Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật / 2023 / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật / 2023

1. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật số 1

Điều 2. Ông(bà)…..sẽ chịu sự giám sát và đánh giá của ……………. trong thời gian thử việc ……tháng tại vị trí mới. Trong thời gian trên ông(bà)…….. có bất cứ vi phạm gì, Công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với ông(bà)……..ngay tại bất kỳ thời điểm nào.

Điều 3. Mức lương: Ông(bà)…. Sẽ nhận mức lương bằng ……% lương chính thức …………trong thời gian ……. tháng trên.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật số 2

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT

Giám đốc Công ty

– Căn cứ vào Bộ Luật Lao động;

– Căn cứ …………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ Nội quy lao động của Công ty TNHH …………………………………………….

– Xét biên bản của Hội đồng xét kỷ luật công ty TNHH ………………………………….

– Xét hành vi của nhân viên ……………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thi hành kỷ luật Ông (Bà)giữ chức vụ…………. bằng hình thức……. kể từ ngày

3. Mẫu quyết định xử lý kỉ luật lao động

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN]

[CHỨC DANH] [TÊN CQ] ]

– Căn cứ quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGAY] về việc thành lập cơ quan Nhà nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Quốc hội thông qua ngày [NGAY]); – Căn cứ Nghị định số …../20…./NĐ – CP ngày ….. – …..- 20……. của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức; – Xét tính chất và mức độ vi phạm của Ông (bà) [TÊN] về việc [NỘI DUNG CÔNG VIỆC] – Theo đề nghị của Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức. QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] là: [HÌNH THỨC KỶ LUẬT] vì vi phạm chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật của cán bộ công nhân viên chức Nhà nước.

Điều 2. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trưởng (đơn vị, phòng, ban có nhân viên vi phạm) và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

4. Mẫu quyết định kỷ luật khiển trách

………., ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH KHIỂN TRÁCHCông ty…………………………………….. Ông(Bà)…………………………………….. Giám đốc/Trưởng chi nhánh/Trưởng phòng/Trưởng bộ phận QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Bộ Luật Lao động;

Căn cứ Biên bản số …………… ngày……………………..;

Căn cứ Nội quy lao động của Công ty ……………………..;

Xét hành vi của nhân viên……………………………………

Ông (Bà)…………………..giữ chức vụ…………… ngày ……………. đã có hành vi ……………………. gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của chi nhánh. Cụ thể:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Việc như trên, không thể được chấp nhận và tiếp diễn trong môi trường làm việc của ……………………………….. Bằng quyết định này, tôi thay mặt Ban Giám đốc công ty …………… nhắc nhở, khiển trách Ông(Bà) …………………… và áp dụng Điều …….. Nội quy công ty xử lý hành vi vi phạm bằng hình thức “Phạt tiền”.

Quyết Định Xử Lý Vi Phạm Kỷ Luật / 2023

Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Quyết Định Xử Lý Vi Phạm Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Vi Phạm, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế Thi, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Chính Sách Dân Số, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Chính Sách Dân Số, Quyết Định Số 04/qĐhn-bqp Ngày 5/6/2013 Của Bộ Quốc Phòng Về Xử Lý Vi Phạm Kỷ Luật Chưa Đến Mức Truy, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quý Định Số 102 Ngày 15.11.2020 Của Bch Tw Quý Định Xử Lý Kỉ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Quyết Định Xử Lý Một Số Văn Bản Sai Phạm, Quyết Định Quy Phạm, Bộ Luật Hình Sự Quy Định Về Tội Phạm, Mẫu Đơn Tố Cáo Vi Phạm Luật Hôn Nhân Gia Đình, Chương 7 Các Quyết Định Về Sản Phẩm, Quyết Định Về Dòng Sản Phẩm, Chương 6 Các Quyết Định Về Sản Phẩm, Quyết Định Xử Lý Vawnbarn Sai Phạm, Quyết Định Danh Mục Sản Phẩm, Quy Định 102 Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Nghiên Cứu Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Thực Phẩm Nhập Khẩu, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng Quy Định Của Pháp Luật Và Thực Tiễn áp Dụng, Uyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ngh, Uyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ngh, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật ông Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật Đinh La Thăng, Điều Luật Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm, Quyết Định Kỷ Luật ông, Quyết Định Xóa Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Của Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật ông Võ Kim Cự, Quyết Định Kỷ Luật Tập Thể, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật, Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Về Luật Đất Đai, Quyết Định Kỷ Luật Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Kỷ Luật, Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật, Bộ Luật Hình Sự Xúc Phạm Nhân Phẩm, Bộ Luật Xử Phạm Vi Phạm Hành Chính, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Lao Dong, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định 46 Về Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Xóa Kỷ Luật Học Sinh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Sự, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Quyết Định Kỷ Luật Của ủy Ban Nhân Dân, Quyết Định Kỷ Luật Bùi Tiến Lợi, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Cảnh Cáo, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật, Cấp Nào Ra Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Quyết Định Hết Thời Gian Kỷ Luật, Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Trái Pháp Luật, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Của Chi Bộ,

Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Quyết Định Xử Lý Vi Phạm Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Vi Phạm, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế Thi, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Chính Sách Dân Số, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Chính Sách Dân Số, Quyết Định Số 04/qĐhn-bqp Ngày 5/6/2013 Của Bộ Quốc Phòng Về Xử Lý Vi Phạm Kỷ Luật Chưa Đến Mức Truy, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quý Định Số 102 Ngày 15.11.2020 Của Bch Tw Quý Định Xử Lý Kỉ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Quyết Định Xử Lý Một Số Văn Bản Sai Phạm, Quyết Định Quy Phạm, Bộ Luật Hình Sự Quy Định Về Tội Phạm, Mẫu Đơn Tố Cáo Vi Phạm Luật Hôn Nhân Gia Đình, Chương 7 Các Quyết Định Về Sản Phẩm, Quyết Định Về Dòng Sản Phẩm, Chương 6 Các Quyết Định Về Sản Phẩm, Quyết Định Xử Lý Vawnbarn Sai Phạm, Quyết Định Danh Mục Sản Phẩm, Quy Định 102 Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Nghiên Cứu Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Thực Phẩm Nhập Khẩu, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng Quy Định Của Pháp Luật Và Thực Tiễn áp Dụng, Uyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ngh, Uyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ngh, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật ông Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật Đinh La Thăng,

Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải / 2023

Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Trái Pháp Luật, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Là Gì, Thu Hồi Quyết Định Sa Thải, Thủ Tục Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Cán Bộ, Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Mẫu, Quyết Định Sa Thải, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải .doc, Hủy Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải , Quyết Định Sa Thải Hợp Pháp, Form Quyết Định Sa Thải, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải 2018, Trình Tự Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Giấy Quyết Định Sa Thải, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì, Người Ký Quyết Định Sa Thải, Định Luật Giới Hạn Sinh Thái, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Thẩm Quyền Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Thẩm Quyền Ra Quyết Định Sa Thải, Soạn Thảo Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Sa Thải Giáo Viên, Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Có Được ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Người Có Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Có Được Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Không, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật ông Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật Tập Thể, Quyết Định Kỷ Luật ông, Quyết Định Kỷ Luật Của Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật ông Võ Kim Cự, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Kỷ Luật, Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật, Quyết Định Xóa Kỷ Luật, Quyết Định Về Luật Đất Đai, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Bùi Tiến Lợi, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Quyết Định 46 Về Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Kỷ Luật Cảnh Cáo, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Của ủy Ban Nhân Dân, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Sự, Quyết Định Xóa Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Xử Lý Vi Phạm Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Lao Dong, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Giáo Viên, Quyết Định Kỷ Luật Giáng Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên,

Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Trái Pháp Luật, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Là Gì, Thu Hồi Quyết Định Sa Thải, Thủ Tục Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Cán Bộ, Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Mẫu, Quyết Định Sa Thải, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải .doc, Hủy Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải , Quyết Định Sa Thải Hợp Pháp, Form Quyết Định Sa Thải, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải 2018, Trình Tự Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Giấy Quyết Định Sa Thải, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì, Người Ký Quyết Định Sa Thải, Định Luật Giới Hạn Sinh Thái, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Thẩm Quyền Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Thẩm Quyền Ra Quyết Định Sa Thải, Soạn Thảo Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Sa Thải Giáo Viên, Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Có Được ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Người Có Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên,

Hiệu Lực Của Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Khiển Trách / 2023

Hiệu lực quyết định kỷ luật. Hiệu lực của quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP và Nghị định 35/2005/NĐ-CP.

Chào Luật sư! Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Cơ quan Công an Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Vừa mới đây tôi đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về hành vi vi phạm quy tắc ứng xử trong cơ quan. Sau khi nhận được quyết định kỷ luật, tôi có xem trên đó và thấy rằng thời hạn kỷ luật là 12 tháng. Tôi đang rất băn khoăn về vấn đề này. Như vậy, tôi có bị kéo dài thời hạn tăng lương hay có phải trải qua thời gian thử thách nào hay không? Mong nhận được phản hồi sớm từ Luật sư! Xin cám ơn Luật sư!

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Như chúng ta đã biết, lực lượng công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Chính vì vậy, những hành vi ứng xử hay những cách thức xử sử hay nói cách khác nhân cách của những chiến sĩ cảnh sát nhân dân phải được coi là chuẩn mực.

Do bạn không nói rõ bạn có phải là công chức hay không nên theo quy định tại Điều 10, Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 1 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức thì bạn tham gia lực lượng Công an nhân dân, nếu không phải sĩ quan hoặc hạ sĩ quan chuyên nghiệp thì bạn sẽ thuộc trường hợp là công chức.

Quay trở lại với trường hợp của bạn, theo quy định tại Điều 20, Khoản 3, Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực. Tức là thời gian thử thách ở đây cũng chính là thời hạn 12 tháng. Bởi lẽ, theo quy định nói trên thì buộc bạn phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của ngành Công an nói riêng, cũng như quy định của pháp luật nói chung để tránh bị xử lý kỷ luật lần thứ hai. Và hiệu lực của quyết định sẽ tự động chấm dứt khi hết thời hạn 12 tháng.