Quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Của Đảng / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Quy Trình Ban Hành Án Lệ

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Ban Hành Án Lệ
 • Trong Năm 2022, Sẽ Có Quy Trình Ban Hành Án Lệ
 • Áp Dụng Án Lệ Để Tránh Oan Sai
 • Tandtc Cần Ban Hành Thêm Án Lệ, Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự
 • Nghị Quyết 102/2015/qh13 Của Quốc Hội Ban Hành Ngày 24/11/2015
 • NGHỊ QUYẾT

  VỀ QUY TRÌNH BAN HÀNH ÁN LỆ

  HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân – Sau khi có ý kiến thống nhất của Việntrưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp; QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Về hình thức và giá trịpháp lý của án lệ

  Án lệ là bản án, quyếtđịnh đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ việc cụ thể, có tính chuẩn mực, có chứa đựng sự giải thích, lập luận, làm rõ những quy định của phápluật chưa rõ ràng, có cách hiểu khác nhau, hoặc có nộidung đánh giá những sai lầm nghiêm trọng trong việc ápdụng pháp luật, chỉ ra việc áp dụng thống nhất pháp luậtvà đường lối xử lý đối với vụ việc cụ thể đó, được Hội đồng Thẩm phánToà án nhân dân tối cao lựa chọn, ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồngThẩm phán Toà án nhân dân tối cao về án lệ để các Toà án nghiêncứu, áp dụng trong xét xử.

  Điều 2. Tiêu chí lựa chọn ánlệ

  Bản án, quyết định được lựa chọn làm án lệ phảiđáp ứng được các tiêu chí sau đây :

  1. Là quyết định giám đốc thẩm củaHội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân cấp cao, Toà ánquân sự trung ương hoặc bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Toàán về một vụ việc cụ thể;

  3. Chứa đựng sự giải thích, lậpluận làm rõ một hoặc một số quy định của pháp luật chưa rõ ràng, có cách hiểukhác nhau hoặc có nội dung đánh giá những sai lầm nghiêm trọng trong việc ápdụng pháp luật;

  4. Chỉ ra việc áp dụng thống nhấtpháp luật và đường lối xử lý đối với

  vụ việc cụ thể.

  Điều 3. Rà soát, phát hiện,đề xuất án lệ

  1. Quy trình rà soát, phát hiện, đề xuất án lệ

  Trường hợp bản án, quyết định đã đưa ra xem xét,đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn án lệ thì Chánh án Toà án nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án Toà án quân sự quân khu và tươngđương lập văn bản đề xuất kèm theo bản án, quyết định và Báo cáo đánh giá củaUỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, Uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự quân khuvà tương đương gửi về Toà án nhân dân tối cao (thông qua Vụ pháp luật).

  Trường hợp bản án, quyết định đã đưa ra xem xét,đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn án lệ thì Chánh án Toà án nhân dân cấpcao, Chánh án Toà án quân sự trung ương lập văn bản đề xuất kèm theo bản án,quyết định và Báo cáo đánh giá của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao, Uỷban Thẩm phán Toà án quân sự trung ương gửi về Toà án nhân dân tối cao (thôngqua Vụ pháp luật).

  d) Các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhàkhoa học, luật sư và nhân dân có thể gửi đề xuất lựa chọn các quyết định giámđốc thẩm, các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đáp ứng các tiêu chí quyđịnh tại Điều 2 Nghị quyết này cho Toà án nhân dân tối cao (thông qua Vụ phápluật).

  2. Việc tổ chức rà soát, phát hiện, đề xuất ánlệ của các Toà án được tiến hành thường xuyên hoặc theo định kỳ 06 tháng hoặc01 năm.

  Điều 4. Tuyển chọn án lệ

  Điều 5. Thẩm định án lệ

  1. Hội đồng thẩm định án lệ có trách nhiệm thảoluận, cho ý kiến đối với các quyết định giám đốc thẩm, các bản án, quyết địnhcó hiệu lực pháp luật được đề nghị tuyển chọn làm án lệ trừ các quyết định giámđốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

  Hội đồng thẩm định án lệ có ít nhất 07 thànhviên bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Hội đồng khoa học Toà án nhân dântối cao, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Toà án nhândân tối cao, 01 Thư ký Hội đồng là đại diện lãnh đạo Vụ pháp luật Toà án nhândân tối cao, 02 ủy viên phản biện là các chuyên gia đầu ngành về pháp luật vàcác ủy viên là thành viên Hội đồng khoa học hoặc các chuyên gia, nhà khoa họcđầu ngành về pháp luật.

  2. Sau khi Hội đồng thẩm định án lệ được thànhlập, Vụ pháp luật gửi hồ sơ đề nghị thẩm định án lệ tới các thành viên của Hộiđồng thẩm định.

  3. Hồ sơ đề nghị thẩm định án lệ gồm có: Văn bảnđề nghị thẩm định; Báo cáo kết quả nghiên cứu về các bản án, quyết định được đềnghị công bố làm án lệ; các bản án, quyết định được đề nghị công bố làm án lệ.

  5. Sau khi có kết quả thẩm định, Hội đồng thẩmđịnh báo cáo Chánh án Toà án nhân dân tối cao (kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm địnhvà Báo cáo kết quả thẩm định) để tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phánToà án nhân dân tối cao thông qua án lệ.

  Điều 6. Thông qua án lệ

  2. Phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhândân tối cao phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia; quyết định của Hồiđồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viênbiểu quyết tán thành.

  3. Việc thông qua án lệ được thực hiện bằng Nghịquyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

  Điều 7. Công bố án lệ

  Các bản án, quyết định được Hội đồng Thẩm phánToà án nhân dân tối cao thông qua, trở thành án lệ được đưa vào Tuyển tập án lệxuất bản định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc hàng năm và công bố trên Cổngthông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao.

  Điều 8. Việc áp dụng án lệtrong xét xử

  1. Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩmphải nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc tương tự, bảo đảmnhững vụ việc có tình tiết giống nhau phải được xử lý như nhau. Tên của án lệ,tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tìnhtiết vụ việc đang được giải quyết phải được viện dẫn, phân tích, làm rõ trongbản án, quyết định của Toà án.

  2. Các nội dung của án lệ về giảithích, lập luận làm rõ quy định của pháp luật; đánh giá những sai lầm nghiêmtrọng trong việc áp dụng pháp luật; đường lối xử lý được nêu trong án lệ phảiđược viện dẫn, phân tích trong bản án, quyết định của Toà án.

  3. Trường hợp xét thấy các nộidung của án lệ quy định tại khoản 2 Điều này không phù hợp với pháp luật, khôngbảo đảm công bằng, công lý thì Thẩm phán, Hội thẩm có thể không áp dụng án lệđể giải quyết vụ việc tương tự cụ thể nhưng phải phân tích, lập luận rõ lý dotrong bản án, quyết định của Toà án.

  Điều 9. Huỷ bỏ, thay thế ánlệ

  1. Trường hợp do sự thay đổi củapháp luật hoặc do chuyển biến tình hình mà án lệ không còn phù hợp thìHội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có trách nhiệm xem xét huỷ bỏ, thaythế án lệ.

  2. Những người có thẩm quyền rà soát, phát hiện,đề xuất án lệ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này có quyền kiến nghị vớiHội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xem xét huỷ bỏ, thay thế án lệ.

  Điều 10. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toàán nhân dân tối cao thông qua ngày…. tháng…. năm 2022 vàcó hiệu lực thi hành kể từ ngày ngày…. tháng…. năm 2022.

  2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắccần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh cho Toà án nhândân tối cao để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Hành Án Lệ Áp Dụng Trong Xét Xử
 • Cấp Xã Được Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Ubnd Xã Được Ban Hành Quyết Định, Chỉ Thị
 • Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Để Làm Gì
 • Tránh Rập Khuôn Trong Ban Hành Nghị Quyết
 • Quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Yêu Cầu Cơ Bản Trong Một Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hđnd Tỉnh
 • Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Chi Bộ
 • Lãnh Đạo Là Gì? 6 Kỹ Năng Cần Có Để Trở Thành Lãnh Đạo
 • Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam
 • Lãnh Đạo Là Gì? Cách Để Phân Biệt Giữa Lãnh Đạo Và Quản Lý
 • Ngày đăng: 02/09/2016 02:40

  Việc ra các quyết định của HĐND có chất lượng là hết sức quan trọng. Nếu các quyết định kịp thời và trúng với những vấn đề thực tiễn địa phương đang đòi hỏi thì các quyết định sẽ đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng. Qua đó, củng cố, nâng cao vai trò của HĐND, đẩy lùi tính hình thức trong hoạt động của HĐND. Còn ngược lại, quyết định của HĐND sẽ không đi vào cuộc sống hoặc chỉ đi vào một phần.

  Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2022, HĐND tỉnh có thẩm quyền quyết định gần 30 nhóm vấn đề thuộc 9 nhóm nội dung và lĩnh vực. Trong đó, có những nhóm nội dung vô cùng quan trọng như tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; quyết định về xây dựng chính quyền; quyết định trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; chủ trương đầu tư, chương trình dự án của tỉnh… Tương tự thì thẩm quyền thực hiện chức năng quyết định của HĐND cấp huyện, xã cũng được quy định khá chi tiết trong luật.

  Có thể chia các quyết định của HĐND làm hai loại là những quyết định thường kỳ theo kỳ họp và những quyết định chuyên đề. Làm thế nào để nâng cao chất lượng của các quyết định chuyên đề của HĐND tỉnh? Chúng ta cùng xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của các quyết định chuyên đề, bao gồm các chính sách cụ thể phát triển ngành, lĩnh vực, thông qua việc xem xét các bước cần thiết trong quá trình dự thảo, ban hành quyết định.

  Thứ nhất, phát hiện vấn đề cần ban hành chính sách, còn có cách gọi khác là sáng kiến chính sách: Nội dung này có thể do Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan chức năng phát hiện đề xuất. Vấn đề, nội dung được đề xuất, đưa ra để HĐND xem xét, quyết định là rất nhiều, trong khi nguồn lực để thực hiện có hạn, đòi hỏi làm rõ sự cần thiết, vấn đề ưu tiên để ban hành chính sách. Một vấn đề được xác định là cần thiết ban hành chính sách khi thỏa mãn các tiêu chí: Thể chế hóa các đường lối chủ trương chính sách của Đảng; đáp ứng nguyện vọng của đa số nhân dân; có tính cấp thiết, khả thi, phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

  Thứ hai, dự thảo chính sách: Xây dựng dự thảo chính sách thường được giao cho một cơ quan chuyên môn chủ trì có sự phối hợp của các cơ quan khác. Để khâu dự thảo có chất lượng, cơ quan chủ trì soạn thảo cần lựa chọn người có chuyên môn sâu và am hiểu pháp luật và thực tiễn thực hiện. Việc dự thảo chính sách cần bảo đảm hài hòa các lợi ích, giải quyết được các yêu cầu của thực tiễn, đúng pháp luật, có đủ nguồn lực thể thực hiện.

  Phiên họp lãnh đạo chủ chốt thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp do Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì

  Thứ ba, tham vấn ý kiến các cơ quan chức năng; đối tượng chịu tác động của chính sách và các chuyên gia: Bước này có thể được thực hiện bởi cả cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra. Kinh nghiệm cho thấy, không làm tốt khâu này thì chính sách dễ không sát thực tiễn, vì nó mang nặng ý chí chủ quan của người soạn thảo cũng như người quyết định. Việc tham vấn ý kiến rộng rãi, đặc biệt là ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách là điều kiện quan trọng để bảo đảm chính sách khi ban hành có thể đi ngay vào cuộc sống.

  Đoàn Đình Anh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh

  Theo: daibieunhandan.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thường Trực Hđnd Tỉnh Giám Sát Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hđnd Tỉnh Tại Tiền Hải
 • Quyết Định / Nghị Quyết Của Hội Đồng Thành Viên
 • Hiệu Lực Nghị Quyết Của Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Những Lưu Ý Về Tính Pháp Lý Nghị Quyết Hội Đồng Thành Viên Công Ty
 • Nghị Quyết Và Biên Bản Họp Hội Đồng Thành Viên Công Ty Tnhh 2 Thành Viên
 • Một Số Bất Cập Và Kiến Nghị Về Quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Của Quốc Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Cần Thiết Của Việc Trung Ương Ban Hành Nghị Quyết
 • Nghe Tiếng Anh: Nghị Quyết Năm Mới
 • Tỉnh Ủy Quán Triệt Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị
 • Quán Triệt Các Nghị Quyết, Chỉ Thị, Kết Luận, Thông Báo Của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Và Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ
 • Tóm tắt: Ngoài việc xây dựng, ban hành Hiến pháp và luật, Quốc hội Việt Nam còn có thẩm quyền ban hành nghị quyết. Nghị quyết của Quốc hội có vai trò rất lớn đối với đời sống của xã hội, đồng thời được sử dụng để thực hiện nhiều chức năng của Quốc hội, bao gồm cả hoạt động lập pháp, hoạt động giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Bên cạnh những quy định hợp lý, quy định về quy trình ban hành nghị quyết của Quốc hội trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Do đó, việc hoàn thiện quy trình ban hành nghị quyết của Quốc hội có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

  Từ khóa: Nghị quyết của Quốc hội, quy trình ban hành nghị quyết

  Abstract: Apart from development, promulgation of the Constitution and laws, the National Assembly of Vietnam has authority to issue its resolutions. The resolution by the National Assembly plays a very important role in the life of society and is used for a number of functions of the National Assembly, including the legislations, superime supervisions and approval of important matters for the country. Besides the rational aspects, the regulations on the process of resolution promulgation of the National Assembly in the Law on Promulgation of Legal Documents also reveal certain limitations. Therefore, the improvements of the process of promulgation of resolutions by the National Assembly is important in theory and practice as well, also contributing to improve the legal system and the efficiency of the National Assembly.

  Keywords: resolutions by the National Assembly; process of promulgation of resolutions

  1. Một số bất cập trong quy trình ban hành nghị quyết của Quốc hội

  Theo quy định tại Mục 2 Chương III Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2022 (Luật năm 2022), quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết của Quốc hội giống quy trình ban hành luật, gồm các giai đoạn cơ bản sau:

  – Lập chương trình xây dựng nghị quyết (đối với một số nghị quyết nhất định);

  – Soạn thảo dự thảo nghị quyết;

  – Thẩm tra dự thảo nghị quyết;

  – Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết;

  – Công bố nghị quyết.

  Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện quy định của Luật năm 2022 cho thấy, quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết của Quốc hội còn tồn tại một số bất cập sau:

  Thứ nhất, về lập chương trình xây dựng nghị quyết

  Luật năm 2022 chỉ quy định về lập chương trình xây dựng luật và pháp lệnh mà không quy định về lập chương trình xây dựng nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 4, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật năm 2022 quy định hai loại nghị quyết của Quốc hội phải lập đề nghị xây dựng: (1) thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh; (2) tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

  Thứ hai, về tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị quyết

  Thứ ba, về thẩm định dự thảo nghị quyết

  – Quy trình thẩm định dự thảo nghị quyết được thực hiện bởi Bộ Tư pháp còn thiếu tính “mở”, chủ yếu được tiến hành trong phạm vi hẹp, theo nhóm chuyên môn, dẫn đến phương thức làm việc độc lập; sự phối hợp trong hoạt động còn hạn chế và chưa thực sự hiệu quả. Quá trình thẩm định còn chưa thực sự thu hút được trí tuệ tập thể của các chuyên gia trong Bộ Tư pháp. Nguyên nhân có lẽ là vẫn còn tâm lý cho rằng, nghị quyết không quan trọng bằng luật. Hiện nay, việc thẩm định VBQPPL nói chung và nghị quyết của Quốc hội nói riêng, chủ yếu dừng lại ở các khía cạnh pháp lý, chưa mang tính tư vấn sâu về nội dung, nhất là là chưa có sự gắn kết chặt chẽ với yêu cầu quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội.

  Thứ tư, về thẩm tra nghị quyết

  Luật năm 2022 quy định quy trình mà Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự thảo chưa đầy đủ. Luật không quy định số người tham gia phiên họp thẩm tra; không quy định phải có mặt bao nhiêu người thì phiên họp mới hợp lệ, báo cáo thẩm tra mới được chấp nhận

  Khoản 1 Điều 73 Luật năm 2022 quy định: “Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, hồ sơ dự thảo nghị quyết phải được gửi đến các đại biểu Quốc hội”. Quy định thời gian như trên được cho là ngắn, vì đa số Đại biểu Quốc hội hiện đang hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho công việc của Đại biểu Quốc hội không nhiều. Hồ sơ dự thảo nghị quyết thường được gửi sát thời hạn Luật quy định nên dễ dẫn đến chậm trễ trong việc cho ý kiến vào dự thảo trước khi diễn ra kỳ họp của Quốc hội.

  2. Kiến nghị hoàn thiện quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết của Quốc hội

  Một là, cần bổ sung quy định về lập đề nghị chương trình xây dựng nghị quyết của Quốc hội đối với các nghị quyết được quy định trong Luật và đánh giá tác động chính sách. Bởi vì, để tạo nền tảng cho hoạt động soạn thảo nghị quyết có hiệu quả thì chính sách và đánh giá tác động chính sách cần được nghiên cứu và quyết định trước giai đoạn soạn thảo.

  Hai là, sửa đổi Điều 54 Luật năm 2022 theo hướng xác định rõ Ban soạn thảo là chủ thể chịu trách nhiệm chính về nội dung của dự thảo nghị quyết; cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm về những vấn đề lớn có tính chất định hướng nội dung của dự thảo nghị quyết.

  Ba là, tăng cường hơn vai trò và trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong quá trình thẩm định dự thảo nghị quyết, đặc biệt là đối với dự thảo do Chính phủ trình. Để bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và tính hợp hiến, hợp pháp về quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp cần nâng cao trách nhiệm của mình với tư cách là cơ quan tư vấn cho Chính phủ từ khâu đầu tiên đến khâu soạn thảo, trước khi trình UBTVQH.

  Tám là, nghị quyết của Quốc hội đều có hiệu lực pháp lý như luật, là sản phẩm của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, mang tính chất quốc gia. Vì vậy, việc trao cho Tổng thư ký Quốc hội công bố nghị quyết của Quốc hội là không phù hợp với tính chất và tầm quan trọng của nghị quyết. Ngoài ra, Luật còn chưa trù liệu trường hợp đối với nghị quyết của Quốc hội dùng để sửa đổi Hiến pháp mà trao thẩm quyền cho Chủ tịch nước công bố sẽ gây ra sự mâu thuẫn với quy định của Luật./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân Ủy Trung Ương
 • Nghị Quyết 382 Nq Đuqstw
 • Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa 12
 • Không Ban Hành Nghị Quyết Về Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Thu Từ Cổ Phần Hóa
 • Không Cần Ban Hành Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Thu Từ Cph, Thoái Vốn Nhà Nước
 • Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảng Ủy Khối Đại Học, Cao Đẳng Thành Phố Hồ Chí Minh Tổ Chức Hội Nghị Chuyên Đề Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 29
 • Quán Triệt Nghị Quyết Số 29
 • Quán Triệt Nghị Quyết 29, Nghị Quyết 30 Của Bộ Chính Trị Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng” Và “chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia”
 • Bài Thu Hoạch Về An Ninh Mạng
 • Mẫu Bài Thu Hoạch Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2017 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Quyết Định 105 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 99 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 30 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 102 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 29 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Ghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Sô 18 Ngày 25/10/2017 Của Ban Chấp Hành Trung ường, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, ài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bai Mau Ve Thu Hoach Cac Van Kien Hoi Nghi Lan Thu Nam Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa 12, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết Số 28/nq-tw Ngày 25-10-2013, Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Qu, Số 126-qĐ/tw Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quy Định Thi Hành Điều Lệ Đảng Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 47 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 102 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 99 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 09 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 45 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 46 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 30 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 98 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 30 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 08 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 99 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 244 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 46 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 217 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định Số 47 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quyết Định 102 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2019 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2019 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An , Quyết Định 3989 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Quy Định Số 228-qĐ/tw Ngày 7/2/2014 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quy Dinh 288 Ngay 7/2/2014 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang, Quy Định 228 Ngày 7/2/2014 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Văn Kiên Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi, Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76 Đảng Viên Nơi Cư Trú Của Ban Chấp Hành Trung ương, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/2/2018 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Nhận Xét Đảng Viên, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghi Quyet So 49 Cua Bab Cháp Hành Trung Uogns, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2022, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ,

  Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2017 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Quyết Định 105 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 99 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 30 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 102 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Quyết Định 29 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Nghị Quyết 12 Của Ban Chấp Hành Trung ương, Ghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Sô 18 Ngày 25/10/2017 Của Ban Chấp Hành Trung ường, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 29
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 29 Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xi
 • Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 29 Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xi Ở Tỉnh Ta
 • Tọa Đàm Nâng Cao Ý Thức Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng
 • Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng”
 • Nghiên Cứu ‘quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Tỉnh Ủy’, Ai Dùng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Chính Trị Ra Nghị Quyết Về Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
 • Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật Và Các Nghị Quyết Sách Online Giá Rẻ Uy Tín
 • Nghiên Cứu Quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Tỉnh Ủy, Ai Dùng?
 • Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia
 • Xây Dựng Kế Hoạch Thực Hiện Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia
 • – Thực hiện cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, cơ chế đặt hàng, công khai minh bạch tất cả các khâu từ tuyển chọn, phản biện tới nghiệm thu đề tài được coi là giải pháp chấm dứt tình trạng “cất ngăn kéo” của các đề tài nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Hết thời nghiên cứu “vô bổ”, “giời ơi”

  Từ 15/2, Thông tư liên tịch số 27 giữa Bộ Khoa học và Côgn nghệ (KH&CN) và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước sẽ bắt đầu có hiệu lực.

  Với cơ chế khoán chi tới sản phẩm cuối cùng, các đề tài nghiên cứu cất ngăn kéo sẽ không còn đất sống.

  Theo thông tư 27, việc giao đề tài khoa học dùng ngân sách nhà nước sẽ chỉ quan tâm tới sản phẩm cuối cùng, nhà khoa học được tự do sử dụng kinh phí được giao. Tuy nhiên, nếu không tạo ra được sản phẩm cuối cùng như cam kết khi ký kết hợp đồng giao đề tài, nhà khoa học có thể sẽ phải hoàn trả từ 40-100% kinh phí đã được giao.

  Thực hiện cơ chế khoán chi được coi là một trong những bước đi nhằm chấm dứt tình trạng “cất ngăn kéo” của phần lớn các đề tài nghiên cứu khoa học tại Việt Nam hiện nay.

  Theo thống kế, mỗi năm, ngành KH&CN chi 3.500 tỉ cho nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10% số công trình nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn.

  Quá nhiều đề tài “cất ngăn kéo”, thiếu khả năng ứng dụng được coi là một “vấn nạn” đối với nền khoa học công nghệ nước nhà trong nhiều năm qua.

  Trong một cuộc trao đổi với báo chí cuối năm 2022, Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân thừa nhận rằng, thực tế có rất nhiều đề tài nghiên cứu “giời ơi”, “vô bổ”, “không xuất phát từ thực tiễn”.

  “Nghiên cứu nhiều cái vô bổ lắm. Như nghiên cứu quy trình ban hành nghị quyết của tỉnh ủy, với kinh phí mấy trăm triệu nhưng không biết có ai dùng?”, ông Quân nói.

  “Tôi từng phải có ý kiến về những đề tài như vậy rồi. Ví dụ nghiên cứu mô hình này mô hình kia của nước nọ nước kia mà không biết có ai dùng không”.

  Ông Quân cho rằng, thực hiện cơ chế khoán chi sẽ giúp giải quyết được tình trạng nhiều nghiên cứu vô bổ, giời ơi nhưng vẫn được nghiệm thu xuất sắc rồi không biết dùng vào việc gì.

  “Hầu hết các sản phẩm đều được nghiệm thu xuất sắc nhưng không ai quan tâm sản phẩm cuối cùng của họ là gì. Vì cơ quan tài chính cứ thấy đầy đủ quy trình thủ tục, hóa đơn chứng từ, xong nghiệm thu thế là thanh lý hợp đồng nhưng sản phẩm ấy có dùng được không thì ít người quan tâm”, ông Quân nói.

  Với Thông tư 27, việc giao đề tài sẽ hướng tới quản chặt sản phẩm cuối cùng, đầu ra của đề tài. Nếu sản phẩm cuối cùng không đạt yêu cầu thì dứt khoát không được thanh quyết toán. “Sản phẩm đầu ra là đối tượng quan trọng nhất của một đề tài dự án chứ không phải hóa đơn, chứng từ”, ông Quân cho hay.

  Còn theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thông tư mới sẽ giải quyết cơ bản những vướng mắc của ngành KH&CN lâu nay vì vấn đề giao đề tài, vấn đề thanh quyết toán sẽ được đơn giản hóa, hóa đơn, chứng từ sẽ được cắt giảm tối đa.

  Đặt hàng để tìm địa chỉ ứng dụng

  Bên cạnh chú trọng vào sản phẩm cuối cùng của các đề tài, Thông tư 27 góp phần hoàn thiện cơ chế đặt hàng cho các đề tài nghiên cứu với địa chỉ ứng dụng cụ thể cho các sản phẩm được tạo ra.

  “Đề tài nghiên cứu nhiều cái vô bổ lắm” – Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân. Ảnh: Lê Văn.

  Luật Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế đặt hàng trong việc giao các đề tài nghiên cứu khoa học cho các viện, trường. Theo đó, cơ chế đặt hàng buộc các sản phẩm phải có tính áp dụng thực tiễn và phải có địa chỉ ứng dụng và phải trở thành sản phẩm của xã hội.

  Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, nếu trước đây, ai có ý tưởng, mong muốn làm một đề tài nào đó đều được đề xuất và hầu hết đều được duyệt thì nay, việc giao các đề tài sử dụng ngân sách phải có đơn vị đứng ra bảo lãnh là sẽ tiếp nhận kết quả nghiên cứu, đầu tư tiếp để sản phẩm đi vào cuộc sống.

  Đề xuất thì ai cũng đề xuất được nhưng khi đề xuất để được cấp kinh phí, giao đề tài thì phải được bảo lãnh của các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, là những người vừa có tiền vừa có quyền để đưa sản phẩm vào thực tiễn, ông Quân nói.

  “Ông bộ trưởng hay ông chủ tịch UBND tỉnh một khi đã đặt hàng nhà khoa học nghiên cứu thì nghiên cứu xong phải nhận lại, đầu tư, ứng dụng kết quả nghiên cứu. Không có chuyện giao xong lại bảo không có tiền đầu tư, ứng dụng”.

  Cùng với cơ chế khoán chi và cơ chế đặt hàng cho các đề tài nghiên cứu, minh bạch hóa các khâu tuyển chọn, phản biện, nghiệm thu đề tài để người dân cũng như cộng đồng khoa học có thể giám sát.

  Tại Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ của Bộ KH&CN 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thẳng thắn, không thể có đủ lực lượng thanh tra giám sát hàng trăm đề tài được. Chỉ bằng cách để cộng đồng khoa học công khai giám sát lẫn nhau bằng cách công khai tất cả các khâu.

  Từ đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng phải công khai minh bạch hoàn toàn từ quá trình tuyển chọn nhiệm vụ đề tài, xét duyệt nghiệm thu và sau đó là cả quá trình đưa ra thị trường.

  Chia sẻ quan điểm này, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng, công khai minh bạch là một giải pháp để nâng cao chất lượng cũng như tính thực tiễn của các đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, “hiện nay chúng ta vẫn chưa công khai, minh bạch đầy đủ, toàn diện”.

  Theo ông Quân, cơ chế tuyển chọn đề tài đã được thực hiện từ 10 năm trước, song các khâu như phản biện, nghiệm thu vẫn chưa được công khai minh bạch.

  “Tiến tới sẽ công khai minh bạch hóa tất cả công việc đó. Ví dụ hội đồng khoa học họp thì ông chủ tịch là ai? Phản biện ý kiến thế nào, ý kiến thành viên hội đồng ra sao, chấm điểm thế nào… Chúng ta nên công khai cái đó để các nhà khoa học tự giám sát lẫn nhau”, ông Quân cho hay.

  Ông Quân cho rằng, thực tế vẫn có những đề tài nghiên cứu “buộc phải cất ngăn kéo” như các đề tài nghiên cứu cơ bản hay các đề tài chưa tìm được nhà đầu tư. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành KH&CN cũng hy vọng rằng, với những cơ chế đặt hàng và đặc biệt là cơ chế khoán chi của Thông tư 27, các đề tài bỏ ngăn kéo “theo nghĩa xấu” sẽ được giảm bớt.

  Lê Văn CÁC TIN CÔNG NGHỆ KHÁC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thẩm Quyền Ban Hành Nghị Quyết Liên Tịch
 • Hội Nghị Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Số 30
 • Nội Dung Ôn Tập Môn Thi Trắc Nghiệm Kiến Thức Chung Thi Tuyển Công Chức Các Cơ Quan Đảng, Mttq Và Các Tổ Chức Chính Trị
 • Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Khối Nhà Nước Năm 2022
 • Lđlđ Tỉnh Gia Lai: Tổ Chức Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9C/nq
 • Nghiên Cứu Quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Tỉnh Ủy, Ai Dùng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia
 • Xây Dựng Kế Hoạch Thực Hiện Chiến Lược An Ninh Mạng Quốc Gia
 • Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Chủ Động Tham Gia Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
 • Hội Nghị Triển Khai Các Nghị Quyết Của Trung Ương Và Luật An Ninh Mạng.
 • Những Vướng Mắc Khi Áp Dụng Nghị Quyết 1037/2006/nq
 • Thực hiện cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, cơ chế đặt hàng, công khai minh bạch tất cả các khâu từ tuyển chọn, phản biện tới nghiệm thu đề tài được coi là giải pháp chấm dứt tình trạng “cất ngăn kéo” của các đề tài nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Hết thời nghiên cứu “vô bổ”, “giời ơi”

  Từ 15/2, Thông tư liên tịch số 27 giữa Bộ Khoa học và Côgn nghệ (KH&CN) và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước sẽ bắt đầu có hiệu lực.

  Với cơ chế khoán chi tới sản phẩm cuối cùng, các đề tài nghiên cứu cất ngăn kéo sẽ không còn đất sống.

  Theo thông tư 27, việc giao đề tài khoa học dùng ngân sách nhà nước sẽ chỉ quan tâm tới sản phẩm cuối cùng, nhà khoa học được tự do sử dụng kinh phí được giao. Tuy nhiên, nếu không tạo ra được sản phẩm cuối cùng như cam kết khi ký kết hợp đồng giao đề tài, nhà khoa học có thể sẽ phải hoàn trả từ 40-100% kinh phí đã được giao.

  Thực hiện cơ chế khoán chi được coi là một trong những bước đi nhằm chấm dứt tình trạng “cất ngăn kéo” của phần lớn các đề tài nghiên cứu khoa học tại Việt Nam hiện nay.

  Theo thống kế, mỗi năm, ngành KH&CN chi 3.500 tỉ cho nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10% số công trình nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn.

  Quá nhiều đề tài “cất ngăn kéo”, thiếu khả năng ứng dụng được coi là một “vấn nạn” đối với nền khoa học công nghệ nước nhà trong nhiều năm qua.

  Trong một cuộc trao đổi với báo chí cuối năm 2022, Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân thừa nhận rằng, thực tế có rất nhiều đề tài nghiên cứu “giời ơi”, “vô bổ”, “không xuất phát từ thực tiễn”.

  “Nghiên cứu nhiều cái vô bổ lắm. Như nghiên cứu quy trình ban hành nghị quyết của tỉnh ủy, với kinh phí mấy trăm triệu nhưng không biết có ai dùng?”, ông Quân nói.

  “Tôi từng phải có ý kiến về những đề tài như vậy rồi. Ví dụ nghiên cứu mô hình này mô hình kia của nước nọ nước kia mà không biết có ai dùng không”.

  Ông Quân cho rằng, thực hiện cơ chế khoán chi sẽ giúp giải quyết được tình trạng nhiều nghiên cứu vô bổ, giời ơi nhưng vẫn được nghiệm thu xuất sắc rồi không biết dùng vào việc gì.

  “Hầu hết các sản phẩm đều được nghiệm thu xuất sắc nhưng không ai quan tâm sản phẩm cuối cùng của họ là gì. Vì cơ quan tài chính cứ thấy đầy đủ quy trình thủ tục, hóa đơn chứng từ, xong nghiệm thu thế là thanh lý hợp đồng nhưng sản phẩm ấy có dùng được không thì ít người quan tâm”, ông Quân nói.

  Với Thông tư 27, việc giao đề tài sẽ hướng tới quản chặt sản phẩm cuối cùng, đầu ra của đề tài. Nếu sản phẩm cuối cùng không đạt yêu cầu thì dứt khoát không được thanh quyết toán. “Sản phẩm đầu ra là đối tượng quan trọng nhất của một đề tài dự án chứ không phải hóa đơn, chứng từ”, ông Quân cho hay.

  Còn theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thông tư mới sẽ giải quyết cơ bản những vướng mắc của ngành KH&CN lâu nay vì vấn đề giao đề tài, vấn đề thanh quyết toán sẽ được đơn giản hóa, hóa đơn, chứng từ sẽ được cắt giảm tối đa.

  Đặt hàng để tìm địa chỉ ứng dụng

  Bên cạnh chú trọng vào sản phẩm cuối cùng của các đề tài, Thông tư 27 góp phần hoàn thiện cơ chế đặt hàng cho các đề tài nghiên cứu với địa chỉ ứng dụng cụ thể cho các sản phẩm được tạo ra.

  “Đề tài nghiên cứu nhiều cái vô bổ lắm” – Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân. Ảnh: Lê Văn.

  Luật Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế đặt hàng trong việc giao các đề tài nghiên cứu khoa học cho các viện, trường. Theo đó, cơ chế đặt hàng buộc các sản phẩm phải có tính áp dụng thực tiễn và phải có địa chỉ ứng dụng và phải trở thành sản phẩm của xã hội.

  Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, nếu trước đây, ai có ý tưởng, mong muốn làm một đề tài nào đó đều được đề xuất và hầu hết đều được duyệt thì nay, việc giao các đề tài sử dụng ngân sách phải có đơn vị đứng ra bảo lãnh là sẽ tiếp nhận kết quả nghiên cứu, đầu tư tiếp để sản phẩm đi vào cuộc sống.

  Đề xuất thì ai cũng đề xuất được nhưng khi đề xuất để được cấp kinh phí, giao đề tài thì phải được bảo lãnh của các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, là những người vừa có tiền vừa có quyền để đưa sản phẩm vào thực tiễn, ông Quân nói.

  “Ông bộ trưởng hay ông chủ tịch UBND tỉnh một khi đã đặt hàng nhà khoa học nghiên cứu thì nghiên cứu xong phải nhận lại, đầu tư, ứng dụng kết quả nghiên cứu. Không có chuyện giao xong lại bảo không có tiền đầu tư, ứng dụng”.

  Cùng với cơ chế khoán chi và cơ chế đặt hàng cho các đề tài nghiên cứu, minh bạch hóa các khâu tuyển chọn, phản biện, nghiệm thu đề tài để người dân cũng như cộng đồng khoa học có thể giám sát.

  Tại Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ của Bộ KH&CN 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thẳng thắn, không thể có đủ lực lượng thanh tra giám sát hàng trăm đề tài được. Chỉ bằng cách để cộng đồng khoa học công khai giám sát lẫn nhau bằng cách công khai tất cả các khâu.

  Từ đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng phải công khai minh bạch hoàn toàn từ quá trình tuyển chọn nhiệm vụ đề tài, xét duyệt nghiệm thu và sau đó là cả quá trình đưa ra thị trường.

  Chia sẻ quan điểm này, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng, công khai minh bạch là một giải pháp để nâng cao chất lượng cũng như tính thực tiễn của các đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, “hiện nay chúng ta vẫn chưa công khai, minh bạch đầy đủ, toàn diện”.

  Theo ông Quân, cơ chế tuyển chọn đề tài đã được thực hiện từ 10 năm trước, song các khâu như phản biện, nghiệm thu vẫn chưa được công khai minh bạch.

  “Tiến tới sẽ công khai minh bạch hóa tất cả công việc đó. Ví dụ hội đồng khoa học họp thì ông chủ tịch là ai? Phản biện ý kiến thế nào, ý kiến thành viên hội đồng ra sao, chấm điểm thế nào… Chúng ta nên công khai cái đó để các nhà khoa học tự giám sát lẫn nhau”, ông Quân cho hay.

  Ông Quân cho rằng, thực tế vẫn có những đề tài nghiên cứu “buộc phải cất ngăn kéo” như các đề tài nghiên cứu cơ bản hay các đề tài chưa tìm được nhà đầu tư. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành KH&CN cũng hy vọng rằng, với những cơ chế đặt hàng và đặc biệt là cơ chế khoán chi của Thông tư 27, các đề tài bỏ ngăn kéo “theo nghĩa xấu” sẽ được giảm bớt.

  Lê Văn

  VietNamNet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Thống Toàn Văn 7 Luật Và Các Nghị Quyết Sách Online Giá Rẻ Uy Tín
 • Bộ Chính Trị Ra Nghị Quyết Về Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
 • Nghiên Cứu ‘quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Tỉnh Ủy’, Ai Dùng?
 • Thẩm Quyền Ban Hành Nghị Quyết Liên Tịch
 • Hội Nghị Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Số 30
 • Ban Cán Sự Đảng Bộ Tư Pháp Ban Hành Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 52

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4: Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 11 Pdf
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xi): Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 11
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 11 Doc
 • Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết đề ra mục tiêu “Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái”.

  Ngày 17/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW. Căn cứ vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ tại hai Nghị quyết nêu trên, trên cơ sở đánh giá chung về thực tiễn áp dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động số 135-CTr/BCS ngày 14/05/2020 thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW. Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

  Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 52-NQ/TW.

  Nâng cao vai trò của Bộ, ngành Tư pháp trong việc tham mưu giúp Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ nội dung, tinh thần trong Nghị quyết số 52-NQ/TW với trọng tâm là xây dựng hành lang pháp lý phù hợp nhằm phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

  Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật; công tác thi hành án và quản lý Nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp. Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

  Đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ quản lý ngành, đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW.

  Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học về các khía cạnh pháp lý của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, pháp luật đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  Theo Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW, sẽ có 22 nhiệm vụ cụ thể được triển khai trong thời gian tới.

  Các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ, đoàn thể, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị căn cứ vào Chương trình hành động và gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp.

  Viện Khoa học pháp lý là cơ quan đầu mối giúp Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động nói trên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 52
 • Quán Triệt Nghị Quyết Số 52
 • Phát Triển Thành Phố Cần Thơ Thành Trung Tâm Của Vùng Tây Nam Bộ
 • Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Và Phát Triển Thành Phố Cần Thơ Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2045
 • Cần Thơ: Chủ Động Nghiêm Túc Triển Khai Nghị Quyết 59
 • Sẽ Siết Chặt Quy Trình Ban Hành Quyết Định Hành Chính?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thẩm Quyền Và Thi Hành Quyết Định Cưỡng Chế Khi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Thẩm Quyền Ra Quyết Định Cưỡng Chế Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Của Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã
 • 6 Cách Để Rèn Luyện Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả Hơn
 • Kỹ Năng Phân Tích, Xử Lí Tình Huống Và Ra Quyết Định
 • Khóa Học Kỹ Năng Ra Quyết Định
 • Không đúng trình tự, người dân kiện “quan”

  6h ngày 21/7/2012, tại chợ đầu mối phường Phú Hậu, TP.Huế, đang đậu xe mô tô bên lối đi vào cổng chợ cá, ông Nguyễn Ngọc Diệp bị Trần Văn Sang yêu cầu đi nơi khác. Ông Diệp không đồng ý liền bị Nguyễn Văn Dũng (cậu ruột Sang) đánh. Ông Diệp bỏ chạy, Sang và Dũng đuổi theo. Đến quầy bán thịt, ông Diệp nhặt cục đá mài dao thì Sang chụp dao chém 3 nhát vào lòng bàn tay và cẳng tay trái. Bị thương, ông Diệp chạy về Đồn Công an phường trình báo, sau đó yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với Sang, Dũng.

  Tuy nhiên, đến ngày 22/10/2012, cán bộ điều tra Công an TP.Huế lập biên bản vi phạm hành chính về việc ông Diệp có hành vi “đậu xe gây mất trật tự tại chợ đầu mối Phú Hậu” và ngày 12/11/2012, Trưởng Công an TP.Huế ra Quyết định (QĐ) số 02556 xử phạt cảnh cáo ông Diệp.

  Không đồng ý, ông Diệp có đơn khiếu nại đến Công an TP.Huế và nhiều cơ quan khác song không được giải quyết nên khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy QĐ 02556, trong đó có lý do là trình tự ban hành QĐ xử phạt vi phạm hành chính không đúng quy định của pháp luật (sự việc xảy ra hơn 3 tháng mới lập biên bản).

  Ngày 29/9/2013, TAND TP.Huế đưa vụ án ra xét xử, bác yêu cầu khởi kiện của ông Diệp về việc yêu cầu hủy QĐ 02556. Không đồng ý, ông Diệp kháng cáo lên TAND tỉnh. Mới đây, xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh nhận định: Phạt cảnh cáo là trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản và trong trường hợp xử phạt cảnh cáo thì người có thẩm quyền ban hành QĐ xử phạt tại chỗ và không phải lập biên bản. Nếu hành vi vi phạm phải lập biên bản thì khi phát hiện, phải kịp thời lập biên bản.

  Nhưng hơn ba tháng sau khi xảy ra vụ việc, tại cơ quan Công an TP.Huế, cán bộ điều tra mới tiến hành lập biên bản ông Diệp với hành vi “đậu đỗ xe gây mất trật tự tại khu vực chợ đầu mối Phú Hậu” là vi phạm về thời gian lập biên bản theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 33 Nghị định 73/2010/NĐ-CP… Bởi thế, TAND tỉnh chấp nhận kháng cáo của ông Diệp, xử hủy QĐ 02556 của Công an TP.Huế.

  Chẳng hạn như một số trường hợp QĐHC được ban hành không bảo đảm tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành QĐHC; chưa bảo đảm công khai, minh bạch và sự tham gia, đóng góp của đối tượng điều chỉnh của QĐHC trong quy trình ban hành; cũng có trường hợp, thủ tục hành chính được đơn giản hóa đến mức bất hợp lý (không đủ thời gian cho các cơ quan chuyên môn xem xét tính pháp lý của hồ sơ) dẫn tới QĐHC được ban hành khi chưa được xem xét cẩn trọng, kỹ lưỡng.

  Nguyên nhân của thực trạng này là do pháp luật hiện hành còn thiếu các quy định chung về điều kiện, trình tự, thủ tục ban hành QĐHC làm cơ sở để xác định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC.

  Hôm qua (13/2), dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, Ban soạn thảo Dự án Luật Ban hành QĐHC đã có phiên họp đầu tiên. Tại phiên họp, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết: Việc ban hành QĐHC đúng điều kiện, trình tự, thủ tục không chỉ có ý nghĩa dưới góc độ quản lý nhà nước mà còn có ý nghĩa dưới góc độ dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

  Hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính chỉ có thể hiệu quả và các quyền của tổ chức, công dân được bảo đảm khi các cơ quan hành chính tuân thủ các nguyên tắc và quy trình nhất định, bảo đảm tính minh bạch trên cơ sở các quy định pháp luật đã rõ ràng mà tổ chức, công dân có thể giám sát việc thực hiện quy trình, nguyên tắc ấy.

  “Do đó, một số QĐHC được ban hành không đáp ứng đúng điều kiện, trình tự, thủ tục làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân cần phải được xác định là các QĐ trái pháp luật, phải kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các QĐ đó” – bà Thoa chia sẻ.

  Tuy đồng tình với kiến nghị của ông Thanh nhưng chúng tôi Phạm Hữu Nghị (Viện Nhà nước và Pháp luật) lại băn khoăn: “Nếu quy định trình tự, thủ tục chặt chẽ, cẩn thận thì làm sao đáp ứng được yêu cầu nhanh chóng, kịp thời. Trong hai tiêu chí ấy, ta sẽ chọn tiêu chí nào khi mới đây xảy ra một loạt QĐ về nhà đất tại một thành phố lớn được ban hành theo cơ chế một cửa rất nhanh gọn nhưng không chính xác?”.

  Còn Thứ trưởng Hoàng Thế Liên lưu ý, trong Dự thảo Luật cần nghiên cứu xây dựng trình tự, thủ tục chung của một QĐHC, đồng thời phải có cả trình tự, thủ tục đối với QĐHC đặc thù, đặc biệt là những QĐ phương hại đến lợi ích của người dân, tổ chức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Lập Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Và Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Hành Chính?
 • Các Bước Ra Quyết Định
 • Quy Trình Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính ?
 • Xử Phạt Hành Chính Sai Thì Có Lập Biên Bản Lại Không, Thời Hiệu Tính Như Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Sửa Đổi Biên Bản, Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Ban Hành Sai
 • Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Cá Biệt
 • Vai Trò Của Quyết Định Hành Chính Trong Quản Lí Hành Chính Nhà Nước
 • Tiểu Luận Luật Hành Chính
 • Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc
 • Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc
 • Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quy Trinh Xay Dung Va Ban Hanh Chuong Trinh Ke Hoach Kiem Tra Dang Vien Chap Hanh Hang Nam Cua Chi B, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quy Trình Giải Quyết Các Thủ Tục Hành Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Sử Dụng Điện, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Văn Bản Hành Chính Có Đặc Điểm Gì Về Mục Đích Nội Dung Và Hình Thức Trình Bày, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Mẫu Đơn Khởi Kiện Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 884 Thủ Tục Hành Chính Bhxh Bhyt, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Giai Quyết Tranh Chấp Theo Trinh Tự Hành Chính, Theo Em Van Ban Hanh Chinh Co Dac Diem Gi Ve Muc Dich Noi Dung Va Hinh Thuc Trinh Bay, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Giáo Trình, Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Bất Hợp Pháp, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định 16 Ban Hành Chương Trình Phổ Thông, Quyết Định Ban Hành Giáo Trình Dạy Nghề, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Số 1010/qĐ-ttg Về Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã Thuộc Vùng Khó Khăn, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tcct, Qddndvn Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Đinh Ban Hanh Quy Che Giao Duc Chính Tri Trong Quan Đôi Nhân Dân Việt Nam, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tcct Về Việc Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong QĐ, Giấy ủy Quyền Ký Biên Bản Và Nhận Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Lĩnh Vực Hóa Đơn, Nội Dung Quy Chế Gdct Trong QĐnd Và Dqtv Việt Nam(ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/, Nội Dung Quy Chế Gdct Trong QĐnd Và Dqtv Việt Nam(ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Về Các Biểu Mẫu Để Sử Dụng Khi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Của Công An Nhân, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Thủ Tục Hành Chính Sở Xây Dựng Hà Nội, Thủ Tục Hành Chính Bộ Xây Dựng, Thủ Tục Hành Chính Xây Dựng, Yêu Cầu Nội Dung Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Sở Xây Dựng, Một Văn Bản Hành Chính Có Mấy Nội Dung, Một Số Mẫu Văn Bản Hành Chính Thông Dụng,

  Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quy Trinh Xay Dung Va Ban Hanh Chuong Trinh Ke Hoach Kiem Tra Dang Vien Chap Hanh Hang Nam Cua Chi B, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quy Trình Giải Quyết Các Thủ Tục Hành Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Sử Dụng Điện, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Văn Bản Hành Chính Có Đặc Điểm Gì Về Mục Đích Nội Dung Và Hình Thức Trình Bày, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Mẫu Đơn Khởi Kiện Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 884 Thủ Tục Hành Chính Bhxh Bhyt,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trình Tự Nguyên Tắc Ban Hành Quyết Định Hành Chính
 • Trình Tự Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính
 • Tòa Trả Đơn Kiện Hủy Bỏ Quyết Định Kỷ Luật Vì ‘quyết Định Mang Tính Nội Bộ’
 • Hoàn Thiện Quy Định Về Sửa Đổi, Bổ Sung Hoặc Hủy Bỏ, Ban Hành Quyết Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Cần Hướng Dẫn Về Thẩm Quyền Của Tòa Án Trong Xem Xét Hủy Giấy Chứng Nhận Qsdđ
 • Quy Trình Ban Hành Án Lệ

  --- Bài mới hơn ---

 • Trong Năm 2022, Sẽ Có Quy Trình Ban Hành Án Lệ
 • Áp Dụng Án Lệ Để Tránh Oan Sai
 • Tandtc Cần Ban Hành Thêm Án Lệ, Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự
 • Nghị Quyết 102/2015/qh13 Của Quốc Hội Ban Hành Ngày 24/11/2015
 • Nội Dung Nghị Quyết 102 Năm 2022 Qh13 Ban Hành Nội Quy Kỳ Họp Quốc Hội
 • Chánh án TAND Tối cao vừa ban hành Quyết định số 220 công bố 6 bản án lệ – bước tiến dài trong hoạt động tư pháp. ÁN LỆ VIỆT NAM CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM CHIẾU VÀ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  Sách là nguồn kiến thức vô tận

  ÁN LỆ VIỆT NAM CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM CHIẾU VÀ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết người” đối với bị cáo: Đồng Xuân Phương, sinh năm 1975; trú tại nhà số 11/73 phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; là công nhân xây dựng; con ông Đồng Xuân Chì và bà Dương Thị Thông; bị bắt giam ngày 22-6-2007;

  Người bị hại: Nguyễn Văn Soi, sinh năm 1971 (đã chết).

  2 Án lệ số 02/2016/AL

  Sách là nguồn kiến thức vô tận

  ÁN LỆ VIỆT NAM CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM CHIẾU VÀ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  Thống nhất, công bằng trong xét xử

  Với nghị quyết nêu trên, cơ sở pháp lý cho việc hình thành và áp dụng án lệ trong thực tiễn xét xử xem như chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, hiệu quả của nó còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của quy trình rà soát, lựa chọn, công nhận và công bố án lệ nhằm bảo đảm phát huy tối đa ưu điểm cũng như hạn chế tối thiểu nhược điểm của án lệ.

  Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Toà án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Toà án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

  Ngày 28-10-2015 HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO đã ban hành NGHỊ QUYẾT 03/2015/NQ-HĐTP Về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, theo đó ngày 06-4-2016 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO đã ban hành quyết định số 220/QĐ-CA CÔNG BỐ ÁN LỆ.

  Các văn bản pháp luật có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự vừa được Quốc hội Khóa XIII thông qua sắp có hiệu lực .

  Với mong muốn đem lại cho bạn đọc những thông tin về quy định pháp lý trong công tác tố tụng hình sự, dân sự tránh đi những sai sót đáng tiếc xảy ra, Nhà Xuất Bản Thế Giới cho phát hành cuốn sách:

  ÁN LỆ VIỆT NAM CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM CHIẾU VÀ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  Sách với một số nội dung chính sau:

  Phần 1. ÁN LỆ VÀ VAI TRÒ CỦA ÁN LỆ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN

  Phần 2. ÁN LỆ VIỆT NAM

  Phần 3. VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM CHIẾU

  Phần 4. MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOx

  ÁN LỆ VIỆT NAM CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM CHIẾU

  Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

  SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH

  Địa chỉ: 87B Trần Quốc Thảo , P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.

  Hotline: 028 36 36 21 82 – ZaLo: 0909 366 858 – ZaLo: 0982 711 282 (Mr.Thành)

  + Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 30%.

  + Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HCM (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).

  + Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).

  + Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO… trong 1 tháng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Quy Trình Ban Hành Án Lệ
 • Ban Hành Án Lệ Áp Dụng Trong Xét Xử
 • Cấp Xã Được Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Ubnd Xã Được Ban Hành Quyết Định, Chỉ Thị
 • Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Để Làm Gì
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100