Thẩm Quyền Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Bất Cập Về Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính

Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Tại Cấp Xã Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã

Hủy Bỏ Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Của Ubnd Huyện Việt Yên

Có Được Khởi Kiện Quyết Định Hành Chính Của Ubnd Xã Về Quản Lý Đất Đai?

Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Ủy Ban Nhân Dân Ấp Xã)

Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Tại Cấp Xã

Căn cứ Mục 1, Chương III Luật khiếu nại 2011 thẩm quyền giải quyết khiếu nại được quy định dưới hình thức liệt kê từ Điều 17 đến Điều 26, thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về những chủ thể sau:

Chủ tịch UBND xã phường thị trấn và thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương; Giám đốc sở và cấp tương đương; Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; Bộ trưởng; Tổng thanh tra Chính phủ; Chánh thanh tra các cấp; Thủ tướng Chính phủ.

Việc xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại được thực hiện dựa trên nguyên tắc sau:

Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1: Quyết định hành chính (sau đây gọi là QĐHC), hành vi hành chính (sau đây gọi là HVHC) xuất phát từ cơ quan nào, thủ trưởng cơ quan đó có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Ví dụ: Trưởng Công an xã ra quyết định xử phạt anh A 200,000, anh A không đồng ý sẽ khiếu nại lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

Như vậy, có thể thấy rằng, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với QĐHC, HVHC của mình hoặc của cán bộ công chức thuộc sự quản lý của mình (Phần lớn Thủ trưởng là người ra QĐHC, có HVHC).

Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2: Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

Tuy nhiên có ngoại lệ, đó là trường hợp Bộ trưởng mặc dù không phải là cấp trên trực tiếp của Chủ tịch UBND cấp tỉnh vẫn có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp tỉnh có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. (Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền chung, còn Bộ trưởng, có thẩm quyền đối với những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý)

Ví dụ: Doanh nghiệp bị Chủ tịch UBND tỉnh T ra quyết định xử phạt 500 triệu vì hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. Doanh nghiệp khiếu nại lần 1 đến Chủ tịch UBND tỉnh T. Khiếu nại bị bác. Doanh nghiệp khiếu nại lần 2 lên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường.

Từ những quy định trên, xét thấy việc phân cấp thẩm quyền giải quyết khiếu nại ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau với những nội dung, cách thức và quan điểm lập pháp không thống nhất, cụ thể:

Thứ nhất, không phân định rõ giữa đối tượng của khiếu nại lần đầu với đối tượng của khiếu nại lần hai làm cho các chủ thể lúng túng khi thực hiện quyền khiếu nại, điều này gây khó khăn cho các chủ thể khi xác định quyền giải quyết khiếu nại

Thứ hai, phân cấp thẩm quyền giải quyết khiếu nại thiếu nhất quán, không triệt để và bất hợp lí không những có nguy cơ làm gia tăng áp lực công việc giải quyết tranh chấp hành chính mà còn hạn chế quyền khiếu nại hành chính.

Ví dụ: đối với QĐHC, HVHC của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được khiếu nại lần hai và do Bộ trưởng giải quyết khiếu nại, trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Nhưng, đối với khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, sẽ do Bộ trưởng thụ lý giải quyết lần đầu, Luật không quy định trường hợp khiếu nại lần hai thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc về chủ thể nào? Cũng không quy định cơ chế lựa chọn quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nếu người khởi kiện không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng.

Ví dụ: Chủ tịch UBND tỉnh Đ ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn B đối với 2 hành vi: (1) Gây ô nhiễm môi trường; (2) Xây dựng không phép, ông Nguyễn Văn B khiếu nại QĐHC lần 1 lên Chủ tịch UBND tỉnh Đ, khiếu nại lần 1 bị bác, ông B sẽ gửi khiếu nại lần 2 đến ai?

Mặc dù Luật không quy định cụ thể, nhưng dựa trên nguyên tắc nội dung của vụ việc thuộc quyền quản lý của chủ thể nào sẽ do chủ thể đó thụ lý. Trên thực tế sẽ tách vụ việc ra thành hai nội dung và khiếu nại lên 2 Bộ trưởng.

Như vậy, thẩm quyền giải quyết khiếu nại đều từ các cơ quan quản lý hành chính, điều đó cho thấy giải quyết khiếu nại hành chính là phương thức giải quyết tranh chấp hành chính có tính chất thuần tuý hành pháp. Do đó, nhược điểm vốn có của thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính là không bảo đảm được sự khách quan và bình đẳng giữa người khiếu nại và người bị khiếu nại; không bảo đảm được tính “chuyên trách” trong quá trình giải quyết tranh chấp hành chính. Ngược lại, thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính lại có khá nhiều ưu điểm cần phát huy, như: có khả năng giải quyết nhanh chóng, toàn diện tranh chấp hành chính ở cả phương diện hợp pháp và hợp lí; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa chủ thể quản lí và đối tượng quản lí hành chính nhà nước; góp phần tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nền hành chính quốc gia.

Ths. Nguyễn Thị Oanh

Giảng viên Khoa Luật, ĐH Đà Lạt

Quy Trình:giải Quyết Khiếu Nại Lần 2 Về Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính Của Công Dân Với Ll Cand Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Ca Cấp Huyện

Có Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần 2 Mới Được Khởi Kiện Tại Tòa Án?

Biên Nhận Hồ Sơ Đăng Ký Đất Đai Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không? Nếu Không, Hết Thời Hạn Trên Biên Nhận Mà Không Nhận Được Kết Quả Giải Quyết Thì Thủ Tục Khiếu Nại Như Thế Nào?

Trình Tự Thủ Tục Khiếu Nại Quyết Định Thu Hồi, Quyết Định Giải Phóng Mặt Bằng Của Ubnd Các Cấp

Tòa Có Giải Quyết Yêu Cầu Khởi Kiện Cả Quyết Định Hành Chính Và Hành Vi Không Giải Quyết Khiếu Nại Hay Không?

Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Thi Hành Án Dân Sự

Giải Quyết Khiếu Nại Trong Thi Hành Án Dân Sự

Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu

Quyết Định Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Lần Đầu

Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Đất Đai

Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính

Cấp nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự?

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh giải quyết đối với các khiếu nại sau đây:

a) Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

b) Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

c) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ tư pháp giải quyết đối với các khiếu nại sau đây:

a) Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

b) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thuộc Bộ tư pháp có hiệu lực thi hành.

4. Bộ trưởng Bộ tư pháp giải quyết các khiếu nại sau đây:

a) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ tư pháp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ tư pháp có hiệu lực thi hành;

b) Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ tư pháp có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên cơ quan thi hành án cấp quân khu.

6. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ quốc phòng giải quyết các khiếu nại sau đây:

a) Khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu;

b) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ quốc phòng có hiệu lực thi hành.

7. Bộ trưởng Bộ quốc phòng giải quyết các khiếu nại sau đây:

a) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ quốc phòng. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ quốc phòng có hiệu lực thi hành;

b) Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ quốc phòng có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án thuộc Bộ quốc phòng được quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.

Giải Quyết Khiếu Nại Về Thi Hành Án Dân Sự (Lần 2)

Giải Quyết Khiếu Nại Về Thi Hành Án Dân Sự (Lần 1)

Ai Là Người Giải Quyết Khiếu Nại Về Thi Hành Án Dân Sự

Giải Quyết Khiếu Nại Trong Tố Tụng Dân Sự: Còn Bất Cập Vì “vướng” Luật

Về Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Quyết Định Chuyển Vụ Án Dân Sự

Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Đất Đai

Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính

Thời Hạn Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Lần Đầu? Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu?

Gia Hạn Thời Gian Xác Minh Không Quá Thời Hạn Giải Quyết Kn

Tư Vấn Về Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại

Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại ? Soạn Đơn Khiếu Nại Như Thế Nào ?

Để xác định được đúng thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai phải xác định được chính xác quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do ai ban hành, thực hiện.

Đối tượng khiếu nại về đất đai

– Việc xác định quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai là đối tượng bị khiếu nại khá phức tạp. Luật Đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành không quy định rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính nào là đối tượng khiếu nại như Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:

+ Theo Điều 162 Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2003 quy định rõ quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai là đối tượng khiếu nại – Nhưng quy định theo cách liệt kê như vậy sẽ không thể quy định được đầy đủ các quyết định và hành vi cụ thể (Lưu ý: Nghị định 181/2004/NĐ-CP hết hiệu lực từ ngày 01/7/2014).

Như vậy, để xác định được đối tượng khiếu nại đất đai phải căn cứ vào Luật Khiếu nại 2011 và quy định của Luật Đất đai 2013 như sau:

Theo khoản 8, 9 Luật Khiếu nại 2011 quyết định hành chính, hành vi hành chính được quy định như sau:

– Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

– Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Theo khái niệm trên và thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai quy định tại Điều 59, 66, 105 và Điều 203 Luật Đất đai 2013 thì những quyết định hành chính về quản lý đất đai là đối tượng khiếu nại gồm:

– Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

– Quyết định cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai;

– Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai

– Để xem ai ban hành quyết định, người sử dụng căn cứ vào tên cơ quan ban hành trên tờ quyết định để xác định đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành vi hành chính về quản lý đất đai của cán bộ, công chức như: Thực hiện không đúng, chậm thực hiện, không cấp giấy chứng nhận…thì xem cán bộ, công chức đó thuộc cơ quan nào và thực hiện quyết định gì để biết được cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tương ứng với 14 loại quyết định được liệt kê tại bảng trên.

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại được liệt kê tại bảng trên là những quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai phổ biến chứ không phải tất cả.

Khắc Niệm

Quyết Định Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Lần Đầu

Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu

Giải Quyết Khiếu Nại Trong Thi Hành Án Dân Sự

Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Thi Hành Án Dân Sự

Giải Quyết Khiếu Nại Về Thi Hành Án Dân Sự (Lần 2)

Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính

Đồng Tháp: 18 Năm Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại

Bàn Về Việc Xem Xét, Giải Quyết Lại Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật

Quy Định Về Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo; Kiểm Tra Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật Và Kiểm Sát Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Hoạt Động Tư Pháp

Quyết Định Về Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Kiểm Tra Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực

Giải Quyết Khiếu Nại Trong Tòa Án Nhân Dân

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại nhận được đơn khiếu nại đối với quyết định hành chính nhưng không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại thì hành vi hành chính này của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hay không? Anh Tuấn, HCM (tuananhnguy…@gmail.com)

Nội dung mà bạn hỏi được hướng dẫn cụ thể tại Văn bản 02/GĐ-TANDTC năm 2022 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành, theo đó:

Theo quy định tại Điều 5 Luật khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm phải giải quyết khiếu nại đúng thời hạn pháp luật quy định; trường hợp hết thời hạn giải quyết mà không giải quyết là không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ. Hành vi không giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền của công dân; bởi vậy, theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2022 thì hành vi không giải quyết khiếu nại nêu trên là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Trường hợp một người khởi kiện quyết định hành chính tại Tòa án, đồng thời đề nghị Tòa án xem xét hành vi không giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính đó của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Tòa án cần giải thích cho họ biết họ có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án hoặc khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; việc lựa chọn phải được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật tố tụng hành chính năm 2022; nếu họ lựa chọn khởi kiện tại Tòa án thì cần xác định đối tượng khởi kiện trong vụ án là quyết định hành chính và khi xét xử, thẩm quyền của Hội đồng xét xử được thực hiện theo quy định tại Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2022.

Trân trọng!

Huyện Đan Phượng Thừa Nhận Sai Sót Khi Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại

Quận Bình Thạnh (Tphcm): Chậm Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Đến 318 Ngày

Thủ Tục Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Đã Được Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Trong Trường Hợp Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Giải Quyết Khiếu Nại Lần Hai).

Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Được Quy Định Như Thế Nào?

Thu Hồi, Hủy Bỏ Quyết Định Số 267 Ngày 22 1 2022 Đúng Quy Định

Khiếu Nại Và Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính

Trình Tự, Thời Gian Giải Quyết Đơn Từ Khiếu Nại

Nhận Diện Đối Tượng Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính Về Quản Lý Đất Đai Qua Công Tác Kiểm Sát Giải Quyết Vụ Án Hành Chính

Văn Bản Giải Đáp Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Một Số Vấn Đề Trong Tố Tụng Hành Chính, Tố Tụng Dân Sự

Điểm Mới Về Công Tác Kiểm Sát Và Giải Quyết Đơn Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Tố Tụng Hình Sự

Quyền Khiếu Nại, Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định, Hành Vi Tố Tụng Của Cơ Quan, Người Có Thẩm Quyền Tiến Hành Tố Tụng Trong Giai Đoạn Điều Tra, Truy Tố, Xét Xử Vụ Án Hình Sự

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định hành chính

1. Quyền khiếu nại hành chính là gì?

Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân, thông qua hoạt động khiếu nại, công dân có thế yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. Luật khiếu nại năm 2011, đã quy định: Khiếu nại là việc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng các quyết định hay hành vi này là trái pháp luật và xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, đối tượng của khiếu nại hành chính là các quyết định hành chính và hành vi hành chính. Căn cứ để cá nhân, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại là tính trái pháp luật của quyết định hành chính, hành vi hành chính đó và được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.

2. Tính hợp pháp của quyết định hành chính

Quyết định hành chính là một dạng cụ thể của quyết định pháp luật, do chủ thể có thẩm quyền nhân danh Nhà nước ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định theo quy định.

Như vậy, một quyết định hành chính chỉ được coi là hợp pháp khi nó thỏa mãn các yêu cầu sau về tính hợp pháp của một quyết định pháp luật:

– Nội dung của quyết định không trái với Hiến pháp, luật và pháp lệnh cũng như các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành (có nội dung không trái pháp luật);

– Không vi phạm về thẩm quyền ban hành, hay nói cách khác là phải do chủ thể có thẩm quyền ban hành;

– Theo một trình tự và thủ tục do pháp luật quy định.

Khi quyết định hành chính vi phạm một trong các yêu cầu trên thì được xác định là quyết định trái pháp luật và cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định đó.

3. Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính cá biệt

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cá nhân, tổ chức chỉ có quyền khiếu nại với các quyết định hành chính cá biệt, bởi vì chỉ có các quyết định này mới trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Như vậy, cá nhân, tổ chức không có quyền khiếu nại đối với các quyết định hành chính chủ đạo hay quy phạm. Tuy nhiên, xuất phát từ vai trò quan trọng của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước, các quyết định chủ đạo hay quy phạm có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực và hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước. Bởi vì quyết định hành chính không chỉ đề ra các chủ trương, chính sách mà còn tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội.

Ví dụ: Như quyết định tăng giá điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, đến hoạt động kinh doanh sản xuất, đến các hoạt động cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, cũng tồn tại những quyết định hành chính quy phạm không mang tính khả thi hay không có khả năng thực hiện trên thực tế.

Như vậy, để đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hành chính nhà nước thì hoạt động khiếu nại, phản ánh hay kiến nghị của các cá nhân, tổ chức phải được đảm bảo giải quyết trên thực tế.

Khi tiếp nhận được các khiếu nại của các cá nhân, tổ chức thì các cơ quan nhà nước, các chủ thể có thẩm quyền có nghĩa vụ xem xét và giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Khiếu nại là căn cứ để chủ thể có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính và khắc phục những vi phạm trong việc ban hành quyết định hành chính. Quyết định giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền phải đưa ra kết luận về việc khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ, đồng thời cũng đưa ra cách giải quyết như giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính.

Như vậy, khi giải quyết khiếu nại thì chủ thể có thẩm quyền mới chỉ xem xét đến tính hợp pháp của quyết định hành chính và đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, quyết định hành chính chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nó đảm bảo tính hợp lý, khả thi và phù hợp với điều kiện khách quan của hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Tóm lại, hoạt động khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính là một trong các biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức./.

Khiếu Nại Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Khiếu Nại

Quy Định Về Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Vụ Việc Cạnh Tranh Theo Luật Cạnh Tranh 2022

Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Vụ Việc Cạnh Tranh Chưa Có Hiệu Lực Pháp Luật

Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Vụ Việc Cạnh Tranh

Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Về Quyết Định Xử Lý Vụ Việc Cạnh Tranh

Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính

Hủy Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Do Vi Phạm Nghiêm Trọng Trình Tự Thủ Tục Tố Tụng

Mẫu Quyết Định Giải Quyết Thư Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Viên

Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Chấm Dứt Hiệu Lực Khi Nào?

Kiện Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Khi Nào?

Giải Quyết Khiếu Nại Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tiếp nhận đơn khiếu nại

+ Nộp qua đường bưu điện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ

+ Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì Bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản

+ Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì Bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản

+ Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện

Bước 2:

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Sở KH & CN thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại có nêu rõ lý do và gởi đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có) và cơ quan thanh tra Nhà nước cùng cấp

Bước 3:

Bước 4:

: Giải quyết khiếu nại

+ Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại, nếu người khiếu nại rút khiếu nại

+ Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu ngay sau khi kiểm tra lại thấy khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là đúng; quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung theo quy định của Luật Khiếu nại

Bước 5:

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

Lược đồ Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính)

Giải Quyết Khiếu Nại (Kn) Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính

Các Yếu Tố Bảo Đảm Việc Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Có Hiệu Lực Pháp Luật

Quy Trình Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính

Luận Án: Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Tỉnh Phú Yên

Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Trong Tố Tụng Hình Sự

Thủ Tục Và Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Trong Tố Tụng Hình Sự Như Thế Nào?

Khiếu Nại Trong Tố Tụng Hình Sự Được Hiểu Như Thế Nào?

Khiếu Nại Trong Tố Tụng Hình Sự, Những Điểm Cần Lưu Ý

Giải Quyết Khiếu Nại Lần Hai Tại Cấp Tỉnh

Mẫu Đơn Khiếu Nại Bản Cập Nhật Năm 2022? Hướng Dẫn Viết Đơn Khiếu Nại ?

Quyền khiếu nại của công dân trong tố tụng hình sự đã được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Việc giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự góp phần đảm bảo giải quyết vụ án hình sự được đúng đắn và bảo vệ được các quyền, lợi ích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vậy chủ thể nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2022, những chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự gồm:

+ Viện trưởng VKSND các cấp

+ Chánh án Tòa án nhân dân các cấp

+ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra

+ Cấp trưởng Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Phó Chánh án trong việc bắt, tạm giam trong giai đoạn xét xử do Chánh án Tòa án xem xét, giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trừ khiếu nại về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam do Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết lần đầu. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp giải quyết lần hai nếu có khiếu nại của người khiếu nại (Điều 475 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2022).

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp phó, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trừ khiếu nại về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam do cấp trưởng cơ quan được được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết lần đầu. Viện trưởng VKSND cùng cấp giải quyết lần hai trong trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại của cấp trưởng cơ quan được được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bị khiếu nại.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên công tác tại Viện kiểm sát quân sự trung ương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương xem xét, giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực trước khi mở phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu trước khi mở phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu giải quyết lần đầu. Thẩm quyền giải quyết lần hai do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao trước khi mở phiên tòa do Chánh án Tòa án cấp cao giải quyết lần đầu. Thẩm quyền giải quyết lần hai do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên công tác tại Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán và Thẩm tra viên công tác tại Tòa án quân sự trung ương, Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương giải quyết.

CÔNG TY LUẬT TNHH APOLLO

CÔNG TY LUẬT TNHH APOLLO chính thức được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động cách đây hơn 10 năm, có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện DỊCH VỤ PHÁP LÝ, cùng với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có kiến thức chuyên sâu, tâm huyết với nghề và tận tụy với nghề nghiệp, được sự tín nhiệm của khách hàng, Luật Apollo đã tư vấn thành công cho nhiều khách hàng ở nhiều mảng dịch vụ đa dạng và một loạt các khách hàng là các yếu nhân trong xã hội dân sự Việt Nam.

Thế mạnh của CÔNG TY LUẬT APOLLO là tư vấn tố tụng, Đại diện tố tụng và ngoài tố tụng, tư vấn Luật Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, thủ tục đất đai, hợp đồng kinh tế, đàm phán và giải quyết các tranh chấp…

Năng động, sáng tạo, tận tâm đã tạo ra bản sắc riêng và là bí quyết chinh phục khách hàng của Luật Apollo. Nhờ vậy mà chúng tôi luôn được các cá nhân, doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn để đồng hành trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Apollo Law – Sáng Tạo Giá Trị, Kiến Tạo Bình An

Trụ sở: Số 85 đường Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Hạ – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

Hotline: 0966.366.858 (Zalo : 0966.366.858)

Email: Luatapollo@gmail.com

Website: LuatApollo.com.vn

Quyền Khiếu Nại, Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định, Hành Vi Tố Tụng Của Cơ Quan, Người Có Thẩm Quyền Tiến Hành Tố Tụng Trong Giai Đoạn Điều Tra, Truy Tố, Xét Xử Vụ Án Hình Sự

Điểm Mới Về Công Tác Kiểm Sát Và Giải Quyết Đơn Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Tố Tụng Hình Sự

Văn Bản Giải Đáp Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Một Số Vấn Đề Trong Tố Tụng Hành Chính, Tố Tụng Dân Sự

Nhận Diện Đối Tượng Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính Về Quản Lý Đất Đai Qua Công Tác Kiểm Sát Giải Quyết Vụ Án Hành Chính

Trình Tự, Thời Gian Giải Quyết Đơn Từ Khiếu Nại

Thủ Tục Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Đã Được Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Trong Trường Hợp Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Giải Quyết Khiếu Nại Lần Hai).

Quận Bình Thạnh (Tphcm): Chậm Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Đến 318 Ngày

Huyện Đan Phượng Thừa Nhận Sai Sót Khi Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại

Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính

Đồng Tháp: 18 Năm Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại

Bàn Về Việc Xem Xét, Giải Quyết Lại Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

 Trình tự thực hiện

Nộp hồ sơ:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (và không khởi kiện đến Tòa án nhân dân) thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Trong trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì Thanh tra tỉnh là nơi nhận đơn.

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ:

Sau khi đã kiểm tra, nếu đủ điều kiện thụ lý thì Thanh tra tỉnh sẽ ra thông báo về việc thụ lý giải quyết

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Đơn khiếu nại phải được gửi trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (và không khởi kiện đến Tòa án nhân dân).

Trong trường hợp người khiếu nại không thực hiện được việc khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại không tính vào thời hiệu khiếu nại; người khiếu nại phải xuất trình giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở y tế hoặc cơ quan, tổ chức nơi người khiếu nại làm việc về trở ngại khách quan với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

 Văn bản căn cứ pháp lý

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Được Quy Định Như Thế Nào?

Thu Hồi, Hủy Bỏ Quyết Định Số 267 Ngày 22 1 2022 Đúng Quy Định

Về Xem Xét Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Của Viện Kiểm Sát

Ubnd Tỉnh Thu Hồi, Hủy Bỏ Quyết Định Giải Quyết Kn Nhưng Đề Nghị Xem Xét Giải Quyết Lại!? (Kỳ 3)

Hủy Bỏ Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Để… “né Lỗi”

Ai Có Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Quyết Định Hành Chính Của Chủ Tịch Ubnd Cấp Huyện?

Quyền Khiếu Nại, Tố Cáo & Nguyên Tắc, Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Đối Với Quyết Định, Hành Vi Tố Tụng Của Cơ Quan, Người Tiến Hành Tố Tụng Trong Tố Tụng Dân Sự

Những Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Kiểm Sát Việc Giải Quyết Đơn Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Tố Tụng Dân Sự

Các Quyết Định, Hành Vi Bị Khiếu Nại Trong Tố Tụng Dân Sự

Khiếu Nại Trong Tố Tụng Dân Sự

Về Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Quyết Định Chuyển Vụ Án Dân Sự

Hỏi: Gia đình tôi thuộc diện bị thu hồi đất để xây dựng trường học của xã. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã ra Quyết định thu hồi đất trong đó đưa ra phương án bồi thường cho 100m2 đất nông nghiệp của nhà tôi chưa thỏa đáng theo quy định của pháp luật. Bây giờ tôi muốn khiếu nại đối với quyết định này của Chủ tịch UBND huyện thì gửi đơn khiếu nại đi đâu? Rất mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn (Trần Văn Phú – Tuyên Quang)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Theo Luật Khiếu nại năm 2011 quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại như sau:

“Điều 18. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Điều 21. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

3. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.”

Như vậy, khi anh muốn khiếu nại quyết định hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện, anh có thể gửi đơn khiếu nại tới trực tiếp Chủ tich UBND huyện để được giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu sau khi Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý khiếu nại anh vẫn thấy chưa đúng với quy định của pháp luật thì có thể gửi đơn khiếu nại lần hai lên Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Khởi Kiện Quyết Định Hành Chính Của Ubnd Huyện Nhà Bè

Ubnd Huyện Gia Lâm (Hà Nội): “ngâm” Khiếu Nại Của Dân Suốt 14 Năm

Khiếu Nại Quyết Định Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Huyện

Ninh Thuận: Giữ Nguyên Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Của Ubnd Huyện Ninh Phước

Vksnd Tỉnh Huỷ Bỏ Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Của Vksnd Cấp Huyện Do Chưa Thực Hiện Đúng Trình Tự Và Thẩm Quyền Theo Quy Định

Đồng Tháp: 18 Năm Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại

Bàn Về Việc Xem Xét, Giải Quyết Lại Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật

Quy Định Về Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo; Kiểm Tra Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật Và Kiểm Sát Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Hoạt Động Tư Pháp

Quyết Định Về Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Kiểm Tra Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực

Giải Quyết Khiếu Nại Trong Tòa Án Nhân Dân

Quyền Khiếu Nại Các Quyết Định Của Tòa Án Trong Quá Trình Xét Xử Sơ Thẩm

Nguồn gốc đất.

Trong đơn KN bà Nguyễn Thị Phướng, đại diện các hộ dân, trình bày: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác khai hoang phục hóa, mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, để nâng cao đời sống, được các hộ dân đồng tình, hưởng ứng.

Năm 1987, ông Lê Thanh Hùng- Chủ tịch UBND xã Tân Công Sính, ông Nguyễn Văn Nghiệp- Trưởng ban Nông nghiệp xã và ông Nguyễn Văn Rê- Tập đoàn trưởng số 11, đãcấp cho các hộ dân, mỗi hộ từ 4 đến 6 ha đất để canh tác.

Phiếu nhận đơn năm 1999 của Sở Địa chính tỉnh Đồng Tháp

Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Phướng, nhận 5ha đất, tại gò Lung Sơn. vị trí: Đông giáp đường nước cái; Tây giáp đất ông Lâm; Nam giáp đất ông Nguyễn Văn Hướng, Bắc giáp đất ông Đoàn Văn Lành. Sau khi được giao đất, gia đình bà Phướng đã đầu tư tiền của, công sức cải tạo đất, thời gian đầu trồng lúa chỉ được 1vụ/năm. Do đất bị nhiễm phèn nên năng suất lúa không cao nhưng gia đình vẫn bám đất, cày xả phèn hàng năm. Với quyết tâm biến vùng đất hoang hóa thành đồng lúa năng suất cao, năm 1989, Tập đoàn số 11 cùng các hộ được giao đất, đã đào đường mương nước thủy lợi nội đồng, xả phèn, từ đó sản xuất 2 vụ/năm, năng suất tăng lên, đời sống các hộ dân bớt khó khăn, tạo sự phấn khởi, tin tưởng vào chính sách đúng đắn về nông nghiệp của Đảng và Nhà nước.

Thật bất ngờ, năm 1992, ông Tư Thắng- Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Tràm Chim, huyện Tam Nông, nay là Vườn Quốc gia Tràm Chim, chỉ đạo (miệng) thu hồi đất của các hộ đang sản xuất để mở rộng Khu bảo tồn mà không có văn bản thông báo cho dân biết và cũng không đền bù công sức khai hoang phục hóa, không bồi thường thành quảlao động cho các hộ dân. Qúa bức xúc, các hộ dân liên tục gửi đơn KN đến Ban Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim, UBND huyện Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp nhưng vụ việc cứ kéo dài, đùn đẩy, còn người dân cứ mòn mỏi đợi chờ, đến nay đã 18 năm vẫn chưa được giải quyết.

Cần làm rõ trách nhiệm Tổ công tác số 1.

Sau khi tiếp nhận đơn của các hộ dân, ngày 14/8/1999, Sở Đia chính tỉnh Đồng Tháp có Phiếu nhận đơn số 192/ĐC-TTr, có ghi rõ KN đất Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông và cử cán bộ địa chính xuống làm việc tại hiện trường, ghi nhận diện tích rồi ra về. Đến năm 2001, Sở Đia chính tỉnh Đồng cùng Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, làm việc với bà Nguyễn Thị Phướng và các hộ dân, có biên bản tiếp xúc nhưng cũng không được giải quyết.

Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Không thể kiên nhẫn được nữa, bà Phướng có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương, đề nghị xem xét trách nhiệm của Tổ công tác số 1, thì đến ngày 23/3/2016, Tổ công tác mới có biên bản làm việc với bà Phướng nhưng sau đó vụ việc lạirơi vào im lặng.

Các hộ dân kiến nghị phải làm rõ trách nhiệm của Tổ Công tác số 1, không làm hết trách nhiệm, để vụ việc dây dưa kéo dài, tạo tiền lệ xấu trong giải quyết đơn thư của công dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương .

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính

Huyện Đan Phượng Thừa Nhận Sai Sót Khi Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại

Quận Bình Thạnh (Tphcm): Chậm Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Đến 318 Ngày

Thủ Tục Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Đã Được Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Trong Trường Hợp Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Giải Quyết Khiếu Nại Lần Hai).

Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Được Quy Định Như Thế Nào?