Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị

Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 62 Về Chế Độ Chính Sách, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Tphcm, Quyết Định Hình Phạt Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 12/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1131 Của Thanh Tra Chính Phủ, Quyết Định Số 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1140 Của Tổng Cục Chính Trị, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 2405 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct 2016 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Số 759 Điều Chỉnh Thông Tư 08, Quyết Định 438/qd_ct Về Giáo Dục Chinh Tri, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, 3 Quyết Định Tài Chính Chiến Lược, Báo Cáo Tài Chính 2016 Theo Quyết Định 48, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định 1849 Của Thủ Tướng Chính Phủ, 3 Quyết Định Tài Chính Của Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2019, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2020, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính 2016 Theo Quyết Định Nào, Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Theo Quyết Định Nào, Quyết Định 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2018, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, 3 Quyết Định Cơ Bản Của Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 1140 Của Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Tr,

Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ,

Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị

Thời sự – Chính trị

(kontumtv.vn) – Sáng 16/5, Chủ tịch UBMTTQVN, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm cùng lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, các huyện và thành phố.

Sau 3 năm thực hiện, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQVN, tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội. UBMTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức thành viên đã tiến hành 10 chương trình giám sát cấp trung ương. 63 tỉnh thành đã tổ chức trên 56.700 cuộc giám sát các cấp, hơn 30.500 cuộc phản biện xã hội. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã làm sáng tỏ những kết quả và hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật, kiến nghị giải pháp thực hiện, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, việc tổ chức trên 90.800 cuộc đối thoại trực tiếp đã tạo cơ hội cho nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trực tiếp với lãnh đạo, giúp họ yên tâm sản xuất, tích cực tham gia vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định kết quả sau 3 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 đã góp phần đảm bảo và tăng cường an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước. Chủ tịch UBMTTQVN đề nghị, thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN phối hợp với Ban Dân vận Trung ương cần nhanh chóng xây dựng và phát hành “Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN”, hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội 2017 – 2020 trong toàn hệ thống chính trị.

Hà My – Đức Thắng

Bàn Giải Pháp Tiếp Tục Thực Hiện Có Hiệu Quả Quyết Định Số 217, 218 Của Bộ Chính Trị

(ĐCSVN) – Chiều 3/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BT

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Qua hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã quyết tâm, chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động, thực hiện các chương trình giám sát phù hợp Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã chủ trì hoặc phối hợp triển khai các hoạt động giám sát về các vấn đề, lĩnh vực như: chính sách với người có công; bảo vệ môi trường; thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội; thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về lĩnh vực thuế, hải quan; an toàn thực phẩm; xác định sự hài lòng của nhân dân đối với các dịch vụ hành chính công; thực hiện Luật Khoa học – Công nghệ; Luật Hợp tác xã…

Công tác phản biện xã hội được triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốcViệt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã tổ chức hàng ngàn cuộc phản biện xã hội từ cấp xã đến cấp tỉnh. Các tỉnh cũng tổ chức hàng chục ngàn cuộc đối thoại, các cuộc đối thoại này đều được người đứng đầu tiếp thu giải trình ngay tại các hội nghị đối thoại…góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, phát huy được vai trò, vị trí và nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Tuy nhiên, hội nghị cũng đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định 127, 128 ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên vẫn còn một số hạn chế, bất cập, nhất là nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, chủ yếu là cấp cơ sở còn chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc, Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng chính quyền ở nhiều địa phương, cơ sở chưa được chú trọng, việc lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội còn lúng túng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã đánh giá cao những ý kiến tham luận, ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời, nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định 127, 128 của Bộ Chính trị. Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng cho rằng, nếu các địa phương thực hiện tốt, đầy đủ nội dung 2 2 Quyết định trên sẽ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó, việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội cần chú ý lựa chọn vấn đề cũng như cách thức giám sát sao cho đạt hiệu quả.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao các Thành ủy, Tỉnh ủy, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định số 217, 218 để nâng cao nhận thức và tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nội dung giám sát, phản biện xã hội ngày càng có hiệu quả hơn, gắn với cuộc sống thiết thực của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân./.

Kon Tum: Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217, 218 Của Bộ Chính Trị

Quang cảnh Hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản hướng dẫn hệ thống mặt trận các cấp triển khai thực hiện đồng bộ; chỉ đạo và thực hiện ký kết 6 chương trình phối hợp hành động với các sở, ngành, tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum ghi nhận những nỗ lực, tinh thần đoàn kết, tích cực của hệ thống Mặt trận các cấp và tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong triển khai công tác giám sát, phản biện thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương.

Đồng thời mong muốn, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến, thực hiện tốt hơn nữa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Trong đó, hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp luôn nâng cao trách nhiệm tham gia góp ý, đổi mới phương pháp giám sát, phản biện xã hội phù hợp tình hình thực tế, chọn những vấn đề, lĩnh vực gắn với cuộc sống của nhân dân như: thực thi công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền về phát triển kinh tế – xã hội địa phương; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình lớn của tỉnh, địa phương; giám sát thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, ngành; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri, các tầng lớp nhân dân.

Mặt khác, hệ thống Mặt trận các cấp cần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có kết quả cao nhất những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp phần cùng các cấp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, có 11 tập thể và 11 cá nhân được Uỷ ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa XI trong 5 năm qua.