Ai Có Thẩm Quyền Thành Lập Ban Quản Lý Chợ?

Ban biên tập cho em hỏi, em làm việc bên UBND, nay muốn thành lập Ban quản lý của một chợ ở địa phương thì có thẩm quyền này không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều

Trang Thùy (trang.thuy***@gmail.com)

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 02/2003/NĐ-CP thì:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh:

b) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban quản lý chợ đối với những chợ loại 1 (do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng) đang hoạt động do Ban quản lý chợ điều hành.

2. Uỷ ban nhân dân quận, huyện:

a) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban quản lý chợ đối với các chợ loại 2, loại 3 (do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng) đang hoạt động do Ban quản lý chợ điều hành.

Trong đó:

– Chợ loại 1:

Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch;

Được đặt ở các vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh, thành phố hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, của khu vực kinh tế và được tổ chức họp thường xuyên;

Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và các dịch vụ khác.

– Chợ loại 2:

Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng.

– Chợ loại 3:

Là các chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố.

Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận.

Ban biên tập thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Thành Lập Ban Quản Lý Xây Dựng Ntm Cấp Xã

Đối với cấp xã, các bước thành lập như sau:

-UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp xã. Trường hợp thành lập, thành phần Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp xã do UBND tỉnh quyết định.

-Thành lập Ban Quản lý xây dựng NTM cấp xã do UBND tỉnh quyết định thành lập. Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND xã làm phó trưởng ban. Thành viên là một số công chức xã, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể chính trị xã và trưởng thôn. Thành viên Ban quản lý xã chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Ở các xã sẽ được thành lập Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã.

– Ban quản lý xã có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

+ Ban quản lý xã là chủ đầu tư các dự án, nội dung xây dựng NTM trên địa bàn xã.

+ Tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư hàng năm xây dựng NTM của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân cư trong toàn xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư trên địa bàn xã.

+ Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa dự án vào khai thác, sử dụng…

Ở cấp thôn, bản, ấp (gọi chung là thôn): Thành lập Ban phát triển thôn, thành viên do cộng đồng thôn trực tiếp bầu và chủ tịch UBND xã có quyết định công nhận. Ban phát triển thôn có một số nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

-Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng NTM.

-Tổ chức lấy ý kiến của người dân trong thôn tham gia góp ý vào bản quy hoạch, bản đề án xây dựng NTM chung của xã theo yêu cầu của Ban quản lý xã.

-Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn thôn (đường giao thông, đường điện liên xóm, liên gia; xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa thôn)…

Lê Hân

Quyết Định Thành Lập Ban Quản Trị

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 05 / QĐ- THPTQL2 Quỳnh lưu, ngày 15 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập ban quản trị và biên tập Website nhà trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2Căn cứ:– Công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH ngày 01tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo .– Công văn số: 1597 /SGD&ĐT-GDTr ngày 31 tháng 8 năm 2011 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2011-2012.– Công văn số: 1600/SGDĐT-CNTT ngày 31 tháng 8 năm 2011V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012.Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường; Xét năng lực của CBGV- NV

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập trang tin điện tử (Website ) trên Iternet của trường THPT Quỳnh Lưu 2 với tên miền: chúng tôi . Cử các ông bà có tên sau đây vào ban quản trị và biên tập Website : 1- Ông : Hồ Sỹ Nam Thắng Phó Hiệu trưởng Trưởng ban2- Bà: Hồ Thị Thanh Phó hiệu trưởng Phó Trưởng ban3- Ông: Hồ Sỹ Hoàng Giáo viên Tin Phó Trưởng ban 4- Ông: Hoàng Nguyên Tuấn Giáo viên Tin Ban viên5- Ông: Đào Xuân Đức Bí thư Đoàn trường Ban viên6- Ông: Phạm Ngọc Chuyên Bí thư chi đoàn GV Ban viên.7- Bà Nguyễn Thị Hương Tổ trường tổ Văn Ban viênĐiều 2. Ban quản trị, biên tập website có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động của website theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm hoạt động theo quy chế đã được ban hành.– Kinh phí chi cho hoạt động của Website theo quy chế nội bộ.Điều 3. Các ông bà có tên tại điều 1, bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. HIỆU TRƯỞNG

– Như Điều 1-3– Lưu VT. HT (Đã ký)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ(Kèm theo Quyết định số 05 ./QĐ-THPTQL2 ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 2)1. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH TRONG BAN BIÊN TẬP – QUẢN TRỊ MẠNG

Hồ Sỹ Nam Thắng

Trưởng ban

Phụ trách chung, duyệt các thông tin chính trước khi đăng tải lên Web.Cập nhật kế hoạch công tác hàng tháng, hàng tuần của nhà trường lên Web.

2

Hồ Thị Thanh

Phó trưởng ban

Phụ trách biên tập bài về Chi bộ, Công đoàn, Nữ công, CBGV.

Hồ Sỹ Hoàng

Phó trưởng ban

Quản trị mạng, phụ trách phần cập nhật điểm của học sinh; phụ trách việc đưa tin, bài, hình ảnh, quản lý trang Website…

4

Hoàng Nguyên Tuấn

Ban viên

Quản trị mạng, đưa tin, bài khi cần thiết và khi đ/c Hoàng đi vắng; phụ trách chính phần Violet thư viện nhà trường. Biên tập vi tính các bài viết.

6

Nguyễn Thị Hương

Ban viên

Phụ trách bài viết, biên tập bài về nhà trường, bài viết của học sinh,Văn nghệ của trường.

7

Đào Xuân Đức

Ban viên

Phụ trách biên tập bài về hoạt động Đoàn.

Chợ Xã, Mỗi Nơi Một Kiểu Quản Lý

Chợ phường IV. NƠI THÌ TỔ, CHỖ THÌ BAN…

Sau thời gian nâng cấp, chợ phường Hiệp Ninh đi vào hoạt động. Theo một lãnh đạo UBND phường, để quản lý chợ, UBND phường đã thành lập Tổ quản lý và ký hợp đồng với các cá nhân làm việc cho Tổ quản lý chợ. Tiền phụ cấp chi trả cho Tổ được trích từ nguồn thu phí chợ.

Ông Lương Bá Cang- Chủ tịch UBND phường IV, thành phố Tây Ninh cho biết, chợ phường IV hiện do Tổ quản lý chợ – được UBND phường thành lập quản lý.

Tuy nhiên, UBND phường cử cán bộ giao thông, thuỷ lợi của phường kiêm nhiệm quyền tổ trưởng Tổ quản lý, các thành viên khác của Ban quản lý chợ do UBND phường ký hợp đồng và trả phụ cấp hằng tháng với mức khoảng 2 triệu đồng/người. UBND phường cũng ký hợp đồng với một cá nhân khác làm công việc vệ sinh ở chợ, với mức phụ cấp 2 triệu đồng/tháng.

Tiền chi trả phụ cấp cho Tổ quản lý chợ được trích từ nguồn thu phí chợ hằng tháng, riêng Tổ trưởng tổ quản lý cho kiêm nhiệm nên chỉ hưởng phụ cấp theo chức danh đang công tác tại UBND phường.

Trong khi đó, trên địa bàn xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành có đến 3 ngôi chợ do UBND xã quản lý, gồm các chợ Hiệp An, Hiệp Hoà và Hiệp Trường. Theo ông Trần Văn Minh- Chủ tịch UBND xã Hiệp Tân, để quản lý 3 ngôi chợ, UBND xã đã đề xuất UBND huyện ra quyết định thành lập Ban quản lý chợ xã Hiệp Tân.

Ban quản lý chợ Hiệp Tân do một Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban và cơ cấu thành viên ở các ấp.

Theo đó, Trưởng ban quản lý chợ và các thành viên được UBND xã chi trả phụ cấp hằng tháng với mức 0,3 lương tối thiểu. Ban quản lý chợ có trách nhiệm theo dõi, quản lý việc kinh doanh ở các chợ được bảo đảm trật tự, ổn định.

Ðối với phí chợ, từ trước đến nay, hằng năm, UBND xã thông báo kêu gọi các cá nhân có nhu cầu đấu thầu thu phí chợ; cá nhân nào trúng thầu thì được thu phí chợ theo quy định.

Chợ Tân Ðông, huyện Tân Châu, được tạm giao cho một hợp tác xã (HTX) quản lý, khai thác. Hằng tháng, HTX nộp vào ngân sách xã 6 triệu đồng. Bước đầu nhận thấy, HTX quản lý, khai thác chợ tạm ổn, UBND xã chưa nghe tiểu thương phản ánh, thắc mắc gì về cách quản lý của HTX.

Ðó là chuyện quản lý ở các chợ xã có số lượng tiểu thương kinh doanh tương đối nhiều. Còn đối với những chợ xã có quy mô nhỏ, việc quản lý cũng đơn giản hơn.

Ông Trần Huỳnh Thanh- Chủ tịch UBND xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu cho hay, chợ xã Truông Mít chỉ có khoảng 20 tiểu thương tham gia kinh doanh nên UBND xã không thành lập Tổ quản lý.

Việc quản lý chợ được giao cho một cán bộ ở xã có trách nhiệm thực hiện, thu phí về nộp cho UBND xã. Vị cán bộ này được ký hợp đồng để giữ xe ở chợ, mỗi tháng nộp về xã 3 triệu đồng, phần dư còn lại từ việc giữ xe, người này được hưởng.

Còn chợ Phước Trạch, huyện Gò Dầu, UBND xã thành lập Tổ quản lý chợ gồm các cá nhân có tham gia phong trào ở xã như lực lượng Tuần tra nhân dân. Phụ cấp hằng tháng của những người này được trích từ tiền phí giữ xe ở chợ mà UBND xã giao cho Tổ quản lý thực hiện.

Rõ ràng, việc quản lý chợ xã không nơi nào giống nơi nào, nên kết quả mang lại cũng khác nhau. Có nơi quản lý chặt chẽ, chu đáo, cũng có nơi phát sinh những điều bất cập khiến tiểu thương phản ánh, thậm chí kêu ca, nhất là ở các chợ có mãi lực mạnh, có nhu cầu phải xây dựng nhà lồng, mở rộng khu vực kinh doanh, cấp huyện phải vào cuộc giải quyết…

CẦN CÓ QUY ÐỊNH VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHỢ XÃ

Qua trao đổi, lãnh đạo UBND xã, phường đều bày tỏ mong muốn có được một quy định chung về mô hình Ban quản lý chợ cấp xã, bởi hiện nay, Ban quản lý hay Tổ quản lý không phải là cán bộ chuyên trách cấp xã, cũng không phải là doanh nghiệp hay HTX.

Do đó, việc lãnh đạo, điều hành hoạt động cũng như ký hợp đồng, phân công nhiệm vụ, chi trả thù lao, phụ cấp… cũng do từng địa phương quyết định, chứ không theo “bài bản” nào hết!

Thực tế cho thấy, mức thu phí chợ theo quy định hiện nay chỉ có 2.000 đồng/người, hộ kinh doanh ở chợ đã bộc lộ nhiều bất cập. Bởi, với mức thu trên, số tiền thu phí hằng tháng ở chợ xã không nhiều, lại phải chi trả phụ cấp cho các thành viên Ban quản lý, Tổ quản lý chợ; chi trả tiền điện, tiền gom rác… nên không còn bao nhiêu, có khi thu không đủ chi.

Việc quy định thu phí chợ theo hộ cũng tạo ra sự không công bằng giữa các tiểu thương. Tiểu thương có diện tích kinh doanh lớn hay nhỏ đều đóng phí chợ bằng nhau. Do đó, theo lãnh đạo các địa phương, trong thời gian tới cần có sự thay đổi về quy định thu phí đối với chợ cấp 3, có thể áp dụng thu phí tính trên mét vuông mặt bằng kinh doanh để bảo đảm sự công bằng.

Bên cạnh đó, một thực tế khác cũng đang làm đau đầu cấp có thẩm quyền ở địa phương khi tiến hành sắp xếp, bố trí địa điểm kinh doanh cho các tiểu thương.

Hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường tại chợ Hiệp An, xã Hiệp Tân.

Do chưa có quy định cụ thể về vấn đề này nên để bảo đảm tính khách quan, công bằng, UBND xã thường thành lập Hội đồng xét duyệt cơ cấu các ngành, đoàn thể xã để họp xét. UBND xã cũng gặp khó khăn, không biết phải vận dụng quy định như thế nào để lập phương án bố trí, sắp xếp vị trí kinh doanh cho tiểu thương trong chợ.

Về phía ngành chức năng, ông Lê Thành Công- Giám đốc Sở Công Thương cho biết, việc tổ chức và quản lý chợ hiện nay được thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Ðiều 3; khoản 3, Ðiều 15 Nghị định số 02/2003/NÐ-CP ngày 14.1.2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; khoản 13 Ðiều 1 Nghị định số 114/2009/NÐ-CP ngày 23.12.2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NÐ-CP ngày 14.1.2003.

Theo quy định tại các văn bản trên, chợ hạng 3 là các chợ có dưới 200 điểm kinh doanh, hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của người dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận. Nghị định cũng quy định UBND xã, phường có trách nhiệm quản lý các chợ hạng 3 và phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, huyện quản lý các chợ trên địa bàn.

Căn cứ theo đó, hiện nay, các chợ hạng 3 trên địa bàn tỉnh do UBND xã, phường quản lý; nguồn thu từ chợ nộp về ngân sách của xã. Do vậy, tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế của từng chợ mà UBND xã, phường tổ chức thành lập Ban quản lý, Tổ quản lý hoặc theo mô hình khoán thu.

Thực tế, một số xã tổ chức đã mô hình quản lý chợ như sau: nếu chợ có dưới 50 hộ tiểu thương kinh doanh, UBND xã, phường sẽ cử 1 phó chủ tịch kiêm nhiệm theo dõi và quản lý chợ. Ðồng thời hợp đồng thêm 1 người để trực tiếp thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, quét và thu gom rác thải, nhà vệ sinh… hằng tháng nộp vào ngân sách xã số tiền được UBND xã, phường quy định.

Ðối với chợ có trên 50 hộ và dưới 200 tiểu thương, UBND xã, phường sẽ thành lập Ban hoặc Tổ quản lý để quản lý chợ. Ban hoặc Tổ quản lý chợ này xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí hằng năm trình UBND xã, phường xem xét, phê duyệt.

Về thu tiền thuê mặt bằng tại chợ, tuỳ theo điều kiện, vị trí và thời hạn cho thuê của từng chợ; xây dựng phương án cho thuê mặt bằng phù hợp, lấy ý kiến của các hộ tiểu thương trước khi trình UBND huyện, thành phố xem xét, phê duyệt.

Về thu phí chợ (nay được gọi là giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ), Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/2024/QÐ-UBND ngày 20.12.2024 về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đối với hộ kinh doanh cố định là 2.000 đồng/người; đối với hộ kinh doanh không thường xuyên, không cố định có mức thu theo diện tích, trên 5m 2: 3.000 đồng/hộ/ngày, trên 3m 2 đến 5m 2: 2.000 đồng/hộ/ngày và trên 1m 2 đến dưới 3m 2: 1.000 đồng/hộ/ngày.

Ông Lê Thành Công cho biết thêm, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 02/2003/NÐ-CP ngày 14.1. 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NÐ-CP ngày 23.12.2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NÐ-CP ngày 14.1.2003.

Trong đó, sẽ quy định cụ thể về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ; giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và ngoài ngân sách Nhà nước để áp dụng thực hiện trong cả nước.

THIÊN TÂM

Sắp tới, sau khi nghị định mới được ban hành, Sở Công Thương sẽ phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Quản Lý Quỹ

BAN THƯỜNG VỤ TWH KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM.

Căn cứ Nghị định 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của CHính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, từ thiện;

Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BNV ngày 07/03/2005 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài Việt Nam

. Căn cứ Quyết định số 56/2000/QĐ-BTC ngày 19/04/2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

Căn cứ vào Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam thuộc HKHPTNNLNTVN

Căn cứ Quyết định số 5796/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBNDTP Hà Nội về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam.

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam họp ngày 17/01/2007 tại Hà Nội.

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam.

Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam gồm các ông, bà(có danh sách đính kèm).

Điều 2 : Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam hoạt động theo quy định của điều lệ được chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Điều 3 : Chánh Văn phòng TWH, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam, các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch Đoàn Duy Thành (Đã ký)

DANH SÁCH CÁC ÔNG BÀ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ NHÂN TÀI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 161…../2006/QĐ-TWH ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam).

1. Ông Đoàn Duy Thành: Nguyên Phó thủ tướng – Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

2. PGS-TS Nguyễn Trọng Điều: Thứ trưởng Bộ Nội Vụ – Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam-Ủy viên.

3. Bà Trần Thị Đường: Anh hùng lao động – Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

4. Ông Nguyễn Quang Xuyên: Ủy viên Thường vụ, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ,Giám đốc Quỹ.

5. Ông Lê Trọng Hiền: Ủy viên Thường TWH, Phó Thư ký, Trưởng ban kiểm tra-Ủy viên.