Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Cộng Đồng Asean

Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Cộng Đồng Asean, Pháp Luật Cộng Đồng Asean, Hoạt Động Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Giữa Các Nước Asean, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Đoàn Công Thức, Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Pháp Luật Về Tiếp Công Dân, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Lý Luận Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Và ý Nghĩa Trong Việc Hình Thành Cộng Đồng Asean, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2024, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2024, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Tương Trợ Tư Pháp Về Hình Sự Asean, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quá Trình Phát Triển Asean 6 Đến Asean 10, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Pháp Luật Đại Cương Iuh, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Môn Xã Hội Học Pháp Luật, Câu Hỏi ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Tmu, Bài Tập ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương, Bộ Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Xã Hội Học Pháp Luật, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Pháp Luật Đại Cương Pdf, Pháp Luật Đại Cương Aof, Đáp án Pháp Luật Đại Cương, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Nguyên Tắc Tham Vấn Và Đồng Thuận Của Asean, Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn ôn Tập Pháp Luật Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Kinh Tế, Bài Thu Hoạch Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Tự Luận Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Tự Luận, Tài Liệu ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn Học Môn Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Pháp Luật Đại Cương, Đề Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Kinh Tế, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Bài Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Bài Luận Pháp Luật Đại Cương, Quá Trình Từ Asean 6 Thành Asean 10, Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả, Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả , Đề Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương, Đáp án Ngân Hàng Câu Hỏi Pháp Luật Đại Cương, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Tiểu Luận, Tiểu Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Điểm Thi Pháp Luật Đại Cương Hitu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Mẫu Pháp Luật Đại Cương, Bài Thuyết Trình Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Điểm Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Hitu, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Bài Thảo Luận Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Những Câu Hỏi Tự Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, Chương Trình Khung Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Tài Liệu Tham Khảo Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Pháp Luật Đaic Cương,

Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Cộng Đồng Asean, Pháp Luật Cộng Đồng Asean, Hoạt Động Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Giữa Các Nước Asean, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Đoàn Công Thức, Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Pháp Luật Về Tiếp Công Dân, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Lý Luận Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Và ý Nghĩa Trong Việc Hình Thành Cộng Đồng Asean, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2024, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2024, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Tương Trợ Tư Pháp Về Hình Sự Asean, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quá Trình Phát Triển Asean 6 Đến Asean 10, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Pháp Luật Đại Cương Iuh, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Môn Xã Hội Học Pháp Luật, Câu Hỏi ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Tmu, Bài Tập ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương, Bộ Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Xã Hội Học Pháp Luật, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Pháp Luật Đại Cương Pdf, Pháp Luật Đại Cương Aof, Đáp án Pháp Luật Đại Cương, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Nguyên Tắc Tham Vấn Và Đồng Thuận Của Asean, Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn ôn Tập Pháp Luật Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Kinh Tế, Bài Thu Hoạch Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Tự Luận Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Tự Luận,

Kỷ Luật Là Gì? Sức Mạnh Của Tính Kỷ Luật Đối Với Tập Thể, Cộng Đồng

Định nghĩa kỷ luật là gì? Kỷ luật được định nghĩa là những quy định xử sự chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Kỷ luật được ban hành dựa trên những chuẩn mực của đạo đức, chính vì vậy kỷ luật giúp đào tạo con người, nhờ có kỷ luật năng lực con người được tập trung để hướng đến một mục tiêu, nhờ đó ta có thể đi tới chỗ thành công.

Phụ thuộc vào quy mô của cộng đồng, kỷ luật được sử dụng bằng tên gọi khác. Ví dụ đối với đất nước kỷ luật chính là pháp luật, còn đối với một cộng đồng, một công ty, một tổ chức kỷ luật chính là quy định. Nếu đi ngược với những quy định đó người vi phạm sẽ bị phạt kỷ luật.

Sức mạnh của tính kỷ luật đối với một tập thể, một cộng đồng:

Kỷ luật giúp đào tạo con người theo chiều hướng tốt hơn, nhờ có kỷ luật năng lực con người được rèn luyện để hướng đế mục tiêu chung tốt đẹp hơn. Nhờ có tính kỷ luật mà một tập thể một cộng đồng có thể đi tới thành công. Với một cộng đồng thì việc thi hành kỷ luật chính là việc hướng mọi người đến đích đến của mặt tích cực. Kỷ luật dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi và xuất phát từ những câu chuyện đơn giản nhất, ví dụ:

– Ngay từ nhỏ bạn đã được bố mẹ dạy và sắp xếp cho giờ giấc sinh hoạt khoa học hợp lý, biết nghe lời, “cam kết” hoàn thành được công việc lời hứa. Đó là kỷ luật của một gia đình của bố mẹ dành cho con cái để hướng con cái theo một chiều hướng phát triển tốt hơn.

– Hay trong quân đội, bạn dễ dàng nhận thấy tính kỷ luật khá cao từ môi trường này. Các chiến sĩ sẽ có những quy định giờ giấc sinh hoạt cụ thể. Kỷ luật được ban ra để các chiến sĩ có thể rèn luyện một sức khỏe tốt và bảo vệ tổ quốc.

Kỷ luật đôi khi không phù hợp với tư tưởng sống của nhiều người có phong cách sống ngẫu hứng. Tuy nhiên kỷ luật luôn hướng đến sự thành công, tiến bộ cho một tổ chức, một tập thể.

Kỷ luật là gì chắc chắn rằng qua nội dung trên bạn cũng đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Hãy rèn luyện tính kỷ luật của mỗi người để góp phần tạo dựng cuộc sống tốt hơn và thành công hơn.

Lgbt Là Gì, Ý Nghĩa 6 Màu Trong Lá Cờ Của Cộng Đồng Đồng Tính

Lgbt là một khái niệm xuất hiện khá phổ biến trên Facebook hoặc các trang mạng xã hội, các kênh truyền thông, báo chí. Lgbt có nghĩa là cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Transgender) trong tiếng Anh và lấy các chữ cái đầu ghép lại mà thành. Lgbt có thể hiểu là cộng đồng những người đồng tính.

Lgbt thể hiện sự đa dạng của các nền văn hoá nhân loại dựa trên thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c và bản dạng giới. Thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c của con người được chia thành 3 loại chủ yếu: dị tính luyến ái, đồng tính luyến ái và song tính luyến ái, còn theo bản dạng giới thì phân thành: người chuyển giới và người không chuyển giới.

Trong đó, Lgbt là cộng đồng những người thuộc các thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c và bản dạng giới thiểu số trong xã hội.

Cộng đồng Lgbt là gì trên facebook – “Life Gets Better Together”

Thuật ngữ Lgbt không phải là 1 từ chính thống trong pháp lý nhưng được nhóm người này chấp nhận và sử dụng rộng rãi (đặc biệt là những nước sử dụng tiếng Anh). Nhân đây thì mình cũng nói thêm về trào lưu hình đại diện hay avatar có nền 6 màu thời gian vừa qua trên cộng đồng giải trí facebook.

Ý nghĩa các màu sắc trong lá cờ cộng đồng LGBT

Các gam màu trong lá cờ cầu vồng có ý nghĩa như sau:

Màu đỏ – dũng khí

Màu cam – nhận thức và khả năng

Màu vàng – thách thức

Màu xanh lá – sự khích lệ và phấn đấu

Màu xanh dương – hy vọng, sự chia sẻ, giúp đỡ và đấu tranh

Màu tím – sự thống nhất và hòa hợp.

Biểu tượng lá cờ 7 màu của cộng đồng Lgbt có ý nghĩa gì?

Lgbt là gì ý nghĩa của lá cờ 7 màu cầu vồng. Biểu tượng của cộng đồng Lgbt là lá cờ 7 màu của cầu vồng gồm: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím (red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet).

Tuy nhiên, trong thực tế, người ta sử dụng biểu tượng không có màu chàm, và màu lam được thay bằng màu xanh cyan. Các avatar mà người dùng Facebook sử dụng trong những ngày gần đây chỉ có 6 màu (lục sắc: đỏ, cam, vàng, lục, xanh cyan, tím) như vậy.

Lá cờ 6 màu này là lá cờ được sử dụng chung cho cả cộng đồng LGBT, ngoài ra mỗi cộng đồng riêng lại có một biểu tượng riêng biệt, chẳng hạn như:

Cờ của cộng đồng người toàn tính (Pansexual) gồm 3 màu: hồng- vàng- xanh da trời.

Cờ của cộng đồng song tính (Bisexual) gồm 3 màu: hồng- tím- xanh dương

Cờ của người vô tính (Asexual) gồm 4 màu: đen-xám- trắng- tím than

Cờ của cộng đồng người chuyển giới (Transgender) gồm 3 gam màu chia thành 5 dải màu, cụ thể như sau: xanh da trời- hồng- trắng- hồng- xanh da trời.

Phong trào này là do vào ngày 26/06/2024 vừa qua, Mỹ đã thông qua điều luật cho phép việc kết hôn những người đồng tính trên khắp cả nước Mỹ. Và ông chủ facebook cũng tham gia hưởng phong trào đó cùng với cộng đồng LBGT qua việc thay đổi hình đại diên của mình có nền là cờ lục sắc 6 màu.

Đồng tính luyến ái nữ (Les là gì hay Lesbian là gì?)

Đồng tính luyến ái, gọi tắt là đồng tính, là thuật ngữ chỉ việc bị hấp dẫn trên phương diện tình yêu, t.ì.n.h d.ụ.c hoặc việc yêu đương hay quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c giữa những người cùng giới tính với nhau trong một hoàn cảnh nào đó hoặc một cách lâu dài.

Với vai trò là một thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c, đồng tính luyến ái là một mô hình bền vững của sự hấp dẫn tình cảm, tình yêu, và/hoặc hấp dẫn t.ì.n.h d.ụ.c một cách chủ yếu hoặc duy nhất đối với người cùng giới tính. Đồng tính luyến ái cũng chỉ nhận thực của cá nhân dựa trên những hấp dẫn đó và sự tham gia vào một cộng đồng có chung điều này.

Đồng tính luyến ái cùng với dị tính luyến ái và song tính luyến ái, là ba dạng chủ yếu của thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c con người, thuộc thang liên tục dị tính – đồng tính (Thang Kinsey).

Đồng tính luyến ái bản chất là một biến thể bình thường và tích cực của t.ì.n.h d.ụ.c con người, không phải là một bệnh hay sự lệch lạc tâm lý, và không phải là nguyên nhân gây ra các hiệu ứng tâm lý tiêu cực.

Nhiều người đồng tính nam và đồng tính nữ đã đang sống trong mối quan hệ gắn kết, mặc dù chỉ các hình thức điều tra dân số mới và thuận lợi chính trị tạo điều kiện cho việc bộc lộ, công khai xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c bản thân của họ và thực hiện các điều tra nghiên cứu về họ.

Những mối quan hệ này là tương đương với các mối quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c khác giới trên các khía cạnh tâm lý thiết yếu. Đồng tính luyến ái đã từng được ngưỡng mộ cũng như lên án trong suốt quá trình phát triển nhân loại được lịch sử ghi lại, tùy thuộc vào hình thức của nó và nền văn hóa mà nó diễn ra.

Hành vi đồng tính cũng rất phổ biến trong thế giới tự nhiên, được quan sát và ghi nhận ở khoảng 1.500 loài động vật.

Đồng tính luyến ái nữ (Gay)

“Gay” là 1 từ chỉ chung những người “Đồng tính” không chỉ riêng con gái và con trai. Một người nam bị thu hút về mặt tâm hồn và thể xác bởi con trai chứ không phải con gái.

Giống như một mối quan hệ giữa con gái và con trai, mối quan hệ giữa hai con trai cũng bao gồm cả những rung động về mặt cảm xúc, tình cảm chứ không chỉ là hấp dẫn về thể xác như nhiều người lầm tưởng.

Không thể biết được một người là Gay hay không chỉ dựa trên bề ngoài đầu tóc, cách ăn mặc, đi đứng nói năng, … của họ. Vì có những “Gay” nam tính (Male) nhưng cũng có những “Gay” nữ tính (Bot).

Mời các bạn gõ NĂM SINH hoặc CON GIÁP hoặc CĂN MỆNH hoặc CUNG HOÀNG ĐẠO hoặc THỨ BẠN THẤY TRONG GIẤC MƠ vào ô tìm kiếm để tìm các bài viết cung cấp thông tin đầy đủ tại:

Song tính luyến ái (Bisex hay bisexual là gì?)

Song tính luyến ái hay lưỡng giới (tiếng Anh: bisexual) là mối quan hệ hoặc hấp dẫn t.ì.n.h d.ụ.c của một người với cả hai giới tính nam và nữ. Người có thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c song tính luyến ái có thể bị hấp dẫn về mặt cảm xúc, tình cảm và t.ì.n.h d.ụ.c với cả người cùng giới tính và khác giới tính với mình.

Nó cũng chỉ sự công nhận về mặt cá nhân và xã hội đối với những người như vậy. Song tính luyến ái, cùng với đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái là ba thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c chính. Những người không bị hấp dẫn về mặt t.ì.n.h d.ụ.c với cả nam lẫn nữ được gọi là vô tính (asexual).

Theo nghiên cứu của Alfred Kinsey về t.ì.n.h d.ụ.c loài người vào giữa thế kỷ 20, nhiều người không chỉ là dị tính luyến ái hoặc đồng tính luyến ái mà nằm giữa hai loại này. Kinsey đánh giá sự hấp dẫn và thể hiện t.ì.n.h d.ụ.c trên một thang 7 điểm bắt đầu từ 0 (hoàn toàn dị tính luyến ái) đến 6 (hoàn toàn đồng tính luyến ái).

Theo nghiên cứu của Kinsey, phần lớn dân số thuộc loại từ 1 đến 5 (giữa dị tính luyến ái và đồng tính luyến ái). Mặc dù phương pháp của Kinsey đã từng bị chỉ trích, thang đo này vẫn được sử dụng rộng rãi để đánh giá sự liên tục của t.ì.n.h d.ụ.c loài người.

Song tính luyến ái đã được thấy trong các xã hội khác nhau và trong thế giới loài vật thông qua các tài liệu lịch sử. Tuy nhiên, các thuật ngữ bisexual (song tính luyến ái), heterosexual (dị tính luyến ái) và homosexual (đồng tính luyến ái) chỉ mới được sử dụng từ thế kỷ 19.

Người chuyển giới (Transsexual/Transgender là gì)

Người chuyển giới (tiếng Anh:Transgender) hay còn gọi là hoán tính, là trạng thái tâm lý giới tính của một người không phù hợp với giới tính của cơ thể. Chẳng hạn, một người sinh ra với cơ thể nam nhưng cảm nhận giới tính mình là nữ hoặc một người sinh ra với cơ thể nữ nhưng lại cảm nhận giới tính của mình là nam.

Cảm nhận này không phụ thuộc vào việc người đó có làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính hay chưa. Trong trường hợp người chuyển giới mà thực hiện phẫu thuật theo giới tính mình mong muốn gọi là người chuyển giới đã phẫu thuật.

Người chuyển giới hoàn toàn độc lập với thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c. Họ có thể thuộc xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c dị tính, đồng tính hoặc song tính luyến ái…một số khác có thể xem xét định hướng t.ì.n.h d.ụ.c thông thường không đầy đủ hoặc không áp dụng đối với họ.

Những người chuyển giới được mô tả là những người khi sinh ra đã mang sắn một giới tính sinh học (dựa vào cơ quan sinh dục để phân biệt), nhưng tâm lý của những người này cảm nhận rằng giới tính của họ không giống với giới tính mà thể xác của họ đang có.

Không phải tất cả những người chuyển giới đều muốn thay đổi cơ thể họ, mặc dù một số khác thì cảm thấy mong muốn điều này. Tuy nhiên, hầu hết những người chuyển giới đều mong muốn thiết lập một vai trò xã hội phù hợp với giới tính mà tâm lý của họ tự xác định.

Là những người không hoặc hiếm khi bị hấp dẫn t.ì.n.h d.ụ.c với bất kỳ nhóm giới tính nào. Họ dường như thờ ơ với mọi quan hệ tình yêu, t.ì.n.h d.ụ.c trong xã hội. Người vô tính còn có tên gọi khác là Nonsexuality.

Pansexual (Toàn tính luyến ái)

Đây vẫn còn là khái niệm khá mới trong cộng đồng LGBT hiện nay. Toàn tính luyến ái được hiểu là những người bị cuốn hút bởi cái đẹp hoặc bất kỳ ai mang tới cảm xúc cho họ mà không hề quan tâm tới giới tính người đó ra sao.

Toàn tính luyến ái khác với song tính đó là họ có xu hướng hấp dẫn với toàn bộ các giới tính khác nhau mà không chỉ giới hạn ở 2 (song tính). Toàn tính luyến ái còn có tên gọi khác là Omnisexual.

Demisexual (Người khuyết tính)

Đơn giản là những người ban đầu không có bất kỳ sự cuốn hút đối với giới tính nào. Tuy nhiên đến thời điểm khi họ tìm được 1 người tạo cho họ sợi dây cảm xúc chặt chẽ bất kể cho đó là giới tính nào. Người khuyết tính có thể coi là nằm lưng chừng giữa người toàn tính và người vô tính.

Là thuật ngữ chỉ những người thuộc giới tính thứ 3 nói chung. Bao gồm toàn bộ người đồng tính, người vô tính, người toàn tính, song tính, khuyết tính…

Come out trong LGBT nghĩa là gì?

Come out trong LGBT được hiểu là hành động công khai giới tính thực của mình đối với xã hội sau khi người đó đã trải qua 1 quá trình tìm hiểu khám phá.

Come out có nghĩa là “lộ diện”, là khái niệm dùng để chỉ sự công khai của những người trong cộng đồng LGBT với những người khác về xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c khác biệt của mình.

Chứng sợ đồng tính (Homophobia) là gì?

Chứng sợ đồng tính (Homophobia) ám chỉ những người có định kiến sâu sắc đối với những người đồng tính, dị tính nói chung. Đa phần những người này có thái độ tiêu cực, bài trừ, miệt thị… đối với cộng đồng LGBT.

Hội chứng sợ người chuyển giới (Transphobia)

Như cái tên của nó đã nói lên tất cả. Đây là nhóm người mang cảm giác ám ảnh, ghê sợ đối với những người chuyển giới hay hành động chuyển giới. Có thể đối với những giới tính khác họ vẫn cảm thấy bình thường nhưng riêng chuyển giới mang tới cho nhóm người này sự bài xích vô cùng lớn.

Gei trong LGBT có nghĩa là gì?

Gei trong LGBT được hiểu là bản thân người con gái hoặc 1 nhóm con gái thích 1 hoặc 1 nhóm con gái khác. Nếu như Gay là chỉ Nam x Nam thì Gei là cách nói vui chỉ Nữ x Nữ.

Ngoài LGBT, nếu bạn muốn tiếp xúc và tìm hiểu kỹ hơn về cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới, nhất định bạn phải hiểu thêm về những thuật ngữ sau:

SB là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Soft Butch- là loại trong Les. SB gồm 2 loại SBM (SB mềm) và SBC (SB cứng).

SB mềm: là những người có tính khí giống con trai, và luôn nghĩ mình là con trai. Nhưng khi thể hiện ra bên ngoài vẫn giống con gái và chỉ yêu thích con gái.

SB cứng là những les có phong cách, dáng vẻ, cử chỉ và cách ăn mặc như con trai. Nếu chỉ nhìn về bên ngoài thì bạn sẽ không biết đó là một cô gái.

Trans guys là từ dùng để chỉ một người là con gái nhưng khi nhìn vào thì không ai có thể phân biệt được vì bề ngoài giống hệt con trai.

Fem là viết tắt của từ Femme- les yểu điệu, là những người có hình dáng, cử chỉ và cách biểu hiện ra bên ngoài giống hệt một người con gái bình thường, nhưng chỉ yêu thích con gái.

Tom chính là từ viết tắt của Tomboy. Những người này có cá tính, cách ăn mặc, ngoại hình và cách thể hiện giống với con trai- khá giống với SB cứng.

Tuy nhiên, họ không hoàn toàn là les 100% vì hiện nay nhiều bạn nữ thích phong cách tomboy và thể hiện ra bên ngoài sự mạnh mẽ của mình mà thôi.

SB và Trans guys khác nhau như thế nào?

Cả SB và Trans đều là những người có cơ thể ở dạng nữ nhưng thể hiện hành động và phong cách giống một người con trai. Nếu xét về mặt bản chất thì đây là 2 khái niệm chỉ những dạng người khác nhau. Cụ thể như sau:

Tính cách: Nếu so sánh về mặt tính cách, cử chỉ thì Trans thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả SB cứng.

Nhìn nhận về cơ thể: Trans luôn mong muốn và gần như tìm mọi cách để biến mình thành một người con trai.

Trong khi đó, SB cũng mong muốn trở thành một người đàn ông, nhưng họ không hề ghét những đặc điểm nữ tính của mình; thậm chí những bạn SB mềm còn thể hiện ra vẻ ngoài không khác gì những cô nàng khác.

Gay là một từ thường xuyên bị sử dụng một cách nhầm lẫn. Trên thực tế, “gay” chính là từ chỉ người đồng tính, không chỉ riêng đồng tính nam

Bot hay Bottom hay thụ đều là những từ dùng để chỉ những người đồng tính luyến ái bị động trong việc quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c. Nói nôm na, dễ hiểu thì là những người nằm dưới- đóng vai trò “vợ”.

Ngoài ra, với những bạn yêu thích nền văn hóa Nhật Bản, bot còn được biết với tên gọi “uke”. Đôi khi người ta cũng gọi những bạn bot thuần là “thuần 0”.

Ngược lại với bot, top hay công đều là từ dùng để chỉ những người đồng tính luyến ái chủ động trong quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c- những người nằm trên, đóng vai trò “chồng”.

Tương tự như bot trong tiếng Nhật được gọi là “uke” thì top trong tiếng Nhật được gọi là “seme”.

Nếu bot thuần được gọi là “thuần 0” thì top sẽ được gọi là “thuần 1”.

Nếu trong cộng đồng đồng tính có những người chuyên ở vai top hoặc bot thì cũng sẽ có những người có thể thay đổi vai trò của mình giữa bot và top liên tục.

Có nghĩa là, với đối tượng này họ có thể là top, nhưng với người yêu khác họ có thể là bot. Những người như vậy được gọi là “center”- ở giữa.

Hủ là từ thường được sử dụng để chỉ những cô nàng hoặc những anh chàng thích và bị thu hút bởi những cặp đôi nam- nam hoặc nữ- nữ.

Hủ nữ: cô nàng thích những cặp đôi đồng tính

Hủ nam: anh chàng thích các cặp đôi đồng tính

Đam mỹ: truyện hoặc phim nói về các cặp đôi đồng tính nam

Bách hợp: truyện hoặc phim nói về các cặp đôi đồng tính nữ.

Làm sao để một người biết mình là đồng tính hay song tính?

Lgbt là gì và làm cách nào để biết được mình là đồng tính hay song tính. Về cơ bản, người ta có thể không quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c mà vẫn biết xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c của mình thích người cùng giới, khác giới hay cả hai.

Mỗi người đồng tính và song tính cũng có trải nghiệm rất khác nhau. Có người biết mình là đồng tính hoặc song tính từ lâu, sau đó mới có quan hệ yêu đương, t.ì.n.h d.ụ.c. Có người lại có quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c trước (với những người cùng giới hay khác giới) rồi mới tự xác định xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c của mình.

Định kiến và phân biệt đối xử khiến nhiều người chối bỏ xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c của mình, vì thế việc nhận ra bản thân là đồng tính hay song tính có thể là một quá trình diễn ra từ từ.

Ngày kỉ niệm Lgbt theo Liên Hiệp Quốc

Liên Hiệp quốc chọn ngày 17 tháng 5 hàng năm là “Ngày quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới (Lgbt) – IDAHO” (Tiếng Anh: International Day Against Homophobia and Transphobia).

Ngày này được chọn để kỷ niệm sự kiện ngày 17/5/1990, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã “giải mã” thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c và công bố loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Sự kiện 17/5 được tổ chức tại hơn 100 quốc gia, tại tất cả các khu vực trên thế giới từ năm 2004.

Sự kiện này được công nhận chính thức bởi nhiều Chính phủ và tổ chức quốc tế như Nghị viện Châu u và rất nhiều nhà chức trách địa phương. Hầu hết các cơ quan thuộc Liên Hiệp quốc cũng đánh dấu và kỷ niệm ngày này với các sự kiện cụ thể.

Các quốc gia công nhận hôn nhân đồng tính

Mỹ – 2024: Trước khi hôn nhân đồng tính được công nhận trên toàn nước Mỹ ngày 26/6, nhiều bang của quốc gia này đã cho phép các đôi nam hoặc nữ kết hôn như Massachusetts, New York, Washington, Hawaii, New Mexico…

Trong đó, thành phố San Francisco, Los Angeles, Miami từ lâu được xem là thánh địa của các đôi thuộc giới tính thứ 3.

Ireland, 2024: Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận hôn nhân đồng giới bằng cách trưng cầu dân ý với đa số tán thành. Tại đây, các đôi có thể thực hiện bộ ảnh cưới với những tòa lâu đài tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, họ phải thông báo trước vài tháng về kế hoạch làm đám cưới của mình và ở lại Ireland ít nhất 15 ngày để được cấp giấy chứng nhận kết hôn.

Phần Lan – 2024: Quốc hội nước này đã thông qua luật hôn nhân sửa đổi cho phép các cặp đồng tính kết hôn với 105 phiếu thuận và 92 phiếu chống.

Slovenia – 2024: Tháng 3 vừa qua, quốc hội nước này cũng vừa thông qua dự luật về quyền tự do kết hôn. Dù đang chờ chữ ký của Tổng thống, dự luật này cũng cho phép các đôi thuộc cộng đồng Lgbt (đồng tính nam, nữ, song tính và chuyển giới) nhận nuôi con.

Luxembourg – 2014: Với số phiếu thuận áp đảo 54/6, đất nước này đã thông qua dự luật mở rộng quyền tự do kết hôn với các cặp đồng tính. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettle là lãnh đạo đầu tiên trong Liên minh châu u (EU) kết hôn với người tình đồng giới.

Scotland – 2014: Đất nước này có nhiều điểm đến được xem như “thánh địa của người đồng tính”, như Glasgow, Edinburgh cùng đường bờ biển đẹp tuyệt.

Pháp – 2013: Sau khi được luật pháp chấp thuận, Vincent Autin và Bruno Boileau là đôi đồng tính đầu tiên tổ chức đám cưới ở Montpelier.

Ngoài ra, Marais và Riviera cũng là các thiên đường dành cho cộng đồng này với nhiều trải nghiệm lãng mạn trong kỳ trăng mật. Lễ hội cho người đồng tính ở Pháp thường tổ chức vào thứ 7 cuối cùng của tháng 6.

Anh – 2013: Ngoài các câu lạc bộ đêm ở London, Liverpool và Manchester cũng là những thiên đường vui chơi cho mọi người, đặc biệt là người thuộc giới tính thứ 3. Riêng Brighton còn được mệnh danh là “Thủ đô đồng tính”.

Brazil – 2013: Thành phố Rio de Janeiro cũng là địa điểm thân thiện với người đồng tính nhờ nhiều bãi biển đẹp, nhà hàng đẳng cấp và các trò vui chơi giải trí hấp dẫn cho đến đêm khuya.

Chủ nhật đầu tiên sau kỳ nghỉ Corpus Christi (thường là vào tháng 5 hoặc tháng 6), hàng triệu người sẽ tham gia lễ hội dành cho cộng đồng Lgbt ở Sao Paulo.

Uruguay – 2013: Là quốc gia thứ 3 ở Mỹ Latinh chấp nhận kết hôn đồng tính, nơi đây trở thành điểm đến an toàn và thân thiện cho cộng đông này.

Ở đây hay tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho du khách đồng tính, trong đó nổi bật nhất là tuần lễ trượt tuyết được tổ chức ở thị trấn Queenstown vào trung tuần tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Đan Mạch – 2012: Ngay giữa trung tâm thủ đô Copenhagen có một quảng trường dành riêng cho người đồng tính với tên gọi “Quảng trường bình đẳng”. Nơi đây là một địa điểm tuyệt vời cho đôi tổ chức lễ thành hôn.

Liên Hiệp quốc và quyền Lgbt

Liên Hiệp quốc coi “Quyền Lgbt” (các quyền đối với cộng đồng Lgbt như: công nhận hôn nhân đồng giới đối với người đồng tính, cho phép chuyển đổi giới tính với người chuyển giới, công nhận hay cho phép nhận người Lgbt sinh con, nhận con nuôi… trong luật pháp) là vấn đề nhân quyền (quyền con người) và cần thực hiện tại các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) cho biết, trong gần 80 quốc gia trên thế giới thì yêu thương một người nào đó cùng giới vẫn được coi là bất hợp pháp, và ở nhiều nước vẫn còn nhiều công dân bị từ chối quyền được sống theo bản sắc giới tính của họ.

Cùng với bất bình đẳng trong trong luật pháp, hội chứng kỳ thị và phân biệt đối xử đang hàng ngày diễn ra để từ chối những phẩm giá con người căn bản của hàng triệu người trên toàn thế giới..

Trong một cuộc họp vào tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR), Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phát biểu: “Trong tài liệu báo cáo của OHCHR cho thấy có một sự vi phạm đáng lo ngại ở tất cả các vùng miền.

Chúng tôi thấy một hình ảnh của phân biệt đối xử, kỳ thị nhắm vào những con người chỉ vì họ là người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hay chuyển giới. Có một sự bất công phổ biến tại những nơi làm việc, trường học và bệnh viện, có cả các cuộc tấn công, bạo lực kinh khủng, bao gồm cả tấn công t.ì.n.h d.ụ.c.

Có những người Lgbt đã bị bỏ tù, tra tấn, thậm chí bị giết. Đây là một thảm kịch lớn cho những người phải chịu đựng, và là một vết nhơ bẩn đối với lương tâm chung của chúng ta. Nó cũng là một sự vi phạm luật pháp quốc tế.”

Một báo cáo của tổ chức GLAAD ban hành vào tháng 2 năm 2011 cho thấy, 90% số người chuyển giới phải đối mặt với nạn kỳ thị tại nơi làm việc và tỷ lệ thất nghiệp gấp đôi tỷ lệ chung của dân số. Hơn một nửa số họ đã bị sách nhiễu hoặc bị từ chối khi cố gắng tiếp cận vào các dịch vụ công cộng.

Các thành viên của cộng đồng người chuyển giới cũng gặp phải sự phân biệt đối xử cao độ trong vấn đề chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Thực trạng LGBT ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Về số lượng người đồng tính ở Việt Nam, hiện nay chưa có con số thực sự chính xác vì chưa có một cuộc thống kê chính thức mang tính quy mô và toàn diện được tổ chức. Theo ước tính của bác sĩ Trần Bồng Sơn , số đồng tính nam ước tính là khoảng 70.000 người (chiếm 0,09% dân số).

Một nghiên cứu khác do tổ chức phi chính phủ CARE thực hiện ước tính Việt Nam có khoảng 50-125 ngàn người đồng tính, chiếm khoảng 0,06-0,15% dân số. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE), Việt Nam hiện đang có khoảng 1,6 triệu người đồng tính, song tính và chuyển giới ở độ tuổi 15-59.

Theo báo cáo từ tổ chức WHO của Liên hợp quốc thì khoảng 3% dân số có thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c đồng tính, nếu lấy tỷ lệ này áp dụng cho Việt Nam thì hiện nay cả nước có khoảng gần 3 triệu người đồng tính.

Về số lượng người chuyển giới, năm 2024 Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã nhận được gần 600 hồ sơ cá nhân đề xuất sửa đổi giới tính mới sau khi họ đã thực hiện phẫu thuật chuyển giới.

Ngày 24 tháng 11 năm 2024, quyền chuyển đổi giới tính chính thức được hợp pháp hóa tại Việt Nam sau khi Bộ luật dân sự sửa đổi 2024 cho phép chuyển đổi giới tính và thay đổi nhân thân, hộ tịch sau chuyển đổi được Quốc hội thông qua.

Từ cuối thập niên 2000, cùng với sự cởi mở hơn đối với giới LGBT ở các nước phát triển, LGBT ở Việt Nam bắt đầu được đề cập và nhìn nhận dần dần ở nhiều lĩnh vực. Cho đến nay, mặc dù hôn nhân đồng tính chưa được hợp pháp hóa, Việt Nam là nước dẫn đầu ở Đông Nam Á trong công nhận quyền lợi của LGBT.

Tuy nhiên, cũng tương tự như nhiều nước trên thế giới, nam có quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c với nam ở đô thị vẫn tiếp tục là nhóm có nguy cơ cao nhiễm HIV, đây là một trong những thử thách lớn cho công tác tuyên truyền và các hoạt động phòng chống HIV.

Luật pháp LGBT ở Việt Nam

Tại Việt Nam hiện nay không có luật cấm quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c đồng tính. Mặc dù Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 cấm kết hôn giữa những người đồng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi năm 2014, bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, Luật 2014 vẫn quy định “không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính” (khoản 2 Điều 8).

Các chính quyền trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ đưa ra luật về quan hệ đồng tính. Luật Hồng Đức có đề cập đến hãm hiếp, ngoại tình, và loạn luân nhưng không nhắc gì đến đồng tính. Chính quyền thực dân Pháp cũng không cấm đoán các hành vi đồng tính trong các thuộc địa.

Mặc dù m.ạ.i d.â.m nữ là phạm pháp, luật pháp không đề cập gì đến m.ạ.i d.â.m nam. Tuy nhiên, những hành vi đồng tính có thể bị khởi tố dưới các tội danh như “vi phạm luân lý”. Trong những trường hợp hiếm hoi mà hành vi đồng tính bị trừng phạt, tội danh là “ngoại tình” hay “hãm hiếp”.

Từ cuối thập niên 1990, một vài đám cưới đồng tính rất hiếm hoi xuất hiện nhưng đến cuối thập niên 2010 nhiều đám cưới được tổ chức khắp các tỉnh thành. Ngày 7 tháng 4 năm 1997, hãng thông tấn Reuters đưa tin về đám cưới đồng tính đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh giữa hai người nam.

Tiệc cưới diễn ra tại một khách sạn với 100 khách mời, và bị nhiều người dân phản đối. Ngày 7 tháng 3 năm 1998, hai người đồng tính nữ làm đám cưới tại Vĩnh Long, nhưng giấy xin phép kết hôn không được chấp nhận. Sau các đám cưới này, Quốc hội thông qua quy định cấm hôn nhân đồng tính vào tháng 6 năm 1998.

Năm 2002, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội liệt kê đồng tính luyến ái trong các “tệ nạn xã hội” cần phải bài trừ như m.ạ.i d.â.m và m.a t.ú.y.

Năm 2008, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định quy định việc “xác định lại giới tính” đối với người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác. Khác với người đồng tính, những người này là do bị dị tật bẩm sinh về thể xác, cần phẫu thuật để điều chỉnh lại bộ phận bị dị tật.

Tháng 7 năm 2012, Bộ Tư pháp đưa ra đề xuất sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình, trong đó có thể công nhận hôn nhân đồng tính; việc này làm nhiều báo chí nước ngoài cho rằng Việt Nam có khả năng trở thành nước châu Á đầu tiên công nhận hôn nhân đồng tính.

Tại một cuộc đối thoại trực tuyến, bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết “cá nhân tôi cho rằng, việc công nhận hay không công nhận hôn nhân đồng tính cần phải dựa trên những nghiên cứu hết sức cơ bản, những đánh giá tác động nghiêm túc trên rất nhiều khía cạnh xã hội và pháp lý như quyền tự do cá nhân, sự tương thích với văn hóa, tập quán của xã hội và gia đình Việt Nam, tính nhạy cảm, hậu quả xã hội của quy định pháp luật… Các vấn đề này đang được nghiên cứu trong quá trình chuẩn bị dự án Luật Hôn nhân và Gia đình.”

Ngày 1 tháng 1 năm 2024, một chỉnh sửa mới từ luật Hôn nhân và gia đình 2014 có hiệu lực, trong đó quy định sẽ không cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, coi như hủy bỏ luật cấm năm 2000.

Tuy nhiên, theo Điều 8 về “Điều kiện kết hôn” có ghi “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Như vậy, những người đồng giới tính vẫn có thể chung sống, nhưng sẽ không được pháp luật giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra khi chung sống.

Những chuyện tình đồng tính Việt đẹp nhất

Khi Việt Nam đã dần cởi mở và có cái nhìn thoáng hơn về cộng đồng LGBT, ngày càng có nhiều người dám công khai giới tính và tìm đến hạnh phúc của cuộc đời mình. Năm 2024 được đánh giá là một năm khá trầm với các hoạt động của cộng đồng LGBT tại Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều câu chuyện vui, những mối tình đẹp của người đồng tính, song tính và chuyển giới trên cả nước làm tốn không ít giấy mực của báo giới.

Mai Xuân Bảo (49 tuổi) – Trần Văn Hùng (37 tuổi)

Đầu tháng 4/2024, lễ cưới ngập tràn hạnh phúc của cặp đôi anh Mai Xuân Bảo (49 tuổi) – Trần Văn Hùng (37 tuổi) đã được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa. Trải qua hơn 18 năm yêu đương với bao khó khăn, trắc trở, từ bàn tay trắng rồi cùng nhau vượt qua bao gian nan của cuộc sống, cuối cùng họ đã đến được với nhau.

Lê Vũ Phong – Nguyễn Ngọc Phong: cặp đôi hơn nhau 21 tuổi

Lê Vũ Phong là một người đàn ông 42 tuổi. Anh tình cờ gặp được người bạn đời của mình – chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Tuấn Phong, 21 tuổi trong một lần lướt facebook. Hai người đã có nhiều cuộc trò chuyện qua facebook mỗi tối, nhắn tin hỏi thăm nhiều hơn rồi cùng nhau đi ăn sáng, hẹn hò…

Cặp đôi bà Phương Phan và bà Tuyết Nhung

Ngày 30/7, đám cưới đồng tính nữ của cặp đôi bà Phương Phan và bà Tuyết Nhung đã gây xôn xao cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Dù đã bước sang độ tuổi cũng ít người kết hôn, kể cả với người dị tính, tại nhà hàng Quảng Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đám cưới của 2 cô đã diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

“Tiến Thành x2”: Cặp đôi đồng tính cùng tên hot nhất Facebook

Cái tên Nguyễn Tiến Thành (Thành lớn) và Đặng Tiến Thành (Thành bé) được nhắc đến rất nhiều với cộng đồng LGBT trong năm 2024. Đơn giản, hai người đã có một chuyện tình đẹp và lãng mạn…

Khi được hỏi về việc có tổ chức đám cưới hay không, Thành cho biết: “Bọn mình nghĩ là yêu nhau thật lòng, nghiêm túc, sẽ nắm tay nhau lâu nhất có thể và nói với nhau rằng: “Ngày nào còn yêu nhau thì ngày đó còn đặc biệt!”.

Có lẽ, đó là điều mà các cặp đôi đều luôn mong muốn trong cuộc đời này; không cần hứa hẹn gì cả nhưng hãy yêu nhau thật lâu, nắm tay nhau thật chặt vì “ngày nào còn yêu nhau thì ngày đó còn đặc biệt”.

Chuyện tình lãng mạn của MC Ngọc Trang và Jay Lin

Cặp đôi của MC Ngọc Trang – Jay Lin được đánh giá là một mối tình siêu đẹp trong cộng đồng LGBT khi cả hai người đều khá nổi tiếng. MC Ngọc Trang là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả của đài truyền hình Việt Nam (VTV) qua nhiều chương trình như “Vì bạn xứng đáng”, “Chìa khóa thành công – CEO”, “Mua sắm thú vị”, “Không gian nghệ thuật VTV1”, “Tạp chí đẹp”,…

Lê Văn Cường (SN 1991, Biên Hòa) và Trần Trọng Nghĩa (SN 1993, Trảng Bom)

Những ngày cuối năm, cộng đồng LGBT tại Việt Nam lại ngập tràn tin vui khi được chứng kiến một đám cưới đồng tính nữa tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; một đám cưới với tình yêu và sự chúc phúc của gia đình cả hai bên.

Tình cờ biết nhau qua mạng xã hội từ tháng 7/2024, Lê Văn Cường (SN 1991, Biên Hòa) và Trần Trọng Nghĩa (SN 1993, Trảng Bom) đã tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng. Để rồi gặp nhau, hẹn hò và hiểu nhau hơn, mối tình lãng mạn của họ cũng lớn dần cho đến khi cả hai người quyết định làm đám cưới.

Hi vọng những thông tin trong bài này có thể giúp bạn hiểu một phần nào đó về cộng đồng LGBT.

Đề Thi Pháp Luật Thương Mại Asean

Tuyển tập đề thi Pháp luật thương mại ASEAN trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh từ năm 2013 – 2024.

1. Đề thi Pháp luật thương mại ASEAN lớp Chất lượng cao 37C

Cập nhật ngày 12/06/2013.

Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

Lớp CLC37C

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL

Nhận định

Nhận định đúng, sai. Nêu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận (4 điểm)

1 – Nguyên tắc MFN trong AFTA chỉ áp dụng đối với các biện pháp thuế quan.

2 – Để đảm bảo thực hiện Chương trình CEPT, các quốc gia thành viên phải tiến hành cắt giảm thuế suất của các hàng hóa trong danh sách đăng ký ngay lập tức xuống còn 0 – 5% ngay khi tham gia vào AFTA.

3 – Thuế suất PTA được tính căn cứ vào mức thuế suất MFN mà 6 nước thành viên ban đầu của AFTA áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ ngoại hối.

4 – ATIGA quy định việc xác định xuất xứ hàng hóa không thuần túy tại ASEAN sẽ phải căn cứ vào quy tắc hàm lượng khu vực (RVC) 40%.

Bài tập

Hãy nêu và phân tích vai trò, ý nghĩa của các trụ cột của Cộng đồng kinh tế ASEAN đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh những thay đổi của thương mại quốc tế hiện đại. (6 điểm)./.

2. Đề thi Pháp luật thương mại ASEAN lớp Chất lượng cao 38B

Cập nhật ngày 25/12/2014.

Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

Lớp CLC38B

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL/ ĐƯQG

Nhận định

Nhận định đúng, sai. Nêu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận (4 điểm)

1 – Nếu không đáp ứng được hàm lượng giá trị khu vực ASEAN, hàng hóa được sản xuất bởi các doanh nghiệp của quốc gia thành viên không thể được hưởng ưu đãi thương mại theo ATIGA.

2 – Trong mọi trường hợp, hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi thuế quan nếu được vận chuyển trực tiếp từ lãnh thổ của quốc gia thành viên xuất khẩu tới quốc gia thành viên nhập khẩu.

Tự luận

Bằng việc xây dựng bản Hiến chương ASEAN, các quốc gia ASEAN đang muốn xây dựng một “siêu quốc gia ASEAN” theo hình mẫu của tổ chức Liên minh châu Âu – EU. (3 điểm)

Bài tập

Các doanh nghiệp sản xuất xe đạp của TQT, một nước không phải thành viên của ASEAN, dự định xuất khẩu xe đạp vào T, nước thành viên của AFTA. Mức thuế đối với mặt hàng xe đạp ở T là tương đối cao. Các doanh nghiệp TQT định xuất khẩu xe đạp sang T, họ sẽ xuất khẩu hàng hóa vào V, một nước thành viên của AFTA, rồi lắp thêm một số bộ phận vào xe và đăng ký được sản xuất tại V và xuất khẩu sang T. Họ tính rằng nếu làm như vậy vì nghĩa là sẽ được hưởng mức thuế 0% đang được áp dụng trong khuôn khổ AFTA. (3 điểm)

Anh chị hãy phân tích:

1 – Mặt hàng xe đạp nêu trên có được cơ quan quản lý thương mại/hải quan coi là hàng hóa của V khi nhập khẩu vào T?

2 – Theo pháp luật thương mại ASEAN, làm sao để xác định nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa từ một nước thành viên của AEC?./.

3. Đề thi Pháp luật thương mại ASEAN lớp Chất lượng cao 38A

Cập nhật ngày 14/01/2024.

Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

Lớp CLC38A

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL/ ĐƯQG

Nhận định

Nhận định đúng, sai. Nêu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận (4 điểm)

1 – Mức thuế suất cơ sở để bắt đầu thực hiện cắt giảm thuế quan theo Chương trình ATIGA là mức thuế suất MFN hiện hành.

Tự luận

Có nhận định như sau: “Dù doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần, công ty quốc doanh hay ngoài quốc doanh, công ty liên doanh hay 100% vốn nước ngoài, nếu nhập hàng hóa từ các nước ASEAN hoặc xuất hàng hóa sang các nước ASEAN với đủ các điều kiện kèm theo thì đều được hưởng thuế suất ưu đãi theo ATIGA”. (3 điểm)

Bằng kiến thức đã học về pháp luật AEC. Anh chị hãy cho biết những “điều kiện kèm theo” là những điều kiện nào?

Bài tập

Công ty V của Việt Nam sản xuất sản phẩm xe máy theo công nghệ 100% Nhật Bản với linh kiện xuất xứ nội địa 5% giá FOB thành phẩm, nhập khẩu linh kiện và bộ phận của Thái lan 10% giá trị thành phẩm, nhập khẩu linh kiện và bộ phận của Malaysia 5% giá trị thành phẩm, nhập khẩu linh kiện và bộ phận của Trung Quốc 40% giá trị thành phẩm. Sản phẩm này được xuất khẩu chủ yếu sang Lào và Campuchia.

Công ty V muốn được cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN (form D) để hưởng ưu đãi thuế quan. (3 điểm)

Hỏi:

Sản phẩm trên có được cấp chứng nhận xuất xứ ASEAN hay không? Biết rằng linh kiện nhập khẩu từ Thái Lan và Malaysia đạt RVC ASEAN 15%./.

4. Đề thi Pháp luật thương mại ASEAN lớp Chất lượng cao 39B

Cập nhật ngày 15/12/2024.

Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

Lớp CLC38A

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL/ ĐƯQG

GV ra đề: ThS Lê Minh Ngọc

Nhận định

Nhận định đúng, sai. Giải thích ngắn gọn và nêu rõ cơ sở pháp lý? (4 điểm)

1 – Tuyên bố Bali 2007 chứa đựng các mục tiêu, nguyên tắc pháp lý và thể chế cho quá trình vận hành của Cộng đồng kinh tế ASEAN, theo đó các giá trị châu Á (Asean values) và ‘ASEAN Way’ được ưu tiên so với các nguyên tắc thương mại đa biên và pháp quyền.

2 – Việt Nam có nghĩa vụ cắt giảm thuế hàng năm trên cơ sở mức thuế suất tại thời điểm ATIGA có hiệu lực, đưa sản phẩm nông nghiệp vào Chương trình cắt giảm thuế quan và giảm thuế xuống mức 0% cho tất cả các dòng thuế vào năm 2024.

3 – Để cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và hài hòa các quy định hợp chuẩn hàng hóa, các quốc gia thành viên sẽ dùng chung mô hình dữ liệu điện tử ASEAN (ADM) và liên kết Cơ chế một cửa quốc gia (NSWs) của mình với nhau và với Cơ chế Hải quan một cửa ASEAN (ASW).

4 – Trong Biểu cam kết dịch vụ của mình, mỗi thành viên ASEAN đưa ra các cam kết chung và cam kết cụ thể và về tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia cho từng phân ngành dịch vụ theo mã CPC thuộc tất cả 4 phương thức dịch vụ cung cấp qua biên giới, tiêu dùng ngoài lãnh thổ, hiện diện thương mại và có di chuyển thể nhân.

Lý thuyết Bài tập

A là Công ty chuyên sản xuất xe đạp nhãn hiệu Trinx tại Philipnes xuất khẩu sang Châu Âu và vào các nước ASEAN. Do các đối thủ cạnh tranh ở Đài Loan, Trung Quốc, Nga mở rộng thị phần, Giám đốc của A muốn xây dựng một nhà máy mới ở Việt Nam hoặc Đức; lập kế hoạch sản xuất các thiết bị chính ở Philipines, sau đó vận chuyển sang nhà máy mới ở Việt Nam hoặc Đức để lắp ráp (Phương pháp Screw Driver). (4 điểm)

1 – Liệu xe đạp Trinx của A có thể được mua bán, vận chuyển một cách tự do tới các nước ASEAN hay các nước châu Âu khác hay không khi nhà máy mới được thành lập tại 2 thị trường này? Nếu dùng phương pháp “Screwdriver”, thì A nên mở nhà máy tại Việt Nam hay Đức?

3 – Để tiện cho việc vận chuyển lô hàng, B hướng dẫn tháo rời các bộ phận riêng lẻ của xe đạp Trinx và nhập khẩu chung cùng trong lô hàng. Theo anh chị thì việc phân loại và áp thuế suất thuế nhập khẩu cho lô hàng xe đạp Trinx hoàn chỉnh là đúng hay sai, tại sao?./.

5. Đề thi Pháp luật thương mại ASEAN lớp Chất lượng cao 41A

Cập nhật ngày 15/12/2024.

Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

Lớp CLC41A

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL/ ĐƯQG

GV ra đề: ThS Lê Minh Ngọc

Nhận định

Nhận định đúng, sai. Giải thích ngắn gọn và nêu rõ cơ sở pháp lý? (4 điểm)

2 – AEC là mô hình liên kết kinh tế khu vực dựa trên và nâng cao những liên kết hiện có của ASEAN có bổ sung những nội dung mới về tự do di chuyển ngoại tệ và lao động.

3 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các máy liên hợp gồm 02 hay nhiều máy lắp ghép với nhau thành một thiết bị đồng bộ thì khi nhập khẩu sẽ phân loại theo từng máy móc thiết bị.

4 – Các Quốc gia thành viên dùng chung mô hình dữ liệu điện tử ASEAN (ADM) để liên kết Cơ chế một cửa quốc gia (NSWs) và với Cơ chế Hải quan một cửa ASEAN (ASW) để cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và hài hòa các qui định hợp chuẩn hàng hóa.

Lý thuyết

Trình bày cam kết tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia của Việt Nam trong ASEAN về thương mại dịch vụ theo Hiệp định khung về thương mại dịch vụ (AFAS). Các cam kết về di chuyển thể nhân được tìm thấy ở đâu và bao phủ các trường hợp nào?

Bài tập

A là Công ty chuyên sản xuất xe đạp nhãn hiệu Trinx tại Philipnes xuất khẩu sang Châu Âu và vào các nước ASEAN. Do các đối thủ cạnh tranh ở Đài Loan, Trung Quốc, Nga mở rộng thị phần, Giám đốc của A muốn xây dựng một nhà máy mới ở Việt Nam hoặc Đức; lập kế hoạch sản xuất các thiết bị chính ở Philipines, sau đó vận chuyển sang nhà máy mới ở Việt Nam hoặc Đức để lắp ráp (Phương pháp Screw Driver). (4 điểm)

Liệu xe đạp Trinx của A có thể được mua bán, vận chuyển một cách tự do tới các nước ASEAN hay các nước châu Âu khác hay không khi nhà máy mới được thành lập tại 2 thị trường này? Nếu dùng phương pháp “Screwdriver”, thì A nên mở nhà máy tại Việt Nam hay Đức?./.

Luật Pháp Là Gì? Tìm Hiểu Về Luật Pháp Là Gì?

1 – Luật Pháp là gì?

“Luật pháp” là “những quy chuẩn giúp con người sống chuẩn mực”, có nguyên tắc và tuân theo để tạo nên một xã hội công bằng, bình đẳng và văn minh. Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.

2 – Pháp Luật được xây dựng và thực thi như thế nào?

Luật pháp thông thường được thực thi thông qua một hệ thống tòa án trong đó quan tòa sẽ nghe tranh tụng từ các bên và áp dụng các quy định để đưa ra phán quyết công bằng và hợp lý.

Cách thức mà luật pháp được thực thi được biết đến như là hệ thống pháp lý, thông thường phát triển trên cơ sở tập quán tại mỗi quốc gia.Phần lớn các quốc gia dựa vào cảnh sát pháp lý để thi hành luật pháp.

Cảnh sát pháp lý nói chung phải được đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức, kỹ năng thực thi luật pháp trước khi được cho phép có các hành vi nhân danh pháp luật, chẳng hạn như đưa ra các cảnh báo và trát đòi hầu tòa, thực thi việc tìm kiếm hay ra các lệnh khác cũng như thực hiện việc tạm giam, tạm giữ.

Những người hành nghề pháp lý nói chung phải được đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức pháp lý trước khi được phép biện hộ cho các bên tại tòa án. Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.

Luật pháp thông thường được thực thi thông qua một hệ thống các cơ quan thực thi, bao gồm các cơ quan như Công an (cảnh sát), tòa án, Việc kiểm sát, thi hành án. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng, chỉ những hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả xấu cho xã hội và đến một mức độ cần thiết mới có thể bị đưa ra Toà án.

Hình 2: Pháp Luật được xây dựng và thực thi như thế nào?

Về cơ bản, luật pháp được thực thi thông qua các biện pháp hành chính là nhiều hơn cả, ví dụ như: cảnh sát giao thông xử phạt người vi phạm, thanh tra xây dựng thanh tra và xử phạt vi phạm.

Trong xã hội dân dự, mặc dù Toà án vừa đóng vai trò là cơ quan thực thi nhưng cũng vừa là một người trọng tài để đưa ra các phán xét của mình về tính hợp pháp của hành vi.

Tuy vậy, ở Việt Nam và đại đa số các nước Châu Á nói chung, việc đưa vụ việc đến Toà án chưa trở thành một thói quan và văn hoá pháp luật. Phần lớn các quốc gia dựa vào cảnh sát pháp lý để thi hành luật pháp.

Cảnh sát pháp lý nói chung phải được đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức, kỹ năng thực thi luật pháp trước khi được cho phép có các hành vi nhân danh pháp luật, chẳng hạn như đưa ra các cảnh báo và trát đòi hầu tòa, thực thi việc tìm kiếm hay ra các lệnh khác cũng như thực hiện việc tạm giam, tạm giữ.

Những người hành nghề pháp lý nói chung phải được đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức pháp lý trước khi được phép biện hộ cho các bên tại tòa án, dự thảo các văn bản pháp lý hay đưa ra các tư vấn pháp lý.

3 – Bản chất của Luật Pháp là gì?

Nếu không luật pháp sẽ bi chống đối. Luật pháp có tính dân tộc, nghĩa là phù hợp với truyền thống, tập quán, giá trị đạo đức của các dân tộc trong đất nước.

Hình 3: Bản chất của Luật Pháp là gì?

4 – Thuộc tính của Luật Pháp là gì?

Về mặt nội dung, luật pháp có tính quy phạm phổ biến. Luật pháp là do Nhà nước đặt ra, nên đối tượng điều chỉnh của nó phổ biến hơn (rộng rãi hơn) các quy phạm xã hội khác. Về mặt hình thức, luật pháp có tính chặt chẽ. Để dân chúng biết được và phải biết ý chí của Nhà nước, thì ý chí này phải được thể hiện dưới các hình thức chặt chẽ.

Có 3 hình thức luật pháp cơ bản, đó là tập quán pháp, tiền lệ pháp, và văn bản quy phạm pháp luật. Luật pháp được đảm bảo bằng Nhà nước. Sau khi đặt ra luật pháp, Nhà nước đưa luật pháp vào đời sống thông qua các cơ quan Nhà nước, các thiết chế chính trị, các cán bộ, nguồn lực tài chính, các phương pháp quản lý đặc biệt là phương pháp cưỡng chế.

5 – Các hệ thống Pháp Luật là gì? 6 – Các bộ phận của Luật Pháp là gì? 7 – Kết luận

“Luật pháp” là “những quy chuẩn giúp con người sống chuẩn mực”, có nguyên tắc và tuân theo để tạo nên một xã hội công bằng, bình đẳng và văn minh. Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.