ thể…

  Việc báo kết quả giám sát chưa được đầy đủ, kết quả giám sát chưa cụ thể với nội dung thực hiện bộ qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…ở quận, một số phường chưa có số liệu cụ thể.

  Qua 5 ý kiến của MTTQ, các đoàn thể quận, 3 ý kiến của Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường nhất trí với tổng hợp kết quả và thấy đây là việc mới, khó cần có hướng dẫn cụ thể, mạnh dạn hơn nữa trong phối hợp triển khai, giám sát để thực hiện tốt trong thời gian tới.

  Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tóm tắt kết luận hội nghị ghi nhận kết quả bước đầu trong triển khai, phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết TW4; Chỉ thị 05; Bộ Quy tắc ứng xử năm 2022 trên địa bàn quận và đề nghị.

  Tiếptục triển khai giám sát năm 2022, đối tượng giám sátáp dụng như năm 2022, phân công cụ thể các đoàn thể danh sách người được giám sát.

  Phương pháp giám sát kết hợp hình ảnh, Nhân dân cung cấp, hòm thư tại cơ quan…

  Thông tin kết quả hàng tháng nếu phát hiện có vi phạm, cuối quí tổng hợp báo cáo về ban thường trực Ủy ban MTTQ quận để tổng hợp báo cáo./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Gắn Với Chỉ Thị Số 05 Tại Huyện Đăk Tô, Kon Plông Và Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Tỉnh
 • Kỳ Vọng Về Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): “nhận Thức Phải Chín, Tư Tưởng Phải Thông, Quyết Tâm Phải Lớn Và Phương Pháp Phải Đúng”
 • Tải Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Thcs Dân Hòa Học Tập Nghị Quyết
 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Trung Ương 12 Khóa Iii Khẳng Định Quyết Tâm Đánh Thắng Giặc Mỹ Xâm Lược
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 (Lần 2)
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 (Lần 2)
 • Đảng Ủy Catw Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 (Lần 2)
 • Báo Cáo Tình Hình, Kết Quả Thực Hiện Cuộc Vận Động Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Tinh Thần Nqtw5, Nqtw6 (Lần 2) Tại Đảng Bộ Quận 10 Trình Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Lần Viii
 • GD&TĐ – Ngày 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc – Ảnh: VGP

  Kết luận của Đoàn kiểm tra đã thể hiện: Ban cán sự Đảng Chính phủ đã đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần trước Đảng và nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

  Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ; các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư và các thành viên của Đoàn.

  Thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã tiến hành kiểm tra đối với 7 bộ, ngành trực thuộc Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội; đối với chỉ đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và đã mang lại hiệu quả, thiết thực, toàn diện.

  Tập thể Ban cán sự Đảng đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể của Ban cán sự dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự, Thủ tướng Chính phủ.

  Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp để mở nút thắt, từng bước đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội với mức tăng trưởng 6,81% năm 2022, công tác đối ngoại, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đạt kết quả tốt.

  Các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng luôn vững vàng, kiên định, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ thực hiện các quyết sách, phù hợp với tình hình mới; đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của đất nước và cộng đồng quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng nêu ra một số tồn tại và nguyên nhân ở một số cơ quan, đồng thời đề xuất một số giải pháp khắc phục.

  Hoan nghênh những đánh giá của Đoàn kiểm tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đoàn kiểm tra đã đưa ra khái quát nhiều vấn đề lớn mà Ban cán sự Đảng Chính phủ cần lưu ý thời gian tới trong việc chỉ đạo Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, quản lý toàn diện kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

  Nhấn mạnh tinh thần trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, Thủ tướng nêu rõ, với vai trò lãnh đạo toàn diện, Đảng mạnh là Chính phủ mạnh và Chính phủ mạnh thì Đảng mạnh.

  Ban cán sự Đảng Chính phủ coi đợt kiểm tra việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là một dấu ấn mạnh mẽ, và Chính phủ là nơi tổ chức thực hiện nghiêm túc các chính sách ấy với khối lượng nhiệm vụ, công việc rất lớn.

  Thủ tướng khẳng định, Ban cán sự Đảng Chính phủ là một tập thể dân chủ, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động với tinh thần nêu gương, mà “đoàn kết thực sự chứ không phải đoàn kết hình thức”.

  Đây là cội nguồn sức mạnh của một tổ chức Đảng bởi không có đoàn kết thì không thể thành công. Đi liền với đó là tinh thần đổi mới sáng tạo quyết liệt.

  “Một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới mà không sáng tạo, không đổi mới, không quyết liệt trước bao nhiêu cản trở, khó khăn thì dễ dẫn đến sự bế tắc của đất nước”, Thủ tướng cho biết, trong những hoàn cảnh, thời điểm khó khăn như tăng trưởng GDP quý I/2017 xuống thấp, Chính phủ đều quyết tâm vượt qua. Điều đó thể hiện qua kết quả tích cực về kinh tế – xã hội trong năm 2022 và quý I/2018.

  Bên cạnh đó, Chính phủ thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, đổi mới tư duy phù hợp với quan điểm của Đảng phục vụ nhân dân, trong đó, tập trung vào xây dựng thể chế, thực hiện công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm. Những chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, của Chính phủ được tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cụ thể hóa, chỉ đạo quán triệt cụ thể để đưa vào cuộc sống.

  Ban cán sự Đảng luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức với tinh thần nêu gương, đổi mới cải cách chế độ công tác theo phương thức bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần phục vụ nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Hai Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xii)
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 Lần 2 Khóa Viii
 • Thực Hiện Chi Trả Tiền Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ Đạt 95,4%
 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Gắn Với Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Violet
 • Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Ý Nghĩa Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Bài 1: Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Thực hiện Quyết định số 173-QĐNS/TW ngày 29/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đoàn công tác của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biệu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

  Đoàn cũng đã kiểm tra cụ thể các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Định Hóa, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân, Sở Tài nguyên – Môi trường, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Đảng đoàn MTTQ tỉnh, Khu công nghiệp tỉnh.

  Nội dung kiểm tra gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05; đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII…

  Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung và thống nhất với những kết quả kiểm tra được chỉ ra trong báo cáo.

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là giám sát, kiểm tra. Từ sau Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng. Việc tiến hành kiểm tra thực hiện các nội dung này là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

  Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

  Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị trong việc thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch trong thời gian qua. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp bổ sung, thống nhất nội dung kết luận, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

  Cùng ngày, tại Nhà tưởng niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến dâng hương tưởng nhớ các thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự từ ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây là công trình thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, nhân dân Thái Nguyên với sự hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong của cả nước nói chung và 60 liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915 nói riêng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 2 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên Chi Tiết Nhất
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên
 • Quán Triệt, Thực Hiện Nghiêm Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Cách Làm Sáng Tạo Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Nội Dung 27 Biểu Hiện Suy Thoái Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa
 • Gắn Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Với Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Nghị Quyết Trung Ương 9 Khóa 11
 • Nghị Quyết Trung Ương 9 Khóa 11
 • Bài Thu Hoạch Nqtw 9 Khóa 11
 • Nghị Quyết Trung Ương 9 (Khóa Xi) Với Vấn Đề Xây Dựng Lòng Yêu Nước Của Con Người Việt Nam Trong Thời Kỳ Mới
 • 15 Năm Thực Hiện Nq Tw 5 Khóa Viii: Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa Còn Nhiều Thách Thức
 • 1. Hồ Chí Minh với xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Vận dụng một cách sáng tạo những luận điểm của học thuyết Mác-Lênin về Đảng kiểu mới vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền”. Đồng thời, Người chú trọng vấn đề rèn luyện đạo đức của người cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, với yêu cầu cụ thể: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật. Đối người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”, cho nên, trước những thử thách mới, với vị thế và quyền lực mới, Đảng cũng đồng thời đứng trước những vấn đề mới: đó là làm thế nào để quyền lực cùng những đặc quyền, đặc lợi của nó không làm tha hóa Đảng, không làm biến chất, suy thoái đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Anh hùng và Chiến sĩ thi đua nông nghiệp năm 1957

  Từ những tiềm ẩn về nguy cơ thoái hóa, biến chất của Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng, Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài mà phải luôn phấn đấu, rèn luyện để trở thành một Đảng thật trong sạch, vững mạnh trên cơ sở “lấy dân làm gốc”. Nhận thức được vị trí và vai trò của Đảng đối với vận mệnh của dân tộc, đặc biệt là để Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, Hồ Chí Minh khẳng định: Ngoài những yêu cầu nghiêm ngặt của công tác xây dựng Đảng như thực hiện tập trung dân chủ, nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, rèn luyện đạo đức cách mạng, chăm lo bồi dưỡng cán bộ, v.v.. Đảng đồng thời cũng phải thường xuyên sáng tạo, tự chỉnh đốn và tự đổi mới.

  Lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo cho thấy, cùng với mỗi bước ngoặt của cách mạng, tình hình và nhiệm vụ của Đảng cũng có sự thay đổi. Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, công tác xây dựng Đảng về mọi mặt: chỉnh đốn tổ chức, tăng cường lực lượng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, v.v.. của một Đảng cách mạng càng trở nên bức thiết và thường xuyên. Đó không chỉ là yêu cầu khách quan của thời cuộc, đó còn là nhu cầu tự thân của Đảng, nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo, sự tiền phong của Đảng. Cũng theo Hồ Chí Minh, khi đã trở thành Đảng cầm quyền, để định ra đường lối đúng, quyết sách đúng, Đảng phải thường xuyên xây dựng, củng cố và tăng cường chỉnh đốn lại nội bộ. Bởi rằng, dù là một đội ngũ tiên tiến nhất và tổ chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân và dân tộc, song không phải chỉ như vậy là Đảng đã trở thành vĩ đại. Biện pháp khoa học nhất, hữu hiệu nhất, thường xuyên nhất để Đảng luôn là đội tiền phong, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử “bộ chỉ huy tối cao của dân tộc” là “phải củng cố Đảng”, “chỉnh đốn lại Đảng” trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và rèn luyện đạo đức.

  Thực tế đã cho thấy, khi được giao trọng trách giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng và các cơ quan công quyền, với vị thế mới, quyền lực mới, đã có một bộ phận “cán bộ ta lập trường chưa vững chắc, tư tưởng chưa thông suốt”, hoặc vô tình, hoặc suy thoái đã sa vào chủ nghĩa cá nhân với các biểu hiện trái phép, cậy thế, hủ hoá, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, thậm chí dùng pháp công để báo thù tư; tự mãn, tự túc, hiếu danh, hiếu vị, địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quân phiệt quan liêu, óc hẹp hòi, óc lãnh tụ; mắc các bệnh hữu danh vô thực, cận thị, cá nhân, tị nạnh, xu nịnh, a dua, tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu,v.v.. Những biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên đó đã biến “những nghị quyết và chỉ thị Đảng” thành những “lời nói suông”, biến những người lẽ ra là “công bộc của dân”, “đày tớ cho nhân dân” trở thành “cha mẹ dân”, “quan cách mạng” gây tổn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng. Những việc làm của họ “là trái với lợi ích của Đảng”, trái với 12 điều quy định về tiêu chuẩn của người đảng viên cộng sản, trái với tinh thần chí công vô tư nên rất cần “phải kiên quyết tự sửa chữa, và giúp đồng chí mình sửa chữa”, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Theo Hồ Chí Minh, những khuyết điểm, những tồn tại đó, dù được biểu hiện dưới hình thức nào, ở đâu, thì đó cũng là tàn dư của chủ nghĩa thực dân, phong kiến còn rơi rớt lại, sẽ đưa những người đồng chí ấy đến chỗ “tự do hành động”, “trái với tổ chức và kỷ luật của Đảng”, dần trở thành là những con sâu mọt trong Đảng, kẻ thù của nhân dân và chủ nghĩa xã hội.

  Luôn quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Hồ Chí Minh coi đó là công việc trọng yếu, quyết định sự sống còn của Đảng. Thời chiến cũng như thời bình, để Đảng thực sự là một khối đoàn kết, thống nhất, thực sự được nhân dân tin yêu, thì phải luôn chú trọng các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Trước hết và quan trọng nhất là phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong Đảng. Đó là, “phải kiên quyết thực hành kỷ luật, tức là cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương”. Cho nên, trong khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải thành khẩn, trung thực, kiên quyết, ráo riết để không chỉ giúp đỡ mình và đồng chí mình sửa chữa khuyết điểm, cùng tiến bộ mà còn nhằm tăng cường khối đoàn kết, thống nhất nội bộ. Cùng đó, phải luôn giữ vững kỷ luật nghiêm minh, tự giác; nguyên tắc đoàn kết, thống nhất; tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân và nhất là phải chống chủ nghĩa cá nhân, thấm nhuần và rèn luyện đạo đức cách mạng liên tục, thường xuyên. Chừng nào cán bộ, đảng viên của Đảng chưa chiến thắng được những nọc độc của chủ nghĩa cá nhân- kẻ thù nội xâm, thì chừng đó trong Đảng vẫn sẽ còn những hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và khi đó – nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ vẫn hiện hữu.

  Thấm nhuần sâu sắc vai trò, sức mạnh của đạo đức cách mạng và quy luật phát triển của nó; đồng thời, coi đạo đức là cái gốc, cái căn bản, là nền tảng của người cách mạng, Hồ Chí Minh đã không chỉ yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng “như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” mà Người còn là một mẫu mực của tấm gương đạo đức cách mạng, luôn sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thống nhất giữa nói và làm trên tinh thần lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, v.v.. Cuộc đời Hồ Chí Minh là hiện thân đầy đủ nhất, cao đẹp nhất của tấm gương người cộng sản theo ý nghĩa và nội dung sâu rộng; tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách dân tộc Việt, được truyền lại trong Đảng và trong nhân dân. Suốt đời, “Người luôn luôn gìn giữ đạo đức cao đẹp “cần kiệm liêm chính” và “chí công vô tư”, dùng 8 chữ đó để giáo dục cán bộ và nhân dân”.

  Từ nhận thức rằng: Cái chết về đạo đức nhất định sẽ dẫn tới cái chết về chính trị, và nguy cơ thoái hoá, biến chất của một Đảng cầm quyền sẽ đến rất nhanh, nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng sa vào chủ nghĩa cá nhân, trở thành những kẻ tham ô, tham nhũng, quan liêu…, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Trước khi đi xa, Người đã căn dặn trong Di chúc: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[7].

  2. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, một đất nước Việt Nam đổi mới và hội nhập đang đứng trước những vận hội lớn, đi liền cùng những thách thức. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng, đòi hỏi Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” để ngang tầm với vị thế và vai trò của mình. Hơn bao giờ hết, trước những cam go thử thách mới, trước thực trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn và sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi như Văn kiện Đại hội Đảng XI, XII đã chỉ ra, những điều Hồ Chí Minh quan tâm, căn dặn, chỉ dẫn thường xuyên, liên tục về xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc.

  Để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong, luôn trong sạch, vững mạnh; để khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về ” Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về ” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” (Chỉ thị 05) được coi là giải pháp đột phá, thiết thực, nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước” và “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”…

  Đồng thời, Nghị quyết cũng chỉ ra 27 biểu hiện của sự suy thoái, bao gồm: 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng có thể tự soi mình vào 27 biểu hiện đó, để có định hướng tự sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, phát huy ưu điểm; đồng thời, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó. Từ đó, với quan điểm, “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; kết hợp giữa “xây” và “chống”; trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, để thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

  Cụ thể hóa việc đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 vào cuộc sống, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng cần phải thấm nhuần sâu sắc hơn nữa những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 khóa XII đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, nhất là với Chỉ thị 05. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ chính trị cấp bách để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội, để Đảng ngày càng “mạnh khỏe, chắc chắn” như Hồ Chí Minh mong muốn.

  Năm 2022 và những năm tiếp theo, các cấp ủy đảng cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tình hình, nguyên nhân; nhận diện dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, kiên quyết phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cơ quan công quyền. Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch; đồng thời, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy lùi tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 về ” Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26-NQ/TW), với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉnh đốn phong cách làm việc, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác, trong sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị nói riêng. Hướng về nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức công tác theo hướng chủ động trong mọi tình huống, tăng cường kiểm tra đôn đốc, đi sâu, đi sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại địa bàn cơ sở… Coi kết quả rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức là cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị.

  Quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; trong đó, chú trọng tự phê bình và phê bình trên cơ sở của tình đồng chí thương yêu lẫn nhau; theo nguyên tắc dân chủ, đoàn kết, thống nhất để phát triển. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ trong Đảng; đưa các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên từ mỗi địa bàn cơ sở.

  Chú trọng công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII với nhân rộng các gương điển hình tiên tiến cảu tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05. Kịp thời tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương cá nhân trong nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học… của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng trên các phương tiện truyền thông, tạo sự lan tỏa trong xã hội trên tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Gắn Với Chỉ Thị 05
 • Quyết Định / Nghị Quyết Của Đhđcđ
 • Nhìn Lại 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33 (Kỳ 1): Bước Chuyển Quan Trọng Về Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam
 • Nghị Quyết Tw 9 (Khóa Xi): Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
 • Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Xii) Tới Cán Bộ Chủ Chốt Của Thông Tấn Xã Việt Nam
 • Tiếp Tục Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Hội Nghị Trung Ương 12 Khóa Iii Khẳng Định Quyết Tâm Đánh Thắng Giặc Mỹ Xâm Lược
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 (Lần 2)
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 (Lần 2)
 • Đảng Ủy Catw Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 (Lần 2)
 • Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những tiền đề để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ngược lại, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 cũng là thể hiện sinh động của việc thực hiện Chỉ thị 05. Từ nhận thức trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhiều đảng bộ địa phương đã chú trọng gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Nhờ đó, việc lồng ghép khi thực hiện đ ã mang lại hiệu quả thiết thực.

  Đ ã 4 năm nay, khi Nghị quyết Trung ương 4 ra đời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã chủ tr ương đổi mới cách làm, đặc biệt trong triển khai thực hiện quy định nêu gương và việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm và Chỉ thị 05. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đ ã triển khai tích hợp thực hiện các nội dung cam kết thông qua “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”.

  Bên cạnh đó, các cấp uỷ đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; đã chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân đối với nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ việc được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm.

  Còn đối với tỉnh Phú Thọ, các cấp cơ sở bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, cơ quan, đơn vị đó. Các cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp phải ký cam kết về trách nhiệm nêu g ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với 7 nội dung cụ thể.

  Tỉnh ủy Quảng Ninh th ì quy định, cấp ủy, tổ chức đảng và ng ười đứng đầu các cấp phải đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị. Trong kiểm điểm, tự phê b ình, cấp trên và ng ười đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cũng phải thực hiện tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử l ý những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp uỷ các cấp phải rất chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, nhất là xây dựng ch ương tr ình hành động, đề ra kế hoạch khắc phục hạn chế qua kiểm điểm hằng năm của tập thể, cá nhân.

  Với tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình và đúc kết thành những chuẩn mực dễ nhớ, dễ thực hiện. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về nề nếp làm việc, thái độ, phong cách, lời nói trong phục vụ Nhân dân; kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh…

  Những hiệu quả rõ nét khi thực hiện

  Công an tỉnh Phú Thọ phấn đấu xây dựng h ình ảnh đẹp về người công an nhân dân.

  Đến nay, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%. 5 năm qua, đã xuất hiện hàng nghìn mô hình tốt, cách làm hay và những g ương điển h ình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, Đảng bộ huyện Tam Nông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và được vinh danh tại Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Tỉnh còn khuyến khích nhân tố mới phát triển, trong 5 năm 2022-2020, thông qua phong trào thi đua yêu n ước, có hơn 15.000 lượt cán bộ, đảng viên được tôn vinh. Riêng trong thực hiện Chỉ thị 05, qua sơ kết 4 năm thực hiện, gần 2000 cán bộ, đảng viên được biểu dương, khen thưởng, trong đó cấp tỉnh biểu dương 120 điển h ình tiêu biểu, Thủ t ướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen.

  Đối với Lâm Đồng, 4 năm qua, các cấp ủy thường xuyên soi rọi, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và xử l ý kịp thời theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Bằng việc kiểm điểm tự phê b ình và phê bình nghiêm túc, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân nâng lên, mạnh dạn nhận khuyết điểm và sửa khuyết điểm.

  Cán bộ, đảng viên ngày càng phát huy tính tiền phong, g ương mẫu, làm việc có trách nhiệm và hiệu quả. Hầu như không c òn cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở vi phạm uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi tr ưa các ngày làm việc; t ình trạng liên hoan, ăn uống lãng phí khi hội họp, tổng kết… giảm đáng kể. Kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh, cơ bản khắc phục tình trạng sử dụng sai chế độ, tài sản, tài chính, xe công… Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết được chỉ đạo và thực hiện tốt, nhiều tr ường hợp vi phạm đ ã được xử lý một cách nghiêm túc. Các tr ường hợp vi phạm bị phát hiện đều chịu kỷ luật nghiêm minh (năm 2022 kỷ luật 139 đảng viên; năm 2022 có 188, năm 2022 khai trừ khỏi đảng 1 đảng viên…).

  Những kinh nghiệm rút ra từ việc lồng ghép

  Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Vĩnh Phúc cho rằng, để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05, cần làm r õ tầm quan trọng của việc quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, từ đó thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình và đúc kết thành những chuẩn mực dễ nhớ, dễ thực hiện.

  Thời gian tới tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; th ường xuyên nắm t ình hình d ư luận x ã hội, diễn biến t ư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để chỉ đạo kịp thời; thực hiện nghiêm túc Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; rà soát, kiên quyết xử l ý, miễn nhiệm, thay thế, cho thôi chức những tr ường hợp có biểu hiện suy thoái; chủ động ph òng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ; th ường xuyên tiến hành kiểm tra gắn nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương tr ình kiểm tra, giám sát hàng năm.

  Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, đồng chí Nguyễn Minh Triều, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định nêu g ương của cán bộ, đảng viên, cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; khi đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phải cụ thể, r õ ràng. Thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm để làm c ơ sở cho việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

  Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường, chấn chỉnh công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính; thông qua tai mắt cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

  Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H òa Bình cho biết, đối với mỗi cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ tới sẽ xác định, lựa chọn khâu đột phá trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW sát hợp với đặc điểm tình hình và có tính khả thi cao. Cụ thể hoá bằng văn bản và thực hiện nghiêm c ơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; phân định r õ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu năng lực, kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và ng ười đứng đầu cấp ủy các cấp, cơ quan, địa phương, đơn vị. Ông hy vọng, với cách làm như vậy sẽ xây dựng được h ình ảnh ng ười cán bộ mẫu mực, đủ đức và tài để dẫn dắt và l ãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển quê h ương./.

  T. Huyền

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Hai Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xii)
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 Lần 2 Khóa Viii
 • Thực Hiện Chi Trả Tiền Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ Đạt 95,4%
 • Huyện Lâm Bình Thực Hiện Chi Trả Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 (Khóa Xii) Gắn Với Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Tại Tổng Cục An Ninh
 • Mẫu Kế Hoạch Hành Động Toàn Khóa Theo Nqtw4
 • Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa 12 Đến Từng Cán Bộ, Đảng Viên Cand
 • Cand Gương Mẫu, Đi Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 (Khóa 12)
 • Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

  Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong quá trình kiểm tra cần đánh giá, làm rõ những thuận lợi, cũng như khó khăn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 đối với Đảng bộ tỉnh Hà Nam trong thời gian qua; đánh giá sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đánh giá những biểu hiện suy thoái trong thực tiễn của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hà Nam; tìm hiểu và đánh giá kỹ kết quả thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu, đồng thời phân tích sâu từng nhóm giải pháp; kết quả thực hiện Kế hoạch 04 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

  Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, từ thực tiễn của địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Hà Nam có kiến nghị với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương để hoàn thiện các quy định, chính sách nhằm thúc đẩy các nội dung công tác này.

  Thay mặt Đảng bộ tỉnh Hà Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tiếp thu những ý kiến chỉ đạo cũng như kế hoạch kiểm tra của đoàn kiểm tra.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Tw 4, Toàn Văn Nghị Quyết Tw 4
 • Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: Chống Hiện Tượng Co Cụm, Chạy Chức Chạy Quyền
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05 Tại Bộ Tn&mt
 • Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Gắn Với Thực Hiện Chỉ Thị Số 05
 • Bài Thu Hoạch Nqtw4 Bai Thu Hoach Nghi Quyet Tw Iv Khoa Xi Doc
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị Số 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • “tự Soi, Tự Sửa” Để Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Các Biểu Hiện Suy Thoái
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 4 Mới Bai Thu Hoach Nqtw 4 Phong Doc
 • Ngày 15-6, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiïën haânh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) tại Đảng bộ T.P Sông Công.

  Theo đánh giá, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ T.P Sông Công đã có sự chuyển biến trong nhận thức và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cöng tác xêy dựng Đảng được tăng cường; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên; công tác tuyên truyền có những cách làm mới, sáng tạo, giúp các chỉ thị, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, qua kiểm điểm đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa…

  Trong dịp này, lãnh đạo Thành ủy Sông Công đã đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng tiêu chí đánh giá sinh hoạt chi bộ để làm cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng các chi bộ hằng năm; phổ biến các mô hình hay về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn quốc để các đơn vị học tập kinh nghiệm…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, Những Biểu Hiện “tự Diễn Biến”, “tự Chuyển Hóa” Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay
 • Vận Dụng Phong Cách Hồ Chí Minh Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii
 • Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Chuyển Biến Từ Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Gắn Với Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Tw Đảng Khóa 8 Về Gd_Đt 29Nqtw Doc
 • Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương Về Khoa Học Và Công Nghệ
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ
 • Ban Hành Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Phát Triển Khcn
 • Lai Châu 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 20
 • “Để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và cán bộ, đảng viên, công chức; đoàn viên, hội viên. Nhìn chung, việc tổ chức học tập Nghị quyết, Chỉ thị đạt được yêu cầu, đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định”, ông Đoàn Việt Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện U Minh, cho biết.

  Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

  Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn huyện, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ an ninh trật tự…, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  U Minh thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

  Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 luôn được huyện coi trọng. Hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc. Kiểm tra 18 tổ chức đảng, trong đó có 13 đảng ủy, 5 chi bộ cơ sở, kết quả 16 tổ chức đảng thực hiện tốt, 2 tổ chức đảng chưa tốt, đề nghị rút kinh nghiệm. Nhìn chung, chất lượng của các tổ chức đảng được nâng lên, góp phần phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của huyện.

  Bên cạnh đó, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm đúng thực chất; các tiêu chí đánh giá phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được quan tâm. Từ năm 2022 đến nay, huyện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức được 9.868 lượt đồng chí, trong đó, đào tạo sau đại học 17 đồng chí, cao cấp lý luận chính trị 63 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị 388 đồng chí; bồi dưỡng, tập huấn 78 lớp, với 9.853 học viên.

  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các giới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng hướng về cơ sở, được đông đảo nhân dân hưởng ứng; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân.

  Thời gian tới, Huyện ủy sẽ phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, nhất là của người đứng đầu; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng, xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3, Khóa Viii
 • Hội Nghị Ban Chỉ Đạo Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa X
 • Đảng Ủy Công An Trung Ương Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 (Khóa X)
 • Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa X
 • Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa 8
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100