Quán Triệt Nghị Quyết 35 / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 35

Sáng ngày 12/6/2019, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc buổi học Nghị quyết

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng; trưởng, phó các ban HĐND huyện; trưởng phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể; báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc; trưởng Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn; toàn thể đảng viên chi bộ các Ban xây dựng Đảng, chi bộ khối đoàn thể và toàn thể đảng viên Đảng bộ Cơ quan chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đồng chí Phạm Hồng Hải – Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp TW truyền đạt nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, các chỉ thị; chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua học tập, quán triệt, các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết, các Chỉ thị với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, để tạo sự thống nhất, đồng thuận, chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc./.

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 35

Thực hiện Kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 31/7/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy vềTổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35–NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới và các Kết luận của Ban Bí thư (khóa XII), gồm: Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo cửa Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7(khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

Ban Chấp hành Đảng ủy xã Thành Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong toàn Đảng bộ xã.

Tham dự Hội nghị có Tất cả cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã, Tất cả cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Hội nghị tiến hành triển khai nghiêm túc và có hiệu quả.

Thực hiện Kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 31/7/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy vềTổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35–NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới và các Kết luận của Ban Bí thư (khóa XII), gồm: Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo cửa Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7(khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

Ban Chấp hành Đảng ủy xã Thành Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong toàn Đảng bộ xã.

Tham dự Hội nghị có Tất cả cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã, Tất cả cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Hội nghị tiến hành triển khai nghiêm túc và có hiệu quả.

Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 35

Ngày 10-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và cung cấp thông tin tình hình thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được ban hành ngày 22-10-2018. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh nhấn mạnh: Ðể triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU; trong đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình, đó là thành lập Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và cấp huyện; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; tăng cường công tác chỉ đạo quản lý báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trường Chính trị Trường Chinh, Sở Giáo dục và Ðào tạo triển khai thực hiện giảng dạy chương trình mới các môn Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Ðảng ủy Công an tỉnh tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các cơ quan thông tin đại chúng, Trường Chính trị Trường Chinh thường xuyên làm tốt các nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai cùng quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết Số 33, 35 Của Bộ Chính Trị

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Thành viên tham dự hội nghị gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; ban tuyên giáo các huyện, thành phố; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Những nội dung quán triệt trong hội nghị lần này là những quan điểm, chủ trương, đường lối rất mới và quan trọng của Đảng về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn dân nên việc học tập các nghị quyết lần này có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo và nhận thức trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh đến 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nghị quyết, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Trong đó nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.

Trên cơ sở nội dung 2 nghị quyết được truyền đạt, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện nghị quyết số 33 và 35 của Bộ Chính trị, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh, sớm ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết trên.

Thu Thủy