Quy Định Văn Bản Của Đảng / Top 13 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Quy Định 102 Của Đảng

Đăng Ký Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng (quy Định Tại Điều 10,11,12 – Chương Ii Quy Định Số 08-qĐ/tu Ng, Đăng Ký Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng (quy Định Tại Điều 10,11,12 – Chương Ii Quy Định Số 08-qĐ/tu Ng, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Của Đảng Uỷ, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi) Về Nhiệm Vụ Của Đảng, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2023 Của Văn Phòng Tw Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Điều Lệ Đảng Quy Định Tiêu Chuẩn Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Đảng Viên Như Thế Nào, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Quy Định 228-qddtww Ngày 7-2-2014 Của Ban Bí Thư Về Nhiệm Vụ Của Đảng Viên Và Công Tác Quản Lý Đảng, Hoàn Cảnh Khó Khăn Gia Đình Đang Nuôi Hai Con Đang ăn Hov, Quy Định 72 Bch Tw Đảng Về Tổ Chức Đảng Trong Công An Nhân Dân, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2023 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2023 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An , Định Nghĩa 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Uy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-, Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-qĐ/, Uy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-, Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57, Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-qĐ/, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi), Quy Định Về Nhiệm V, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi), Quy Định Về Nhiệm V, Bộ Quy Định Số 08 – QĐ/tu Ngày 11/10/2023 Quy Định Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng , Quy Định Số 08 – QĐ/tu Ngày 11/10/2023 Quy Định Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng , Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi), Quy Định Về Nhiệm V, Điêu 10,11,12 Quy Đinh Sô 08- QĐ/tu Ngay 11/10/2023 Quy Đinh Vê Thưc Hiên Văn Hoa Trong Đang, Cứ Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi), Quy Định Về Nhiệ, Cứ Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi), Quy Định Về Nhiệ, Định Luật Gay-luy-xắc Với Một Khối Khí Lí Tưởng Nhất Định Trong Quá Trình Đẳng áp Thì, Quy Dinh Sô 08quy Dinh Cua Tinh Uy Ve Thuc Hanh Van Hoa Trong Dang, Dự Thảo Luật Quy Định Bãi Bỏ Quy Định Về Điều Kiện Đăng Ký Thường Trú ở Thủ Đô, Những Quy Định Khi Quần Chúng Dược Kết Nạp Đảng Theo Quy Định 126, Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quý Định Số 102 Ngày 15.11.2023 Của Bch Tw Quý Định Xử Lý Kỉ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Quy Định 72quy Định Số 72-qĐ/tw, Ngày 24/02/2023 Của Bộ Chính Trị Khoá Xii Về Tổ Chức Đảng Trong Côn, Quy Định 72quy Định Số 72-qĐ/tw, Ngày 24/02/2023 Của Bộ Chính Trị Khoá Xii Về Tổ Chức Đảng Trong Côn, Điều 10,11,12 Quy Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2023 Quy Định Về Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Quy Định 126/qĐ-tw Ngày 28/02/2023 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ An Ninh Trong Nội Bộ Đảng, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2023 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2023 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2023 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-qĐ/tw, Ngày, Quy Định Kết Nạp Đảng Viên Theo Quy Định 126-qd-2023, 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-qĐ/tw, Ngày, Uy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng , Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Bài 8 Định Dạng Văn Bản, Quy Dinh 75 Ve Ket Nap Dang, Đặng Đình Đào, Quy Định Kết Nạp Đảng, Bản Định Dạng, Bản Đăng Ký Gia Đình Văn Hóa, Sổ Đăng Ký Tài Sản Cố Định, Quy Định 75 Của Đảng, Quy Dinh 57 Cua Dang, Quy Định Chi Đại Hội Đảng Các Cấp, Thủ Tục Đăng Ký ở Ký Túc Xá Mỹ Đình, Quy Định 102 Của Đảng, Mẫu Đơn Đăng Ký Gia Đình Văn Hóa, Quy Định 81 Của Đảng, Mau Dang Ky Gia Dinh Van Hoa, Đơn Đăng Ký ở Ký Túc Xá Mỹ Đình, Thông Tư Quy Định Về Đăng Ký Xe, Đại Hội Đảng Bộ Quận Ba Đình, Quy ước Trong Định Dạng Văn Bản, Bản Đăng Ký Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa, Quý Vị Đang Bị Bạo Hành Gia Đình?, Bản Đăng Ký Xây Dựng Gia Đình Học Tập, Quy Định 126 Của Bộ Chính Trị Về Kết Nạp Đảng, Quy Dinh 123 Ket Nap Dang Vien Co Dao, Mẫu Đơn Đăng Ký Định Mức Nước, Quy Dinh 126 Ve Bao Ve Chinh Tri Noi Bo Dang, Định Luật Đẳng áp, ở Người Gen Quy Định Dạng Tóc, Quy Định 3989 Chi Đại Hội Đảng, Quy Định 75 Về Kết Nạp Đảng Viên, Biểu Mẫu Đăng Ký Tài Sản Cố Định, Biểu Mẫu Đăng Ký Gia Đình Văn Hóa, Quy Định 84 Về Tài Chính Đảng, Quy Định Bầu Cử Trong Đảng, Quy Định Số 126-qĐ/tw “một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng”, Quy Định Đăng Kiểm Xe ô Tô, Quy Định Đóng Đảng Phí, Quyết Định Cử Đi Học Của Đảng ủy, Quy Định 3989 Về Chi Đại Hội Đảng, Mẫu Giấy Đăng Ký Gia Đình Văn Hóa, Quy Định 228 Về Đảng Viên, Quy Định 57 Về Kết Nạp Đảng Viên, Quy Định 244 Về Quy Chế Bầu Cử Trong Đảng, Thủ Tục Đăng Ký Định Mức Nước, Quy Định Về Sổ Đăng Ký Ruộng Đất, Quy Dinh 1 So Van De Ve Bao Ve Chinh Tri Noi Bo Dang, Quy Định Thể Thức Văn Bản Của Đảng, Quy Định Số Đăng Ký Thuốc, Quy Định Kết Nạp Đảng Viên, 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng , Quyết Định Cấp Số Đăng Ký Đợt 163, Giấy Đăng Ký Gia Đình Văn Hóa, Quyết Định V/v Sửa Đổi Quy Chế Đào Tạo Đại Học Và Cao Đẳng Hệ,

Đăng Ký Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng (quy Định Tại Điều 10,11,12 – Chương Ii Quy Định Số 08-qĐ/tu Ng, Đăng Ký Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng (quy Định Tại Điều 10,11,12 – Chương Ii Quy Định Số 08-qĐ/tu Ng, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Của Đảng Uỷ, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi) Về Nhiệm Vụ Của Đảng, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2023 Của Văn Phòng Tw Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Điều Lệ Đảng Quy Định Tiêu Chuẩn Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Đảng Viên Như Thế Nào, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Quy Định 228-qddtww Ngày 7-2-2014 Của Ban Bí Thư Về Nhiệm Vụ Của Đảng Viên Và Công Tác Quản Lý Đảng, Hoàn Cảnh Khó Khăn Gia Đình Đang Nuôi Hai Con Đang ăn Hov, Quy Định 72 Bch Tw Đảng Về Tổ Chức Đảng Trong Công An Nhân Dân, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2023 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2023 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An , Định Nghĩa 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Uy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-, Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-qĐ/, Uy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-, Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57, Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-qĐ/, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi), Quy Định Về Nhiệm V, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi), Quy Định Về Nhiệm V, Bộ Quy Định Số 08 – QĐ/tu Ngày 11/10/2023 Quy Định Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng , Quy Định Số 08 – QĐ/tu Ngày 11/10/2023 Quy Định Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng , Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi), Quy Định Về Nhiệm V, Điêu 10,11,12 Quy Đinh Sô 08- QĐ/tu Ngay 11/10/2023 Quy Đinh Vê Thưc Hiên Văn Hoa Trong Đang, Cứ Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi), Quy Định Về Nhiệ, Cứ Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi), Quy Định Về Nhiệ, Định Luật Gay-luy-xắc Với Một Khối Khí Lí Tưởng Nhất Định Trong Quá Trình Đẳng áp Thì, Quy Dinh Sô 08quy Dinh Cua Tinh Uy Ve Thuc Hanh Van Hoa Trong Dang, Dự Thảo Luật Quy Định Bãi Bỏ Quy Định Về Điều Kiện Đăng Ký Thường Trú ở Thủ Đô, Những Quy Định Khi Quần Chúng Dược Kết Nạp Đảng Theo Quy Định 126, Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quý Định Số 102 Ngày 15.11.2023 Của Bch Tw Quý Định Xử Lý Kỉ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Quy Định 72quy Định Số 72-qĐ/tw, Ngày 24/02/2023 Của Bộ Chính Trị Khoá Xii Về Tổ Chức Đảng Trong Côn, Quy Định 72quy Định Số 72-qĐ/tw, Ngày 24/02/2023 Của Bộ Chính Trị Khoá Xii Về Tổ Chức Đảng Trong Côn, Điều 10,11,12 Quy Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2023 Quy Định Về Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Quy Định 126/qĐ-tw Ngày 28/02/2023 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ An Ninh Trong Nội Bộ Đảng, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2023 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2023 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2023 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-qĐ/tw, Ngày, Quy Định Kết Nạp Đảng Viên Theo Quy Định 126-qd-2023, 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng Thay Thế Quy Định Số 57-qĐ/tw, Ngày, Uy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng , Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng, Bài 8 Định Dạng Văn Bản, Quy Dinh 75 Ve Ket Nap Dang, Đặng Đình Đào,

Văn Bản Của Cơ Quan Đảng Ban Hành Có Phải Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không?

Hiện đang là sinh viên năm 2 Khoa Luật trường Đại học Huế, có thắc mắc sau bạn chưa nắm rõ, bạn mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể thắc mắc của bạn như sau: Văn bản của cơ quan đảng ban hành có phải văn bản quy phạm pháp luật không?

Theo quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2023, có quy định về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong đó có:

– Hiến pháp.

– Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

– Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

– Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

– Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

– Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

– Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

– Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

– Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, theo quy định trên thì văn bản do cơ quan Đảng ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Soạn Thảo Văn Bản Của Đảng

họat động quản lý xã hội và địa phương theo thẩm quyền, được sử dụng nhiều lần, cầncho nhiều đối tượng. Khi sử dụng hiệu lực pháp lý không mất đi; nó không chỉ ra đíchdanh đối tượng thi hành; nó chỉ nêu hiệu lực bắt đầu chớ không nêu hiệu lực chấm dứt;nó là biểu hiện quy phạm pháp luật: giả định, quy định, chế tài.+ Về hình thức, thủ tục ban hành do luật định. Hình thức chính là tên gọi củavăn bản quy phạm pháp luật và tên gọi của một lọai văn bản là do luật định.2.2. Văn bản hành chính:Văn bản hành chính là văn bản dùng trong việc giao tiếp giữa các cơ quan nhànước, giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức kinh tế, xã hội với công dân vàngược lại. Nói cách khác, đây là lớp văn bản thể hiện vai trò của người tham gia giaotiếp trong lĩnh vực hành chính (lĩnh vực tổ chức, quản lý, điều hành các mặt của đờisống xã hội), là công cụ điều hành của cơ quan, phản ánh chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của cơ quan ban hành. Văn bản của Đảng thuộc lớp văn bản này. Văn bản hànhchính bao gồm hai loại: Văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thôngthường.+ Văn bản hành chính cá biệt:Là văn bản của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền ban hành nhằm cábiệt hóa các quy phạm như nâng lương, đề bạt, thành lập tổ chức; không chứa đựngcác quy phạm pháp luật nhưng mang tính pháp lý. Nó cho phép tổ chức, cá nhân phảithực hiện và hưởng theo văn bản quy định; chỉ rõ đối tượng thi hành; hiệu lực một lần,tính pháp lý kéo dài cho đến hết thời gian sử dụng.+ Văn bản hành chính thông thường:Đây là những công văn, giấy tờ bình thường được sử dụng thường xuyên trongcác cơ quan. Nó không chứa đựng những quy phạm pháp luật mà chỉ chứa đựngnhững thông tin trong họat động quản lý. Tuy vậy, đây là những lọai văn bản rất cầnthiết và quan trọng đối với họat động quản lý của mỗi cơ quan.* Cần thiết, vì nó sử dụng thường xuyên và có khối lượng lớn.* Quan trọng, vì nó luôn là điểm khởi đầu của mỗi cơ quan, nó chuẩn bị cho ápdụng pháp luật của cá nhân, tổ chức, nó chuẩn bị cho ra đời của một pháp luật (tờtrình).Trong thực tiễn họat động văn bản hành chính thông thường được thể hiện dướihai nhóm:– Nhóm 1: công văn hành chính, là một hình thức thủ công được sử dụng để traođổi và giao dịch công tác giữa các cơ quan với nhau, giữa cơ quan với tổ chức chínhtrị – xã hội, giữa cơ quan với công dân.Hình thức thể hiện: khi nó tham gia vào họat động nào thì lấy họat động đó đặttên cho nó: công văn mời họp, công văn yêu cầu, đề nghị, công văn giải thích, trả lời,công văn đôn đốc, nhắc nhở.– Nhóm 2: Văn bản trình bày là những văn bản có tên gọi (trừ văn bản quyphạm pháp luật): thông báo, báo cáo, tờ trình, biên bản, phiếu gửi …

Văn Bản Của Đảng Vbcuadang Doc

Văn bản của Đảng – cơ sở để thể chế hóa

đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam

trong quản lý Nhà nước

Nguyễn Lệ Nhung – VPTW Đảng

Nói văn bản của Đảng – cơ sở để thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quản lý Nhà nước, trước hết cần làm rõ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị x ã hội của nước ta, làm rõ sự vận hành của hệ thống chính trị theo phương thức “Đảng l ã nh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Điều đó có nghĩa là Đảng l ã nh đạo x ã hội thông qua Nhà nước và trong mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, cần có sự phân biệt rõ chức năng l ã nh đạo của Đảng đối với chức năng quản lý của Nhà nước. Trên cơ sở đó có thể thấy rõ văn bản của Đảng đóng vai trò là cơ sở cho việc thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng trong quản lý Nhà nước.

Văn bản là một trong những phương tiện quan trọng của hoạt động quản lý và l ã nh đạo. Văn bản của Đảng là khái niệm chung dùng để chỉ tất cả các loại cương lĩnh chính trị, chiến lược kinh tế, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các loại công văn giấy tờ khác do các cơ quan Đảng ban hành phù hợp với thẩm quyền, đảm bảo đúng nguyên tắc, đ ã được quy định trong hệ thống tổ chức của Đảng. Về thực chất, văn bản của Đảng là hình thức cụ thể hóa quyết định của các cơ quan l ã nh đạo Đảng các cấp nhằm thực hiện sự l ã nh đạo của Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Văn bản của Đảng không có mục đích tự thân, chúng luôn luôn là phương tiện, công cụ và là sản phẩm của hoạt động có mục đích của Đảng, của mỗi cơ quan, tổ chức Đảng. Mỗi văn bản được ban hành đều gắn với một mục đích cụ thể, được quy định rõ bởi vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản đó.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, là lực lượng l ã nh đạo chính trị đối với toàn x ã hội, nên các văn bản chỉ đạo của Đảng trở thành cơ sở cho mọi quyết định, chủ trương của chính quyền các cấp. Văn bản của Đảng ở những mức độ khác nhau có tác động trực tiếp tới mọi mặt của đời sống x ã hội. Đó là những văn bản xác định đường lối chiến lược, chủ trương chung; các chính sách tổng thể của từng thời kỳ để tạo ra sự thống nhất trong hành động. Nhiều văn bản trong số đó được coi là cơ sở, được thể chế hóa thành văn bản của Nhà nước để quản lý x ã hội theo pháp luật như Cương lĩnh Chính trị, các nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương v.v…

Dựa trên Cương lĩnh chính trị tháng 10 năm 1930 và nhiều nghị quyết quan trọng khác, Đảng đ ã l ã nh đạo đất nước ta giành nhiều thắng lợi quan trọng trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam á. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đến năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của chế độ cộng hòa dân chủ ở nước ta được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì soạn thảo đ ã ra đời dựa trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo nhạy bén của Đảng ta với việc xây dựng một nền hành chính vững mạnh, có hiệu lực theo đường lối đ ã vạch ra của Cương lĩnh chính trị.

Thành tựu của 10 năm đổi mới là thành quả phấn đấu của toàn dân, của sự năng động trong điều hành của Nhà nước, đặc biệt phải nói đến sự đúng đắn của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và l ã nh đạo từ Đại hội VI. Nó đ ã tạo ra bước ngoặt đi lên của cả dân tộc. Nhìn lại thời gian hơn 10 năm qua, các chủ trương của Đảng đ ã đi vào cuộc sống của nhân dân thông qua sự quản lý của Nhà nước bằng chính các bộ luật, pháp lệnh, các nghị định,… và sự điều hành ngày một năng động, có hiệu quả của chính các cơ quan Nhà nước.

Thông qua Nhà nước, Đảng đ ã l ã nh đạo thực hiện chính sách mở cửa về kinh tế. Luật đầu tư nước ngoài được ban hành nhằm khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đưa vốn, công nghệ, kinh nghiệm sản xuât, kinh doanh, quản lý… vào nước ta hợp tác, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và đôi bên cùng có lợi.

Năm 1988, Bộ Chính trị đ ã ra Nghị quyết 10 về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp và ngay từ khi ra đời đ ã được nhân dân hưởng ứng rộng r ã i nên nghị quyết đ ã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Chính sách kinh tế nhiều thành phần được Đảng l ã nh đạo thông qua Nhà nước đ ã khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần giải quyết tốt vấn đề nông thôn, nông dân, nông nghiệp.

Nghị quyết Đại hội VIII và các nghị quyết Trung ương đ ã đề ra và khẳng định chủ trương cải cách doanh nghiệp Nhà nước trong đó việc thực hiện cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước, là một trong những giải pháp để đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước(2). Trên cơ sơ chủ trương đó, Chính phủ đ ã có những Nghị định (Nghị định 28-CP, Nghị định 44-CP) về cổ phần hóa. Từ khi có chủ trương thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đến nay, cả nước đ ã có 166 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa(3) và hiện nay, việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước đang được tiếp tục thực hiện dưới sự chỉ đạo của Nhà nước.

Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ năm (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên thực tế đ ã là cơ sở, là nền móng cho việc xây dựng, ban hành luật pháp, ban hành các chính sách về văn hóa. Để Nghị quyết Hội nghị Trung ương V thực sự đi vào cuộc sống, Nhà nước đ

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chính là toàn bộ đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng được thể chế hóa thành chủ trương, chính sách, hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa x ã hội, Nhà xuất bản Sự thật, H., 1991, tr. 8-9.

2. Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) BCH Trung ương khóa VII. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. H., 1998, tr. 35.

3. Xem báo Văn hóa số 450 ra ngày 10.03.1999, tr.2.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ VI. Nhà xuất bản Sự thật, H., 1987. tr. 117.

Thể Loại Văn Bản Của Đảng

Theo quy định tại Điều 4 Quy định 66-QĐ/TW năm 2023 về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

Thể loại văn bản là tên gọi của từng loại văn bản, phù hợp với tính chất, nội dung và mục đích ban hành của văn bản.

Các thể loại văn bản của Đảng gồm:

1- Cương lĩnh chính trị

Cương lĩnh chính trị là văn bản trình bày những nội dung cơ bản về mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ và phương pháp cách mạng trong một giai đoạn nhất định.

2- Điều lệ Đảng

Điều lệ Đảng là văn bản xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy của Đảng, quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và các tổ chức đảng.

3- Chiến lược

Chiến lược là văn bản trình bày quan điểm, phương châm, mục tiêu chủ yếu và các giải pháp có tính toàn cục về phát triển một hoặc một số lĩnh vực trong một giai đoạn nhất định.

4- Nghị quyết

Nghị quyết là văn bản ghi lại các quyết định được thông qua ở đại hội, hội nghị cơ quan lãnh đạo đảng các cấp, hội nghị đảng viên về đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch hoặc các vấn đề cụ thể.

5- Quyết định

Quyết định là văn bản dùng để ban hành hoặc bãi bỏ các quy chế, quy định, quyết định cụ thể về chủ trương, chính sách, tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc phạm vi quyền hạn của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng.

6- Chỉ thị

Chỉ thị là văn bản dùng để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng cấp dưới thực hiện các chủ trương, chính sách hoặc một số nhiệm vụ cụ thể.

7- Kết luận

Kết luận là văn bản ghi lại ý kiến chính thức của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng về những vấn đề nhất định hoặc về chủ trương, biện pháp xử lý công việc cụ thể.

8- Quy chế

Quy chế là văn bản xác định nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ và lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng.

9- Quy định

Quy định là văn bản xác định các nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục và chế độ cụ thể về một lĩnh vực công tác nhất định của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng hoặc trong hệ thống các cơ quan chuyên môn có cùng chức năng, nhiệm vụ.

10- Thông tri

Thông tri là văn bản chỉ đạo, giải thích, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng cấp dưới thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị… của cấp ủy, hoặc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

11- Hướng dẫn

Hướng dẫn là văn bản giải thích, chỉ dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện văn bản của cấp ủy hoặc của cơ quan đảng cấp trên.

12- Thông báo

13- Thông cáo

Thông cáo là văn bản dùng để công bố về một sự kiện, sự việc quan trọng.

14- Tuyên bố

Tuyên bố là văn bản dùng để chính thức công bố lập trường, quan điểm, thái độ của Đảng về một sự kiện, sự việc quan trọng.

15- Lời kêu gọi

Lời kêu gọi là văn bản dùng để yêu cầu hoặc động viên mọi người thực hiện một nhiệm vụ hoặc hưởng ứng một chủ trương có ý nghĩa chính trị.

16- Báo cáo

Báo cáo là văn bản dùng để tường trình về tình hình hoạt động của một cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng hoặc về một đề án, một vấn đề, sự việc nhất định.

17- Kế hoạch

Kế hoạch là văn bản dùng để xác định mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu của nhiệm vụ cần hoàn thành trong khoảng thời gian nhất định và các biện pháp về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đó.

18- Quy hoạch

Quy hoạch là văn bản xác định mục tiêu và các phương án, giải pháp lớn cho một vấn đề, một lĩnh vực cần thực hiện trong một thời gian tương đối dài, nhiều năm.

19- Chương trình

Chương trình là văn bản dùng để trình bày, sắp xếp toàn bộ những việc cần làm đối với một lĩnh vực công tác hoặc tất cả các mặt công tác của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng (hoặc của các đồng chí lãnh đạo) theo một trình tự nhất định, trong một thời gian cụ thể.

20- Đề án

Đề án là văn bản dùng để trình bày có hệ thống về một kế hoạch, giải pháp giải quyết một nhiệm vụ, một vấn đề nhất định để cấp có thẩm quyền phê duyệt.

21- Phương án

Phương án là văn bản trình bày các cách thức hành động tối ưu để thực hiện nhiệm vụ công tác nhất định của cơ quan, tổ chức.

22- Dự án

Dự án là văn bản trình bày có hệ thống về dự kiến cách thức thực hiện các mục tiêu riêng biệt trong giới hạn về nguồn lực, ngân sách, thời gian đã được xác định trước để triển khai chương trình, đề án, kế hoạch công tác đã đề ra.

23- Tờ trình

Tờ trình là văn bản dùng để thuyết trình tổng quát một đề án, một vấn đề, một dự thảo văn bản để cấp trên xem xét, quyết định.

24- Công văn

Công văn là văn bản dùng để truyền đạt, trao đổi các công việc cụ thể trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng.

25- Biên bản

Biên bản là văn bản ghi chép diễn biến, ý kiến phát biểu và ý kiến kết luận của đại hội Đảng và các hội nghị của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng.

Trân trọng!