Quy Định Về Ban Hành Nghị Quyết / Top 15 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Thi Đua

Quyết định về việc ban hành quy chế thi đua – khen thưởng trong nhà trường

Quyết định về việc ban hành quy chế thi đua – khen thưởng trong nhà trường

Số kí hiệu QĐ số 42/QĐ-THBS

Ngày ban hành 06/09/2023

Ngày bắt đầu hiệu lực 06/09/2023

Ngày hết hiệu lực

Thể loại

Quyết định

Lĩnh vực

Giáo dục

Cơ quan ban hành

Khác

Người ký

Khác

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC                        Độc lập – Tư do – Hạnh phúcSố: 42  /QĐ-THBS                                  Thanh Tuyền, ngày  06  tháng  9  năm 2023                                                            QUYẾT ĐỊNH             Về việc ban hành quy chế Thi đua – Khen thưởng trong nhà trường                              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC

Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học;         Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BGDĐT ngày 28/ 8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục ;         Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;          Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị,                                                   QUYẾT ĐỊNH:          Điều 1. Nay Ban hành quy chế  Thi đua- Khen thưởng trong nhà trường năm học 2023-2023 và các năm học tiếp theo.          Điều 2. Quy chế này thực hiện kể từ ngày ký. Những nội dung không phù hợp với quy chế này được bãi bỏ. Quy chế sẽ điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi theo nhu cầu cho phù hợp thực tế của đơn vị.        Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận

:                                                               

– Như Điều 3(t/hiện);

– Website trường (c/khai);

– Lưu VP, V4.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Lê Văn Hòa

 File đính kèm Các văn bản cùng lĩnh vực Các văn bản cùng cơ quan ban hành “Khác”

Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Đào Tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-HVTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Học viện Tư pháp

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Là điểm bài thi viết hoặc các hình thức thi khác do Giám đốc Học viện quy định, được tổ chức vào cuối mỗi học phần, do Hội đồng quản lý thi học phần tổ chức và khoa chuyên môn chấm thi theo quy định. Không phúc tra, phúc khảo bài thi kết thúc học phần.

Học viên vắng mặt không phép trên 20% đến dưới 30% và vắng mặt có phép từ 30% đếndưới 40% tổng số tiết của một học phần thì bị cấm thi lần 1 (ở kỳ thi chính) và phải nhận điểm 0, được phép dự thi lần 2 (ở kỳ thi phụ).

c) Đối với các lớp tổ chức tại địa phương, giảng viên lên lớp quản lý việc có mặt của học viên trong buổi học, điểm danh và chuyển kết quả cho Phòng Đào tạo ngay sau khi kết thúc đợt giảng dạy. Căn cứ vào kết quả này, Phòng Đào tạo thông báo điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều này.

a. Đối với các lớp đào tạo tại TP. Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:

( T: Là tổng số lần thi học phần, học phần tiểu luận, học phần diễn án, học phần thực tập và tổng số môn tốt nghiệp nhân với hệ số 2).

Điểm trung bình chung học tập đều phải tính đến 02 chữ số thập phân không được làm tròn số.

Điểm rèn luyện thưởng cho cá nhân học viên có thành tích (bao gồm BCS khóa, BCS lớp, Ban Chi uỷ, BCH Chi đoàn…), cụ thể như sau: Thưởng 0,20 điểm đối với học viên đảm nhiệm chức vụ là Trưởng khóa, Lớp trưởng, Bí thư Chi bộ. Thưởng 0,10 điểm đối với học viên đảm nhiệm chức vụ là các Phó Trưởng khóa, Uỷ viên khóa; các Lớp phó; các Phó Bí thư Chi bộ.

– Tặng giấy khen và thưởng bằng hiện vật cho học viên Xuất sắc đạt điểm trung bình chung mở rộng từ 9,00 trở lên và không có điểm thi học phần dưới 5;

– Tặng giấy khen và thưởng bằng hiện vật cho một số học viên Giỏi đạt điểm trung bình chung mở rộng từ 8,00 đến 8,99 và không có điểm thi học phần dưới 5;

– Tặng giấy khen và thưởng bằng hiện vật cho một số học viên Khá đạt điểm trung bình chung mở rộng từ 7,00 đến 7,99 và không có điểm thi học phần dưới 5;

Danh hiệu Khóa, Lớp học viên ” Học tập tốt, rèn luyện tốt “: Tặng giấy khen và thưởng bằng hiện vật cho các khóa, lớp có tỷ lệ học viên đạt loại “Khá” từ 25% trở lên, trong đó có 10% học viên đạt danh hiệu “Xuất sắc và Giỏi”, không có học viên yếu (Điểm TBCMR dưới 5,00) và bị kỷ luật cao hơn mức cảnh cáo.

Quy chế này được sửa đổi, bổ sung tuỳ theo tình hình thực tế công tác đào tạo của Học viện .

( Kèm theo Quyết định số 830/QĐ-HVTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Học viện Tư pháp)

– Hình thức kỷ luật buộc thôi học: hủy toàn bộ kết quả học tập, thời gian buộc thôi học là 2 năm. Hết thời gian kỷ luật, học viên muốn học lại phải nộp hồ sơ tuyển sinh theo Quy chế đào tạo. Các nội dung này phải được ghi rõ trong quyết định kỷ luật học viên.

Quy Định Về Căn Cứ Pháp Lý Ban Hành Quyết Định Hành Chính

1. Quy định về căn cứ để ban hành quyết định hành chính

– Theo điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 01/2011/TT-BNV quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (hết hiệu lực 15/6/2023) thì tùy theo thể loại và nội dung, văn bản có thể có phần căn cứ pháp lý để ban hành.

Thông tư 01 không hướng dẫn về việc phải viện dẫn những căn cứ nào khi ban hành quyết định hành chính nên thực tiễn có một văn bản có cùng nội dung nhưng mỗi cơ quan lại tham mưu phần căn cứ không giống nhau, rồi việc sắp xếp thứ tự văn bản thì cũng mỗi nơi làm mỗi kiểu, tạo sự không thống nhất trong ban hành quyết định hành chính.

– Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2023/NĐ-CP về công tác văn thư, có hiệu lực 05/3/2023, thay thế cho Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Nghị định 09/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 110 về công tác văn thư, thì có hướng dẫn trình bày Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. Căn cứ ban hành văn bản được ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (riêng Luật, Pháp lệnh không ghi số, ký hiệu, cơ quan ban hành).

– Hiện nay trên một số lĩnh vực thì có ban hành các biểu mẫu, trong đó có nêu cụ thể căn cứ để ban hành như: vi phạm hành chính, Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế…

– Theo dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính thì việc ban hành quyết định hành chính dựa vào 02 căn cứ: Căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn, cụ thể:

+ Cơ quan ban hành quyết định hành chính xác định nhu cầu ban hành quyết định hành chính trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước hoặc yêu cầu của cá nhân, tổ chức bảo đảm phù hợp về căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn.

+ Căn cứ ban hành quyết định hành chính được xác định phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, nội dung quyết định hành chính, trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính.

Căn cứ pháp lý ban hành quyết định hành chính phải là văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định hành chính và thời điểm xảy ra sự kiện pháp lý cần ban hành quyết định hành chính.

Trường hợp căn cứ pháp lý có quy định khác nhau thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

+ Cơ quan ban hành quyết định hành chính có trách nhiệm thu thập đầy đủ và xác minh tính chính xác của thông tin, bảo đảm căn cứ thực tiễn ban hành quyết định hành chính.

Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính được lấy ý kiến từ 2023 nhưng đến nay vẫn chưa ban hành nên các cơ quan hành chính vẫn chưa có cơ sở pháp lý để căn cứ ban hành quyết định hành chính.

2. Căn cứ ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Khác với văn bản hành chính, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được điều chỉnh bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể khoản 1 Điều 61 Nghị định 34/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì: Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

Như vậy, đối với văn bản quy phạm pháp luật thì căn cứ ban hành phải là văn bản quy phạm pháp luật, không căn cứ vào thực tiễn cũng như ý kiến của các cơ quan chuyên môn hay cơ quan khác.

Việc sắp xếp thứ tự căn cứ dựa vào văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng ban hành văn bản rồi mới đến văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung văn bản.

3. Vận dụng để xác định căn cứ ban hành quyết định hành chính

Tóm lại, hiện nay việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản hành chính thì có quy định cụ thể về căn cứ ban hành, tuy nhiên chưa hướng dẫn phải ghi căn cứ văn bản nào trước, văn bản nào sau, trường hợp văn bản được sửa đổi, bổ sung thì ghi như thế nào…

Theo quan điểm của chúng tôi thì việc sắp xếp thứ tự căn cứ thì sắp xếp văn bản quy phạm pháp luật trước, văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn sắp xếp ở vị trí đầu tiên rồi mới đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn (Luật rồi đến Nghị định, đến Thông tư….). Trường hợp 2 văn bản có giá trị pháp lý như nhau thì nên căn cứ vào thời gian ban hành để sắp xếp, văn bản nào ban hành trước thì sắp xếp trước, văn bản nào ban hành sau thì sắp xếp sau.

Về thể thức kỹ thuật trình bày phần căn cứ ban hành văn bản hành chính thì dùng chữ nghiêng, cuối mỗi căn cứ có dấu chấm phẩy, căn cứ cuối cùng là dấu chấm (đây là quy định mới của Nghị định 30/2023/NĐ-CP về công tác văn thư.

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt Công Đoàn, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ubkt Đảng ủy Y Tế, Quyết Định Chuẩn Y Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Uv Ubkt, Quyết Định Số 359 Của Ubkt Trung ương, Quy Dinh Chat Van Cua Ubkt, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2023., Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Phương án, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Mẫu Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức, Quyết Định Ban Hành Pccc, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Giá Dịch Vụ, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án, Quyết Định Ban Hành Mẫu Hồ Sơ Bệnh án, ý Thức Quyết Định Hành Vi, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Thể Thức Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Mẫu Quyết Định Vận Hành Xe Nâng, Quyết Định Ban Hành Tài Liệu, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội Năm 2023, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Số 652 Ban Hành Năm 2001, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, 9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình, Quyết Định Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyết Định Ban Hành Biểu Mẫu, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Pccc,

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt Công Đoàn, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ubkt Đảng ủy Y Tế, Quyết Định Chuẩn Y Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Uv Ubkt, Quyết Định Số 359 Của Ubkt Trung ương, Quy Dinh Chat Van Cua Ubkt, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2023., Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Đề án,

Quyết Định Về Việc Ban Hành Bộ Quy Tắc Ứng Xử

Embed Size (px)

Quyt nh v ban hnh Quy ch t chc v hot ng ca Thanh tra Du lch

U BAN NHN DN

TNH QUNG NINH

S: 3147 /Q-UBND

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp – T do – Hnh phc

Qung Ninh, ngy 20 thng 10 nm 2023

QUYT NHV vic ban hnh B Quy tc ng x N ci H Long

Y BAN NHN DN TNH QUNG NINH

Cn c Lut t chc HND v UBND ngy 26/11/2003;

Cn c Ngh quyt s 92/NQ – CP ngy 08/12/2014 ca Chnh ph, ngh quyt v mt s gii php y mnh pht trin du lch Vit Nam trong thi k mi;

Cn c K hoch s 1906/KH – UBND ngy 13/4/2023 ca y ban nhn dn tnh v trin khai thc hin Ngh quyt s 92/NQ – CP ngy 08/12/2014 ca Chnh ph v mt s gii php y mnh pht trin du lch Vit Nam trong thi k mi; K hoch s 3642/KH – UBND ngy 24/6/2023 ca y ban nhn dn tnh v xy dng thng hiu tnh Qung Ninh giai on 2023 – 2023;

Xt ngh ca Gim c S Vn ha, Th thao v Du lch,

QUYT NH:iu 1: Ban hnh km theo Quyt nh ny B Quy tc ng x N ci H Long.

iu 2: Quyt nh ny c hiu lc k t ngy k. iu 3: Cc ng, b: Chnh Vn phng y ban nhn dn Tnh, Gim c S Vn ha, Th thao v Du lch, Th trng cc s, ngnh, Ch tch y ban nhn dn cc huyn, th x, thnh ph thuc Tnh, Hip hi du lch Qung Ninh, cc doanh nghip du lch, cc t chc, c nhn c lin quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./.

Ni nhn:

– CT, cc PCT (bo co);- TTTU, HND tnh (bo co)

– CT, Cc PCT (bo co)

– Nh iu 2 (thc hin);- Ban TG Tnh y;

– Ban VHXH HND Tnh;

– Cc T chc on th, chnh tr, X hi ( phi hp);

– Bo QN, i PTTH Tnh,

Cng TTT tnh ( a tin);- V0,V1, DL1-2, TH1;

– Lu: VT, DL1 LN.20 – Q15.12TM.Y BAN NHN DN

KT.CH TCH

PH CH TCH

V Th Thu Thy

U BAN NHN DN

TNH QUNG NINH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp – T do – Hnh phc

B QUY TC NG X N CI H LONG

(Ban hnh km theo Quyt nh s 3147 /Q-UBND

Ngy 20 thng 10 nm 2023 ca y ban nhn dn tnh)

Chng IQUY TC CHUNG

iu 1. Khi nim

B Quy tc ng x N ci H Long trong hot ng du lch trn a bn tnh Qung Ninh l nhng quy nh chun mc nh hng hnh vi, thi , thi quen, cch thc ng x vn minh, ph hp vi vn ha truyn thng, phong tc tp qun Vit Nam v a phng cho cc t chc, c nhn hot ng trong lnh vc du lch, ngi dn v khch du lch khi tham gia cc hot ng du lch trn a bn tnh Qung Ninh.

iu 2. Mc ch

1. B quy tc ny a ra nhng chun mc c bn nh gi, nhn xt v cc hnh vi ng x trong hot ng du lch, dch v nhm xy dng v hnh thnh thi quen, hnh vi ng x vn minh, thi lch s, thn thin ca i ng cn b cng chc, vin chc lm vic trong ngnh du lch v cc ngnh lin quan n hot ng du lch, i ng lao ng ca cc doanh nghip hot ng kinh doanh dch v du lch v cc dch v khc lin quan n du lch, gp phn to n tng p vi du khch khi n vi tnh Qung Ninh.

2. Nng cao nhn thc ca ngi dn Qung Ninh v du khch n thm quan ti Qung Ninh v vn minh du lch, tng bc hnh thnh thi quen, hnh vi ng x vn minh trong hot ng du lch, dch v nht l khi i du lch hoc tham gia cc hot ng ni cng cng trong v ngoi nc.

3. Cung cp cho khch du lch nhng thng tin c bn v vn ha ng x ti im n v tuyn truyn, khuyn co nhng hnh v khng ph hp, hng n mc tiu lm tt p hn mi quan h gia du khch v im n Qung Ninh.

iu 3. i tng p dng

1. Cc t chc, c nhn hot ng trong lnh vc du lch v c lin quan n du lch trn a bn tnh Qung Ninh.

2. Ngi dn tnh Qung Ninh.

3. Khch du lch trong nc v quc t n tham quan, lu tr ti tnh Qung Ninh.

iu 4. Phm vi iu chnh

B Quy tc ny quy nh v chun mc ng x ca cc t chc, c nhn hot ng trong lnh vc du lch v cc ngnh lin quan n du lch, ngi dn v khch du lch khi tham gia vo cc hot ng du lch trn a bn tnh Qung Ninh.

Chng IINI DUNG NG X

iu 5. Nguyn tc chung

B Quy tc ng x N ci H Long trong hot ng du lch quy nh nhng hnh vi ph bin cn thc hin, ph hp vi tng nhm i tng p dng trn c s cc nguyn tc:

1. Yu cu tc phong, thi ng x vn minh, lch s ni cng cng.

2. Tn trng s ring t v quyn li ca ngi khc.

3. Gi gn mi trng t nhin, mi trng x hi, bo v cc cng trnh cng cng, cc di tch lch s, danh lam thng cnh.

4. Hiu bit vn ha, tn trng tn ngng, tn gio, phong tc, tp qun a phng.

iu 6. Nhng quy tc ng x chung

1. Chp hnh chnh sch, php lut ca Nh nc Cng ha X hi Ch ngha Vit Nam.

2. Tn trng truyn thng vn ha, phong tc tp qun a phng.

3. Tun th cc quy nh, cc bng ch dn v bin cnh bo v bin cm ti tng im tham quan v ni cng cng.

4. C thc gi gn, bo v cc di tch vn ha v cc cng trnh kin trc lch s.

5. C thc v trch nhim bo v mi trng t nhin v mi trng x hi.

6. C thi ng x vn minh, lch s.

7. C thc, trch nhim gi gn an ninh trt t.

8. C o c ngh nghip.

iu 7. Quy tc ng x ca t chc, c nhn hot ng trong lnh vc du lch v lin quan n du lch trn a bn tnh Qung Ninh.

1. Quy tc ng x ca cn b, cng chc.

2. Quy tc ng x ca doanh nghip du lch.

3. Quy tc ng x ca nhn dn v cng ng a phng.

4. Quy tc ng x ca khch du lch khi n tham quan Qung Ninh.

( Ni dung chi tit ca cc Quy tc ng x N ci H Long c ban hnh ti ph lc km theo).

Chng IIIKHU HIU TUYN TRUYN, NH GI CC HNH VI

iu 8. Khu hin tuyn truyn

Cc khu hiu di y c thng nht s dng tuyn truyn, ty theo a im v mc ch tuyn truyn, cc n v chn trin khai tuyn truyn c ng trc quan cc khu hiu sau:

1. Giao tip, ng x vn minh l tn trng bn thn v mi ngi.

2. Gi gn v sinh ni , ni cng cng.

3. Xp hng l vn minh.

4. B rc ng ni quy nh.

5. Ni li hay, c ch p.

6. Ni khng vi eo bm, cho ko khch du lch.

7. Gi gn v bo v cc di tch vn ha, lch s l trch nhim ca mi ngi dn v du khch.

8. Hy hnh ng xy dng tnh Qung Ninh xanh – sch – p – vn minh.

9. ng x ng mc, thi thn thin, tinh thn tn ty.

10. Mi ngi dn Qung Ninh l mt hng dn vin du lch.

11. Xy dng Qung Ninh l ni cn n v ni ng sng.

iu 9. Nhn xt, nh gi cc hnh vi ng x

1. Nhng chun mc c bn c cp trong b quy tc ny l cn c nh gi, nhn xt v cc hnh vi ng x ca khch du lch, doanh nghip du lch, cng ng dn c a phng, cn b cng chc c lin quan n hot ng du lch, dch v trn a bn tnh.

2. Hng nm, S Vn ha, Th thao v Du lch ch tr, phi hp cng y ban nhn dn cc huyn, th x, thnh ph v cc c quan c lin quan t chc nh gi, nhn xt, bnh chn vic thc hin B Quy tc ng x N ci H Long ca cc t chc, c nhn. Tn vinh cc t chc, c nhn lm tt, ph phn cc t chc, c nhn lm nh hng n hnh nh, thng hiu du lch Qung chúng tôi IVT CHC THC HIN

iu 10. Trin khai tuyn truyn v t chc thc hin

1. S Vn ha, Th thao v Du lch chu trch nhim:

1.1. Ch tr tham mu gip U ban nhn dn tnh t chc trin khai, kim tra, gim st v tng hp bo co tnh hnh thc hin B Quy tc trn a bn tnh.

1.2. Xy dng k hoch, l trnh, thi gian v cc bc cng vic trin khai thc hin B quy tc.

1.3. Thc hin hnh nh ha cc ni dung ti ph lc ca B Quy tc di hnh thc tp gp, p phch, cm nang du lch trin khai tuyn truyn.

1.4. a dng ha cng tc tuyn truyn, ph bin B Quy tc qua nhiu hnh thc: mng x hi, phim, nh, cc hot ng vn ha, m bo ph hp vi thc t v loi hnh.

2. Cc s, ban, ngnh, a phng, cc t chc chnh tr x hi trn a bn tnh cn c chc nng, nhim v t chc ph bin, trin khai v tuyn truyn bng nhiu hnh thc trin khai c hiu qu vic thc hin B Quy tc. nh k hng qu, bo co kt qu thc hin v S Vn ha, Th thao v Du lch tng hp bo co y ban nhn dn tnh.

3. S Thng tin v Truyn thng hng dn, n c cc c quan truyn thng, bo ch hot ng trn a bn tnh tng cng tuyn truyn ni dung, tnh hnh v kt qu t chc thc hin B Quy tc ng x N ci H Long trn cc phng tin thng tin i chng.

4. i Pht thanh truyn hnh Tnh, Bo Qung Ninh ch tr, phi hp vi S Vn ha, Th thao v Du lch lp cc chuyn mc, chuyn tuyn truyn, gii thiu, tn vinh, ph phn cc t chc, c nhn trong vic thc hin B Quy tc ng x N ci H Long.

iu 11. Thc hin B Quy tc

1. Cc t chc, c nhn hot ng trong lnh vc du lch, y ban nhn dn cc huyn, th x, thnh ph v cc ngnh lin quan n du lch trn a bn tnh Qung Ninh trin khai thc hin B Quy tc ny trong ton th cn b, nhn vin, ngi lao ng ca n v.

2. Ngi dn tnh Qung Ninh thc hin B Quy tc tng bc hnh thnh thi quen, hnh vi ng x vn minh trong cuc sng v hot ng du lch, qua nng cao hnh nh tt p ca con ngi Qung Ninh khi di du lch hoc tham gia cc hot ng ni cng cng trong v ngoi nc.

3. Khch du lch trong v ngoi nc thc hin B Quy tc iu chnh nhng hnh vi khng ph hp, hng n mc tiu lm tt p hn mi quan h gia du khch v im n Qung Ninh.

iu 12. iu chnh, b sung ni dung B Quy tc

Trong qu trnh thc hin, nu c pht sinh vng mc hoc c nhng ni dung cha ph hp thc t, ngh cc t chc, n v, c nhn phn nh v S Vn ha, Th thao v Du lch tng hp, bo co U ban nhn dn tnh xem xt sa i, b sung ph hp./.TM. Y BAN NHN DN

KT. CH TCH

PH CH TCH

V Th Thu Thy

6