Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Giáo Dục Chợ Lách / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Giáo Dục Tiểu Học

Tiểu Luận Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Tiểu Học, Tài Liệu Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng Iii, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Giáo Viên Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Xếp Hạng Giáo Viên Tiểu Học, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường , Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường, Tiểu Luận Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Tiểu Học, Tiểu Luận Ngạch Giáo Dục Tiểu Học, Tiêu Chí Đánh Giá Giáo Viên Tiểu Học, Góp ý Dự Thảo Tiêu Chí Chọn Sách Giáo Khoa Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tán Giáo Viên Tiểu Học Giao Thôngvábiên, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Bài Tiểu Luận Về Kỹ Năng Giao Tiếp Và Các Vấn Đề Đặt Ra Trong Giao Tiếp Công Vụ, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Giáo Dục Tiểu Học, Giáo án Tóm Tắt Tiểu Sử, Tiêu Chí 1 Đạo Đức Nhà Giáo, Tiêu Chí Phó Giáo Sư, Tiêu Chí Nhà Giáo ưu Tú, Mẫu Bìa Giáo án Tiểu Học, Văn Bản Chỉ Đạo Phổ Cập Giáo Dục Tiểu Học, Bộ Tiêu Chuẩn Giáo Dục Đại Học, Tieu Luan Xhh Ton Giao, Tiêu Chuẩn Nhà Giáo ưu Tú, Giáo Viên Tiểu Học, Tiểu Luân Môn Tôn Giáo, Tiêu Chí Văn Hóa Giao Thông, Bộ Tiêu Chí Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Tiêu Chuẩn Phó Giáo Sư, Bài Tiểu Luận Về Tôn Giáo, Tiêu Chí Đánh Giá Nhà Giáo ưu Tú, 3 Tiêu Chí Tai Nạn Giao Thông, Lý Luận Giáo Dục ở Tiểu Học, Báo Cáo Thực Tập Giáo Dục Tiểu Học, Lý Luận Giáo Dục Tiểu Học, Tiểu Luận Giáo Dục, Giáo án E Learning Tiểu Học, Tiêu Chí Đánh Giá Giáo án, Biên Bản Bàn Giao Lớp Tiểu Học, Tiểu Luận Về Hồi Giáo, Tieu Luan Xa Hoi Hoc Ton Giao, Dự Thảo Giáo Dục Tiểu Học, Tiêu Chí 2.2 Đối Với Giáo Viên, Bài Tiểu Luận Giáo Dục Học, Sổ Tay Giáo Viên Tiểu Học, Mục Tiêu Giao Dục Bloom, Tieu Luan Ve Xa Hoi Hoc Ve Ton Giao, Giáo Trình Anh Văn Tiểu Học, Tiểu Luận Thanh Tra Giáo Dục, Không Giao Bài Tập Về Nhà Cho Học Sinh Tiểu Học, Bản Tự Đánh Giá Giáo Viên Tiểu Học, Tiểu Luận Đạo Đức Học Phật Giáo, Tiểu Luận Phật Giáo, Điều 1 Luật Phổ Cập Giáo Dục Tiểu Học, Sổ Quản Lý Giáo Viên Tiểu Học, Bài Tiểu Luận Môn Giao Thoa Văn Hóa, Dành Cho Giáo Viên Tiểu Học, Khoá Luận Giáo Dục Tiểu Học, Giáo Trình Tiếng Anh Tiểu Học, Bài Tiểu Luận Về Giao Tiếp ứng Xử, Mẫu Đơn Xin Nghỉ ốm Của Giáo Viên Tiểu Học, Tiểu Luận Về Quản Lý Giáo Dục Mầm Non, Biên Bản Dự Giờ Giáo Viên Tiểu Học, Đơn Xin Xét Tuyển Giáo Viên Tiểu Học, Tiểu Luận Về Lĩnh Vực Giáo Dục, Bộ Đề Thi Giáo Viên Giỏi Cấp Tiểu Học, Đơn Xin Nghỉ ốm Của Giáo Viên Tiểu Học, Mục Tiêu, Giải Pháp Vấn Đề Tôn Giáo, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông Cấp Tiểu Học, Điều Lệ Giáo Viên Tiểu Học, Bài Tiểu Luận Giáo Dục Thể Chất, Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học, Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Tiểu Học, Luận Văn Thạc Sĩ Giáo Dục Tiểu Học Pdf, Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Tiểu Học, Tiêu Chí Đánh Giá Giờ Dạy Của Giáo Viên, Chuẩn Đầu Ra Của Giáo Viên Tiểu Học, Chuẩn Đầu Ra Ngành Giáo Dục Tiểu Học, Tiêu Chí Giáo Dục Nông Thôn Mới, Nội Quy Giáo Viên Trường Tiểu Học, Bài Tiểu Luận Về Giao Thoa Văn Hóa, 3 Tiêu Chí Giảm Tai Nạn Giao Thông, Tiêu Chí Đánh Giá Giáo Viên Mầm Non, Tiểu Luận Giao Hưởng, Tiêu Chí Đánh Giá Giáo Viên, 2 Tiêu Chí Giao Tiếp Thể Hiện Văn Hóa ứng Xử, Luận án Tiến Sĩ Giáo Dục Tiểu Học, 3 Tiêu Chí An Toàn Giao Thông, Tài Liệu Giáo Dục Địa Phương Cấp Tiểu Học, 3 Tiêu Chí An Toàn Giao Thông Là Gì, Bài Tiểu Luận Quản Lý Giáo Dục Mầm Non, Tiểu Luận Giáo Dục Học Là Một Khoa Học, Đề Tài Khoa Học Giáo Dục Thuộc Cấp Tiểu Học, Luận Văn Thạc Sĩ Giáo Dục Tiểu Học, Đề Thi Năng Lực Giáo Viên Tiểu Học, Bài Tiểu Luận Giao Quyền, Sách Giáo Khoa Tiểu Học Của Mỹ, Giáo Dục Quốc Phòng Tiểu Luận, Quản Lý Cảm Xúc Tiêu Cực Của Người Giáo Vien Màm Non,

Tiểu Luận Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Tiểu Học, Tài Liệu Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng Iii, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Giáo Viên Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Xếp Hạng Giáo Viên Tiểu Học, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường , Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường, Tiểu Luận Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Tiểu Học, Tiểu Luận Ngạch Giáo Dục Tiểu Học, Tiêu Chí Đánh Giá Giáo Viên Tiểu Học, Góp ý Dự Thảo Tiêu Chí Chọn Sách Giáo Khoa Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tán Giáo Viên Tiểu Học Giao Thôngvábiên, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Bài Tiểu Luận Về Kỹ Năng Giao Tiếp Và Các Vấn Đề Đặt Ra Trong Giao Tiếp Công Vụ, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Giáo Dục Tiểu Học, Giáo án Tóm Tắt Tiểu Sử, Tiêu Chí 1 Đạo Đức Nhà Giáo, Tiêu Chí Phó Giáo Sư, Tiêu Chí Nhà Giáo ưu Tú, Mẫu Bìa Giáo án Tiểu Học, Văn Bản Chỉ Đạo Phổ Cập Giáo Dục Tiểu Học, Bộ Tiêu Chuẩn Giáo Dục Đại Học, Tieu Luan Xhh Ton Giao, Tiêu Chuẩn Nhà Giáo ưu Tú, Giáo Viên Tiểu Học, Tiểu Luân Môn Tôn Giáo, Tiêu Chí Văn Hóa Giao Thông, Bộ Tiêu Chí Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Tiêu Chuẩn Phó Giáo Sư, Bài Tiểu Luận Về Tôn Giáo, Tiêu Chí Đánh Giá Nhà Giáo ưu Tú, 3 Tiêu Chí Tai Nạn Giao Thông, Lý Luận Giáo Dục ở Tiểu Học, Báo Cáo Thực Tập Giáo Dục Tiểu Học, Lý Luận Giáo Dục Tiểu Học, Tiểu Luận Giáo Dục, Giáo án E Learning Tiểu Học, Tiêu Chí Đánh Giá Giáo án, Biên Bản Bàn Giao Lớp Tiểu Học, Tiểu Luận Về Hồi Giáo, Tieu Luan Xa Hoi Hoc Ton Giao, Dự Thảo Giáo Dục Tiểu Học, Tiêu Chí 2.2 Đối Với Giáo Viên, Bài Tiểu Luận Giáo Dục Học, Sổ Tay Giáo Viên Tiểu Học, Mục Tiêu Giao Dục Bloom, Tieu Luan Ve Xa Hoi Hoc Ve Ton Giao, Giáo Trình Anh Văn Tiểu Học, Tiểu Luận Thanh Tra Giáo Dục,

Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng

Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2018, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sua Doi Bo Sung, Điều 4 Chương 4 Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 10 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Singapore, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Việt Nam, Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2011, Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Điều 37, Điều 3 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mục Đích Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 70 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2016, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Góp ý Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2013, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng 2017, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Chương 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Chương Iv Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2007, Điều 54 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tờ Trình Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Tiếng Anh, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 32 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hiệu Quả Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 38 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 42 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 43 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định,

Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2018, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất,

Văn Bản Chỉ Đạo Về Dịch Bệnh Corona Và Cách Phòng Tránh

Nhận thức đúng và hiểu đúng sẽ giúp cho mọi người bình tĩnh, chủ động phòng chống dịch bệnh

Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh mệnh của con người. Theo thống kê của Bộ Y tế, đã có 20.000 người của hơn 20 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã mắc bệnh. Tính đến ngày 04 tháng 02 đã có 426 người chết vì dịch bệnh. Số người chết gia tăng hàng ngày.

Sáng 31 tháng 1 (giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới từ Trung Quốc là Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế.

Ở Việt Nam, ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có văn bản chỉ đạo. Ngày 29 tháng 01, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký Công văn số 79-CV/TW gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra.

Với tinh thần quyết liệt, chủ động coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục chỉ đạo và ban hành các văn bản để định hướng các tổ chức, cá nhân trong ứng phó với dịch bệnh. Từ nhận thức hiểu đúng sẽ giúp cho mọi người bình tĩnh, chủ động phòng chống dịch bệnh, chúng tôi thu thập, tổng hợp các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương về dịch bệnh và cách phòng chống để giới thiệu với đông đảo người quan tâm. Hy vọng từ những văn bản được phổ biến, mọi người có được các thông tin và có điều kiện tìm hiểu thêm về dịch bệnh và cách phòng chống dịch bệnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, lựa chọn áp dụng các biện pháp đúng đắn để bảo vệ chính mình, gia đình, cộng đồng. Đồng thời, mối người từ phạm vi hoạt động và vị trí công việc của mình tích cực góp phần ngăn dịch bệnh không lây lan.

I. Văn bản của Đảng và Nhà nước

Ban Bí thư Trung ương Đảng. Công văn 79-CV/TW ngày 29/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra.

Thủ tướng Chính phủ. Công điện 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

Văn phòng Chính phủ. Công văn số 716/VPCP-KGVX ngày 02/02/2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch nCoV.

II. Văn bản của Bộ ngành và một số UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Y tế. Quyết định 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 về việc hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV).

Bộ Y tế. Quyết định 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.

Bộ Y tế. Quyết định 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Bộ Y tế. Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Bộ Y tế. Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Công văn 96/KCB-ĐD&KSNK ngày 24/01/2020 về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện.

Bộ Y tế. Công văn 364/BYT-DP ngày 29/01/2020 về việc hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch.

Bộ Y tế. Quyết định 225/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Bộ Y tế. Công văn 372/BYT-DP ngày 30/01/2020 về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Công văn 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công văn 389/CÐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hố hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công văn 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công điện 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn 266/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch Cô-rô-na.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Công văn 280/BHXH-CSYT ngày 31/01/2020 về việc phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị với trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona.

Tổng cục Quản lý thị trường. Công văn 149/TCQLTT-CNV ngày 31/01/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch nCoV.

Tổng cục Quản lý thị trường. Công văn 156/TCQLTT-CNV ngày 01/02/2020 về việc triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/1/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Công văn 344/UBND-KGVX ngày 02/02/2020 về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 01/02/2020 về ứng phó của Thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 về việc triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn số 497/UBND-VX1 ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành

Để Thông Tin Liên Lạc Giữa Các Phi Hành Gia Trên Vũ Trụ Với Trạm Điều Hành Dưới Mặt Đất, Quy Định Thi Hành Điều Lệ Đảng Của Ban Chấp Hành Trung ương, Hành Vi Giao Xe Cơ Giới, Xe Máy Chuyên Dùng Cho Người Không Đủ Điều Kiện Để Điểu Khiển Xe, Bài Tập Thực Hành Hệ Điều Hành Windows, Bài Tập Thực Hành Hệ Điều Hành Linux, Điều Hành Du Lịch Và Đại Lý Lữ Hành, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành, Đề Thi Môn Hệ Điều Hành, Thế Nào Là Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành, Văn Bản Điều Hành, Hãy Kể Tên 1 Số Hệ Điều Hành, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Là Gì, Điều 2 Luật Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Hội Ccb, Báo Cáo Của Ban Điều Hành Vpbank, Dieu Hanh Du Lich, Điều 30 Luật Thi Hành án Dân Sự, Điều Hành Du Lịch, Người Điều Hành Vận Tải, Văn Bản Điều Hành Của Chính Phủ, Nghiệp Vụ Điều Hành, Điều 6 Luật Thi Hành án Dân Sự, Hồ Sơ Của Điều Hành Tour, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 32a, Bài Giảng Ic3 Hệ Điều Hành, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Đà Nẵng, Quản Lý Điều Hành, Điều Hành Tour, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Sở Y Tế Đồng Nai, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Của Chính Phủ, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ, Hướng Dẫn 01 Về Thi Hành Điều Lệ Đảng, Hướng Dân Thi Hành Điều Lệ Mặt Trận, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Hội Nông Dân, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Đơn Yêu Cầu Xác Minh Điều Kiện Thi Hành án, Thiết Kế Và Điều Hành Tour, Báo Cáo Thực Tập Điều Hành Tour, Sơ Yếu Lý Lịch Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Hướng Dẫn Số 46 Về Thi Hành Điều Lệ Đảng, Bài Thuyết Trình Diễu Hành, Điều 5 Bộ Luật Hành Chính, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Điều 93 Blhs, Hướng Dẫn 03 Thi Hành Điều Lệ Đảng, Báo Cáo Kết Quả Việc Thi Hành Điều Lệ Đảng, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 47 Blhs, Hướng Dẫn 45 Về Thi Hành Điều Lệ Đảng, Quy Định Thi Hành Điều Lệ Đảng, Hướng Dẫn 45 Thi Hành Điều Lệ Đảng, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 194 Blhs, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 111 Blhs, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Hướng Dẫn Thi Hành Diều Lệ Đảng, Giáo Trình Hệ Điều Hành, Hướng Dẫn Về Một Số Vấn Đề Cụ Thể Thi Hành Điều Lệ Đảng, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đoàn, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng, Đề Cương Hệ Điều Hành Unix, Nghiệp Vụ Điều Hành Tour, Lệnh Điều Hành Du Lịch, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Bộ Nông Nghiệp, Kịch Bản Điều Hành Hội Nghị, Vì Diệu Pháp Hành Thiện, Điều Lệ Bảo Hiểm Xã Hội Hiện Hành, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Của Bộ Nông Nghiệp, Hướng Dẫn Điều 36 Luật Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Điều Hành Đại Hội Chi Đoàn, Bổ Nhiệm Người Điều Hành Vận Tải, Báo Cáo Thực Hành Điều Chế Este, Bài Tập Thực Hành Về Câu Điều Kiện, Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp, Đơn Xin Điều Trần Hành Chánh, Trắc Nghiệm Môn Hệ Điều Hành, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh Hưng Yên, Giấy Tờ Của Điều Hành Tour, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh An Giang, Điều Lệ Bầu Cử Ban Chấp Hành Đoàn, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng Khóa Ix, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh Đồng Tháp, Báo Cáo Kết Quả Chấp Hành Điều Lệ Công Đoàn, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 93 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, Tình Huống Điều Hành Tour, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Huyện Tháp Mười, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 51 Bộ Luật Hình Sự, Quyết Định Ban Hành Phác Đồ Điều Trị, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Công Đoàn, Xử Lý Tình Huống Điều Hành Tour, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng Khóa X, Báo Cáo Thực Hành Điều Chế Etyl Axetat, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Chương Trình Đào Tạo Giám Đốc Điều Hành, Kế Hoạch Chấp Hành Nghiêm Điều, Biên Bản Xác Minh Điều Kiện Thi Hành án, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Đại Học, Điều 90 Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, 1. Việc Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng, Văn Bản Số 04/hd-tctw Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Cụ Thể Về Thi Hành Điều Lệ Đảng, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Mặt Trận Tổ Quốc,

Để Thông Tin Liên Lạc Giữa Các Phi Hành Gia Trên Vũ Trụ Với Trạm Điều Hành Dưới Mặt Đất, Quy Định Thi Hành Điều Lệ Đảng Của Ban Chấp Hành Trung ương, Hành Vi Giao Xe Cơ Giới, Xe Máy Chuyên Dùng Cho Người Không Đủ Điều Kiện Để Điểu Khiển Xe, Bài Tập Thực Hành Hệ Điều Hành Windows, Bài Tập Thực Hành Hệ Điều Hành Linux, Điều Hành Du Lịch Và Đại Lý Lữ Hành, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành, Đề Thi Môn Hệ Điều Hành, Thế Nào Là Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành, Văn Bản Điều Hành, Hãy Kể Tên 1 Số Hệ Điều Hành, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Là Gì, Điều 2 Luật Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Hội Ccb, Báo Cáo Của Ban Điều Hành Vpbank, Dieu Hanh Du Lich, Điều 30 Luật Thi Hành án Dân Sự, Điều Hành Du Lịch, Người Điều Hành Vận Tải, Văn Bản Điều Hành Của Chính Phủ, Nghiệp Vụ Điều Hành, Điều 6 Luật Thi Hành án Dân Sự, Hồ Sơ Của Điều Hành Tour, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 32a, Bài Giảng Ic3 Hệ Điều Hành, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Đà Nẵng, Quản Lý Điều Hành, Điều Hành Tour, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Sở Y Tế Đồng Nai, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Của Chính Phủ, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ, Hướng Dẫn 01 Về Thi Hành Điều Lệ Đảng, Hướng Dân Thi Hành Điều Lệ Mặt Trận, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Hội Nông Dân, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Đơn Yêu Cầu Xác Minh Điều Kiện Thi Hành án, Thiết Kế Và Điều Hành Tour, Báo Cáo Thực Tập Điều Hành Tour, Sơ Yếu Lý Lịch Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Hướng Dẫn Số 46 Về Thi Hành Điều Lệ Đảng, Bài Thuyết Trình Diễu Hành, Điều 5 Bộ Luật Hành Chính, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Điều 93 Blhs, Hướng Dẫn 03 Thi Hành Điều Lệ Đảng, Báo Cáo Kết Quả Việc Thi Hành Điều Lệ Đảng, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 47 Blhs, Hướng Dẫn 45 Về Thi Hành Điều Lệ Đảng, Quy Định Thi Hành Điều Lệ Đảng, Hướng Dẫn 45 Thi Hành Điều Lệ Đảng, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 194 Blhs,