Văn Bản Chính Sách Mới / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Mới Về Chính Sách Thuế

22:30 21/01/2016

Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

Ngày 14/09/2015, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Văn bản trình bày lại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, có hiệu lực từ ngày 02/08/2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực từ ngày 01/09/2014;

2. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực từ ngày 15/11/2014;

3. Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 06/08/2015.

Tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trường hợp đơn vị phát sinh doanh thu, chi phí từ giao dịch nội bộ được phản ánh trên Tài khoản doanh thu nội bộ, Tài khoản chi phí nội bộ và các khoản doanh thu, chi phí này chỉ để đơn vị theo dõi trong nội bộ giữa đơn vị với chi nhánh và giữa các chi nhánh của đơn vị nhằm xác định hiệu quả hoạt động từng đơn vị phụ thuộc, đây không phải là doanh thu thu được từ khách hàng.

Do vậy, doanh thu để xác định tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không bao gồm doanh thu nội bộ.

Công văn số 3895/TCT-DNL ngày 22/09/2015 của Tổng cục Thuế

Thuế suất thuế TNDN đối với chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do vậy, việc áp dụng thuế suất 20% của chi nhánh căn cứ vào tổng doanh thu của toàn bộ doanh nghiệp bao gồm cả doanh thu của chi nhánh.

Công văn số 3822/TCT-CS ngày 17/09/2015 của Tổng cục Thuế

Hóa đơn GTGT không có dấu của người bán

Trường hợp Công ty có nhận được một số hóa đơn tài chính của các công ty đối tác không có dấu trên hóa đơn nhưng đã được Cục thuế quản lý cho phép bằng văn bản được phép không đóng dấu trên hóa đơn thì các hóa đơn tài chính không có dấu của Công ty được coi là hợp lệ.

Công văn số 56610/CT-HTr ngày 31/08/2015 của Cục thuế TP Hà Nội

Xuất hoá đơn của doanh nghiệp đang giải thể

Khi thực hiện chuyển giao tài sản cho Công ty A, Công ty B có trách nhiệm xuất hoá đơn theo quy định.

Trường hợp sau khi Công ty B đã nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế đến cơ quan Thuế, đã hủy toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng nhưng phát sinh việc điều chuyển tài sản thì Công ty B phải có đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ, cơ quan Thuế sẽ hướng dẫn Công ty B xác định số thuế phải nộp và Công ty B phải nộp thuế đầy đủ trước khi cấp hóa đơn lẻ. Cơ quan Thuế cấp hoá đơn lẻ là hoá đơn bán hàng để Công ty B xuất cho bên nhận tài sản theo quy định.

Công văn số 3830/TCT-CS ngày 17/09/2015 của Tổng cục Thuế

Điều chuyển tài sản khi giải thể chi nhánh

Trường hợp điều chuyển tài sản: TSCĐ, nguyên vật liệu, hàng hóa tồn kho… từ Chi nhánh của công ty về Công ty khi giải thể Chi nhánh để chuyển đổi sang hình thức công ty độc lập có tư cách pháp nhân thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Công văn số 4146/TCT-CS ngày 07/10/2015 của Tổng cục Thuế

Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trường hợp Công ty có ngành nghề kinh doanh thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng chưa được cấp giấy phép hoạt động đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư. Công ty thuộc trường hợp doanh nghiệp kinh doanh đối với những hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng được điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, theo hướng dẫn tại điểm 7 Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/07/2015 của Bộ Tài chính thì không được hoàn thuế.

Công văn số 3865/TCT-KK ngày 21/09/2015 của Tổng cục Thuế

Thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải hàng hóa

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài nhưng dịch vụ diễn ra tại Việt Nam và không đáp ứng là dịch vụ vận tải quốc tế thì dịch vụ này không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất (có chiều từ doanh nghiệp chế xuất ra nội địa hoặc từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất) nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Công văn số 57265/CT-HTr ngày 03/09/2015 của Cục thuế TP Hà Nội

Công văn số 4470/TCT-CS ngày 28/10/2015 của Tổng cục Thuế

Chi phí thuê nhà của hộ gia đình, cá nhân

– Trường hợp doanh nghiệp thuê nhà của hộ gia đình, cá nhân mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân.

Doanh nghiệp căn cứ vào hợp đồng thuê nhà, chứng từ trả tiền thuê nhà, lập bảng kê theo quy định để được tính vào chi phí được trừ khi khi xác định chịu thuế TNDN.

– Trường hợp tổng số tiền cho thuê trong năm thu được trên 100 triệu đồng thì hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm đến cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động cho thuê nhà để kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và thuế môn bài.

Nếu trong hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê nhà, chứng từ trả tiền thuê nhà và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

Hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận tiền thuê nhà chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê nhà bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Công văn số 68312/CT-HTr ngày 21/10/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội

Chi phí lãi tiền vay của cá nhân

Hoạt động cho vay riêng lẻ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ quan thuế không cấp hóa đơn cho cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, nếu khoản chi trả lãi tiền vay doanh nghiệp vay của cá nhân đê phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay, có hợp đồng vay và chứng từ thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Việc kê khai, nộp thuế TNCN thực hiện theo quy định.

Công văn số 4315/TCT-CS ngày 16/10/2015 của Tổng cục Thuế

Thuế GTGT vãng lai

Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh A ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho khách hàng tại tỉnh B (khác địa phương với doanh nghiệp) thì hoạt động bán hàng của doanh nghiệp không phải là hoạt động xây dựng cơ bản và không thuộc trường hợp phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh. Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán theo hợp đồng cung cấp thiết bị tại cơ quan thuế quản lý nơi doanh nghiệp đăng ký, kê khai thuế.

Nếu KBNN tỉnh B đã khấu trừ số thuế GTGT của doanh nghiệp, doanh nghiệp làm hồ sơ tới Cục thuế tỉnh B đề nghị hoàn trả số thuế đã nộp.

Công văn số 4335/TCT-CS ngày 16/10/2015 của Tổng cục Thuế

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Trường hợp năm 2015, doanh nghiệp có khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thì:

– Về thuế TNDN: nếu khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ nêu tại tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Về thuế TNCN: khoản tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả thu nhập cho người lao động.

Công văn số 4283/TCT-CS ngày 14/10/2015 của Tổng cục Thuế

Công văn số 4276/TCT-CS ngày 14/10/2015 của Tổng cục Thuế

Phụ trách biên tập: Nguyễn Sơn Thanh

Bản tin văn bản này chỉ đưa ra những thông tin có tính khái quát dựa trên cơ sở các văn bản mới ban hành, đây là tài liệu nhằm hỗ trợ hỗ trợ khách hàng thường xuyên của AVA và nhân viên AVA để nắm bắt kịp thời các nội dung cơ bản cập nhật mới nhất. Tuy nhiên, người sử dụng tài liệu cần tham vấn chuyên gia của chúng tôi hoặc đọc kỹ toàn bộ nội dung của các văn bản trước khi thực hiện.

Văn Bản, Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 10/2019

– Người bệnh BHYT được trả lại tiền thuốc tự mua ngoài

Công văn 3328/BHXH-GĐB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

– Mỗi người dân sẽ có duy nhất một mã số định danh y tế

Quyết định 4376/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế

– Đẩy mạnh quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Ngày 23/09/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Nghị quyết 52-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

– Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 5/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 23/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Từ 01/12/2019, cạnh tranh không lành mạnh bị phạt gấp 10 lần

Ngày 26/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Theo đó, mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2 tỷ đồng.

– Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày 5/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Nghị định này quy định quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.

– Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Về mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định mức vay 01 dự án tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng.

Tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, các mức vay trên được nâng lên: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng.

– Người lao động được vay tới 100 triệu từ Quỹ việc làm

Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

– Từ 1/1/2020 thực hiện ghi âm, ghi hình việc hỏi cung bị can

Ngày 11/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1172/QĐ-TTg phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2020 thực hiện thống nhất ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

– Các địa phương rà soát cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại

Theo Thông báo 322/TB-VPCP ngày 10/9/2019 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm và có phương án để quản lý chặt chẽ.

– Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày 17/09/2019, Văn phòng Chính phủ đã có công văn 8363/VPCP-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

– Phạt đến 200 triệu đồng đối với vi phạm hành chính lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

Theo Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/10/2019, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Chính Sách Thuế Mới 2022 Và Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất Về Các Luật Thuế

Xem Ảnh lớn

Chính sách thuế mới 2015 và văn bản hướng dẫn mới nhất về các luật thuế

Thuế và các chính sách về thuế là một trong những yếu tố quan trọng của Chính phủ mà các tổ chức và doanh nghiệp cần phải nắm rõ và thực hiện nghiêm chỉnh.

Các hệ thống thể chế chính sách thuế, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phương thức quản lý thuế để phù hợp thực tế và hiện đại hơn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế nước ta hiện nay.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành khá nhiều những quy định nhằm đổi mới các chính sách thuế như:

TT 151/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01-10-2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

TT 29/2014/TT-NHNN ngày 09-10-2014 Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn..;

NĐ 91/2014/NĐ-CP ngày 01-10-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

TT 134/2014/TT-BTC ngày 12-09-2014 Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư…

Nhằm tạo điều kiện để các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài nhà nước có được các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế mới nhất, NXB Tài Chính đã cho phát hành cuốn sách: Chính sách thuế mới 2015 và văn bản hướng dẫn mới nhất về các luật thuế.

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất. Luật quản lý thuếâ & quy định mới về biểu mẫu kê khai thuế năm 2014

Phần thứ hai. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Phần thứ sáu. Văn bản thuế mới cập nhật

TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC – BÁN SÁCH TOÀN QUỐC GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ chúng tôi lòng liên hệ: 0973 466 809 – 0964 604 626 nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Thuế Mới Nhất

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản trị nhà nước, thời gian qua, nhiều chính sách trong lĩnh vực thuế tiếp tục được sửa đổi, hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp,

Chính sách thuế 2018 gồm những thông tư nào ?

Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16-3-2018 Hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15-12-2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính,

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15-12-2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-02-2015, Quyết định 1848/QĐ-TCT ngày 24-10-2017 Về việc ban hành quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp….

a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế.

2. Cơ quan quản lý thuế bao gồm:

a) Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực;

b) Cơ quan hải quan bao gồm Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan.

3. Công chức quản lý thuế bao gồm công chức thuế, công chức hải quan.

Lý do in phát hành sách: Chính sách thuế, luật quản lý thuế

Để quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nói trên, Trung tâm Sách chính trị tài chính liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách:

Chính sách thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện

1, Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế

2, Văn bản sửa đổi bổ sung các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế

3, Văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

4, Văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

5, Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế, ưu đãi thuế

6, Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp

7, Nghị định & thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2018