Quyết Định Bầu Hội Đồng Quản Trị / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thủ Tục Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Họp Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Giáo Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, 74 Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (hĐqt), Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Tờ Trình Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2020, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Giấy Đề Nghị Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Quy Định Thành Lập Hội Đồng Quan Nhân Trong Quân Đội, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Bao Ho Lao Dong, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Hoi Dong Thanh Vien, Quản Lý Lực Lượng Nồng Cốt Dân Quân Tự Vệ Và Quân Dự Bị Động Viên, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Biên Bản Họp Hội Đồng Thành Viên, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Hội Đồng Thành Vien, Biên Bản Bầu Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Biên Bản Họp Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Hội Đồng Thành Viên Công Ty, Đồng Chí Cần Làm Gì Và Phấn Đấu Như Thế Náo Để Trở Thành Đảng Viên , Mẫu Giấy Triệu Tập Họp Hội Đồng Thành Viên, Biên Bản Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Thành Lập Hội Đồng Quân Nhân, Thành Viên Ban Quản Trị Nhà Chung Cư, Trân Phương Thanh Quân Hà Đông Hà Nôi , Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Ban Quản Trị, Đơn Miễn Nhiễm Thành Viên Ban Quản Trị, Biên Bản Quyết Toán Thanh Lý Hợp Đồng, Trong Máy Thu Thanh Vô Tuyến, Bộ Phận Dùng Để Biến Đổi Trực Tiếp Dao Động Điện Thành Dao Động âm, Văn Bản Đề Nghị Thanh Lý Hợp Đồng, Đề án Thành Lập Tổ Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện, Bí Quyết Thành Công Sinh Viên Pdf, Hoạt Động Của Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh Viên ở Trường Đại Học, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Chuong Trinh Hoat Dong Ban Thanh Tra Nhan Dan Co Quan, Tình Huống Liên Quan Đến Hoạt Động Thanh Tra, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Công Văn Đề Nghị Thanh Lý Hợp Đồng, Đề Nghị Thanh Toán Hợp Đồng, Đơn Đề Nghị Thanh Toán Hợp Đồng, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2019, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2017, Quyết Định 03 Của Thành ủy Hà Nội Về Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Hợp Đồng, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên HĐqt, Bản Khai Đề Nghị Xét Bổ Nhiệm Thanh Tra Viên, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Quyết Định Thành Lập Ban Kiểm Phiếu Lấy ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Nghị Quyết 15 Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết Của Thành ủy Hà Nội, Đề Nghị Đóng Tài Khoản Thanh Toán Vietinbank, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Thanh Toán, Bí Quyết Thành Công Sinh Viên Huỳnh Ngọc Phiên, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Có Thành Tích, Quá Trình Hình Thành Đọi Ngũ Công Nhân Viên Chức Và Lao Động Quốc Phòng Việt Nam, Quyết Định Số 03/2018 Của Thành ủy Hà Nội Về Việc Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý , Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Huế, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa,

Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thủ Tục Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Họp Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Giáo Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, 74 Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (hĐqt), Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Tờ Trình Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2020, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Giấy Đề Nghị Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Quy Định Thành Lập Hội Đồng Quan Nhân Trong Quân Đội, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Bao Ho Lao Dong, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Hoi Dong Thanh Vien, Quản Lý Lực Lượng Nồng Cốt Dân Quân Tự Vệ Và Quân Dự Bị Động Viên, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Biên Bản Họp Hội Đồng Thành Viên, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Hội Đồng Thành Vien, Biên Bản Bầu Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Biên Bản Họp Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Hội Đồng Thành Viên Công Ty, Đồng Chí Cần Làm Gì Và Phấn Đấu Như Thế Náo Để Trở Thành Đảng Viên ,

Quy Trình Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề như sau muốn được trình bày với Luật sư. Công ty của tôi là công ty cổ phần mới thành lập, chưa có ban quản trị công ty. Luật sư cho tôi hỏi quy trình bầu Hội đồng quản trị của công ty như thế nào và thủ tục ra sao ? Cảm ơn Luật sư ?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

Luật Doanh nghiệp năm 2014

Căn cứ theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Như vậy, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông công ty cần triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông trong công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được số phiếu biểu quyết như sau:

– 65% số cổ đông dự họp tán thành nếu Điều lệ công ty có quy định

– 51% số cổ đông dự họp tán thành trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác.

(Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Hội đồng quản trị bầu một thành viên làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Trong trường hợp công ty cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% cổ phần thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Việc bầu cử thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản họp Hội đồng quản trị. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty được quy định như sau:

– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Quyền và nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

Quy Định Về Hội Đồng Quản Trị Và Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị

27/05/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư tư vấn pháp luật về hội đồng quản trị và tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị theo quy định pháp luật. Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

1. Tư vấn hội đồng quản trị và tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Khi tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị công ty cần lưu ý để tiến hành theo đúng quy định pháp luật. Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị, bạn có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nôi dung như sau:

+ Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật;

+ Điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị;

+Thời gian tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị;

+ Trách nhiệm tổ chức và thực hiện cuộc họp Hồi đồng quản trị;

2. Hội đồng quản trị và cuộc họp hội đồng quản trịA. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

+ Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

+ Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

+ Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

+ Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;

+ Quyết định mua lại cổ phần theo quy định;

+ Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định;

+ Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005;

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

+ Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

+ Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

+ Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

+ Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

+ Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

+ Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

+ Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất một năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện quyết định nói trên.

B. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị có thể họp tại trụ sở chính của công ty hoặc ở nơi khác.

3. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Có đề nghị của Ban kiểm soát;

+ Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;

+ Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;

+ Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp.

Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

9. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được uỷ quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Bầu, Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trong Ctcp

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong cuộc họp Hội đồng quản trị đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ bầu ra thành viên có số phiếu cao nhất để triệu tập và chủ trì bầu chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp mà có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (trừ trường hợp Công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác).

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Cần lưu ý rằng việc thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng nghĩa với việc chấm dứt tư cách cổ đông của cổ đông mà đây chỉ là thay đổi một chức danh trong công ty.

Đối với trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật; thì, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Còn nếu có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nên nếu đối với công ty có Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì khi thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ dẫn đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Lúc này, công ty cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi

2. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

– Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên của Hội đồng quản trị (như không đủ năng lực hành vi dân sự, không có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty hoặc thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp …)

– Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợpbất khả kháng;

– Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Việc bãi nhiệm cũng như bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện khi có Quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định này sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Tổ chức cuộc họp của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần

Điện thoại: (024) 665.65.366 Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn Facebook: LawKey