Tờ Trình Ban Hành Nghị Quyết / Top 14 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Quy Trình Ban Hành Án Lệ

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY TRÌNH BAN HÀNH ÁN LỆ

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân – Sau khi có ý kiến thống nhất của Việntrưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp; QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về hình thức và giá trịpháp lý của án lệ

Án lệ là bản án, quyếtđịnh đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ việc cụ thể, có tính chuẩn mực, có chứa đựng sự giải thích, lập luận, làm rõ những quy định của phápluật chưa rõ ràng, có cách hiểu khác nhau, hoặc có nộidung đánh giá những sai lầm nghiêm trọng trong việc ápdụng pháp luật, chỉ ra việc áp dụng thống nhất pháp luậtvà đường lối xử lý đối với vụ việc cụ thể đó, được Hội đồng Thẩm phánToà án nhân dân tối cao lựa chọn, ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồngThẩm phán Toà án nhân dân tối cao về án lệ để các Toà án nghiêncứu, áp dụng trong xét xử.

Điều 2. Tiêu chí lựa chọn ánlệ

Bản án, quyết định được lựa chọn làm án lệ phảiđáp ứng được các tiêu chí sau đây :

1. Là quyết định giám đốc thẩm củaHội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân cấp cao, Toà ánquân sự trung ương hoặc bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Toàán về một vụ việc cụ thể;

3. Chứa đựng sự giải thích, lậpluận làm rõ một hoặc một số quy định của pháp luật chưa rõ ràng, có cách hiểukhác nhau hoặc có nội dung đánh giá những sai lầm nghiêm trọng trong việc ápdụng pháp luật;

4. Chỉ ra việc áp dụng thống nhấtpháp luật và đường lối xử lý đối với vụ việc cụ thể.

Điều 3. Rà soát, phát hiện,đề xuất án lệ

1. Quy trình rà soát, phát hiện, đề xuất án lệ

Trường hợp bản án, quyết định đã đưa ra xem xét,đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn án lệ thì Chánh án Toà án nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án Toà án quân sự quân khu và tươngđương lập văn bản đề xuất kèm theo bản án, quyết định và Báo cáo đánh giá củaUỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, Uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự quân khuvà tương đương gửi về Toà án nhân dân tối cao (thông qua Vụ pháp luật).

Trường hợp bản án, quyết định đã đưa ra xem xét,đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn án lệ thì Chánh án Toà án nhân dân cấpcao, Chánh án Toà án quân sự trung ương lập văn bản đề xuất kèm theo bản án,quyết định và Báo cáo đánh giá của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao, Uỷban Thẩm phán Toà án quân sự trung ương gửi về Toà án nhân dân tối cao (thôngqua Vụ pháp luật).

d) Các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhàkhoa học, luật sư và nhân dân có thể gửi đề xuất lựa chọn các quyết định giámđốc thẩm, các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đáp ứng các tiêu chí quyđịnh tại Điều 2 Nghị quyết này cho Toà án nhân dân tối cao (thông qua Vụ phápluật).

2. Việc tổ chức rà soát, phát hiện, đề xuất ánlệ của các Toà án được tiến hành thường xuyên hoặc theo định kỳ 06 tháng hoặc01 năm.

Điều 4. Tuyển chọn án lệ

Điều 5. Thẩm định án lệ

1. Hội đồng thẩm định án lệ có trách nhiệm thảoluận, cho ý kiến đối với các quyết định giám đốc thẩm, các bản án, quyết địnhcó hiệu lực pháp luật được đề nghị tuyển chọn làm án lệ trừ các quyết định giámđốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

Hội đồng thẩm định án lệ có ít nhất 07 thànhviên bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Hội đồng khoa học Toà án nhân dântối cao, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Toà án nhândân tối cao, 01 Thư ký Hội đồng là đại diện lãnh đạo Vụ pháp luật Toà án nhândân tối cao, 02 ủy viên phản biện là các chuyên gia đầu ngành về pháp luật vàcác ủy viên là thành viên Hội đồng khoa học hoặc các chuyên gia, nhà khoa họcđầu ngành về pháp luật.

2. Sau khi Hội đồng thẩm định án lệ được thànhlập, Vụ pháp luật gửi hồ sơ đề nghị thẩm định án lệ tới các thành viên của Hộiđồng thẩm định.

3. Hồ sơ đề nghị thẩm định án lệ gồm có: Văn bảnđề nghị thẩm định; Báo cáo kết quả nghiên cứu về các bản án, quyết định được đềnghị công bố làm án lệ; các bản án, quyết định được đề nghị công bố làm án lệ.

5. Sau khi có kết quả thẩm định, Hội đồng thẩmđịnh báo cáo Chánh án Toà án nhân dân tối cao (kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm địnhvà Báo cáo kết quả thẩm định) để tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phánToà án nhân dân tối cao thông qua án lệ.

Điều 6. Thông qua án lệ

2. Phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhândân tối cao phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia; quyết định của Hồiđồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viênbiểu quyết tán thành.

3. Việc thông qua án lệ được thực hiện bằng Nghịquyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

Điều 7. Công bố án lệ

Các bản án, quyết định được Hội đồng Thẩm phánToà án nhân dân tối cao thông qua, trở thành án lệ được đưa vào Tuyển tập án lệxuất bản định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc hàng năm và công bố trên Cổngthông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 8. Việc áp dụng án lệtrong xét xử

1. Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩmphải nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc tương tự, bảo đảmnhững vụ việc có tình tiết giống nhau phải được xử lý như nhau. Tên của án lệ,tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tìnhtiết vụ việc đang được giải quyết phải được viện dẫn, phân tích, làm rõ trongbản án, quyết định của Toà án.

2. Các nội dung của án lệ về giảithích, lập luận làm rõ quy định của pháp luật; đánh giá những sai lầm nghiêmtrọng trong việc áp dụng pháp luật; đường lối xử lý được nêu trong án lệ phảiđược viện dẫn, phân tích trong bản án, quyết định của Toà án.

3. Trường hợp xét thấy các nộidung của án lệ quy định tại khoản 2 Điều này không phù hợp với pháp luật, khôngbảo đảm công bằng, công lý thì Thẩm phán, Hội thẩm có thể không áp dụng án lệđể giải quyết vụ việc tương tự cụ thể nhưng phải phân tích, lập luận rõ lý dotrong bản án, quyết định của Toà án.

Điều 9. Huỷ bỏ, thay thế ánlệ

1. Trường hợp do sự thay đổi củapháp luật hoặc do chuyển biến tình hình mà án lệ không còn phù hợp thìHội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có trách nhiệm xem xét huỷ bỏ, thaythế án lệ.

2. Những người có thẩm quyền rà soát, phát hiện,đề xuất án lệ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này có quyền kiến nghị vớiHội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xem xét huỷ bỏ, thay thế án lệ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toàán nhân dân tối cao thông qua ngày…. tháng…. năm 2023 vàcó hiệu lực thi hành kể từ ngày ngày…. tháng…. năm 2023.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắccần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh cho Toà án nhândân tối cao để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề

Ngày đăng: 02/09/2023 02:40

Việc ra các quyết định của HĐND có chất lượng là hết sức quan trọng. Nếu các quyết định kịp thời và trúng với những vấn đề thực tiễn địa phương đang đòi hỏi thì các quyết định sẽ đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng. Qua đó, củng cố, nâng cao vai trò của HĐND, đẩy lùi tính hình thức trong hoạt động của HĐND. Còn ngược lại, quyết định của HĐND sẽ không đi vào cuộc sống hoặc chỉ đi vào một phần.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2023, HĐND tỉnh có thẩm quyền quyết định gần 30 nhóm vấn đề thuộc 9 nhóm nội dung và lĩnh vực. Trong đó, có những nhóm nội dung vô cùng quan trọng như tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; quyết định về xây dựng chính quyền; quyết định trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; chủ trương đầu tư, chương trình dự án của tỉnh… Tương tự thì thẩm quyền thực hiện chức năng quyết định của HĐND cấp huyện, xã cũng được quy định khá chi tiết trong luật.

Có thể chia các quyết định của HĐND làm hai loại là những quyết định thường kỳ theo kỳ họp và những quyết định chuyên đề. Làm thế nào để nâng cao chất lượng của các quyết định chuyên đề của HĐND tỉnh? Chúng ta cùng xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của các quyết định chuyên đề, bao gồm các chính sách cụ thể phát triển ngành, lĩnh vực, thông qua việc xem xét các bước cần thiết trong quá trình dự thảo, ban hành quyết định.

Thứ nhất, phát hiện vấn đề cần ban hành chính sách, còn có cách gọi khác là sáng kiến chính sách: Nội dung này có thể do Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan chức năng phát hiện đề xuất. Vấn đề, nội dung được đề xuất, đưa ra để HĐND xem xét, quyết định là rất nhiều, trong khi nguồn lực để thực hiện có hạn, đòi hỏi làm rõ sự cần thiết, vấn đề ưu tiên để ban hành chính sách. Một vấn đề được xác định là cần thiết ban hành chính sách khi thỏa mãn các tiêu chí: Thể chế hóa các đường lối chủ trương chính sách của Đảng; đáp ứng nguyện vọng của đa số nhân dân; có tính cấp thiết, khả thi, phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thứ hai, dự thảo chính sách: Xây dựng dự thảo chính sách thường được giao cho một cơ quan chuyên môn chủ trì có sự phối hợp của các cơ quan khác. Để khâu dự thảo có chất lượng, cơ quan chủ trì soạn thảo cần lựa chọn người có chuyên môn sâu và am hiểu pháp luật và thực tiễn thực hiện. Việc dự thảo chính sách cần bảo đảm hài hòa các lợi ích, giải quyết được các yêu cầu của thực tiễn, đúng pháp luật, có đủ nguồn lực thể thực hiện.

Phiên họp lãnh đạo chủ chốt thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp do Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì

Thứ ba, tham vấn ý kiến các cơ quan chức năng; đối tượng chịu tác động của chính sách và các chuyên gia: Bước này có thể được thực hiện bởi cả cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra. Kinh nghiệm cho thấy, không làm tốt khâu này thì chính sách dễ không sát thực tiễn, vì nó mang nặng ý chí chủ quan của người soạn thảo cũng như người quyết định. Việc tham vấn ý kiến rộng rãi, đặc biệt là ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách là điều kiện quan trọng để bảo đảm chính sách khi ban hành có thể đi ngay vào cuộc sống.

Đoàn Đình Anh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Theo: daibieunhandan.vn

Tờ Trình Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế Hđnd

Tờ Trình Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế HĐnd, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Trưởng Ban Phap Chế HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế HĐnd Xã, Don Xin Mien Niem Nhiem Chuc Danh Truong Ban Phap Che HĐnd, Tờ Trình V/v Miễn Nhiệm Trưởng, Phó Ban HĐnd, To Trinh De Ngji Mien Nhiemm Truong Ban Phap Che Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Kinh Tế HĐnd Xã, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Truong Ban Kinh Te Xa Hoi Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Pct HĐnd Xã, Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ Ct HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mau Don Mien Nhiem Truong Ban Phap Che, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế, Tổ Trinh Miền Nhiệm Chỉ Huy Truong, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm HĐnd , Don Xin Mien Nhiem Hdnd, Don Mien Nhiem Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiễm HĐnd Xã, To Trinh Mien Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Tờ Trình Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Tờ Trình Miễn Nhiệm Tiểu Đội Trưởng, Tờ Trình Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thôn Đội Trưởng, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Thôn Đội Trưởng, Quy Trình Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Khóm, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Để Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Pct HĐnd, Don Miễn Nhiệm Dai Biểu Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Cấp Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã , Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hdnd Phuong, Đanon Xin Mien Nhiem Chu Tich Hdnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Pct HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Đại Biểu HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu HĐnd, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Biên Bản Kiểm Phiếu Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Giáo Trình ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý, Bài Thuyết Trình Về Sự ô Nhiễm Môi Trường Và Các Biện Pháp Khắc Phục , Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Bàn Giao Chức Danh Trưởng Ban Pháp Chế HĐnd Xã Hội, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban Kinh Tế Xã Hhooi HĐnd, Mẫu Tờ Trình Bãi Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Bãi Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Don Xin Mien Nhiễm Thanh Viên Bạn Pháp Che, Don Xin Mien Nhiem Truong Ban, Mau Don Xin Mien Nhiem Truong Xom, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Phó Trưởng ấp, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trươnger Ban Pháp Chế, Don Xin Miễn Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Đon Xin. Miễn Nhiệm Trưởng Thomtrượ, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Phs Hiệu Trưởng, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Miển Nhiệm Phó Công An Xã Hội, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Don Xin Mien Nhiem To Truong To Cong Doang, Mẫu Biên Bản Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Đơn Nghi Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Biên Bản Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã,

Tờ Trình Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế HĐnd, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Trưởng Ban Phap Chế HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế HĐnd Xã, Don Xin Mien Niem Nhiem Chuc Danh Truong Ban Phap Che HĐnd, Tờ Trình V/v Miễn Nhiệm Trưởng, Phó Ban HĐnd, To Trinh De Ngji Mien Nhiemm Truong Ban Phap Che Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Kinh Tế HĐnd Xã, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Truong Ban Kinh Te Xa Hoi Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Pct HĐnd Xã, Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ Ct HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mau Don Mien Nhiem Truong Ban Phap Che, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế, Tổ Trinh Miền Nhiệm Chỉ Huy Truong, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm HĐnd , Don Xin Mien Nhiem Hdnd, Don Mien Nhiem Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiễm HĐnd Xã, To Trinh Mien Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Tờ Trình Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Tờ Trình Miễn Nhiệm Tiểu Đội Trưởng, Tờ Trình Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thôn Đội Trưởng, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Thôn Đội Trưởng, Quy Trình Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Khóm, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Để Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Pct HĐnd, Don Miễn Nhiệm Dai Biểu Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Cấp Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã , Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hdnd Phuong, Đanon Xin Mien Nhiem Chu Tich Hdnd,

Ban Hành Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 29

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW nhằm quán triệt, thực hiện quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 29-NQ/TW đối với ngành Giao thông vận tải.

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu trên CTHĐ đưa ra là:– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo trong ngành Giao thông vận tải, trong đó tập trung các giải pháp nhằm quán triệt thực hiện Nghị quyết và công tác phát triển Đảng đổi với các trường trong ngành Giao thông vận tải và triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải– Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học– Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan.– Thực hiện các nhiệm vụ góp phần hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.– Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng.– Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.– Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo.– Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý.– Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo.

Để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trên CTHĐ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong ngành như Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học – Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, các Ban Quản lý dự án, các Trường, Học viện, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải.

BanCán sự Đảng Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành, Căn cứ Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình trước ngày 15/12/2013 và tổ chức triển khai thục hiện tại cơ quan, đơn vị.

Tờ Trình Đề Nghị Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Ban Chấp Hành, Bí Thư, Phó Bí Thư Chi Bộ

Tờ trình chuẩn y kết quả đại hội chi bộ

Mẫu văn bản phục vụ Đại hội Đảng các cấp được chúng tôi sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn chuẩn bị đại hội một cách tốt nhất. Trong bài viết này, mời các bạn tham khảo mẫu tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhằm chuẩn y kết quả bầu cử bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ và hoàn thiện bộ máy nhân sự của chi bộ nhiệm kỳ mới.

Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 1. Tờ trình Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận/Chi bộ số 1

TỜ TRÌNH Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận/Chi bộ…., nhiệm kỳ 2023-20…

Kính gửi: Đảng ủy ………………………..

Thực hiện Hướng dẫn số 362-HD/ĐU ngày 18/11/2023 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ………….lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 – 2025, ngày ……/……/2023 Đảng bộ bộ phận/chi bộ…đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ bộ phận/chi bộ…nhiệm kỳ 2023-20… theo đúng quy định tại Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/Chi bộ…. 2. Kết quả bầu cử chức danh Bí thư 3. Kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư

Kèm theo Tờ trình gồm có:

– Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/Chi bộ…… nhiệm kỳ 2023-20…;

– Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Bí thư (Phó Bí thư) Đảng bộ bộ phận/Chi bộ….. nhiệm kỳ 2023-20…;

– Danh sách trích ngang kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/Chi bộ…… nhiệm kỳ 2023-20….

Kính đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường xem xét ra quyết định chuẩn y./.

2. Tờ trình chuẩn y kết quả bầu cử đại hội chi bộ số 2

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số …-KH/ĐU, ngày …/…/20… của Đảng ủy …………….. về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 20…-20… và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên, Chi bộ……………………………………………….. đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20… -20… với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Phát triển và có kết quả bầu cử như sau:

Cùng với Tờ trình này có các văn bản kèm theo là:

– Biên bản bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;

– Biên bản bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;

– Biên bản bầu cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;

– Danh sách trích ngang, lý lịch của từng thành viên.

Kính đề nghị Đảng ủy …………… xem xét ra quyết định chuẩn y./.

3. Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả đại hội chi bộ số 3

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI và Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng;

– Căn cứ Hướng dẫn số …… ngày ….. của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ……… về hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX – nhiệm kỳ ……………..;

– Căn cứ kết quả tổ chức đại hội chi bộ ngày… tháng … năm… . Chi ủy (Chi bộ)….. đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở ……………. chuẩn y kết quả đại hội chi bộ….. lần thứ…., nhiệm kỳ ……………., cụ thể như sau:

1/ Chuẩn y kết quả bầu cử Cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa…., nhiệm kỳ …………. (Bí thư, phó bí thư chi bộ khóa…., nhiệm kỳ …………….).

2/ Chuẩn y kết quả bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ ….., nhiệm kỳ………………

( Có các hồ sơ, biên bản và danh sách trích ngang đính kèm)

Mẫu báo cáo chính trị của Chi bộ, Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đảng viên cũng là những biểu mẫu cần thiết trong đại hội chi bộ.