Tóm Tắt Văn Bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Bài tập làm văn tóm tắt văn bản hoàng lê nhất thống chí hồi thứ 14 lớp 9 ngắn gọn ( khoảng 10 dòng ) bao gồm các văn bản tóm tắt chọn lọc. Hy vọng tài liệu tóm tắt văn bản hoàng lê nhất thống chí này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được nội dung cơ bản của tác phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt văn bản hoàng lê nhất thống chí Tóm tắt văn bản hoàng lê nhất thống chí – bài 1

Lê Chiêu Thống sợ uy danh của quân Tây Sơn, sang cầu cứu nhà Thanh. Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu kéo quân vào Thăng Long. Ngô Văn Sở, tướng của Tây Sơn cho quân lui về núi Tam Điệp để bảo tồn lực lượng và cho quân cấp báo với Nguyễn Huệ. Thuận theo lòng tướng sĩ Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung sau đó tiến quân ra Nghệ An. Ở Nghệ An nhà vua lấy thêm quân mở cuộc duyệt binh lớn, huấn dụ quân sĩ ai nấy đều đồng sức đồng lòng rồi tiến quân ra Bắc. Đến núi Tam Điệp gặp hai tướng Lân, Sở, Ngô Thời Nhiệm bàn kết hoạch sau khi đánh xong quân Thanh, mở tiệc khao quân.

Hẹn với tướng sĩ tối 30 lên đường, ngày 7 Tết tới Thăng Long. Giặc trấn thủ ở đó chưa đánh đã tan vỡ. Toán quân do thám bị bắt sống hết. Nửa đêm ngày mồng 3 Kỉ Dậu bắt đầu tấn công đồn Hạ Hồi quân giặc sợ hãi xin hàng. Sau đó tiếp tục dang thành chữ nhất tiến công đồn Ngọc Hồi, quân Thanh chống không nổi bỏ chạy tán loạn, rơi vào kế nghi binh của Tây Sơn, bị dồn xuống đầm vực, bị vùi giày đạp chết hàng vạn người. Giữa trưa hôm ấy quân Tây Sơn kéo vào Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị nghe tin sợ hãi không kịp mặc áo giáp chạy trốn. Vua Lê Chiêu Thống đem hoàng thân quốc thích rời bỏ kinh thành chạy theo quân Thanh đại bại.

Tóm tắt văn bản hoàng lê nhất thống chí – bài 2

Được tin báo quân Thanh vào Thăng Long, Bắc Bình Vương (Nguyễn Huệ) liền họp các tướng sĩ tế cáo trời đất lên ngôi hoàng đế, hạ lệnh xuất quân ra Bắc. Ông thân hành vừa đi vừa tuyển lính. Ngày 30 tháng chạp đến Tam Điệp, vua đã mở tiệc khao quân và đến mùng 7 năm mới sẽ vào thành Thăng Long.

Bằng sự chỉ huy tài tình của Quang Trung, đạo quân Tây Sơn tiến lên như vũ bão, quân giặc chạy toán loạn, Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, chạy về biên giới phía Bắc. Vua quan bù nhìn Lê Chiêu Thống cũng phải chạy thoát thân.

Tóm tắt văn bản hoàng lê nhất thống chí – bài 3

Lo sợ trước sự lớn mạnh ko ngừng của nghĩa quân Tây Sơn, Lê Chiêu Thống hèn hạ cầu cứu nhà Thanh. Tôn Sĩ Nghị dẫn 20 vạn quân Thanh vào Thăng Long mà không mất một mũi tên hòn đạn nên rất kiêu căng tự đắc. Tôn Sĩ Nghị hứa với Lê Chiêu Thống mùng 6 sẽ làm cỏ quân Tây Sơn.

Tướng Lân và Sở theo kế của Ngô Thì Nhậm rút về Tam Điệp, mặt khác sai Văn Tuyết đi báo tin cho Bắc Bình vương ở kinh đô Huế. Nghe tin đó, Nguyễn Huệ vô cùng tức giận và lập tức lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung. Xuất quân ngày 25 thì 29 đến Nghệ An. Tại đây Quang Trung chiêu lính cứ 3 suất đinh thì lấy 1 suất lính chẳng mấy chốc đã được một đội quân tinh nhuệ. Nhà Vua chia quân thành 5 đạo và đọc hịch dụ binh. 30 tháng chạp nghĩa quân hội tại Tam Điệp, trách phạt tướng bại trận nhưng nhà vua không quên động viên, khích lệ lòng quân.

Tại Tam Điệp, Quang Trung đã nhìn thấu vận nước 10 năm sau và nhìn ra nhân tài Ngô Thì Nhậm giao trọng trách hòa hiếu giữa hai nước cho ông. Vua cho quân ăn tết trước, hẹn mùng 7 ca khúc hải hòan. Rạng sáng mùng 3 tết, đọa quân tiến sát và diệt gọn đồn Hà Hồi, tiếp tục mùng 5 tết tiến đến đồn Ngọc Hồi tiến vào Thăng Long mà quân Thanh vẫn không hề biết, nghĩa quân đại thắng.

Lại nói về Tôn Sĩ Nghị và vua tôi nhà Lê, chúng đón tết mà không hề hay biết sự vũ bão của quân Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật ngựa không kịp đóng yên người ko kịp mặc áo giáp chạy về Phương Bắc. Đám tàn quân chạy theo làm gẫy cầu phao nòi rơi xuống tắc nghẽn sông Nhị Hà. Vua Lê sợ hãi đưa thái hậu cùng tùy tùng bỏ chốn cướp cả thuyền của dân, đuổi kịp Tôn Sĩ Nghị nước mắt lã chã rơi vô cùng thê thảm.

Tóm tắt văn bản hoàng lê nhất thống chí – bài 4

Nguyễn Huệ nghe tin quân Thanh đến Thăng Long giận lắm liền họp các tướng sĩ định thân chinh cầm quân đi ngay. Tướng sĩ xin Bắc Bình Vương lên ngôi để làm yên lòng người. Nguyễn Huệ cho đắp đàn trên núi tế cáo trời đất lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung.

Ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân hạ lệnh xuất quân.

– Đến Nghệ An, Quang Trung cho tuyển thêm hơn 1 vạn lính mở cuộc duyệt binh. Đến Tam Điệp mở tiệc khao quân, chia quân sĩ làm 5 đạo. Đúng tối 30 tết lập tức lên đường.

-Trên đường tiến quân ra Bắc, những toán quân Thanh do thám bị bắt sống.

Ngày 03 tháng giêng năm Kỉ Dậu, đồn Hà Hồi bị hạ. Mờ sáng ngày 05 tiến đánh đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh đại bại. Thái thú Sầm Nghi Đống thắt cổ tự vẫn. Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt cuống cuồng chạy mất mật. Quân Thanh tranh nhau qua cầu tháo chạy rơi xuống nước nhiều không kể xiết. Vua tôi Lê Chiêu Thống dìu dắt nhau chạy trốn sang đất Bắc.

Tóm tắt văn bản hoàng lê nhất thống chí – bài 5

Khi Quang Trung – Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc lần thứ hai để bắt Vũ Văn Nhậm, sợ thanh thế Tây Sơn, sau khi Nguyễn Huệ đã rút về Phú Xuân, vua Lê Chiêu Thống sợ hãi sang cầu cứu triều đình Mãn Thanh. Giặc Thanh ồ ạt kéo sang, nhân cơ hội này muốn thôn tính nước ta làm quận, huyện. Được tin, vua Quang Trung rất giận, bèn bàn bạc với tướng sĩ, sắp sẵn kế hoạch tiến đánh, mở cuộc duyệt binh, đích thân an ủi và kêu gọi binh sĩ đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Quang Trung mở tiệc khao quân, chia quân thành 5 đạo, thân hành cầm quân ra trận, tối 30 tết lên đường, hẹn ngày mồng 7 tết sẽ mở tiệc ăn mừng thắng lợi ở kinh thành Thăng Long.

Quân Tây Sơn ra đến sông Gián, quân giặc trấn thủ ở đó tan vỡ, toán quân Thanh đi do thám bị bắt sống hết. Nửa đêm mồng 3 tết Kỉ Dậu (1789), vua Quang Trung tới Hà Hồi, Thượng Phúc, lặng lẽ vây kín thành. Quân giặc bấy giờ mới biết, rụng rời sợ hãi xin hàng.

Mờ sáng ngày mồng 5 tết, quân Tây Sơn dàn trận “chữ nhất” tiến sát đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh chống cự không nổi, bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau mà chết. Tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử. Phía đông thành Thăng Long, vua Quang Trung nghi binh dồn giặc xuống đầm Mực, cho voi giày đạp khiến quân giặc kinh hồn bạt vía, chết như ngả rạ. Giữa trưa hôm ấy, quân Tây Sơn tới thành Thăng Long. Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị đang vui yến tiệc, nghe tin cấp báo, sợ mất mật. Tướng sĩ chen chúc, giẫm đạp lên nhau chạy trốn về nước. Vua Lê Chiêu Thống cũng hốt hoảng chạy trốn sang Trung Quốc. Quân Tây Sơn toàn thắng trước sự đại bại của quân Thanh.

Theo chúng tôi

Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Tôn Sĩ Nghị mang đại quân kéo thẳng một mạch đến Thăng Long. Y rất kiêu căng, quan quân chỉ lo ân chơi. Hễ ai nhắc đến tình hình giặc giã thì y nói: “Ngày mừng 6 tháng giêng, nhân dịp đầu xuân sẽ xuất quân kéo thẳng đến sào huyệt của quân Tây Sơn. Bọn giặc ấy nhất định sẽ lần lượt bị bắt sống, không một tên nào lọt lưới. Người Nam Hà sẽ đến mà xem!” Bọn tay sai vui mừng vì được “thấy lại bóng mặt trời” dựa vào Tổng đốc họ Tôn, sống trong tình trạng “vỡ lắng”. Vừa lúc ấy, có người cung nhân cũ từ phủ Trường Yên tới, nói với Thái hậu về tình hình trong nước, về mối lo tình hình của giặc. Tổng đốc họ Tôn đem thứ quân “nhớ nhà” mà chống chọi thì làm sao mà địch nổi. Lê Chiêu Thống và Lê Quýnh đến gặp Tôn Sĩ Nghị để tâu bày, tha thiết cầu xin xuất quân liền bị y quở trách.

Phần tiếp theo nói về quân Tây Sơn, Ngô Văn Sở lui binh về án ngữ Tam Điệp, sai Nguyễn Văn Tuyết chạy trạm vào Nam cáo cấp, ra đi từ ngày 20 thì ngày 24 đến Phú Xuân. Nguyễn Huệ họp tướng sĩ, đắp đàn ở núi Bân tế trời đất, thần sông thần núi, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung rồi đốc xuất đại binh ra Bắc. Ngày 29 tháng Chạp Mậu Thân (1788) tới Nghệ An, tuyển thêm một vạn tinh binh, gặp cống sĩ Nguyễn Thiếp, tổ chức duyệt binh, truyền hịch đánh quân Thanh, rồi kéo đại binh ra Tam Điệp hội quân với Ngô Văn Sở. Vua Quang Trung cho quân ăn Tết trước, hẹn với tướng sĩ đến ngày mùng 7 Kỉ Dậu thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng.

Nguyễn Huệ chia quân thành 5 đạo tiến đánh quân Thanh vào tối 30 Tết. Quân Thanh và lũ tay chân bị bắt sống toàn bộ tại sông Gián và sông Thanh Quyết, đêm mùng 2 rạng ngày mùng 3 tiêu diệt đồn Hà Hồi, rồi tiến đánh Ngọc Hồi, giặc Thanh bị thảm bại, bạt vía kinh hồn vội trốn xuống đầm mực, làng Quỳnh Đô, bị voi quân ta “giày đạp, chết đến hàng vạn người”. Cùng lúc đó, đô đốc Long tiến đánh đồn Khương Thượng, quân Thanh bị tan vỡ, quân ta tiến vào giải phóng kinh thành. Trưa mùng 5 tháng Giêng năm Kỉ Dậu, vua Quang Trung cùng đại quân tiến vào Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị và quan tướng hốt hoảng tháo chạy. Cầu phao bị đứt, hàng vạn giặc rơi xuống sông chết làm tắc nghẽn sông Nhị Hà. Lê Chiêu Thống và bè lũ hoảng sợ chạy đến Nghi Tàm, cướp đò ngang vội chèo sang bờ bắc. Đến biên giới, Lê Chiêu Thống theo kịp Tôn Sĩ Nghị, đứa thì “oán giận chày nước mắt” đứa thì “lấy làm xấu hổ”. Tên Việt gian bán nước kính chúc tướng giặc về triều được hai chữ “vạn phúc”. Còn Tôn Sĩ Nghị vẫn khoác lác: “Nguyễn Quang Trung chưa diệt, việc này còn chưa xong … không đầy một tháng, đại binh sẽ lại tới …” Vua tôi, lũ bán nước lôi thôi, lếch thếch cùng đưa Thái hậu theo Nghị sang Trung Quốc.

Văn 9 Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Văn 9 Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Hoàng Nhật, Sổ Tay 12 Cung Hoàng Đạo Nhật Ký Sư Tử, Sổ Tay 12 Cung Hoàng Đạo – Nhật Ký Xử Nữ, Sổ Tay 12 Cung Hoàng Đạo – Nhật Ký Thiên Yết, 500 Bài Tập Vật Lý Thcs/ Phan Hoàng Văn. – Tái Bản Lần Thứ Nhất., Sổ Tay 12 Cung Hoàng Đạo – Nhật Ký Kim Ngưu, Người Giàu Không Nhất Thiết Phải Có Bằng Cấp Đàng Hoàng, Vi Tinh Tu Hoang Thong, Thơ Đỗ Phủ Hoàng Trung Thông, Xử Lý Các Cuộc Khủng Hoảng Hệ Thống, Mẫu Thông Cáo Báo Chí Giải Quyết Khủng Hoảng, Mẫu Thông Báo Về Việc Bổ Sung Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Thông Tư Mới Nhất Về In Hóa Đơn, Mẫu Thông Báo Hủy Hóa Đơn Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Hóa Đơn, Mẫu Thông Báo Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Về Hóa Đơn Mới Nhất, Thong Tu Moi Nhat 2024, Thông Tư Kế Toán Mới Nhất, Thông Tư Dược Mới Nhất, Định Lý Thống Nhất 5, Thông Tư Thuế Mới Nhất, Thông Tư Dự Toán Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Thuế, Thông Tư Hướng Dẫn Làm Thêm Giờ Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Hóa Đơn 2024, Thông Tư Mới Nhất Của Bộ Xây Dựng, Thông Tư Mới Nhất Về Hóa Đơn Điện Tử, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Tài Sản Cố Định, Thông Báo Tuyển Sinh Du Học Nhật Bản, Luật Giao Thông ở Nhật Bản, Mẫu Văn Bản Thống Nhất Về Việc Di Dời Cột Điện, Đề Tài An Toàn Giao Thông Đẹp Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Thuế Gtgt, Thông Tư Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Mới Nhất, Thông Tư Kế Toán Mới Nhất 2024, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Thuế Tncn, Thông Tư Mới Nhất Về Thuế Tndn, Thông Báo Tuyển Sinh Mới Nhất, Luật Giao Thông Nhật Bản, Luật Giao Thông Mới Nhất, Thông Báo Tuyển Dụng Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Bảo Hiểm Y Tế Mới Nhất, Tại Sao Phải Thống Nhất Về Nền Kinh Tế Tên, Thông Tư Hướng Dẫn Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính, Thông Tư Hợp Nhất Thuế Gtgt, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133, Thông Báo Tuyển Dụng Đi Nhật, Luật Giao Thông Xe Máy Mới Nhất, Mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Đặt In Mới Nhất, Tải Mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Mới Nhất, Thông Tư Thuế Tndn Mới Nhất, Bộ Luật Giao Thông Mới Nhất, Thông Tư Thuế Tncn Mới Nhất, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Chế Độ Nghỉ Phép Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Tiền ăn Giữa Ca Mới Nhất, Luật Giao Thông Đường Sắt Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Trợ Cấp Thôi Việc Mới Nhất, Thông Báo Tuyển Dụng Mới Nhất Tại Đà Nẵng, Luật Giao Thông Mới Nhất Về Xe Chính Chủ, Thông Tư Giáo Viên Dạy Giỏi Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế Gtgt Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Gtgt Mới Nhất, Luật Giao Thông Mới Nhất 2024, 10 Mẫu Bản Tường Trình Thông Dụng Nhất, 28 Đề Thi Thptqg Mới Nhất Thầy Đỗ Ngọc Thống Có Đáp án, 28 Đề Thi Thpt Qg Mới Nhất Thầy Đỗ Ngọc Thống Có Đáp án, Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập Ví Dụ, Cẩm Nang 150 Nút Dây Thông Dụng Nhất Thế Giới, Đáp án 28 Đề Thi Thpt Qg Mới Nhất Thầy Đỗ Ngọc Thống, Thông Tư Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất, Số Điện Thoại Giám Đốc Mỏ Thống Nhất, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Luật Giao Thông Mới Nhất 2024, Luật Giao Thông Mới Nhất Năm 2024, Mẫu Cập Nhật Thông Tin Về Học Sinh Năm Học 2024-2024, Luật Giao Thông Mới Nhất 2014, Luật Giao Thông Mới Nhất 2024, Đáp án 8 Đề Thi Thpt Qg Mới Nhất Thầy Đỗ Ngọc Thống, Nhật Bản Hướng Tới Xã Hội Siêu Thông Minh, Luật Giao Thông Mới Nhất Về Nồng Độ Cồn, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Khiếu Nại Tố Cáo Mới Nhất, Luật Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Báo Cáo Thực Tập Bệnh Viện Thống Nhất, Đáp án Đề 18 Bộ 28 Đề Thi Thpt Qg Mới Nhất Thầy Đỗ Ngọc Thống, Vận Dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh, Dự Thảo Mới Nhất Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi), Luật Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất 2024, Sách Luật Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Vận Dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập, Công Tác Tổ Chức Bầu Cử Trư Mk Binởng Thong Mới Nhất 2024, Bộ Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất,

Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Văn 9 Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Hoàng Nhật, Sổ Tay 12 Cung Hoàng Đạo Nhật Ký Sư Tử, Sổ Tay 12 Cung Hoàng Đạo – Nhật Ký Xử Nữ, Sổ Tay 12 Cung Hoàng Đạo – Nhật Ký Thiên Yết, 500 Bài Tập Vật Lý Thcs/ Phan Hoàng Văn. – Tái Bản Lần Thứ Nhất., Sổ Tay 12 Cung Hoàng Đạo – Nhật Ký Kim Ngưu, Người Giàu Không Nhất Thiết Phải Có Bằng Cấp Đàng Hoàng, Vi Tinh Tu Hoang Thong, Thơ Đỗ Phủ Hoàng Trung Thông, Xử Lý Các Cuộc Khủng Hoảng Hệ Thống, Mẫu Thông Cáo Báo Chí Giải Quyết Khủng Hoảng, Mẫu Thông Báo Về Việc Bổ Sung Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Thông Tư Mới Nhất Về In Hóa Đơn, Mẫu Thông Báo Hủy Hóa Đơn Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Hóa Đơn, Mẫu Thông Báo Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Về Hóa Đơn Mới Nhất, Thong Tu Moi Nhat 2024, Thông Tư Kế Toán Mới Nhất, Thông Tư Dược Mới Nhất, Định Lý Thống Nhất 5, Thông Tư Thuế Mới Nhất, Thông Tư Dự Toán Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Thuế, Thông Tư Hướng Dẫn Làm Thêm Giờ Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Hóa Đơn 2024, Thông Tư Mới Nhất Của Bộ Xây Dựng, Thông Tư Mới Nhất Về Hóa Đơn Điện Tử, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Phổ Thông Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Tài Sản Cố Định, Thông Báo Tuyển Sinh Du Học Nhật Bản, Luật Giao Thông ở Nhật Bản, Mẫu Văn Bản Thống Nhất Về Việc Di Dời Cột Điện, Đề Tài An Toàn Giao Thông Đẹp Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Thuế Gtgt, Thông Tư Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Mới Nhất, Thông Tư Kế Toán Mới Nhất 2024, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Về Thuế Tncn, Thông Tư Mới Nhất Về Thuế Tndn, Thông Báo Tuyển Sinh Mới Nhất, Luật Giao Thông Nhật Bản, Luật Giao Thông Mới Nhất, Thông Báo Tuyển Dụng Mới Nhất, Thông Tư Hướng Dẫn Bảo Hiểm Y Tế Mới Nhất, Tại Sao Phải Thống Nhất Về Nền Kinh Tế Tên, Thông Tư Hướng Dẫn Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính,

Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngắn Nhất

Trong chương trình Ngữ văn lớp 9 tập 1, Cunghocvui nhận thấy bài tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí được sự tìm kiếm và quan tâm rất lớn của các bạn học sinh. Do đó, chúng mình đem đến cho các bạn bài tóm tắt văn bản Hoàng Lê nhất thống chí ngắn gọn và đầy đủ nhất sau đây. Bài viết gồm 5 cách tóm tắt khác nhau, hy vọng sẽ tạo nên sự đa dạng cho các bạn lựa chọn!

Bài tóm tắt số 1

Tôn Sĩ Nghị dẫn 20 vạn quân Thanh vào Thăng Long mà không mất một hòn tên mũi đạn nào nên rất kiêu căng. Tôn Sĩ Nghị hứa với Lê Chiêu Thống rằng sẽ diệt sạch đạo quân Tây Sơn. Nhưng Lê Chiêu Thống lại rất lo sợ trước đạo quân ấy, bèn cầu cứu nhà Thanh. Nghe tin đó, Nguyễn Huệ vô cùng tức giận, lập tức lên ngôi vua, lấy hiệu là Quang Trung sau đó đưa quân ra Nghệ An, mở cuộc duyệt binh lớn rồi tiến quân ra Bắc. Ngày 30 tháng Chạp, nghĩa quân hội tại Tam Điệp. Rạng sáng mùng 3 Tết chiếm được đồn Hà Hồi, tiếp tục tiến vào Ngọc Hồi. Vua Quang Trung nhìn ra nhân tài là Ngô Thì Nhậm, bèn giao cho nhiệm vụ hòa hiếu giữa hai nước cho ông. Tôn Sĩ Nghị cùng vua tôi nhà Lê vẫn mải mê ăn Tết mà không biết rằng nghĩa quân Tây Sơn đã đánh vào thành Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị khi ấy sợ mất mật, vua Lê cùng thái hậu sợ hãi bỏ trốn khỏi kinh thành.

Bài tóm tắt số 2

Nhận được tin báo Tôn Sĩ Nghị định diệt cỏ đội quân Tây Sơn, Bắc Bình Vương lập tức lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung. Ông mở cuộc duyệt binh lớn, cứ 3 suất đinh thì lấy 1 suất lính, chiêu mộ được cả một đội quân hùng hậu. Sau đó, nhà vua đọc bài Hịch để khơi dậy lòng quân. Nhà vua chia quân thành 5 đạo, hẹn 30 tháng Chạp hội tụ tại Tam Điệp. Khi ấy, tướng của ông là Ngô Văn Sở bại trận nhưng nhà vua không hề trách phạt mà lại động viên, khích lệ tinh thần binh lính, khiến cho ai nấy đều cảm phục. Nửa đêm ngày mùng 3 Tết Kỉ Dậu, khi quân Thanh còn đang mải mê ăn Tết thì nghĩa quân của Quang Trung đã đánh vào đồn Hà Hồi, sau đó tiến đến Ngọc Hồi khiến cho quân giặc không kịp trở tay mà bỏ chạy toán loạn. Tôn Sĩ Nghị và vua tôi nhà Lê phải nhận cái kết bi thảm.

Bài tóm tắt số 4

Nguyễn Huệ nhận được tin báo quân Thanh kéo vào nước ta, vô cùng tức giận, lập tức lên ngôi vua, lấy hiệu là Quang Trung. Ông cùng nghĩa quân Tây Sơn vào Nghệ An, mở cuộc tuyển quân, chiêu dụ được thêm 1 vạn quân lính, kéo quân ra Bắc đánh bại kẻ thù. Nhờ vào sự chỉ huy tài giỏi, sự tính toán khôn khéo của nhà vua, nghĩa quân đã đánh thắng được quân địch, chiếm đồn Hà Hồi vào nửa đêm ngày mùng 3 Tết Kỉ Dậu. Sau đó, nghĩa quân tiếp tục tiến vào Ngọc Hồi, đánh chiếm thành Thăng Long mà quân giặc không hề hay biết. Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, vội vàng bỏ trốn, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, bỏ chạy về phía Bắc. Đám tàn quân chạy theo làm gãy cầu phao, tắc nghẽn sông Nhị Hà. Vua tôi nhà Lê cũng nhận kết cục bi thảm, phải cướp cả thuyền của dân để bỏ chạy.

Bài tóm tắt số 5

Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu kéo quân vào Thăng Long, định thôn tính nước ta. Bắc Bình Vương nhận được tin cấp báo từ tướng Ngô Văn Sở, lập tức lên ngôi vua, chiêu dụ vạn quân để tiêu diệt quân giặc. Ông chọn thời điểm Tết Nguyên đán để tấn công, mượn thời cơ khi quân giặc mải mê ăn Tết mà không kịp chuẩn bị, trở tay không kịp. Tối ngày 30 lên đường từ Nghệ An, đội quân thần tốc của vua Quang Trung đã đến được Thăng Long vào nửa đêm mùng 3 Tết, đánh chiếm thành công đồn Hà Hồi, sau đó tiến vào Ngọc Hồi. Nghĩa quân Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn còn Tôn Sĩ Nghị cùng vua tôi Lê Chiêu Thống phải bỏ chạy về nước.

Tóm Tắt Văn Bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi 14 Ngắn Nhất

Em hãy tóm tắt Hoàng lê nhất thống chí hồi 14 khoảng 10 đến 12 dòng ngắn nhưng nêu lên được các ý đầy đủ. Để tóm tắt các em nên tham khảo đoạn tóm tắt đó chúng tôi biên soạn.

Tóm tắt Hoàng lê nhất thống chí hồi 14

Nhận thấy sức mạnh của quân Tây Sơn ngày càng lớn mạnh, Lê Chiêu Thống nghĩ ra kế nghĩ ra kế “cõng rắn cắn gà nhà” đó là sang cầu cứu nhà Thanh. Chỉ chờ có vậy Tôn Sĩ Nghị ngay lập tức dẫn 20 vạn quân Thanh vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị hùng hồn hứa với Lê Chiêu Thống mùng 6 sẽ diệt sạch quân Tây Sơn.

Trước tình hình quân ngoại bang xâm lấn Ngô Văn Sở tướng của Tây Sơn ngay sau đó cho quân lui về núi Tam Điệp bảo tồn lực lượng và cho quân cấp báo với Nguyễn Huệ. Lúc này trước tình hình nguy cấp đó Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung sau đó tiến quân ra Nghệ An. Tại Nghệ An nhà vua lấy thêm quân mở cuộc duyệt binh lớn, huấn dụ quân sĩ ai nấy đều đồng sức đồng lòng rồi tiến quân ra Bắc đánh tan quân xâm lược. Đến núi Tam Điệp quân ta gặp hai tướng Lân, Sở, Ngô Thời Nhiệm bàn kế hoạch sau khi đánh xong quân Thanh, mở tiệc khao quân.

Rạng sáng mùng 3 tết, nghĩa quân cho quân tấn công và diệt gọn đồn Hà Hồi, mùng 5 tết tíêm đến dồn Ngọc Hồi tiến vào Thăng Long mà quân Thanh vẫn không hề hay biết, nghĩa quân Tây Sơn đại thắng.

Tôn Sĩ Nghị vua nhà Lê đón tết nhưng lại không hề hay biết chiến thắng và sự lớn mạnh của quân Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị lúc bấy giờ sợ mất mật ngựa không kịp đóng yên ngựa không kịp mặc áo giáp chạy về Phương Bắc. Đám tàn quân Thanh còn lại tháo chạy làm gẫy cầu phao rơi xuống tắc nghẽn sông Nhị Hà. Vua Lê Chiêu Thống mang theo hoàn thân quốc thích nhà họ Lê rời bỏ kinh thành chạy theo quân Thanh mà vô cùng bi thảm.

Bài viết Tóm tắt Hoàng lê nhất thống chí hồi 14 là tư liệu tham khảo có ích với các giáo viên, học sinh.