Quyết Định Nâng Lương Đối Với Hợp Đồng 68 / 2023 / Top 18 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Nâng Lương Hợp Đồng / 2023

UỶ BAN NHÂN DÂNHUYỆN CẦN ĐƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số /QĐ-CT.UBNDCần Đước, ngày tháng 12 năm 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Căn cứ Điều 127 của luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức;Căn cứ Nghị định số 68/2000/CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 10/09/2008 của UBND Tỉnh Long An Về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An; Xét đề nghị số 534/ĐN-PNV ngày 10/12/2012 của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cần Đước.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Nâng bậc lương cho ông Trần Minh Phong thuộc đơn vị trường Mẫu giáo Long Hựu Tây như sau:Ngạch: Hợp đồng; Bậc: 1; Hệ số: 1.50 lên bậc: 2; Hệ số: 1.68 Thời gian hưởng và tính nâng lương lần sau kể từ: 01/09/2012 Điều 2. Chánh văn phòng HĐND-UBND Huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Long Hựu Tây và ông Trần Minh Phong căn cứ quyết định thi hành./.Nơi nhận: – Như điều 2;– Lưu.CHỦ TỊCH

Nguyễn Quý Tính

UỶ BAN NHÂN DÂNHUYỆN CẦN ĐƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số /QĐ-CT.UBNDCần Đước, ngày tháng 12 năm 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Căn cứ Điều 127 của luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức;Căn cứ Nghị định số 68/2000/CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 10/09/2008 của UBND Tỉnh Long An Về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An; Xét đề nghị số 534/ĐN-PNV ngày 10/12/2012 của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cần Đước.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Nâng bậc lương cho ông Nguyễn Hiếu Tâm thuộc đơn vị trường Mầm non Thị trấn Cần Đước như sau:Ngạch: Hợp đồng; Bậc: 10; Hệ số: 2.62 lên bậc: 11 Hệ số: 2.80 Thời gian hưởng và tính nâng lương lần sau kể từ: 01/10/2012 Điều 2. Chánh văn phòng HĐND-UBND Huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Mầm non Thị trấn Cần Đước và ông Nguyễn Hiếu Tâm căn cứ quyết định thi hành./.Nơi nhận: – Như điều 2;– Lưu.CHỦ TỊCH

Nguyễn Quý Tính

UỶ BAN NHÂN DÂNHUYỆN CẦN ĐƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số /QĐ-CT.UBNDCần Đước, ngày tháng 12 năm 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Căn cứ Điều 127 của luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương

Chấm Dứt Áp Dụng Bảng Lương Của Cbccvc Với Người Làm Theo Hợp Đồng 68 / 2023

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 03/2019/TT-BNV là quy định thay đổi về việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Theo đó, có nhiều thay đổi đáng chú ý cụ thể như sau:

1. Chấm dứt áp dụng chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức đối với người làm việc theo hợp đồng 68

Cụ thể, Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định những cá nhân đang ký hợp đồng lao động làm các công việc tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và được áp dụng bảng lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì phải chuyển sang ký hợp đồng lao động mới theo Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và thực hiện mức lương mới, mức lương này không được thấp hơn mức lương hiện hưởng.

2. Sửa đổi về pháp luật áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện một số loại công việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP và quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sẽ được điều chỉnh theo pháp luật lao động, dân sự, thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cá nhân đó.

Cũng theo đó, các công việc này sẽ được ký kết bằng một trong các hình thức hợp đồng: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ. Việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý và giải quyết tranh chấp sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng về các loại hợp đồng nêu trên.

Lan Anh

Chế Độ Với Nhân Viên Hợp Đồng Theo Nghị Định 68/2000/Nđ / 2023

31/10/2019 16:34 PM

Công văn 3808/GDĐT-TC ngày 17/10/2019

Theo nội dung Công văn 3121/SNV-CCVC ngày 12/8/2019 của Sở Nội vụ về việc xếp mã số ngạch đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chế độ đối với nhân viên họp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP như sau:

– Tại Khoản 5 Mục II Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 4 Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định: ” Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng”.

– Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định: “Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định này được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp lụật”.

Vậy kể từ ngày 01/7/2019, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP không thuộc số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động với mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã chi trả kinh phí từ nguồn quỹ tiền lương cho nhân viên họp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP các tháng 7, 8, 9/2019 thì thực hiện theo hướng dẫn này kể từ tháng 10/2019.

Châu Thanh

88,582

Xác Định Thời Điểm Nâng Lương Đối Với Viên Chức Bị Kỷ Luật? / 2023

31/08/2018

Nông Hồng Nhung

Nếu viên chức bị kỷ luật và bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì bị kéo dài thời hạn nâng lương bao nhiêu lâu? Thời hạn ban hành quyết định kỷ luật kể từ thời điểm họp xử lý kỷ luật là bao nhiêu lâu? Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Kính chào Luật sư! Tôi có một số vấn đề xin nhờ Luật sư tư vấn giúp:

Thứ nhất: Năm học 2016 – 2017 đến hạn thì đáng lẽ ngày 1 – 5 – 2017 tôi sẽ được nâng lương nhưng tháng 3 – 2017 tôi bị kỉ luật mức cảnh cáo, quyết định kí là vào ngày 1 – 6 – 2017, thời gian kỉ luật là 1 năm, và cuối năm vì lí đó mà lãnh đạo nhà trường xếp tôi loại viên chức không đạt yêu cầu.

Tôi xin Luật sư tư vấn trường hợp của tôi thì thời gian nâng lương sẽ bắt đầu vào thời điểm nào? Đợt nâng lương 6 tháng đầu năm nay lãnh đạo nhà trường cũng không xét, nói vì lí do còn đang trong quá trình kỉ luật, chờ đến 6 tháng cuối năm mới xét nâng lương cho tôi như vậy có đúng không?

Thứ hai: Xét công chức và thi đua năm nay cũng vì lí do tôi còn trong thời gian bị kỉ luật nên chỉ xét ở mức hoàn thành, cho dù trong năm tôi hoàn thành tốt tất cả các mặt, như vậy có đúng không?

Xin chân thành cảm ơn Luật sư! Kính chúc Luật sư sức khỏe, công tác tốt.

Đối với trường hợp kéo dài thời hạn nâng lương:

Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV:

“3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:– Cán bộ bị kỷ luật cách chức;– Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:– Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.đ) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật.”

Vậy, thời điểm nâng lương thường xuyên của bạn là 1/5/2017. Tuy nhiên trong năm 2017 bạn bị xử lý kỷ luật, do đó bạn sẽ bị kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng đến tháng 11/2017.Sau đó nếu đến tháng 12/2017 bạn lại cơ quan đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì thời điểm nâng lương của bạn tiếp tục bị kéo dài thêm 6 tháng đến tháng 6/2018.

Bên cạnh đó, bạn cần phải xem xét lại quyết định xử lý kỷ luật của bạn ban hành vào 1 – 6 – 2017 trong khi cuộc họp tiến hành xử lý kỷ luật đã diễn ra vào thời điểm tháng 3 – 2017; mà theo quy định tại Điều 8, Điều 19 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP quy định:

Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi đường.

Trên cơ sở các nội dung quy định tại Điều 41, cơ quan nơi bạn đang công tác sẽ đưa ra cơ sở xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì mức độ hoàn thành nhiệm vụ có thể được xem xét trên cơ sở kết quả học tập của bạn.

Bạn có thể tham khảo về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức tại Điều 25, 26, 27, 28 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cá bộ, công chức, viên chức.

Trân trọng. CV tư vấn: H.Nhung – Luật Minh Gia