Nghị Quyết Tw4 Và Chỉ Thị 05 / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Và Chỉ Thị 05 / Bch Tw Khóa Xii

--- Bài mới hơn ---

 • Thcs Dân Hòa Học Tập Nghị Quyết
 • Tải Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): “nhận Thức Phải Chín, Tư Tưởng Phải Thông, Quyết Tâm Phải Lớn Và Phương Pháp Phải Đúng”
 • Kỳ Vọng Về Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Gắn Với Chỉ Thị Số 05 Tại Huyện Đăk Tô, Kon Plông Và Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Tỉnh
 • ĐẢNG BỘ XÃ LŨNG HÒA

  CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG HÒA

  *

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Lũng Hòa, ngày24 tháng 04 năm 2022

  BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

  Họ và tên: DƯƠNG VĂN GIÁP

  Ngày sinh: 30/9/1976

  Đơn vị công tác: Trường tiểu học Lũng Hòa

  Ngày vào Đảng : 31/3/2000

  Chức vụ Đảng: Đảng viên

  Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng chuyên môn

  Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường Tiểu học Lũng Hòa

  Sau khi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Bản thân tôi xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnhư sau:

  1. Nhận thức của bản thân sau khi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

  Tôi nhận thức được:

  – Về 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

  Một là: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Hai là: Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

  Ba là: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  Bốn là: Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Năm là: Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

  Sáu là: Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

  Bảy là: Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

  Tám là: Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.

  Chín là: Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đảng Bộ Quân Đội Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Chuyển Biến Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Thủ Tục Công Nhận Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã
 • Đảng Bộ Than Quảng Ninh Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw5 (Khóa Viii)
 • Lào Cai: Nâng Cao Toàn Diện Đời Sống Văn Hóa Sau 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw5 (Khóa Viii)
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếp Tục Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Hội Nghị Trung Ương 12 Khóa Iii Khẳng Định Quyết Tâm Đánh Thắng Giặc Mỹ Xâm Lược
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 (Lần 2)
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 (Lần 2)
 • Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết 8 Trung ương, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Nghị Quyết Trung ương 8, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 6, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Nghị Quyết Số 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 9, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 6, 8 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung Uong 8, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7,

  Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết 8 Trung ương, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Nghị Quyết Trung ương 8, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 6, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Hai Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xii)
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 Lần 2 Khóa Viii
 • Thực Hiện Chi Trả Tiền Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ Đạt 95,4%
 • Huyện Lâm Bình Thực Hiện Chi Trả Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ
 • Hương Khê: Chi Trả Trên 19 Tỷ Đồng Cho 17.442 Người Thuộc Các Đối Tượng Được Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết Số 42 Của Ttcp.
 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Trung Ương 12 Khóa Iii Khẳng Định Quyết Tâm Đánh Thắng Giặc Mỹ Xâm Lược
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 (Lần 2)
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 (Lần 2)
 • Đảng Ủy Catw Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 (Lần 2)
 • Báo Cáo Tình Hình, Kết Quả Thực Hiện Cuộc Vận Động Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Tinh Thần Nqtw5, Nqtw6 (Lần 2) Tại Đảng Bộ Quận 10 Trình Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Lần Viii
 • GD&TĐ – Ngày 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc – Ảnh: VGP

  Kết luận của Đoàn kiểm tra đã thể hiện: Ban cán sự Đảng Chính phủ đã đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần trước Đảng và nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

  Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ; các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư và các thành viên của Đoàn.

  Thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã tiến hành kiểm tra đối với 7 bộ, ngành trực thuộc Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội; đối với chỉ đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và đã mang lại hiệu quả, thiết thực, toàn diện.

  Tập thể Ban cán sự Đảng đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể của Ban cán sự dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự, Thủ tướng Chính phủ.

  Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp để mở nút thắt, từng bước đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội với mức tăng trưởng 6,81% năm 2022, công tác đối ngoại, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đạt kết quả tốt.

  Các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng luôn vững vàng, kiên định, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ thực hiện các quyết sách, phù hợp với tình hình mới; đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của đất nước và cộng đồng quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng nêu ra một số tồn tại và nguyên nhân ở một số cơ quan, đồng thời đề xuất một số giải pháp khắc phục.

  Hoan nghênh những đánh giá của Đoàn kiểm tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đoàn kiểm tra đã đưa ra khái quát nhiều vấn đề lớn mà Ban cán sự Đảng Chính phủ cần lưu ý thời gian tới trong việc chỉ đạo Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, quản lý toàn diện kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

  Nhấn mạnh tinh thần trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, Thủ tướng nêu rõ, với vai trò lãnh đạo toàn diện, Đảng mạnh là Chính phủ mạnh và Chính phủ mạnh thì Đảng mạnh.

  Ban cán sự Đảng Chính phủ coi đợt kiểm tra việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là một dấu ấn mạnh mẽ, và Chính phủ là nơi tổ chức thực hiện nghiêm túc các chính sách ấy với khối lượng nhiệm vụ, công việc rất lớn.

  Thủ tướng khẳng định, Ban cán sự Đảng Chính phủ là một tập thể dân chủ, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động với tinh thần nêu gương, mà “đoàn kết thực sự chứ không phải đoàn kết hình thức”.

  Đây là cội nguồn sức mạnh của một tổ chức Đảng bởi không có đoàn kết thì không thể thành công. Đi liền với đó là tinh thần đổi mới sáng tạo quyết liệt.

  “Một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới mà không sáng tạo, không đổi mới, không quyết liệt trước bao nhiêu cản trở, khó khăn thì dễ dẫn đến sự bế tắc của đất nước”, Thủ tướng cho biết, trong những hoàn cảnh, thời điểm khó khăn như tăng trưởng GDP quý I/2017 xuống thấp, Chính phủ đều quyết tâm vượt qua. Điều đó thể hiện qua kết quả tích cực về kinh tế – xã hội trong năm 2022 và quý I/2018.

  Bên cạnh đó, Chính phủ thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, đổi mới tư duy phù hợp với quan điểm của Đảng phục vụ nhân dân, trong đó, tập trung vào xây dựng thể chế, thực hiện công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm. Những chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, của Chính phủ được tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cụ thể hóa, chỉ đạo quán triệt cụ thể để đưa vào cuộc sống.

  Ban cán sự Đảng luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức với tinh thần nêu gương, đổi mới cải cách chế độ công tác theo phương thức bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần phục vụ nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Hai Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xii)
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 Lần 2 Khóa Viii
 • Thực Hiện Chi Trả Tiền Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ Đạt 95,4%
 • Tiếp Tục Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Hội Nghị Trung Ương 12 Khóa Iii Khẳng Định Quyết Tâm Đánh Thắng Giặc Mỹ Xâm Lược
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 (Lần 2)
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 (Lần 2)
 • Đảng Ủy Catw Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 (Lần 2)
 • Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những tiền đề để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ngược lại, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 cũng là thể hiện sinh động của việc thực hiện Chỉ thị 05. Từ nhận thức trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhiều đảng bộ địa phương đã chú trọng gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Nhờ đó, việc lồng ghép khi thực hiện đ ã mang lại hiệu quả thiết thực.

  Đ ã 4 năm nay, khi Nghị quyết Trung ương 4 ra đời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã chủ tr ương đổi mới cách làm, đặc biệt trong triển khai thực hiện quy định nêu gương và việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm và Chỉ thị 05. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đ ã triển khai tích hợp thực hiện các nội dung cam kết thông qua “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”.

  Bên cạnh đó, các cấp uỷ đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; đã chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân đối với nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ việc được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm.

  Còn đối với tỉnh Phú Thọ, các cấp cơ sở bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, cơ quan, đơn vị đó. Các cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp phải ký cam kết về trách nhiệm nêu g ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với 7 nội dung cụ thể.

  Tỉnh ủy Quảng Ninh th ì quy định, cấp ủy, tổ chức đảng và ng ười đứng đầu các cấp phải đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị. Trong kiểm điểm, tự phê b ình, cấp trên và ng ười đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cũng phải thực hiện tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử l ý những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp uỷ các cấp phải rất chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, nhất là xây dựng ch ương tr ình hành động, đề ra kế hoạch khắc phục hạn chế qua kiểm điểm hằng năm của tập thể, cá nhân.

  Với tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình và đúc kết thành những chuẩn mực dễ nhớ, dễ thực hiện. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về nề nếp làm việc, thái độ, phong cách, lời nói trong phục vụ Nhân dân; kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh…

  Những hiệu quả rõ nét khi thực hiện

  Công an tỉnh Phú Thọ phấn đấu xây dựng h ình ảnh đẹp về người công an nhân dân.

  Đến nay, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%. 5 năm qua, đã xuất hiện hàng nghìn mô hình tốt, cách làm hay và những g ương điển h ình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, Đảng bộ huyện Tam Nông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và được vinh danh tại Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Tỉnh còn khuyến khích nhân tố mới phát triển, trong 5 năm 2022-2020, thông qua phong trào thi đua yêu n ước, có hơn 15.000 lượt cán bộ, đảng viên được tôn vinh. Riêng trong thực hiện Chỉ thị 05, qua sơ kết 4 năm thực hiện, gần 2000 cán bộ, đảng viên được biểu dương, khen thưởng, trong đó cấp tỉnh biểu dương 120 điển h ình tiêu biểu, Thủ t ướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen.

  Đối với Lâm Đồng, 4 năm qua, các cấp ủy thường xuyên soi rọi, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và xử l ý kịp thời theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Bằng việc kiểm điểm tự phê b ình và phê bình nghiêm túc, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân nâng lên, mạnh dạn nhận khuyết điểm và sửa khuyết điểm.

  Cán bộ, đảng viên ngày càng phát huy tính tiền phong, g ương mẫu, làm việc có trách nhiệm và hiệu quả. Hầu như không c òn cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở vi phạm uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi tr ưa các ngày làm việc; t ình trạng liên hoan, ăn uống lãng phí khi hội họp, tổng kết… giảm đáng kể. Kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh, cơ bản khắc phục tình trạng sử dụng sai chế độ, tài sản, tài chính, xe công… Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết được chỉ đạo và thực hiện tốt, nhiều tr ường hợp vi phạm đ ã được xử lý một cách nghiêm túc. Các tr ường hợp vi phạm bị phát hiện đều chịu kỷ luật nghiêm minh (năm 2022 kỷ luật 139 đảng viên; năm 2022 có 188, năm 2022 khai trừ khỏi đảng 1 đảng viên…).

  Những kinh nghiệm rút ra từ việc lồng ghép

  Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Vĩnh Phúc cho rằng, để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05, cần làm r õ tầm quan trọng của việc quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, từ đó thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình và đúc kết thành những chuẩn mực dễ nhớ, dễ thực hiện.

  Thời gian tới tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; th ường xuyên nắm t ình hình d ư luận x ã hội, diễn biến t ư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để chỉ đạo kịp thời; thực hiện nghiêm túc Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; rà soát, kiên quyết xử l ý, miễn nhiệm, thay thế, cho thôi chức những tr ường hợp có biểu hiện suy thoái; chủ động ph òng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ; th ường xuyên tiến hành kiểm tra gắn nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương tr ình kiểm tra, giám sát hàng năm.

  Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, đồng chí Nguyễn Minh Triều, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định nêu g ương của cán bộ, đảng viên, cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; khi đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phải cụ thể, r õ ràng. Thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm để làm c ơ sở cho việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

  Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường, chấn chỉnh công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính; thông qua tai mắt cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

  Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H òa Bình cho biết, đối với mỗi cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ tới sẽ xác định, lựa chọn khâu đột phá trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW sát hợp với đặc điểm tình hình và có tính khả thi cao. Cụ thể hoá bằng văn bản và thực hiện nghiêm c ơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; phân định r õ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu năng lực, kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và ng ười đứng đầu cấp ủy các cấp, cơ quan, địa phương, đơn vị. Ông hy vọng, với cách làm như vậy sẽ xây dựng được h ình ảnh ng ười cán bộ mẫu mực, đủ đức và tài để dẫn dắt và l ãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển quê h ương./.

  T. Huyền

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Hai Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xii)
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 6 Lần 2 Khóa Viii
 • Thực Hiện Chi Trả Tiền Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ Đạt 95,4%
 • Huyện Lâm Bình Thực Hiện Chi Trả Cho Các Đối Tượng Theo Nghị Quyết Số 42 Của Thủ Tướng Chính Phủ
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị Số 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • “tự Soi, Tự Sửa” Để Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Các Biểu Hiện Suy Thoái
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 4 Mới Bai Thu Hoach Nqtw 4 Phong Doc
 • Ngày 15-6, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiïën haânh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) tại Đảng bộ T.P Sông Công.

  Theo đánh giá, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ T.P Sông Công đã có sự chuyển biến trong nhận thức và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cöng tác xêy dựng Đảng được tăng cường; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên; công tác tuyên truyền có những cách làm mới, sáng tạo, giúp các chỉ thị, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, qua kiểm điểm đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa…

  Trong dịp này, lãnh đạo Thành ủy Sông Công đã đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng tiêu chí đánh giá sinh hoạt chi bộ để làm cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng các chi bộ hằng năm; phổ biến các mô hình hay về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn quốc để các đơn vị học tập kinh nghiệm…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Và Chỉ Thị 05
 • Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, Những Biểu Hiện “tự Diễn Biến”, “tự Chuyển Hóa” Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay
 • Vận Dụng Phong Cách Hồ Chí Minh Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii
 • Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4, Khóa Xii Và Chỉ Thị Số 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Và Chỉ Thị 05
 • Long An: Triển Khai Chương Trình Của Tu Thực Hiện Nqtw 4, Khóa Xii Và Kế Hoạch Của Ban Tv Tỉnh Ủy Thực Hiện Chỉ Thị Số 05
 • Thực Hiện Tốt Nqtw4 (Khóa Xii) Và Chỉ Thị 05
 • Kế Hoạch Của Ban Tổ Chức Trung Ương Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”
 • Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”
 • Ngày 28-12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Các đại biểu đã được lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW của Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

  Hội nghị cũng thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện các nội dung nói trên và Kế hoạch học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu ngay sau Hội nghị này, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sẽ triển khai việc học tập, quán triệt, đồng thời xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Vận Dụng Thực Tiễn Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Vào Cuộc Sống
 • Tổng Kết Nghị Quyết Số 13
 • Bế Mạc Hội Nghị Trung Ương 13: Bch Trung Ương Nhất Trí Cao Thông Qua Nghị Quyết
 • Tiếp Tục Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Khóa Xii
 • Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Tw4; Chỉ Thị 05; Bộ Quy Tắc Ứng Xử Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Mẫu Báo Cáo Khắc Phục Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii: “tinh Thần Mới, Khí Thế Mới Sắp Bắt Đầu”
 • Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Bản Kiểm Điểm Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Ngày 20/12/2017, tại phòng họp số 2 Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức đánh giá kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết TW4; Chỉ thị 05; Bộ Quy tắc ứng xử năm 2022 trên địa bàn quận. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, phó các đoàn thể quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường trên địa bàn quận.

  Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo tổng hợp kết quả triển khai, giám sát năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể quận giám sát 103 đồng chí là cấp Trưởng, phó Ban đảng, MTTQ, các đoàn thể, các phòng, ban, ngành của quận (35 đồng chí thuộc cơ quan Dân, Đảng; 68 đồng chí thuộc cơ quan UBND quận Long Biên).

  MTTQ Việt Nam các phường giám sát 470 người là cán bộ, công chức, hợp đồng tại phường (400 đảng viên; 70 người chưa là đảng viên); 883 người thuộc đối tượng giám sát ở tổ dân phố (294 bí thư chi bộ; 262 tổ trưởng; 275 trưởng ban công tác Mặt trận)

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể quận, MTTQ phường đã triển khai theo kế hoạch, hướng dẫn, phân công cụ thể đối tượng giám sát; Cán bộ chủ chốt quận, MTTQ, các phòng, ban, ngành; Bí thư, Chủ tịch UBND quận, phường thực hiện niêm yết công khai kế hoạch tự tu dưỡng tại nơi trang trọng của cơ quan. MTTQ quận xây dựng mẫu phiếu giám sát cho MTTQ phường. Kế hoạch, hướng dẫn giám sát được lấy ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận, đóng góp của các đoàn thể, đại diện Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trước khi ban hành, tổ chức hội nghị hướng dẫn tại buổi tập huấn công tác MTTQ tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể quận phát hiện còn có hiện tượng hút thuốc trong cơ quan, đi họp chưa đúng giờ… tuy nhiên chưa có số liệu, địa chỉ cụ thể. Một số phường Ngọc Lâm, Phúc Lợi giám sát qua lấy phiếu đánh giá các bộ, công chức phường; phường Việt Hưng, Long Biên giám sát qua thu thập thông tin, ý kiến của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân; phường Cự Khối thể hiện số liệu giám sát cụ thể…

  Việc báo kết quả giám sát chưa được đầy đủ, kết quả giám sát chưa cụ thể với nội dung thực hiện bộ qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…ở quận, một số phường chưa có số liệu cụ thể.

  Qua 5 ý kiến của MTTQ, các đoàn thể quận, 3 ý kiến của Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường nhất trí với tổng hợp kết quả và thấy đây là việc mới, khó cần có hướng dẫn cụ thể, mạnh dạn hơn nữa trong phối hợp triển khai, giám sát để thực hiện tốt trong thời gian tới.

  Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tóm tắt kết luận hội nghị ghi nhận kết quả bước đầu trong triển khai, phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết TW4; Chỉ thị 05; Bộ Quy tắc ứng xử năm 2022 trên địa bàn quận và đề nghị.

  Tiếptục triển khai giám sát năm 2022, đối tượng giám sátáp dụng như năm 2022, phân công cụ thể các đoàn thể danh sách người được giám sát.

  Phương pháp giám sát kết hợp hình ảnh, Nhân dân cung cấp, hòm thư tại cơ quan…

  Thông tin kết quả hàng tháng nếu phát hiện có vi phạm, cuối quí tổng hợp báo cáo về ban thường trực Ủy ban MTTQ quận để tổng hợp báo cáo./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Gắn Với Chỉ Thị Số 05 Tại Huyện Đăk Tô, Kon Plông Và Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Tỉnh
 • Kỳ Vọng Về Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): “nhận Thức Phải Chín, Tư Tưởng Phải Thông, Quyết Tâm Phải Lớn Và Phương Pháp Phải Đúng”
 • Tải Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Thcs Dân Hòa Học Tập Nghị Quyết
 • Thực Hiện Tốt Nqtw4 (Khóa Xii) Và Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Của Ban Tổ Chức Trung Ương Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”
 • Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”
 • Đề Cương Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Tự Phê Bình Và Phê Bình Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Nghiên Cứu Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng Đảng
 • Thực hiện tốt NQTW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Chuyển biến rõ nét từ công tác tổ chức cán bộ

  Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

  Tỉnh ủy đã hướng dẫn tổ chức cho đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch cá nhân và ký cam kết thực hiện NQTW 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

  Qua đó, nâng cao tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận đảng viên.

  Năm nay tỉnh cũng quyết liệt thực hiện việc điều chuyển, thay thế; đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ tín nhiệm thấp, có nhiều dư luận không tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đã thực hiện điều chuyển 19 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có biểu hiện trì trệ, tư duy nhiệm kỳ, không hoàn thành nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời gian bổ nhiệm.

  Tỉnh ủy còn thực hiện bố trí một số chức danh chủ chốt cấp huyện không phải người địa phương và triển khai thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong bố trí cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị là người nhà, người thân. Với những cách làm như vậy, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đang quyết tâm đưa việc thực hiện NQTW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW vào nền nếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Long An: Triển Khai Chương Trình Của Tu Thực Hiện Nqtw 4, Khóa Xii Và Kế Hoạch Của Ban Tv Tỉnh Ủy Thực Hiện Chỉ Thị Số 05
 • Hội Nghị Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Và Chỉ Thị 05
 • Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4, Khóa Xii Và Chỉ Thị Số 05
 • Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Vận Dụng Thực Tiễn Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Vào Cuộc Sống
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05

  --- Bài mới hơn ---

 • Gắn Thực Hiện Chỉ Thị 05
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Và Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị
 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Nqtw 4 (Khóa Xii) Gắn Với Chỉ Thị 05
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • 3 Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3, Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Nhan Thức Của Bản Thân Sau Khi Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Thời Cơ Thách Thức Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Thoi Cơ Thách Thức Cua Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Về Thực Trạng , Thành Tựu, Hạn Chế Và Nguyen Nhân, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết 8 Trung ương Khóa 12, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Nghị Quyết 4 Trung ương Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12,

  Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 4, Khoá Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Với Yêu Cầu Công Tác Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Tăng Cường Chỉnh Đốn Đảng
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khoá Xii) Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Cái Mới Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Gắn Với Chỉ Thị Số 05 Tại Huyện Đăk Tô, Kon Plông Và Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Tw4; Chỉ Thị 05; Bộ Quy Tắc Ứng Xử Năm 2022
 • Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Mẫu Báo Cáo Khắc Phục Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii: “tinh Thần Mới, Khí Thế Mới Sắp Bắt Đầu”
 • Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Trong 3 ngày (29-31/8), Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hải làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5- 2022 của Bộ Chính trị tại Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Tô, KonPlông và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

  Tại Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Tô: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 02 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy, gồm Chi bộ Lâm trường Đăk Tô, Chi bộ Chi cục Thuế huyện Đăk Tô, đồng thời tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ huyện ủy Đăk Tô. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ huyện ủy Đăk Tô đã thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt và học tập, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 trong toàn đảng bộ; xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 và cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương; lãnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05.

  Đồng chí Nguyễn Hữu Hải phát biểu chỉ đạo

  tại buổi làm việc với BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp

  Tại Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh: Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 02 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, gồm Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển và đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết, đồng thời tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 trong toàn đảng bộ; xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05; lãnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện.

  Tại Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông: Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 02 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy, gồm Chi bộ Đoàn thể huyện (Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ) và Đảng ủy xã Măng Bút; đồng thời, tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ huyện ủy Kon Plông đã thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 trong toàn đảng bộ; xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05; lãnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05.

  Ngoài việc cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện được kịp thời, sát với tình hình thực tiễn; việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị được chú trọng; đã lựa chọn xây dựng được một số nội dung đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cũng như thực hiện việc gắn kết trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Việc xây dựng bản cam kết được Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa và hướng dẫn triển khai kịp thời, đúng quy định.

  Tuy nhiên, công tác triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt ở một số tổ chức cơ sở đảng còn lúng túng, chưa xác định được nội dung trọng tâm, trọng điểm thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chưa đảm bảo tiến độ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỳ Vọng Về Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): “nhận Thức Phải Chín, Tư Tưởng Phải Thông, Quyết Tâm Phải Lớn Và Phương Pháp Phải Đúng”
 • Tải Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Thcs Dân Hòa Học Tập Nghị Quyết
 • Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Và Chỉ Thị 05 / Bch Tw Khóa Xii
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100