Quyết Định 27/qđ-Ttms / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Cập Nhật Ngành Nghề Theo Quyết Định 27/2018/qđ

Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Cho Thôi Việc

(Tải Miễn Phí) Mẫu Quyết Định Thôi Việc (Nghỉ Việc)

#tải Mẫu Quyết Định Thôi Việc (Nghỉ Việc) Đúng Chuẩn 2022

#1 Mẫu Quyết Định Thôi Việc Chuẩn

Công Ty Luật Trí Nam

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh mà không thay đổi ngành nghề (khi ngành nghề theo quy định cũ) thì có cần cập nhật lại ngành nghề theo quy định mới của quyết định 27/2018/QĐ-TTg không? Theo quy định tại công văn 234/ĐKKD-NV của Cục đăng ký kinh doanh có quy định như sau:

1. Đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018:

Doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt dộng theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thổng ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh khuyến khích và hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Trường hợp doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc có nhu cầu cập nhật sang Hệ thống ngành mới. doanh nghiệp nộp thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được thực hiện.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo ngành nghề cũ đã được cấp trước ngày 20/08/2018 khi quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thì chỉ cần làm thủ tục cập nhật bổ sung ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg trong các trường hợp sau:

– Theo nhu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp chủ động làm hồ sơ cập nhật ngành nghề

– Khi doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh

– Cấp đối từ giấy chứng nhận cũ sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Về thủ tục cập nhật ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hương dẫn sau:

– Mẫu II-5 theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT trong đó các ngành nghề đã được phân lại theo quy định của quyết định 27/2018/QĐ-TTg khách hàng nếu chưa rõ có thể tham khảo cách tra và ghi mã ngành đăng ký kinh doanh

– Văn bản ủy quyền, hợp đồng dịch vụ làm thủ tục

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, một số trường hợp việc cập nhật sẽ phải áp dụng theo thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh ví dụ đối với các trường hợp 1 ngành nghề cập nhật ra nhiều ngành nghề.

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương

Ngày 15/5/2018, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã có Công văn số 225/ĐKKD-NV gửi Sở Kế hoạch vả Đầu tư các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo vè việc áp dụng Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tể Việt Nam (sau đây gọi là Hệ thổng ngành mới), thay thế cho Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg. Để triển khai thi hành Quyết định sổ 27/2018/QĐ-TTg trong đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 20/8/2018, đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018:

Doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt dộng theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thổng ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh khuyến khích và hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Trường hợp doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc có nhu cầu cập nhật sang Hệ thống ngành mới. doanh nghiệp nộp thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được thực hiện.

2. Đối với hổ sơ đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc được tiếp nhận trước ngày 20/8/2018 và chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông ùn quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

a) Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, dề nghị cấp đổi sang Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành rà soát ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã kê khai:

– Trường hợp tên, mã ngành, nghề kinh doanh cúa doanh nghiệp đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg không có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

– Trường hợp tên, mă ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/ỌĐ-TTg có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Hệ thống ngành mới.

b) Trường hợp hổ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh đã được Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc hồ sơ hợp lệ trước ngày 20/8/2018 nhưng doanh nghiệp nộp hồ sơ bản bản giấy sau ngày 20/8/2018 và mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/ỌĐ-TTg có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới. Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện theo trinh tự sau:

– Chấp thuận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quổc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Hướng dẫn doanh nghiệp làm đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin theo mẫu lại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư sổ 20/2015/TT-BKHĐT để Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo hệ thổng ngành mới trong Cơ sở dữ liệu quổc gia về đăng ký doanh nghiệp (theo quyểt định của trưởng phòng).

c) Đổi với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc khác không được nêu tại điểm a Mục 2 nêu trên. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Đề nghị quý phòng nghiên cứu và thực hiện./.

Quyết Định 595: 7 Lưu Ý Cho Người Tham Gia Bảo Hiểm

Bí Quyết Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trường Chuẩn Nhất

Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Công Ty Cổ Phần

Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc

Mã Ngành Xây Dựng Nhà Mã Hóa Theo Quyết Định Số 27/2018/qđ

Đã Có Mã Ngành Mới, Doanh Nghiệp Nên Làm Gì?

Tổng Kết 03 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 461/qđ

Mã Ngành Phá Dỡ Và Chuẩn Bị Mặt Bằng Theo Quyết Định Số 27/2018/qđ

Xem Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 12/2013/qđ

Cấp Phép Xây Dựng Tạm Cho Người Dân Khu Quy Hoạch ‘treo’

Mã ngành xây dựng nhà gồm: Xây dựng nhà để ở; Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như; Xây dựng nhà không để ở; Nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp, ví dụ: nhà máy, xưởng lắp ráp…; Khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại,

Lưu ý: Khi đăng ký, kế khai ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ kê khai ngành, nghề cấp 4 như phần bôi vàng.

41-410: XÂY DỰNG NHÀ CÁC LOẠI

Ngành này gồm:

Hoạt động xây dựng hoàn chỉnh các khu nhà để ở hoặc không phải để ở, tự thực hiện hay trên cơ sở hợp đồng hoặc phí. Công việc này có thể thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ. Các đơn vị chỉ thực hiện một số công đoạn của quy trình xây dựng được xếp vào ngành 43 (Hoạt động xây dựng chuyên dụng).

Nhóm này gồm:

– Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như:

+ Nhà cho một hộ gia đình,

+ Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng.

– Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.

4102- 41020: Xây dựng nhà không để ở

Nhóm này gồm:

– Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như:

+ Nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp, ví dụ: nhà máy, xưởng lắp ráp…

+ Bệnh viện, trường học, nhà làm việc,

+ Khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại,

+ Nhà ga hàng không,

+ Khu thể thao trong nhà,

+ Bãi đỗ xe, bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm,

+ Kho chứa hàng,

+ Nhà phục vụ mục đích tôn giáo, tín ngưỡng.

– Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng;

Loại trừ:

– Cải tạo các công trình xây dựng đúc sẵn hoàn chỉnh từ các bộ phận tự sản xuất nhưng không phải bê tông, xem ngành 16 (Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện) và ngành 25 (Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);

– Xây dựng các công trình công nghiệp, loại trừ công trình nhà được phân vào nhóm 42930 (Xây dựng công trình chế biến, chế tạo);

Bộ Lao Động Tb&xh Bổ Sung 1 Ngày Nghỉ Lễ Ân Người Có Công 27/7

Thực Hư Về Đề Xuất Thêm Ngày Nghỉ Lễ Vào 27/7?

Chính Phủ Rút Đề Xuất Nghỉ Lễ Vào 27/7

Có Cần Thiết Thêm 1 Ngày Nghỉ Lễ 27/7?

Về Hình Thức Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức Và Trình Tự Thủ Tục Xử Lý

Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm

Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ

Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại

Qd 27/2020 Ngay 26/6/2020 Cua Ubnd Tinh Dong Nai

​tp.hcm Sửa Quy Định Về Cấp Phép Xây Dựng Tạm

Quyết Định Về Cấp Phép Xây Dựng Mới Tại Tp.hcm

Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định 37 Bổ Nhiệm Giáo Sư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Thông Báo Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm In English, Quyết Định Giao Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tài Khoản, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe Nâng, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Có Thời Hạn, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Chuyên Môn, Quyết Định 27 Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Loại Văn Bản Gì, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó TgĐ Đầu Tư, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ Cơ Sở, Quyết Đinh Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm English, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Cá Nhân, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn Bao Lâu, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào,

Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định 37 Bổ Nhiệm Giáo Sư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022,

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Hà Tĩnh 2022 Theo Quyết Định 47/qđ

Quyết Định Số 50 Về Việc Ban Hành Cơ Chế Xử Lý Nợ Bị Rủi Ro Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Sách Tiêu Chuẩn, Định Mức, Thủ Tục Hành Chính

Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội

Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội

Một Số Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Đăng Ký Doanh Nghiệp Liên Quan Đến Triển Khai Thi Hành Quyết Định Số 27/2018/qđ

Phụ Lục Ii Nội Dung Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam (Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 27/2018/qđ

Chính Phủ Chốt Giá Bán Điện Năng Lượng Lượng Mặt Trời Chính Thức 2022

Đề Cương Giới Thiệu Quyết Định Số 13/2020/qđ

Hồ Sơ Và Điều Kiện Để Nhận Hỗ Trợ Khó Khăn Do Dịch Covid 19 Theo Quyết Định Số 15/2020/qđ

Hộ Kinh Doanh Cần Biết: Điều Kiện, Thủ Tục Để Hộ Kinh Doanh Bị Ảnh Hưởng Đại Dịch Covid

Ngày 06/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018, thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg nêu trên, kể từ ngày 20/8/2018, Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg sẽ được sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp và áp dụng trên các hợp phần của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc được tiếp nhận trước ngày 20/8/2018 và chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh khuyến khích và hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Trường hợp doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc có nhu cầu cập nhật sang Hệ thống ngành mới, doanh nghiệp nộp thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được thực hiện.

2.1: Trường hợp tên, mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg không bị thay đổi tại Hệ thống ngành mới theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg: Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Hệ thống ngành mới trước khi chấp thuận hồ sơ trên Hệ thống.

2.2: Trường hợp ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg đã thay đổi tại Hệ thống ngành kinh tế mới theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg:

Nguồn: Đăng ký kinh doanh (dangkykinhdoanh.gov.vn)

Nếu còn thắc mắc vấn đề gì, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến số tổng đài 1900 2066 nhánh số 1 hoặc gửi ý kiến của mình về địa chỉ hòm thư: [email protected] . Chúng tôi sẽ giải đáp và hỗ trợ bạn trong thời gian nhanh nhất.

Bài viết cùng chuyên mục

Bộ Đề Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Các Cấp .

Câu Hỏi Về Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông

Rút Vốn Khỏi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Được Không?

Rút Vốn Khỏi Công Ty Tnhh Một Thành Viên Của Chủ Sở Hữu Công Ty

Rút Vốn Khỏi Công Ty Của Chủ Sở Hữu Công Ty Tnhh 1 Thành Viên

🌟 Home
🌟 Top