Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Công Ty Cổ Phần

Luatquochuy.vn giới thiệu tới bạn đọc Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng có thể dùng cho công ty TNHH, công ty cổ phần và các loại hình công ty khác.

Địa danh, ngày …… tháng …… năm 20…… QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………. V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………………

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay bổ nhiệm ông/bà:………………..

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

CÔNG TY ………………………………………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Kế toán trưởng có các quyền sau:

Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY Nơi nhận:

– Như Điều 1

– Lưu VP

Họ và tên

Nếu bạn còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện điền các thông tin hoặc cần trợ giúp thêm các dịch vụ pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ các dịch vụ tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn ./.

Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2024

Công ty cổ phần có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Pháp luật hiện hành đã ghi nhận những trường hợp không bắt buộc doanh nghiệp phải có kế toán trưởng. Cụ thể như sau:

– Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

– Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

– Đơn vị không bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng , có bố tri người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định với thời gian bố trí tối đa là 12 tháng.

Công ty cổ phần bắt buộc phải có kế toán trưởng nếu không thuộc các trường hợp trên.

Chú ý:

– Văn bản pháp luật làm căn cứ: Điều 53 Luật Kế toán 2024 , Điều 20 Nghị Định 174/2024/NĐ-CP.

– Doanh nghiệp siêu nhỏ ( theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2024/NĐ-CP)

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Điều kiện trở thành kế toán trưởng công ty cổ phần

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

– Thẩm quyền bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Theo khoản 2 Điều 50 Luật Kế toán 2024 ghi nhận một trong những trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật ở đơn vị kế toán là bố trí người làm kế toán trưởng.

Khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần như sau:

” Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty”.

Như vậy , người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần phụ thuộc vào điều lệ của công ty đó.

– Nghĩa vụ và quyền của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có nghĩa vụ sau đây:

+ Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.

+ Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.

+ Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

+ Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

+ Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

– Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần có văn bản đề nghị phòng Tài chính công ty mình có ý kiến về chuyên môn , nghiệp vụ đối với người được đề nghị bổ nhiệm làm kế toán trưởng.

– Sau khi có văn bản thỏa thuận trên, phòng nhân sự của công ty cổ phần tổng hợp, trình người có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần mới nhất

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần mang tính chất nội bộ. Do đó, hiện nay không có Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần áp dụng chung cho tất cả các công ty. TBT Việt Nam xin chia sẻ mẫu này để Quý vị tham khảo, áp dụng.

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………………….

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………………………………..

– Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

– Ông/Bà …

– Sinh ngày …

– Dân tộc …

– CMND số…

– HKTT…

– Chỗ ở hiện tại…

Giữ chức vụ : kế toán trưởng công ty ….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Kế toán trưởng có các quyền sau:

+ Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

+ Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

+ Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.

+ Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.

+ Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Lưu ý: Người đại diện pháp luật công ty cổ phần trong mẫu đơn này là: Giám đốc.

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2024

Trong mỗi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hay các công ty, tổ chức, v.v … cũng đều rất cần có một nguời hoặc một hệ thống kế toán để bằng nghiệp vụ, chuyên môn của mình thực hiện quá trình thống kê, tính toán giúp cho việc quản lý tài chính của các chủ thể nêu trên trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Chính vì thế, tại mỗi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hay các doanh nghiệp, tổ chức, v.v… cần đưa ra những quyết định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng nhằm giao trọng trách cao cả này cho một người nào đó xứng đáng, đáp ứng đủ những điều kiện và yêu cầu của vị trí công việc này.

Bên cạnh đó là hướng dẫn quy trình bổ nhiệm và cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty cổ phần mới nhất.

Công ty cổ phần có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

– Để trả lời được câu hỏi Công ty cổ phần có bắt buộc phải có kế toán trưởng không? Thì trước tiên ta cần phải hiểu được khái niệm “kế toán trưởng” là gì?

Ta có thể hiểu một cách đơn giản về khái niệm “kế toán trưởng” như sau:

+ Kế toán trưởng được xem như một chức danh nghề nghiệp, là người có vị trí đứng đầu trong phòng kế toán tại một tổ chức, đơn vị hay một doanh nghiệp nào đó.

+ Kế toán trưởng được nhận vào công tác qua cách thức, quá trình bổ nhiệm của ban lãnh đạo, ban cố vấn công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, v.v …

+ Kế toán trưởng thường là các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính; họ có kinh nghiệm dày dặn và trình độ chuyên môn cao, cùng với những phẩm chất đạo đức đúng đắn, tốt đẹp.

Ngoài ra, kế toán trưởng cũng là người có năng lực trong việc điều hành, quản lý, tổ chức hoạt động kế toán trong các đơn vị hạch toán của những cơ sở độc lập.

+ Kế toán trưởng cũng chính là người đại diện cho toàn hệ thống, bộ phận kế toán của công ty và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những việc mình làm, mình quản lý trước ban lãnh đạo trong công ty.

– Tại khoản 1 và khoản 2 của điều 20 trong Nghị định 174 do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào năm 2024 với nội dung là quy đinh chi tiết một số điều của luật Kế toán.

Nội dung cụ thể đó là:

Bởi lẽ, công ty cổ phần không thuộc một trong các đối tượng không bị bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng nêu ở khoản 2 điều 20 của Nghị định 174/2024/NĐ-CP.

Điều kiện trở thành kế toán trưởng công ty cổ phần?

Ngoài những điều kiện về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức tốt hay có khả năng, lãnh đạo, quản lý như đã đề cập ở phần bài viết trên thì để trở thành kế toán trưởng của công ty cổ phần, quý vị và các bạn cần đáp ứng thêm những điều kiện cơ bản như là:

– Phải là người đã thành niên, có đủ tuổi. có đủ năng lưc hành vi về dân sự và không bị mắc các tiền án, tiền sự hay đang trong thời gian thi hành án.

– Không phải là người đang bị cấm hành nghề kế toán theo như quyết định, bản án đã có hiệu lực của Tòa án.

– Cùng với đó, kế toán trưởng của công ty cổ phần cũng không được đồng thời là cha – mẹ đẻ, cha – mẹ nuôi, chồng hoặc vợ, con đẻ, con nuôi, anh – chị – em ruột của Tổng Giám đốc, Giám đốc hay có quan hệ thân thích với người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Một số điều kiện khác, v.v …

Hướng dẫn soạn quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Khi soạn quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần quý vị và các bạn cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau:

– Đầu tiên, như bao văn bản quyết định khác thì chúng ta vẫn cần có quốc hiệu, tiêu ngữ, kèm theo đó là tên công ty cổ phần – nơi đưa ra quyết định bổ nhiệm

– Tiếp đến là địa chỉ, ngày tháng năm soạn quyết định này

– Tên của quyết định là về vấn đề gì? …

– Một số thông tin cơ bản của người được bổ nhiệm

– Quyền lợi và nghĩa vụ của kế toán trưởng công ty cổ phần ra sao?

– Những người chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

– Cuối cùng là danh sách những nơi tiếp nhận quyết định và chữ ký, họ tên của người có thẩm quyền đưa ra quyết định này.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần mới nhất

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2024 QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HÀ Về việc: Bổ nhiệm kế toán trưởng – Căn cứ vào Điều lệ của Công ty………………………………………… – Căn cứ vào thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc; – Căn cứ vào những yêu cầu về hoạt động kinh doanh; – Xét về phẩm chất và khả năng chuyên môn cuả cán bộ; QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm bà: HOÀNG KIM KHÁNH

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HÀ

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

1. Kế toán trưởng có các quyền sau:

– Yêu cầu các bộ phận trong công ty lập nên các chứng từ giúp cho nghiệp vụ kế toán tái sinh trong bộ phận đó được thực hiện một cách chính xác và gửi về phòng kế toán kịp thời, đầy đủ các chứng từ trên;

– Ký duyệt những báo cáo kinh tế, các chứng từ và phải đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ này.

– Được hưởng lương, chế độ bảo hiểm xã hội, công tác phí theo thoả thuận trong Hợp đồng lao động và các quy định về chế độ tài chính khác của Công ty

2. Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

– Thực hiện các quyền lơị và hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách mẫn cán, trung thực vì lợi ích hợp pháp của chính Công ty.

– Không được lạm dụng quyền hạn, chức vụ để sử dụng tài sản của Công ty và thu về lợi ích riêng cho người khác, cho bản thân. Bên cạnh đó cũng không được tiết lộ những bí mật của Công ty (trừ một số trường hợp được Hội đồng quản trị cho phép)

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận: Hà

– Như Điều 1 Hoàng Minh Hà

– Lưu VP

Thẩm Quyền Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần

Luật sư Trần Văn Toàn (Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội) trả lời như sau:

Điều 50 Luật Kế toán năm 2024 quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán như sau:

– Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo đúng quy định của Luật này.

– Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của Luật này; trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

– Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

Theo Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hiện nay, Điều lệ của một số công ty cổ phần quy định đối với trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, đối với Điều lệ quy định công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, thì người đại diện theo pháp luật đó có thẩm quyền bố trí, bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng.

Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp này Điều lệ phải có quy định phân công cụ thể một trong số những người đại diện theo pháp luật của công ty có thẩm quyền bố trí, bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng.

Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần

Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định 866 Về Bổ Nhiệm Thẩm Phán, Thong Tu 55/2024 Bo Cong An Quy Dinh Phan Cong Trach Nhiem Cong An Cac Cap, Thong Tu Quy Dinh Ve Phan Cong Trach Nhiem Giua Cong An Cac Cap, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán.doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2024, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2024, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởngxử Lý Kỷ Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Kế Toán, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Bọ Công An Mãu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Công An, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 3 Thứ Trưởng Bộ Công An, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyet Dinh Mien Nhiem Cong An Vien, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Chương Trình Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Dẫn Chương Trình Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Cong An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Thường Trực, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Mau Quyet Dinh Bo Nhiem Cong An Vien Thường Truc Xa,

Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định 866 Về Bổ Nhiệm Thẩm Phán, Thong Tu 55/2024 Bo Cong An Quy Dinh Phan Cong Trach Nhiem Cong An Cac Cap, Thong Tu Quy Dinh Ve Phan Cong Trach Nhiem Giua Cong An Cac Cap, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán.doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2024, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2024, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởngxử Lý Kỷ Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2024, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng,