Văn Bản Biểu Cảm / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Tìm Hiểu Văn Bản Biểu Cảm

Bài thuyết trình

V¨n b¶n biÓu c¶mTổ 3Văn bản biểu cảm – – – – – – – – ???- – – – – – – – – – – – -Tổ 3

I/ Kh¸i qu¸t vÒ v¨n biÓu c¶m 1.Kh¸i niÖm – BiÓu c¶m lµ sù biÓu lé t×nh c¶m, t­ t­ëng cña con ng­êi nhê ng”n ng÷ hay mét sè ph­¬ng tiÖn kh¸c.  T©m lý häc ®Þnh nghÜa: BiÓu c¶m ®­îc hiÓu lµ viÖc ” BiÓu lé nh÷ng t×nh c¶m s©u kÝn qua mét sè hµnh ®éng, lêi nãi, cã thÓ lµ nh¶y móa, lµ khãc, c­êi, nãi, vÏ, diÔn kÞch,..”Văn bản biểu cảm – – – – – – – – ???- – – – – – – – – – – – -Tổ 3

Văn bản biểu cảm – – – – – – – – ???- – – – – – – – – – – – -Tổ 3

*/ Phương tiện biểu cảm: Ngôn ngữ, tiếng khóc, nụ cười, điệu múa, lời ca,.hay âm nhạc, hội họa điêu khắc,.. Văn biểu cảm là một phương thức biểu cảm bằng ngôn ngữ Trong quan niệm hiện nay biểu cảm được coi là một kiểu văn bản, phân biệt với tự sự, miêu tả, lập luận,..Sự phân biệt đó dựa trên 2 tiêu chí: + Đích giao tiếp. + Phương thức tạo lập văn bản.Văn bản biểu cảm – – – – – – – – ???- – – – – – – – – – – – -Tổ 3

*/ Trªn ph­¬ng diÖn môc ®Ých giao tiÕp, v¨n biÓu c¶m ®­îc s¶n sinh khi con ng­êi xuÊt hiÖn nhu cÇu bµy tá t×nh c¶m, ph¸t biÓu suy nghÜ quan ®iÓm tr­íc nh÷ng ®èi t­îng g©y c¶m xóc hay nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®Æt ra trong cuéc sèng */ XÐt vÒ ph­¬ng thøc t¹o lËp v¨n b¶n, v¨n BiÓu c¶m ®­îc s¶n sinh nhê sù béc lé c¶m xóc hay suy t­. §iÒu nµy ph©n biÕt víi t¸i hiÖn trong v¨n miªu t¶, tÝnh chÊt tr×nh bµy trong v¨n tù sù, lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn,…Văn bản biểu cảm – – – – – – – – ???- – – – – – – – – – – – -Tổ 3

+ NghÞ luËn thiªn vÒ lËp luËn sö dông b”ng chøng, lÝ lÏ ®Ó ph©n tÝch, gi¶i thÝch, chøng minh,..trong v¨n biÓu c¶m nhiÒu khi ng­êi biÓu c¶m chØ cÇn ph¸t biÓu c¶m t­ëng, c¶m gi¸c cña m×nh nghÜa lµ ®Ó biÓu thÞ ®­îc c¶m xóc cÇn ph¶i cã thao t¸c gi¶i thÝch, chøng minh,..Văn bản biểu cảm – – – – – – – – ???- – – – – – – – – – – – -Tổ 3

II/ §Æc ®iÓm v¨n biÓu c¶m 1. §èi t­îng biÓu c¶m: Lµ sù viÖc hiÖn t­îng cã thÓ gîi ra cho chñ thÓ nh÷ng t×nh c¶m, c¶m xóc hay suy t­ – §Æc ®iÓm: + §èi t­îng ph¶i cã nÐt t­¬ng ®ång, phï hîp víi t©m hån chñ thÓ biÓu c¶m. + Lµ nguyªn cí vµ ph­¬ng diÖn ®Ó béc lé néi t©m. + Chi phèi c¶m høng chñ ®¹o cña v¨n b¶n.Văn bản biểu cảm – – – – – – – – ???- – – – – – – – – – – – -Tổ 3

2. Chñ thÓ biÓu c¶m. – Lµ mét hiÖn t­îng ®a d¹ng ®ã cã thÓ lµ c¸ nh©n hay tËp thÓ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp béc lé t×nh c¶m, tu t­ëng cña m×nh trong v¨n b¶n. Trong t¸c phÈm v¨n häc, chñ thÓ biÓu c¶m lµ nh©n vËt tr÷ t×nh. – §Æc ®iÓm: + Th­êng béc lé c¸i t”i mét c¸ch cã ý thøc. + C¸i “T”i” chñ thÓ ph¶i mang ®­îc ý nghÜa x· héi, nh©n v¨n nhÊt ®Þnh. + QuyÕt ®Þnh ®iÓm nh×n trong v¨n b¶n. Văn bản biểu cảm – – – – – – – – ???- – – – – – – – – – – – -Tổ 3

Bài 14. Ôn Tập Văn Bản Biểu Cảm

BÀI:16 – Tiết: 61 Tuần dạy:16Ngày dạy: . . . . . . .

1- MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: – HS biết: – Ôn lại những điểm quan trọng nhất về lí thuyết làm văn biểu cảm: phân biệt văn tự sự, miêu tả với yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm. +Cách lập ý và lập dàn bài cho một đề văn biểu cảm. – HS hiểu: Cách diễn đạt trong bài văn biểu cảm. 1.2. Kĩ năng: – HS thực hiện được: kĩ năng nhận biết, phân tích đặc điểm của văn biểu cảm – HS thực hiện thành thạo: Tạo lập văn bản biểu cảm. 1.3. Thái độ: – Thói quen: Giáo dục ý thức tự giác học tập cho HS. – Tính cách: Giáo dục lòng yêu thích thơ cho HS2- NỘI DUNG HỌC TẬP – Hệ thống kiến thức về văn biểu cảm, lập dàn bài cho một bài văn biểu cảm.3- CHUẨN BỊ 3.1. Giáo viên: – Nội dung ôn tập , bảng phụ ( ghi dàn bài đề văn biểu cảm). 3.2. Học sinh: – Tìm hiểu sự khác nhau giữa văn bản miêu tả và văn bản biểu cảm. Bố cục bài văn BC.4- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện7A3: 4.2. Kiểm tra miệng:Câu hỏi của GVCâu trả lời của HS

(Câu hỏi kiểm tra bài cũ:Câu hỏi 1: ( 4 đ)GV: Cho các ví dụ về thơ lục bát?

(Câu hỏi kiểm tra bài mới:Câu hỏi 2: (3 đ)GV:Thế nào là văn biểu cảm?

GV:Yếu tố miêu tả có ý nghĩa gì trong văn biểu cảm?

Câu hỏi 3:( 1 đ)( Để làm tốt một bài văn biểu cảm, chúng ta cần chú ý những gì?KT VBT ( 2 đ)

( – Râu tôm nấu với ruột bầu, Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon. – Ngó lên nuộc lạt mài nha, Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu. – Thò tay bứt cọng rau ngò Thương em đứt ruột giã đò ngó lơ – Đêm nằm lưng đến giường Mong trời mau sáng ra đường gặp em.

( Là văn viết ra nhằm biểu lộ tình cảm, cảm xúc, đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh và khêu gợi sự đồng cảm ở nơi người đọc.( Miêu tả có tác dụng khêu gợi tình cảm, cảm xúc.

( Phải nắm chắc đặc điểm của thể loại văn biểu cảm, cách lập ý cũng như ngôn ngữ diễn đạt.

4.3. Tiến trình bài học

Hoạt động của GV và HSNội dung bài học

( Giới thiệu bài: Để giúp các em nắm kĩ hơn về văn biểu cảm, đồng thời củng cố thêm về cách tạo lập văn bản biểu cảm. Hôm nay chúng ta đi vào ôn tập văn bản biểu cảm.( Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm của văn biểu cảm.Mục tiêu : lí thuyết làm văn biểu cảm GV: Văn biểu cảm thường có những đặc điểm nào? GV: Có những cách biểu cảm nào?– Người viết có thể chọn một hình ảnh có ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng( đồ vật..) để gửi gắm tình cảm( BC gián tiếp), hoặc bằng cách thổ lộ trực tiếp những nỗi niềm, cảm xúc trong lòng( trực tiếp). GV: Nêu bố cục của bài văn biểu cảm?Bài văn biểu cảm cũng có bố cục 3 phần:-MB: Giới thiệu đối tượng biểu cảm.-TB: Nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình về đối tượng BC.-KB: An tượng của em về đối tượng BC.GV:Nêu những cách lập ý của bài văn BC?-Để khơi nguồn cho mạch cảm xúc nảy sinh, người viết có thể hồi tưởng, tưởng tượng tình huống gợi cảm, hoặc vừa quan sát, vừa suy ngẫm, vừa thể hiện cảm xúc. GV:Vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn BC?– Vai trò: Làm giá đỡ cho tình cảm, cảm xúc của tác giả được bộc lộ.– Thiếu tự sự, miêu tả thì tình cảm mơ hồ, không cụ thể.( Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về sự khác nhau giữa văn biểu cảm và

Soạn Bài: Đặc Điểm Của Văn Bản Biểu Cảm

Soạn bài: Đặc điểm của văn bản biểu cảm

I. Tìm hiểu đặc điểm của văn bản biểu cảm

1. Đọc bài văn Tấm gương và trả lời các câu hỏi:

a. Bài văn này ngợi ca đức tính trung thực, phê phán tính xu nịnh dối trá tồn tại trong xã hội.

b. Để biểu đạt tình cảm đó tác giả đã mượn hình ảnh tấm gương làm chỗ dựa bởi nó luôn phản chiếu một cách trung thực tất cả mọi thứ xung quanh.

c. Bố cục của bài văn: 3 phần

– Mở bài: Từ đầu → trong sạch như từ lúc mẹ cha sinh ra nó

– Thân bài: tiếp theo đến … mà lòng không hổ thẹn.

– Kết bài: còn lại.

d. Tình cảm và sự đánh giá của tác giả rõ ràng và chân thực. Điều đó làm cho bài văn giàu sức thuyết phục và hấp dẫn hơn.

2. Đọc đoạn văn SGK và trả lời câu hỏi

– Đoạn văn biểu cảm nỗi đau khổ của đứa con khi mẹ đi xa, phải sống với người khác, bị hắt hủi, bị ngược đãi, mong muốn mẹ về để được giải thoát. Tình cảm này được biểu thị một cách trực tiếp

– Dấu hiệu đưa ra nhận xét, ta căn cứ vào tiếng kêu, tiếng gọi, tiếng than thở của người con: “Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Mẹ có biết không? …

II. Luyện tập

a. Bài văn thể hiện tình cảm: cảm xúc của tuổi học trò trong ngày chia li. Miêu tả hình ảnh biểu tượng: hoa phượng, Xuân Diệu đã thể hiện một cách sâu sắc, tinh tế cảm xúc từ bối rối, xuyến xao buồn nhớ đến những khoảnh khắc trống trải, xa vắng và nỗi niềm cô đơn, bâng khuâng nhung nhớ, dỗi hờn của tuổi học trò trong những ngày hè chia li.

b. Mạch ý của bài văn gồm 3 đoạn.

– Đoạn 1: Phượng khơi dậy bao nỗi niềm chia xa trong lòng người.

– Đoạn 2: Phượng thức đợi một mình khi học trò đã về xa.

– Đoạn 3: Phượng khóc vì thời gian đợi chờ dài đằng đẵng.

c. Bài văn này vừa dùng hình thức biểu cảm trực tiếp, vừa dùng hình thức biểu cảm gián tiếp.

– Gián tiếp: Dùng hoa phượng để nói lên nỗi niềm của lòng người.

– Trực tiếp: Có những câu trực tiếp thể hiện cảm xúc của tác giả: “Nhớ người sắp xa còn đứng trước mặt… Nhớ một trưa hè gà gáy khan…” “Thấy xa trường rồi bạn buồn xiết bao”.

Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Biểu Cảm

Soạn bài Đặc điểm của văn bản biểu cảm

I. Tìm hiểu đặc điểm của văn bản biểu cảm

a, Bài văn Tấm gương ca ngợi tính trung thực của con người, ghét thói xu nịnh, dối trá

b, Để biểu đạt tình cảm đó, tác giả mượn hình ảnh tấm gương làm điểm tựa, vì tấm gương luôn phản chiếu trung thành mọi vật xung quanh

Nói với gương, ca ngợi gương là gián tiếp ca ngợi trung thực

c, Bố cục bài văn gồm ba phần: đoạn đầu là Mở bài, đoạn cuối là đoạn kết bài

Thân bài nói về các đức tính của tấm gương. Nội dung khẳng định tính trung thực. + Dẫn chứng: hai tấm gương tiêu biểu về Mạc Đĩnh Chi và Trương Chi là ví dụ về một người đáng trọng, người đáng thương, nhưng nếu soi gương cũng không vì tình cảm mà nói sai sự thật

d, Tình cảm và sự đánh giá của tác giả rõ ràng, chân thực, không thể bác bỏ

Hình ảnh tấm gương có sức kêu gợi, tạo nên giá trị của bài văn

2. Đoạn văn của Nguyên Hồng thể hiện tình cảm cô đơn, cầu mong sự giúp đỡ và thông cảm

+ Tình cảm của nhân vật được biểu hiện một cách trực tiếp.

+ Dấu hiệu là tiếng kêu, tiếng than, câu hỏi biểu cảm

II. Luyện tập

Bài văn thể hiện tình cảm buồn và nhớ trường, nhớ bạn của những học sinh trong kì nghỉ hè

+ Những trạng thái cảm xúc được biểu hiện khác nhau từ bối rối, xao xuyến, buồn nhớ đến trống trải, xa vắng, nỗi niềm cô đơn, bâng khuâng, nhung nhớ, dỗi hờn.

Tác giả gửi gắm hình ảnh hoa phượng, gợi từ hoa phượng, hóa thân vào phượng để thổ lộ tâm tình

b, Mạch ý của bài văn gồm có 3 đoạn:

– Đoạn 1: Hoa phượng gợi nhớ lại mùa hè chia tay trong lòng người

– Đoạn 2: Phượng chứng kiến mọi hoạt động của học trò

– Đoạn 3: Phượng nhớ các bạn, rơi nước mắt là những cánh hoa

c, Bài văn dùng hình thức biểu cảm trực tiếp, vừa dùng hình thức biểu cảm gián tiếp

– Gián tiếp: Dùng hoa phượng để nói nỗi niềm của lòng người, hoa phượng gợi nhắc tới những nỗi buồn xa trường, xa lớp.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: