Văn Bản Bộ Nội Vụ Mới Ban Hành / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Bộ Nội Vụ Ban Hành Văn Bản Số 5898/Bnv

Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến thống nhất với Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cụ thể như sau:

1. Về phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm

a) Ở cấp tỉnh

– Thí điểm hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

– Thí điểm hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải và Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

– Thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

– Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Thanh tra – Kiếm tra cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

b) Ở cấp huyện

– Thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức nâng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

– Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quán lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

– Thí điểm hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác văn phòng.

2. Đối với các địa phương đã thực hiện thí điếm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện khác với nội dung quy định tại khoản 1 Văn bản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước 15/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

Theo: http://tcnn.vn

Triển Khai Văn Bản Pháp Luật Mới Ban Hành

BHG – Sáng 1.4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai văn bản pháp luật mới ban hành. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các báo cáo viên của Bộ Công an, Bộ Tư pháp; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Việc triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phổ biến kịp thời các luật và nghị định có hiệu lực thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. Góp phần xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, lắng nghe và trao đổi thông tin với các báo cáo viên. Sau hội nghị, các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu các luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành; có kế hoạch triển khai phù hợp với từng cấp, từng ngành, địa phương; triển khai  thực hiện đúng thời điểm các luật có hiệu lực thi hành và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian 2 ngày, từ 1 – 2.4, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Công an tỉnh và Cục thuế tỉnh triển khai các văn bản luật: Luật Cư trú năm 2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Luật Quản lý thuế năm 2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 1.7.2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5.3.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23.7.2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12.2.2020 của Chính phủ quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ

Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Tiểu Luận Giải Quyết Tình Huống Hành Chính, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự Của Thấu Kính, Thông Tư Ban Hành Quy Định Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học, Tiểu Thuyết Kiêu Hãnh Và Định Kiến, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Ai Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Thực Hành Xác Định Tiêu Cự Của Thấu Kính Phân Kì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, ý Thức Quyết Định Hành Vi, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội Năm 2015, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyet Dinh So 893/2008/qĐ-bca Ban Hanh Qui Tac Ung Xu, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Biểu Mẫu, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Mẫu Quyết Định Vận Hành Xe Nâng, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Số 652 Ban Hành Năm 2001, Quyết Định Ban Hành Thể Thức Văn Bản, 9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình, Quyết Định Ban Hành Pccc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Pccc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường,

Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Tiểu Luận Giải Quyết Tình Huống Hành Chính, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Tiêu Cự Của Thấu Kính, Thông Tư Ban Hành Quy Định Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học, Tiểu Thuyết Kiêu Hãnh Và Định Kiến, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ,

Sở Nội Vụ Tỉnh Vĩnh Phúc Tổng Kết Thi Hành Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Hđnd Và Ubnd Tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 5269/KH-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổng kết thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004.

Việc PBGDPL Sở lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của cơ quan, công đoàn, đoàn thanh niên, trên trang thông tin điện tử của Sở để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các văn bản của Trung ương, của địa phương cho các cán bộ, công chức, viên chức của sở. CB,CC,VC của một số sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh.Từ năm 2005 đến năm 2011đã mở trên 40 hội nghị, tập huấn PBGDPL cho khoảng trên 6.000 lượt cán bộ, công chức trong cơ quan và cán bộ công chức ở cơ sở. Đồng thời Sở Nội vụ đã phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể, tổ chức toạ đàm để triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật. Đã xuất bản nhiều ấn phẩm tài liệu lưu hành nội bộ phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của ngành.

Từ năm 2005 đến 31/12/2011 Sở Nội vụ đã tham gia soạn thảo trình HĐND và UBND tỉnh tổng số 44 văn bản QPPL, trong đó nghị quyết: 09; quyết định:34; chỉ thị 01. Nội dung văn bản đề cập về một số chính sách phát triển đội ngũ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, triển khai một số chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, một số cơ quan chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành và một số lĩnh vực khác thuộc ngành Nội vụ, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND tỉnh

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên và hệ thống hoá theo định kỳ. Ngoài ra, theo yêu cầu của UBND tỉnh Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát các văn bản QPPL được ban hành từ năm 1997 đến năm 2009. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được rà soát 55 (trong đó nghị quyết: 17; quyết định: 35; chỉ thị: 03). Các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành theo thời gian hoặc có văn bản khác thay thế; văn bản quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương đều được kiến nghị, xử lý theo quy định.

Công tác kiểm tra văn bản: Sở Nội vụ giao cho các thành viên của của tổ pháp chế kiêm nghiệm và các phòng chuyên môn, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát đối với các văn bản thuộc ngành phụ trách. Trong đó nhiệm vụ của các phòng chuyên môn là rất quan trọng vì khi thực thi công vụ dễ phát hiện văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên hoặc những khiếm khuyết trong văn bản. Khi phát hiện văn bản hết hiệu lực, văn bản trái pháp luật hoặc không còn phù hợp báo cáo Giám đốc sở tham mưu giúp UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Sự phối hợp của các cơ quan tổ chức trong công tác soạn thảo, ban hành, rà soát, kiểm tra VBQPPL: Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện công tác tổng rà soát văn bản từ năm 1997 đến hết năm 2009 của HĐND và UBND tỉnh. Bố trí cán bộ có năng lực, trình độ phù hợp để làm công tác soạn thảo, rà soát văn bản, tham gia ý kiến và thẩm định văn bản trước khi trình HĐND và UBND ban hành. Hàng năm Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp, Văn Phòng UBND tỉnh lập chương trình xây dựng văn bản QPPL.

Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thông hoá văn bản QPPL: Sở Nội vụ chưa thành lập phòng pháp chế, tuy nhiên Sở đã thành lập Tổ Pháp chế gồm 11 người do Giám đốc sở làm Tổ trưởng, các thành viên là các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, ban chuyên môn thuộc Sở. Các thành viên đều có trình độ đại học và trên đại học (trong đó có 3 người có trình độ đại học luật).

Chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng cao; phần lớn văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thể thức, đúng trình tự, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi, phù hợp với với điều kiện thực tế. Các giải pháp, chính sách trong văn bản QPPL đưa ra để xem xét có sự lựa chọn, kinh phí ước định để thực hiện được đảm bảo. Mục tiêu và phạm vi áp dụng chủ yếu đến đối tượng là các cơ quan hành chính nhà nước, những người là cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu chủ yếu là quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc một số sở, ban, ngành. Nâng cao trình độ và chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thiện thể chế ở địa phương và hệ thống pháp luật, phù hợp với xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, điều chỉnh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.

Để thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới, qua công tác tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế để tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản đạt chất lượng cao hơn, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hinh thực tế ở địa phương nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của tỉnh. Đồng thời nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL, trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND cho đội ngũ cán bộ, công chức soạn thảo, kiểm tra văn bản; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL./.