Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Violet / Top 14 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN – NHI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2023/NĐ-CP ngày 31/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư 08/2023/TT-BNV ngày 27/10/2023 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2023/NĐ-CP ngày 31/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 29/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi gồm các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lê Cao Tuấn, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Lữ Thị Thùy Quyên, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, Phó chủ tịch Thường trực;

4. Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc, Uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Tấn Phụ, Phó Giám đốc, Uỷ viên;

6. Bà Cao Thị Bích Thảo, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên.

7. Bà Nguyễn Thị Ly Ly, Phụ trách phòng Tài chính kế toán, Ủy viên;

8. Ông Trần Đình Điệp, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Uỷ viên;

9. Bà Trà Thị Thanh Vân, Phó trưởng khoa Nhi nội tổng hợp, Uỷ viên;

10. Ông Huỳnh Quốc Hiếu, Phó trưởng khoa Phụ, Ủy viên;

11. Ông Phạm Xuân Duy, Phó trưởng khoa Ngoại, Uỷ viên;

12. Ông Hà Vĩnh An, Phụ trách khoa Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Xuân Hoa Bắc, Phó trưởng khoa Tổng hợp, Ủy viên;

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên phòng Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Thái Cảnh, nhân viên phòng Tổ chức cán bộ, Tổ viên.

Điều 2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi có nhiệm vụ:

Tham mưu cho Giám đốc phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn để xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích theo quy định.

Hoạt động theo nguyên tác tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số.

Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng, nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà thuộc thành phần nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /QĐ-HT Hòa Hội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2012 – 2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v ban hành thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2012 – 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuyên Mộc;Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2012 – 2013 của trường tiểu học Kim Đồng; Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ, giáo viên tại đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Nay thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2012 – 2013 gồm các ông bà có tên trong danh sách đính kèm quyết định này.Điều 2: Hội đồng thi đua khen thưởng thực hiện nhiệm vụ theo Điều 24 của Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010.Điều 3: Các bộ phận đoàn thể, các cán bộ giáo viên, nhân viên và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

DANH SACH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG(Đính kèm quyết định số: /QĐ-HT ngày 10 /9/2012)

01Trần Min ToảnHiệu trưởngChủ tịch hội đồng

04Trần Thị Lan HươngKhối trưởng khối 1Thành viên

07Trương Thị Hải VĩnhChủ tịch Công đoànThành viên

08Ngô Nguyễn Thị Thu SươngTrưởng ban TTNDThành viên

(Danh sách này gồm có 08 người)

Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Công Ty

QUYẾT ĐỊNH

(Thành lập Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật của Công ty ……………………………)

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………………………………

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực ngày 01/05/2013;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty …………………..số…………………………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………………………….. cấp ngày ………./…………/……………;Căn cứ vào Điều lệ của Công ty …………………. thông qua ngày ………../……………../………………;

Căn cứ vào Nội quy lao động của công ty ngày ……………………………….;

Căn cứ vào quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của Công ty ……………………………………;

Căn cứ vào Quy chế khen thưởng – kỷ luật công ty được ban hành ngày ………………………………….;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – nhân sự công ty.

1. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty – Chủ tịch hội đồng;

2. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh:Phó giám đốc Công ty – Phó chủ tịch hội đồng;

3. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty – Phó chủ tịch hội đồng;

4. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Trưởng phòng Tổ chúc nhân sự – Ủy viên thường trực;

5. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Đại diện các đoàn thể khác trong công ty – Ủy viên;

6. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: là Trưởng các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty – Ủy viên;

7. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Nhân viên Phòng Tổ chức nhân sự – Thư ký Hội đồng.

Điều 2: Hội đồng khen thưởng – kỷ luật công ty có các nhiệm vụ sau:

Xem xét thành tích của tập thể, cá nhân quản lý, nhân viên đề nghị khen thưởng và tặng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo tiêu chuẩn quy định;

Trên cơ sở đề nghị của các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng công ty, Hội đồng xét theo tiêu chuẩn quy định đề nghị cấp trên quyết định khen thưởng theo từng tiêu chuẩn thành tích đạt được;

Theo dõi, thụ lý hồ sơ của các tập thể, cá nhân vi phạm nội quy lao động trong toàn công ty;

Đôn đốc, hướng dẫn các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng công ty tổ chức triển khai xét kỷ luật đối với người lao động đã vi phạm theo nội quy, quy định của công ty;

Tổ chức xét kỷ luật các tập thể và cá nhân đã vi phạm nội quy kỷ luật lao động của công ty theo quy định.

Điều 3: Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua, Khen Thưởng Năm Học 2023

PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số: 13 /QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 02 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNHKiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;Căn cứ vào Điều 24 của Điều lệ trường tiểu học về việc thành lập các hội đồng trong nhà trường;Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND Tỉnh Bình Thuận ngày 28/11/2014 ban hành quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;Xét đề nghị của Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đồng Kho 1,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của trường Tiểu học Đồng Kho 1 gồm các ông bà có tên sau :I. Lãnh đạo Hội đồng :1- Ông Cao Thống Suý – Hiệu Trưởng – Chủ tịch Hội đồng2- Bà Nguyễn Thị Ánh tuyết – CTCĐ, – P.Chủ tịch Hội đồng 3- Bà Nguyễn Thị Mai – P. Hiệu trưởng – P.Chủ tịch Hội đồng II. Thành viên: – Gồm 16 ông bà có tên trong danh sách kèm theo.Điều 2. Hội đồng Thi đua và khen thưởng có nhiệm vụ giúp hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của nhà trường nhằm phát triển phong trào mạnh mẽ, đúng hướng, có hiệu quả; phát hiện và tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến qua phong trào thi đua. Xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của đơn vị trình cấp trên xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền.Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế cho Quyết định số 08/QĐ-ĐK1 ngày 14/10/2014.Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận : – Như điều 1;– Lưu VT.

Cao Thống Suý

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNGNĂM HỌC 2014-2023

STT

14Nguyễn Hồng Thống NhấtGV Tổng phụ trách

15Nguyễn Thị Thu HồngTổ trưởng Tổ VP

Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2014

Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014 – 2023

PHÒNG GD&ĐT HUYỆNĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

Sô: 01/QĐ-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 6 tháng 9  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng

năm học 2014-2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI ĐÔNG

        – Căn cứ điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 ( tại điều 19)

        – Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2014-2023 và cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014-2023 của trường mầm non Hồng Thái Đông gồm có các ông, bà ( có tên trong danh sách kèm theo)

Điều 2:Hội  đồng thi đua khen thưởng thực hiện đúng chức năng của mình theo quy đinh tại điều lệ trường mầm non hiện hành.

Điều 3: Các ông bà có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, Hồ sơ TĐKT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu

Danh sách Hội đồng Thi đua khen thưởng trường mầm non Hồng Thái Đông

Năm học 2014-2015

( Kèm theo quyết định số   /QĐ-TĐKT ngày 6  tháng 9  năm 2013 của Hiệu trưởng trường mầm non Hồng Thái Đông)

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng – Bí thư

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Thị Miền

Phó hiệu trưởng

PCT H§

3

Lê Thị Hạnh

Phó hiệu trưởng

PCT H§

4

Nguyễn Thị Huân

CT Công đoàn

Thành viên

6

Nguyễn Thu Hà

Tổ trưởng tổ MG

Thành viên

7

 Lưu Mai Lan

Tổ trưởng tổ NT

Thành viên

8

 Nguyễn Thị Nhung

KT – Tổ trưởng tổ VP

Thành viên

9

Lê Thị Mận

Tổ trưởng tổ nuôi

Thành viên

10

Nguyễn Thị Hà

Chi hội trưởng phụ nữ

Thành viên

(Danh sách này có 10 người)

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                            Nguyễn Hoài Thu