Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Dự Án

Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Tờ Khai Đăng Ký Người Phụ Thuộc Của Cá Nhân Có Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công, Sổ Tay Bảo Dưỡng Công Nghiệp Tiên Tiến, Điển Hình Tiên Tiến Của Công ăn , Mẫu Phụ Lục Thu Nhập Từ Tiền Lương Tiền Công, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Chậm Tiến Độ Thi Công Công Trình Do Mưa Bão, Suboử Dụnghiệu Quả Các Công Cụ , Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Csgd Trẻ Trong Cơ Sở Gdmn, -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong , -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong, Luận án Tiến Sĩ Y Tế Công Cộng, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Dự án, Mẫu Công Văn Xin Rút Tiền Tại Kho Bạc, Tiến Độ Thi Công, 7 Công Cụ Cải Tiến Ie, Công Văn ưu Tiên, Tiền Công, Mẫu Công Văn Xin Rút Tiền, Thủ Tục Rút Tiền Mặt Từ Tài Khoản Công Ty, Báo Cáo Tiến Độ Công Việc, Công Văn Tiền ăn Giữa Ca, Biên Bản Tiến Độ Thi Công, Mẫu Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Của Nhà Thầu, Mẫu Giấy Vay Tiền Công Ty, Hợp Đồng Tiền Công, Công Văn Về Tiền ăn Giữa Ca, Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Yêu Cầu Hoàn Tiền, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Khu Vực, Thủ Tục Vay Tiền Giữa 2 Công Ty, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên, Giấy Vay Tiền Công Ty, Công Việc Đầu Tiên, Công Văn Hỗ Trợ Tiền ăn Trưa, Đột Phá Trong Chiến Đấu Tiến Công, Điều Chỉnh Tiến Độ Thi Công, 5 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 3 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 6 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 3 Công Cụ Của Chính Sách Tiền Tệ, Công Văn Xin Giảm Tiền Thuê Nhà, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Bình Tiên, Đáp án 6 Tờ Tiền 3 Mệnh Giá Cộng Lại Bằng 100, Công Văn Về Việc Chậm Tiến Độ, Nội Dung Bài Công Việc Đầu Tiên, 5 Công Cụ Của Chính Sách Tiền Tệ, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2014, Công Văn Giảm Tiền Thuê Nhà, Xét Tuyển Đại Học Có Cộng Điểm ưu Tiên, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2013, Hợp Đồng Cho Vay Tiền Giữa Hai Công Ty, Mẫu Hợp Đồng Cho Vay Tiền Giữa Hai Công Ty, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2024, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2024, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2024, Công Văn Giải Trình Tiến Độ, Giải Trình Tiến Độ Thi Công, Công Văn Phạt Chậm Tiến Độ, Biên Bản Chậm Tiến Độ Thi Công, Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ, 2 Công Cụ Của Chính Sách Tiền Tệ, Công Ty Du Lịch Bình Tiên, Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2024, Giấy Vay Tiền Có Cần Công Chứng, Hợp Đồng Cho Vay Tiền Có Cần Công Chứng, Phạt Chậm Tiến Độ Thi Công, Làm Việc Về Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Gửi Cho Nhà Thầu Chậm Tiến Đô, Hồ Sơ Công Nhận Cán Bộ Tiền Khởi Nghĩa, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Xét Tuyển Đại Học Có Cộng Điểm ưu Tiên Không, Các Trận Đánh Vận Động Tiến Công, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Công, Luận án Tiến Sĩ Hành Chính Công, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Luận án Tiến Sĩ Công Nghệ Thông Tin, Luận Văn Tiến Sĩ Công Nghệ Thông Tin, Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Tiền Lương Khu Vực Công, Chu The, Doi Tuong Tien Hanh Cong Tac Gdct, Công Văn Chậm Tiến Độ Do Chưa Duyệt Bản Vẽ , Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Tnhh Bình Tiên, Công Văn Xin Giảm Tiền Thuê Văn Phòng, Các Nhân Số ảnh Hưởng Đến Tiền Lương Khu Vực Công, Quy Định Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học 2024, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, ý Nghĩa Lý Luân Và Thực Tiễn Của Đề Tài Công Tác Văn Phong, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Công Việc, Đơn Xi Hoàn 50% Tiền Đặt Cộng Xây Dựng Cv 2344 Năm 2024, Luận án Tiến Sĩ Công Nghệ Thực Phẩm, Thực Tiễn Của Liên Minh Công Nông,

Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Tờ Khai Đăng Ký Người Phụ Thuộc Của Cá Nhân Có Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công, Sổ Tay Bảo Dưỡng Công Nghiệp Tiên Tiến, Điển Hình Tiên Tiến Của Công ăn , Mẫu Phụ Lục Thu Nhập Từ Tiền Lương Tiền Công, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Chậm Tiến Độ Thi Công Công Trình Do Mưa Bão, Suboử Dụnghiệu Quả Các Công Cụ , Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Csgd Trẻ Trong Cơ Sở Gdmn, -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong , -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong, Luận án Tiến Sĩ Y Tế Công Cộng, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Dự án, Mẫu Công Văn Xin Rút Tiền Tại Kho Bạc, Tiến Độ Thi Công, 7 Công Cụ Cải Tiến Ie, Công Văn ưu Tiên, Tiền Công, Mẫu Công Văn Xin Rút Tiền, Thủ Tục Rút Tiền Mặt Từ Tài Khoản Công Ty, Báo Cáo Tiến Độ Công Việc, Công Văn Tiền ăn Giữa Ca, Biên Bản Tiến Độ Thi Công, Mẫu Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Của Nhà Thầu, Mẫu Giấy Vay Tiền Công Ty, Hợp Đồng Tiền Công, Công Văn Về Tiền ăn Giữa Ca, Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Yêu Cầu Hoàn Tiền, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Thi Đại Học, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên Khu Vực, Thủ Tục Vay Tiền Giữa 2 Công Ty, Quy Chế Cộng Điểm ưu Tiên, Giấy Vay Tiền Công Ty, Công Việc Đầu Tiên, Công Văn Hỗ Trợ Tiền ăn Trưa, Đột Phá Trong Chiến Đấu Tiến Công, Điều Chỉnh Tiến Độ Thi Công, 5 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 3 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 6 Công Cụ Chính Sách Tiền Tệ, 3 Công Cụ Của Chính Sách Tiền Tệ, Công Văn Xin Giảm Tiền Thuê Nhà, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Bình Tiên,

Tải Về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Công Việc Thi Công Chuẩn Nhất!

Để có thể đánh giá năng lực hoàn thành công việc của bản thân và đề ra những kế hoạch kịp thời cho công việc chung nhằm đảo bảo đúng được yêu cầu của nhà điều hành, ngoài những báo cáo riêng của dự án, việc lập một bảng báo cáo công việc, bảng báo cáo tiến độ công việc cho từng cá nhân là một trong những nhiệm vụ bắt buộc trong mô tả công việc của người làm kỹ thuật.

Ngoài tác dụng theo dõi sát xao về lịch làm việc, tiến độ thi công và bố trí những can thiệp phù hợp để nâng cao hiệu quả thi công cho bản thân, một bảng báo cáo tiến độ công việc còn là công cụ đắc lực giúp nhà quản lý có thể bố trí được lực lượng nhân sự, vật tư, phân chia thời gian hoàn thành deadline hợp lý.

Bản báo cáo thi công cũng chính là căn cứ để họ đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, đề ra những kế hoạch, mức khen thưởng phù hợp cho từng cá nhân để khuyến khích, tạo động lực cho từng người trong quá trình hoàn thành dự án, đồng thời có những điều chuyển với những cá nhân không thể hoàn thành được đúng yêu cầu ban quản lý dự án.

Tùy vào từng mục đích cụ thể của người lập, mà mẫu báo cáo tiến độ công việc thi công có thể được triển khai khác nhau. Có thể nó chỉ là một mẫu báo cáo công việc chuyên dụng cho mọi ngành nghề vị trí, có nêu rõ kế hoạch công việc và đánh giá của cá nhân nhân viên về hiệu suất làm việc và kết quả hoàn thành tiến độ công trình của họ.

Người báo báo sẽ là người rút ra tiến độ của của cả công trình thông qua những khối lượng công việc trong những báo cáo mà họ trình bày và lập ra một bảng báo cáo tổng.

Đó cũng có thể là bản báo báo cáo tiến độ thi công bằng excel, có chia nhỏ ra từng cột, từng hạng mục đính kèm với thời gian mở đầu và kết thúc của từng hạng mục cụ thể và đánh giá của nhân viên. Với mẫu bảng cáo tiến độ nào thì sự rõ ràng, thông tin cụ thể, dễ nhìn…đều là yếu tố bắt buộc.

2. Hướng dẫn chi tiết lập mẫu báo cáo tiến độ công việc thi công

Để có thể cụ thể hóa, dễ hiểu những nội dung trong bảng báo cáo tiến độ công việc, các bạn có thể sử dụng ứng dụng chèn bảng trên word hoặc công cụ excel để lập mẫu.

Khi lập bảng báo cáo tiến độ công việc thi công cho dự án, bạn cần đảm bảo đầy đủ các thành tố sau : Tên đơn vị, công ty đang thi công bạn đang làm.

Nội dung này thường ghi phía bên tay trái. Để đảm bảo tính cân đối trong mẫu báo cáo, quy luật chung của đơn từ hành chính thông thường cũng được áp dụng trong tài liệu này với dòng quốc hiệu, tiêu ngữ để chữ in hoa nằm bên mép lề cao nhất bên phải. Phần thông tin về địa chỉ, ngày tháng lập bảng báo cáo cũng được đặt sát ngay bên dưới của quốc hiệu tiêu ngữ và đặt trước tên của bảng báo cáo. Một lưu ý khi khi đặt tên của bảng báo cáo đó, là luôn để cỡ chữ in đậm và đặt ngay ở trung tâm để đảm bảo tính khoa học dễ nhìn. Cụ thể như ” MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THI CÔNG”.

Trong phần nội dung cụ thể, một bảng báo cáo tiến độ công việc thi công gồm các phần nội dung sau đây: Số thứ tự, hạng mục công tác, khối lượng, đơn vị của từng hạng mục và tiến độ thi công. Một số hạng mục nổi bật trong công việc thi công bao gồm: Thi công mặt đường, thi công lề đường, thi công nhà hay thi công sàn trong khu công nghiệp. Đó cũng có thể là những đầu mục công việc bạn phải hoàn thành theo kế hoạch.

Trong cột tiến độ thi công sẽ được chia làm nhiều cột khác nhau với mục đích giúp cho người lập bảng có thể trình bày một cách cụ thể chi tiết về thời gian, nội dung công việc đã hoàn thành và đánh giá khả năng hoàn thành deadline của mình tương ứng với từng hạng mục công việc bên cạnh.

Trong khi đó, đối với một mẫu báo cáo tiến độ thi công của quản lý dự án, phần nội dung này sẽ cụ thể hơn bao gồm thêm số lượng nhân công thực tế và trung bình có liệt kê ra từng ngày cụ thể trong một đơn vị thời gian tổng của gói thầu và kết thúc bằng tổng số công đã thực hiện phục vụ quá trình tính lương cho nhân viên.

Tùy theo yêu cầu của quản lý công trình, dự án thi công mà tần suất lập mẫu báo cáo này là khác nhau. Với những dự án ngắn ngày và đối tượng là công nhân viên sẽ phải lập hàng ngày, hàng tuần. Những nó cũng có thể được tổng kết và hoàn thành theo yêu cầu đột xuất của ban quản lý dự án.

3. Một số lưu ý trong quá trình lập bảng báo cáo tiến độ công việc thi công

Với những công trình dự án có sự tham gia của đối tác, tốt hơn hết hãy yêu cầu lập riêng một bản báo cáo nội bộ do cấp trên kiểm soát và tổng kết hoạt động cũng như tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân nếu lỡ tiến độ của một vài thành viên trong tổ chức…từ đó từ đó đưa ra bình xét, đánh giá kỷ luật.

Sau khi thống kê cũng như hoàn thành công tác đánh giá nội bộ, quản lý dự án sẽ lập mẫu báo cáo công việc thi công chi tiết và chuyển cho đối tác. Nhiều trường hợp, những nhân viên các công trình sẽ phải lập riêng một mẫu báo cáo công việc khác để tự bản thân đánh giá về hoạt động thi công, khả năng hoàn thành công việc định kỳ theo ngày, tháng, năm.

Trong đó có nêu rõ những hoạt động đã làm được, những hoạt động chưa làm được những dự, phương án kế hoạch để hoàn thành và vượt nhiệm vụ trong tương lai cũng như là các bài học kinh nghiệm.

4. Tải về mẫu báo cáo tiến độ công việc thi công chuẩn nhất!

Mẫu báo cáo tiến độ công việc thi công là tài liệu được dùng phổ biến, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tạo lập văn bản này một cách chuẩn chỉnh nhất. Nắm rõ được điều này, với tư cách là địa chỉ ” ngân hàng biểu mẫu” trực tuyến phục vụ mọi vị trí công việc, chúng tôi chính là địa chỉ uy tín bạn có thể tải về một bản báo cáo tiến độ công việc uy tín nhất cho mình.

Tác giả: Timviec365.vn

Cách Viết Báo Cáo Tiến Độ (Sample Template)

Báo cáo tiến độ như là công việc bắt buộc của chúng ta mỗi ngày khi đi làm. Báo cáo tiến độ là một trong những ‘công cụ’ quản lý tốt nhất bạn có thể sử dụng để kiểm tra năng suất của team hoặc của dự án mình đang tham gia. Thông tin trong các báo cáo này giúp các thành viên theo dõi tiến trình của họ trong khi tiến trinh chung cả mục tiêu của cả team. Đối với người quản lý, báo cáo tiến độ cung cấp thông tin cụ thể về đóng góp của thành viên. Nó khuyến khích việc trao đổi ý tưởng, ý kiến cũng như giúp các thành viên khắc phục lỗi, khó khăn khi điều đó xảy ra.

Theo Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Hoa Kỳ, có một nơi cụ thể để kiểm tra tiến trình của bạn sẽ tăng xác suất đạt được mục tiêu lên 95%.

Thật ra, đó là một hình thức giao tiếp hai chiều rất đơn giản, tuy nhiên, không nhiều người hiểu được lợi ích của báo cáo tiến độ. Nên bài viết này của mình sẽ giới thiệu đến mọi người một phương pháp cơ bản, đó là phương pháp PPP

Vậy chính xác, PPP là gì?

P đầu tiên là Progress – Tiến độ. Tiến độ liệt kê công việc của member, các mục tiêu đã hoàn thành và các mục tiêu đã đóng. Mục này đưa ra một đánh giá nhận xét về chỉ tiêu công việc đã được thực hiện.

P thứ hai là Plans – Kế hoạch. Kế hoạch là mục tiêu, có thể là mục tiêu trước mắt hoặc dài hạn (tùy thuộc vào các giai đoạn của dự án). Tất cả các mục được liệt kê trong Kế hoạch là các mục tiềm năng của Tiến trình. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ ltrước kế hoạch dự phòng nếu có rủi ro xảy ra.

P cuối cùng là Problems. Problems là những rủi ro xảy ra trong ngày, làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc, khiến cho bạn không thể hoàn thành được mục tiêu trong ngày hoặc mục tiêu lâu dài của dự án.

Khi bạn ghi nhớ ba điều này, bạn đã có những gì cần thiết để viết một báo cáo đơn giản, nhưng nếu bạn thực sự muốn thành công trong việc truyền đạt các chi tiết và sắc thái của báo cáo tiến độ, bạn phải lưu ý ba câu hỏi: Ai, Làm thế nào và Cái gì.

Ai?

Phần quan trọng của báo cáo tiến độ là nhóm của bạn. Các báo cáo cần phải ngắn gọn và tập trung, vì vậy bạn nên hiểu những gì đồng nghiệp của bạn muốn. Để giúp mình với nhiệm vụ này, hãy đặt ra một vài câu hỏi:

. Làm thế nào người đọc báo cáo hiểu?

. Họ có biết chi tiết và mục tiêu của dự án không?

. Họ có thoải mái với cách dùng từ của bạn không?

Làm sao?

Tiếp theo, hãy xem xét cách diễn đạt của bạn. Người quản lý sẽ có thể không hiểu nếu bạn sử dụng quá nhiều từ chuyên dụng trong công việc. Sử dụng câu dài hơn, dễ hiểu nhưng cũng cố gắng kiềm chế đừng viết. Tốt nhất, nên có 5 – 7 từ khóa mỗi câu.

Cái gì?

Một sai lầm mà mọi người có xu hướng mắc phải khi viết báo cáo tiến độ là tránh viết về những sai lầm hoàn toàn. Mục đích của báo cáo tiến độ là xác định một cách khách quan những khó khăn và mối quan tâm chính và giúp họ trên đường đi. Ngay cả khi vấn đề đã được giải quyết, nó vẫn cần được đưa vào văn bản để giúp tránh mắc lỗi tương tự trong tương lai.

Thứ hai, hãy ghi nhớ sự việc quan của văn bản của bạn. Giải thích cách mọi mục riêng lẻ kết nối và so sánh với Tiến trình.

Giữ nó đơn giản

Ngay cả khi tiến độ có vẻ nhỏ và thay đổi là tối thiểu, hãy tiếp tục cập nhật báo cáo của bạn. Nó cho phép minh bạch ở tất cả các cấp độ và có thể giúp đánh giá các thách thức để bạn có thể lập kế hoạch cho các hành động tiếp theo của mình cho phù hợp.

Tuy nhiên, các mẫu báo cáo tiến độ được thực hiện để tiết kiệm thời gian cho mọi người, vì vậy việc dành phần lớn thời gian trong ngày của bạn để viết chúng là vô lý.

Thực hiện báo cáo tiến độ 1. Sử dụng 1 cách báo cáo đảm bảo đủ nhu cầu của bạn:

Bạn có thể tạo ra 1 format báo cáo mới hay sử dụng hoặc kế thừa một mẫu báo cáo có sẵn từ trước cũng là 1 ý tưởng hay, nhưng phải đảm bảo các mẫu báo cáo này đáp ứng đủ nhu cầu bạn cần. Bạn phải luôn đảm bảo 3 mục tiêu chính trong mẫu báo cáo của bạn:

. Progress: Hôm nay bạn làm được gì? Làm xong những mục tiêu nào và đang làm những mục tiêu nào? . Plans: Kế hoạch cho ngày mai hoặc cho tuần tới . Problems: Những rủi ro nào xảy ra trong lúc bạn làm việc, những gì ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn?

2. Mời team của bạn/quản lý – những người chịu trách nhiệm dự án:

Sau khi bạn đã thiết lập tất cả các thông tin quan trọng, đã đến lúc mời nhóm của bạn/quản lý – những người chịu trách nhiệm dự án. Hãy đảm bảo rằng báo cáo của bạn đến đúng người và đúng thời gian. Các công ty lớn thường tạo ra 1 trang web riêng để báo cáo nội bộ, nếu không chúng ta có thể sử dụng các cách thông thường như: google mail, skype, slack… các phương tiện truyền thông mà dự án bạn đang sử dụng.

Tất cả các tiến trình báo cáo trên sẽ phù hợp nếu bạn không gặp những rủi ro gì ảnh hưởng lớn đến công việc. Nếu rủi ro lớn xảy ra, cách tốt nhất là bạn nên liên hệ trực tiếp ngay lặp tức với leader/manager của mình, để mọi người tìm cách giải quyết 1 cách nhanh chóng hơn.

Mong mọi người sẽ thích bài chia sẻ của mình!

#Bài viết có sử dụng tư liệu trong website: https://blog.weekdone.com/guide-how-to-write-an-excellent-progress-report-sample-template/

All Rights Reserved

Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công

Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Cham Tien Do, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Chậm Tiến Độ Thi Công Công Trình Do Mưa Bão, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Giải Trình Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Tiến Độ, Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ, Công Văn Về Việc Chậm Tiến Độ, Công Văn Gửi Cho Nhà Thầu Chậm Tiến Đô, Làm Việc Về Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Phạt Chậm Tiến Độ, Phạt Chậm Tiến Độ Thi Công, Biên Bản Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Chậm Tiến Độ Do Chưa Duyệt Bản Vẽ , Giải Trình Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong , -sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Trong, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Báo Cáo Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Giải Trình Về Chuyển Dảng Chính Thưc Chậm, Mẫu Giải Trình Nộp Lại Báo Cáo Tài Chínhchuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Bao Cao Giai Trinh Chậm Chuyển Đảng Chinh Thuc, Mẫu Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bao Cao Giai Trinh Vv Cham Chuyen Dang Chin H Thuc, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Ve Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, áo Cáo Giải Trình Cấp ủy Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bài Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Về Nơi Cư Trú Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Bản Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giai Trinh Chuyen Sinh Hoat Dang Cham, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Bị Chậm, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, 10 Bản Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức , Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bản Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Xét Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Ban Giải Trình Sinh Hoạt Đảng Chậm Muộn, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Biến Bản Giải Trình Chậm Chuyển Động Chính Thức, Giải Trinh Của Chi ủy Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm,

Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Cham Tien Do, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Chậm Tiến Độ Thi Công Công Trình Do Mưa Bão, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Giải Trình Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Tiến Độ, Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Báo Cáo Chậm Tiến Độ Thi Công, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ, Công Văn Về Việc Chậm Tiến Độ, Công Văn Gửi Cho Nhà Thầu Chậm Tiến Đô, Làm Việc Về Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Phạt Chậm Tiến Độ, Phạt Chậm Tiến Độ Thi Công, Biên Bản Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Chậm Tiến Độ Do Chưa Duyệt Bản Vẽ , Giải Trình Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng,

#1. Mẫu File Excel Báo Cáo Tiến Độ Dự Án Mới Nhất

** Sự cần thiết của việc Báo cáo tiến độ dự án

– Với bất kỳ một dự án nào dù ở cấp độ nhỏ hay lớn, tư nhân hay nhà nước,… trong quá trình thực hiện dự án, chúng ta đều cần biết được tình hình dự án đang ở đâu.

– Một số chỉ tiêu cần phải quan tâm khi thực hiện dự án:

+ Hoàn thành được bao nhiêu phần trăm ?

+ Chi tiết theo từng hàng mục: Đã xong, đang làm dở hay chưa khởi động ?

+ Tình hình tài chính của dự án có ổn không ?

+ Tiến độ thực hiện như hiện tại và thời gian đã tiêu tốn liệu có đảm bảo được kế hoạch đề ra của dự án không ?

+ Và rất nhiều câu hỏi khác được đưa ra để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng như yêu cầu.

– Sau mỗi một giai đoạn hoặc tính theo hàng tuần, hàng tháng chúng ta phải làm báo cáo tình hình thực hiện dự án để đánh giá và có kế hoạch điều chỉnh phù hợp.

** Đối tượng của Báo cáo tiến độ dự án

– Các sếp: Người xem báo cáo và người ra quyết định. Một báo cáo thông minh và khoa học giúp các sếp nắm bắt được tình hình trong vài phút và giúp đưa ra quyết định nhanh chóng.

– Nhân viên phụ trách làm báo cáo: Người phải tổng hợp dữ liệu và trình bày số liệu dưới dạng biểu đồ, bảng biểu làm sao cho thông tin: Đầy đủ, ngắn gọn và mang tính phân tích,…

– Khi nhân viên làm ra những báo cáo hay và giúp ích cho DN, họ sẽ trở thành những viên ngọc sáng luôn được sếp dõi theo và tin dùng.

** Các phần chính trong File Excel Mẫu báo cáo tiến độ dự án:

– Danh sách công việc, người phụ trách, tình trạng thực hiện dự án

Bạn đang xem: Mẫu File Excel báo cáo tiến độ dự án mới nhất

– Timeline thể hiện các công việc của dự án

** Tải Mẫu File Excel báo cáo tiến độ dự án mới nhất

Bài viết: Mẫu File Excel báo cáo tiến độ dự án mới nhất

Tags từ khóa: mẫu báo cáo tiến độ công việc – theo dõi tiến độ công việc bằng excel – bảng tiến độ thực hiện dự án – mẫu báo cáo tiến độ thi công – bảng tiến độ công việc mẫu – file quản lý công việc bằng excel – bảng theo dõi tiến độ công việc – lập bảng tiến độ công việc