Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Năm 2022

Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất năm 2021. Tải về mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu, mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hiện nay, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội thì hình thức đấu thầu ngày càng trở nên phổ biến. Lựa chọn nhà thầu như thế nào? Hồ sơ mời thầu gồm những gì? Quyết định nào trong đấu thầu được coi là hợp lệ?

[Ghi tên tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu] chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này[3].

Nơi nhận: [GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

[1] Trường hợp tổ chức thẩm định không có đề nghị nội dung giám sát, theo dõi thì xóa bỏ nội dung này.

[3] Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì xóa bỏ nội dung này.

[4] Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu. Trường hợp không áp dụng thì xóa bỏ cột này.

(mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHDT).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Căn cứ __[ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

– Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án;

– Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

– Tổng mức đầu tư;

– Tên chủ đầu tư;

– Thời gian thực hiện dự án;

– Các thông tin khác (nếu có).

II. Phần công việc đã thực hiện

(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện.

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền.

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc,…).

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại Bảng 1.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có).

(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền.

1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

[Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3 theo hướng dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này].

3. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước…);

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu].

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

5. Tổng giá trị các phần công việc

Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định.

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

– Như trên; [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] – Tổ chức thẩm định; – Lưu VT.

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ……

– Điện thoại: ….. Fax: ………..

2. Tên dự án: …….

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: …..

4. Chủ đầu tư: …..

5. Tổng mức đầu tư: …..

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

– Bỗ cục nội dung của quyết định gồm 02 phần: Phần mở đầu nêu các căn cứ ban hành quyết định, phần nội dung chính trình bày nội dung các quy định của quyết định.

– Tư vấn đấu thầu trực tuyến qua điện thoại;

– Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến miễn phí;

– Tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại;

– Soạn thảo mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Soạn mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu;

Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Mới Nhất Năm 2022

Cơ sở pháp lý

Luật đấu thầu năm 2013;

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2014;

Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tên cơ quan

———-

Số: …/2019/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

……, ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

…….(NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN)

Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013;

Căn cứ nghị định  63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu;

Xét tính chất, yêu cầu của các gói thầu;

Theo đề nghị của ….(chủ đầu tư dự án) ……tại văn bản tờ trình số…… ngày …… về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với dự án……với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: (tên chủ đầu tư) ……. chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt  và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. …………..chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Lưu VT.

……….(NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN)

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN……

(Phụ lục kèm theo Quyết định số…/2019/QĐ ngày … tháng … năm 2019)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tổ chức, cá nhân giám sát

1

2

3

Tổng hợp

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Thẩm Định Và Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu Cho Gói Thầu Xây Lắp, Mua Sắm Hàng Hóa (Đối Với Gói Thầu Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Phê Duyệt)

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa (đối với gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) – Quảng Nam

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa (đối với gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) – Quảng Nam

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 2:

Bước 3:

Tổ chức thẩm định và phê duyệt

Bước 4:

Trả kết quả sau 20 ngày kế từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa (đối với gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) – Quảng Nam

Tờ trình (bản chính)

Quyết định đầu tư (bản sao)

Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán

Hồ sơ dự án hoặc thiết kế bản vẽ thi công-dự toán

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (bản sao)

hồ sơ mời thầu đã phát hành (bản gốc)

Quyết định thành lập Tổ chuyên gia hoặc thuê tư vấn (bản gốc – kèm theo các chứng chỉ đấu thầu của các thành viên)

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa (đối với gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) – Quảng Nam Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa (đối với gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) – Quảng Nam Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa (đối với gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) – Quảng Nam

Lược đồ Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa (đối với gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) – Quảng Nam

Điều 36. Trình Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu

Điều 36. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1. Trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: a) Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; b) Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt. 2. Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm những nội dung sau đây: b) Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu; c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này. Trong phần này phải nêu rõ cơ sở của việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu. Đối với từng gói thầu, phải bảo đảm có đủ các nội dung quy định tại Điều 35 của Luật này. Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác; d) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có), trong đó nêu rõ nội dung và giá trị của phần công việc này; đ) Phần tổng hợp giá trị của các phần công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này. Tổng giá trị của phần này không được vượt tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán mua sắm được phê duyệt. 3. Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Khi trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 34 của Luật này.