Quyết Định Giá Khởi Điểm Thanh Lý Tài Sản / 2023 / Top 18 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Thẩm Quyền Quyết Định Giá Khởi Điểm Tài Sản Nhà Nước / 2023

Theo Điều 6 Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản quy định hướng dẫn thẩm quyền quyết định định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá cụ thể:

“1. Đối với tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, các tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này và nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng sắp xếp lại quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này, giá khởi điểm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có nhà, đất) quyết định theo các quy định hiện hành.

2. Đối với tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam, giá khởi điểm do người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm quyết định.

3. Đối với các tài sản nhà nước không thuộc phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, thẩm quyền quyết định giá khởi điểm được quy định như sau:

a) Đối với tài sản nhà nước do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức bán đấu giá và tài sản nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bán đấu giá thì giá khởi điểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hoặc uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính quyết định;

b) Đối với tài sản nhà nước do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương) quyết định bán đấu giá thì giá khởi điểm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc uỷ quyền cho Thủ trưởng cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương quyết định;

c) Đối với tài sản nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch quyết định bán đấu giá thì giá khởi điểm do Thủ trưởng cơ quan tài chính nhà nước cùng cấp (Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch) quyết định;

d) Đối với tài sản nhà nước do Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định bán đấu giá theo phân cấp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật thì giá khởi điểm do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị đó quyết định.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được thành lập Hội đồng định giá tài sản hoặc giao cho đơn vị có tài sản bán đấu giá thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để xác định giá trước khi quyết định.

5. Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước thì giá khởi điểm để bán đấu giá do Thủ trưởng cơ quan ra quyết định tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quyết định như sau:

a) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khi chuyển giao để bán đấu giá đã được xác định giá trị thì giá khởi điểm là giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chuyển giao;

b) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khi chuyển giao để bán đấu giá chưa được xác định giá trị thì giá khởi điểm do Hội đồng định giá quy định tại điểm d khoản 3 Điều 7 Thông tư này xác định.”

Lưu ý: Câu trả lời chỉ có giá trị theo hiệu lực cúa văn bản quản lý Nhà nước được trích dẫn có thể đã được thay thế bằng câu trả lời khác trong website này

Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản / 2023

Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Bao Ho Lao Dong, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Giáo Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Thành Lập Ban Kiểm Phiếu Lấy ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Quy Định 1043 Ngày 21 Thanh 9 Năm 2004 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyet Dinh Thanh Lap Hoi Dong Dinh Gia Tai San, Trong Máy Thu Thanh Vô Tuyến, Bộ Phận Dùng Để Biến Đổi Trực Tiếp Dao Động Điện Thành Dao Động âm, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Biên Bản Quyết Toán Thanh Lý Hợp Đồng, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Họp Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản Cố Định, Hợp Đồng Kinh Tế Bán Tài Sản Cố Định Được Thanh Lý, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Bán Tài Sản Cố Định Được Thanh Lý, Số Quyết Định Thành Lập Là Gì, Quyết Định Thanh Lý Xe ô Tô, Quyết Đinh 875 Cua Thanh Hóa, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Thanh Lâp, Quyết Định Mới Của Đức Thánh Cha, Quyết Định Thành Lập Ban Chi ủy, Quyết Định Thành Lập Bếp ăn Tập Thể, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Quyết Định 936 Của Thành ủy, Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Quy Định 1262 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Quy Định 1043 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định Lên Thị Xã Chơn Thành, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Biểu Mẫu Quyết Định Thành Lập, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyet Dinh 1043 Cua Thanh Uy, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, ý Chí Quyết Định Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Công Ty, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 03 Thành Uỷ Hà Nội Về Phân Cấp Cán Bộ, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Tổ Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định Thành Lập HĐlhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Thanh Tra Sở, 6 Quyết Định Cần Thiết Để Trưởng Thành, Quyết Định 875/2013 Của Tỉnh ủy Thanh Hoa, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, 6 Yếu Tố Quyết Định Thành Bại Trong Tình Yêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Quyết Định 03 Của Thành ủy Hà Nội Về Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Số 1131 Của Thanh Tra Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, Quyết Định Cho Phép Thành Lập Trường Mầm Non Tư Thục,

Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Bao Ho Lao Dong, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Giáo Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Thành Lập Ban Kiểm Phiếu Lấy ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Quy Định 1043 Ngày 21 Thanh 9 Năm 2004 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyet Dinh Thanh Lap Hoi Dong Dinh Gia Tai San, Trong Máy Thu Thanh Vô Tuyến, Bộ Phận Dùng Để Biến Đổi Trực Tiếp Dao Động Điện Thành Dao Động âm, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Biên Bản Quyết Toán Thanh Lý Hợp Đồng, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Họp Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản Cố Định, Hợp Đồng Kinh Tế Bán Tài Sản Cố Định Được Thanh Lý, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Bán Tài Sản Cố Định Được Thanh Lý, Số Quyết Định Thành Lập Là Gì, Quyết Định Thanh Lý Xe ô Tô, Quyết Đinh 875 Cua Thanh Hóa, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Thanh Lâp, Quyết Định Mới Của Đức Thánh Cha, Quyết Định Thành Lập Ban Chi ủy, Quyết Định Thành Lập Bếp ăn Tập Thể, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Quyết Định 936 Của Thành ủy, Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Quy Định 1262 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Quy Định 1043 Của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định Lên Thị Xã Chơn Thành, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Biểu Mẫu Quyết Định Thành Lập,

Mẫu Quyết Định Thanh Lý Xe Ô Tô, Thanh Lý Tài Sản Cố Định Của Công Ty Mới Nhất / 2023

Mẫu quyết định thanh lý xe ô tô, thanh lý tài sản cố định của công ty mới nhất. Thủ tục thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp được thực hiện ra sao?

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu quyết định thanh lý xe ô tô, thanh lý tài sản cố định của công ty. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

Bất kỳ doanh nghiệp nào khi hoạt động đều cần có nhiều loại tài sản khác nhau phục vụ cho những mục đích khác nhau của doanh nghiệp. Mỗi loại tài sản lại có tính chất, đặc điểm riêng biệt nên để dễ dàng quản lý, chúng được chia thành nhóm theo những tiêu chí nhất định. Trong các nhóm tài sản được phân loại, nhóm tài sản cố định là nhóm quan trọng nhất, vì nhóm này là nhóm có giá trị cao nên chiếm tỉ lệ vốn đầu tư lớn. Vì vậy, sử dụng và khai thác tối đa giá trị sử dụng của nhóm tài sản này là một trong những bài toán khó của các doanh nghiệp. Do đó, để tránh những rủi ro về sau, quyết định mua, bán hay thanh lý nhóm tài sản này chỉ được thực hiện khi có quyết định của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, pháp luật hiện tại chưa quy định mẫu thống nhất trong các trường hợp mua, bán, thanh lý tài sản cố định của công ty. Mà thanh lý tài sản cố định của công ty là vấn đề thường xuyên xảy ra trong thực tế. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn, công ty Luật Dương Gia chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định của công ty, quyết định bán thanh lý ô tô.

1. Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định: Tải về mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định.

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Về việc thanh lý tài sản cố định

Căn cứ Điều lệ công ty;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, thống kê tài sản của công ty ngày … tháng …năm …;

Điều 1. Thanh lý tài sản cố định của công ty. Bao gồm các tài sản sau:

Ngày sản xuất: …./…./…

Nơi sản xuất: …

Số lô sản xuất: ….Kí hiệu sản phẩm:….

Ngày mua (nhập kho): ….

Tình trạng của tài sản tại thời điểm có quyết định thanh lý: …

Ngày sản xuất: …./…./…

Nơi sản xuất: …

Số lô sản xuất: … Kí hiệu sản phẩm:…

Ngày mua (nhập kho): ….

Tình trạng của tài sản tại thời điểm có quyết định thanh lý: …

Tổng cộng: …. tài sản được thanh lý.

Điều 2. Thời gian tiến hành thanh lý.

Từ ngày … tháng … năm 20.. đến ngày … tháng … năm 20…

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định bán thanh lý ô tô: Tải về mẫu quyết định bán thanh lý ô tô.

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định bán thanh lý ô tô vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ công ty.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, thống kê tài sản của công ty ngày … tháng …năm …

Điều 1. Quyết định quyết định bán thanh lý ô tô của công ty. Bao gồm:

Tên nhà sản xuất: …Đời xe: …Kí hiệu: ….

Màu xe: …..Số khung xe: ….

Ngày sản xuất: …./…./…

Nơi sản xuất: …

Số lô sản xuất: …

Ngày mua (nhập kho): …

Chủ sở hữu: Công ty chúng tôi ĐKDN số …

Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà ….

Số CMND: … Ngày cấp: …/…/20… Nơi cấp: …

Giấy tờ khác đi kèm: …

Tình trạng của xe tại thời điểm có quyết định thanh lý: …

Tên nhà sản xuất: … Đời xe: …Kí hiệu: …

Màu xe: … Số khung xe: …

Ngày sản xuất: …./…./…

Nơi sản xuất: …

Số lô sản xuất: …

Ngày mua (nhập kho): …

Chủ sở hữu: Công ty chúng tôi ĐKDN số:…

Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà …

Số CMND: … Ngày cấp: …/…/20…Nơi cấp: …

Giấy tờ khác đi kèm: …

Tình trạng của xe tại thời điểm có quyết định thanh lý:…

Tổng cộng: … chiếc được thanh lý.

Điều 2. Thời gian tiến hành thanh lý.

Từ ngày … tháng … năm 20.. đến ngày … tháng … năm 20…

3. Lưu ý khi thanh lý tài sản cố định của công ty

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định của công ty hay mẫu quyết định bán thanh lý ô tô cũng như những mẫu khác, bao gồm đầy đủ những vấn đề về, quốc hiệu, tiêu ngữ, tên quyết định.

Đối với mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định của công ty, cần điền đầy đủ, chính xác thông tin về tài sản được thanh lý, mô tả chính xác tình trạng của tài sản đến thời điểm có quyết định thanh lý.

Đối với mẫu quyết định bán thanh lý ô tô, cần điền đầy đủ thông tin nhận diện và thông tin pháp lý về chiếc ô tô.

– Tư vấn pháp luật về thanh lý tài sản cố định, quyết định bán thanh lý ô tô qua tổng đài

– Tư vấn, soạn thảo mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định của công ty; quyết định bán thanh lý ô tô;

– Tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền lợi tối đa của quý khách hàng tại tòa án;

Bài viết được thực hiện bởi Luật gia Nguyễn Thùy Linh

Mời Tải Về Mẫu Quyết Định Thanh Lý Tài Sản Cố Định (Tscđ) Mới Nhất / 2023

Quyết định thanh lý TSCĐ là gì?

Tài sản cố định thanh lý là những tài sản hết thời gian khấu hao, hư hỏng không sửa chữa được, tài sản lâu đời lạc hậu… Doanh nghiệp muốn thanh lý những tài sản này để thay thế mới bằng tài sản khác hoặc thu hẹp quy mô.

Khi có tài sản cố định cần thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính.

Quyết định thanh lý TSCĐ là tài liệu chứng nhận Giám đốc chấp thuận việc thanh lý TSCĐ sau khi có Biên bản đề nghị thanh lý TSCĐ của bộ phận sử dụng. Căn cứ vào Quyết định này, đơn vị tiến hành thanh lý tài sản cố định.

Nội dung Quyết định thanh lý tài sản cố định

Quyết định thanh lý TSCĐ bao gồm các nội dung như sau:

Tên công ty.

Số hiệu của Quyết định.

Ngày/tháng/năm ra Quyết định.

Tài sản cố định đem đi thanh lý. Chi tiết tên, nhãn hiệu, năm sản xuất, nước sản xuất.

Chữ ký và họ tên của Giám đốc.

Quyết định thanh lý tài sản cố định có nội dung cụ thể và được trình bày như sau:

Công ty ……..…..

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./QĐ-TLTS

……………, ngày …… tháng …… năm 20

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh lý tài sản cố định 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………

Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty đã ……………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty :

1. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ……………………………….

2. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ……………………………….

Nơi nhận:

CÔNG TY …………..

Giám đốc

……………………………

Tải về Quyết định thanh lý tài sản cố định

Mời bạn đọc tham khảo và tải về TẠI ĐÂY.

Mời tải về mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mời tải về mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm/công việc hoàn thành

Mời tải về mẫu Bảng kê chi tiền ban hành theo Thông tư 200

Mời tải về mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mời tải về mẫu bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Phần mềm kế toán MISA chúng tôi sẽ cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp, nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… MISA chúng tôi là sản phẩm của MISA, công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp.

5

/

5

(

1

bình chọn

)