Văn Bản Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Kinh Tế / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Ư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng

Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, ư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng Trách Nhiệm Sinh Vi, Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa Tư Tưởng, Quan Diem Cua Dang Ve Bao Ve An Ninh Chinh Tri, Kinh Te, Van Hia, Tu Tuong, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, Quan Điểm Chỉ Đạo Của Đảng Trong Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưởng, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hoá Tư Tưởng, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Ve Bao Ve An Ninh Chinh Tri Kinh Te Van Hoa Tu Tuong Rrong Giai Doan Hi, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa, Tư Tưởng, Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ, Văn Hóa Tư Tưởng, Quan Diem ,tu Tuong Chi Dao Cua Dang Trong Bao Ve An Ninh Quoc Gia, Quản Điểm Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia, An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang, Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang , Tư Tưởng Hồ Chí Minh? Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, P, Tư Tưởng Hồ Chí Minh? Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, P, Quan Diem Cua Dang Ve An Ninh Chinh Tri Kinh Te, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bvan Chính Trị Nội Bộ, Kt Vh, Tt, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hó, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hó, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưở, Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, Những Giải Pháp Cơ Bản Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưởng, Bằng Lý Luận Đã Học Hãy Làm Rõ Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Quốc Phòng Toàn Dân,an Ninh Nhân Dâ, Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác Đối Tượng, Quan Điểm Của Đảng Nhà Nước Ta Về Đối Tượng Tối Tác, Chuyên Đề Quan Điểm Của Đảng Về Đối Tác Đối Tượng, 1. Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng V, Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng, Tài Liệu Giáo Dục Chuyên Đề Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tượng, Đối Tác Của Cách, 1. Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng V, Tài Liệu Giáo Dục Chuyên Đề Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tượng, Đối Tác Của Cách, Quan Điểm Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế Gắn Với Quốc Phòng An Ninh, Trình Bày Quan Điểm Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng Việt Năm, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Quan Niệm Khác Nhau Về Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Chính Trị, Quan Điểm Chỉ Đạo Của Đảng Về Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Với Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Hãy Kể Tên Hai Chính Đảng ở Việt Nam Là Tay Sai Của Quân Tưởng, Quan Điểm Của Đảng Sộng Sản Về Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Hiện Nay, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Quan Điem Cua Dang Ve Chính Sh Sách Đoo Ngoai Găn Voi Quo Phonh An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, , Quan Niệm Khác Nhau Về Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Chính Trị Không Thay Đổi, Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Văn Hóa, Tư Tưởng, An Ninh Chính Trị, Văn Hóa Tư Tưởng, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Luat Phap Cua Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh , Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach, Phap Luat Cua Nha Nuoc Viet Nam Ve Quoc Phong An Ninh., Noi Dung Duong Loi, Quan Diem, Chinh Sach Cua Dang, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Quan Điểm Của Đảng Về Đường Loói Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Đối Tượng 3 Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với An Ninh Quốc Phòng, Quan Điểm Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Đảng Cộng Sản Về Công Tác Dân Vận, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, Bài Thu Hoạch Quan Điểm Chủ Trương Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dâ, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Quan Điểm, Đường Lói Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Bảo Vệ An Nhinh, Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa Tư T, Quan Điểm, Đường Lói Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Bảo Vệ An Nhinh, Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa Tư T, Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Kinh Tế, Tư Tưởng Văn Hóa, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Hệ Thống Quan Điểm, ý Tưởng Kinh Doanh Quán Phở, ý Tưởng Kinh Doanh Quán Net, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Leenin Tư Tưởng Hcm Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Bài Thảo Luận Hiện Tượng Tự Tương Quan, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Hàng Năm; Đối Tượng Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức, Đối Tượng Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Hàng Năm; Đối Tượng Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Hệ Thống Quan Điểm Toàn Diện, Quản Điểm Chính Sách Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng, Quan Diem Cua Dang Ve Quoc Phong An Ninh, Bản Đăng Ký Về Tư Tưởng Chính Trị, Bản Tường Trình Của Đảng Viên Vì Lý Do Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt, Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt , Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối , Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Về Quốc Phòng An Ninh, Quan Điểm Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Quan Điểm Đường Lối Của Đảng Về Quốc Phòng An Ninh, Nội Dung Tâm Đắc Trong Quan Điểm Cyuar Chủ Nghĩa Mác Lê Nin , Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Chiến Tranh, Về Tư Tưởng Chính Trị Của Đảng Viên, Phân Tích Quan Điểm Của Đảng Về Quốc Phòng An Ninh, Phân Tích Quan Điểm Của Đảng Về An Ninh Quốc Phòng, Quan Điểm Của Đảng Về Quốc Phòng An Ninhveef An Ninh Quosc Phofng, Sự Tương Đồng, Giao Thoa Trong Quan Điểm Nghệ Thuật Hướng Về Con Người Của Thạch Lam Và Nam Cao, Mẫu Bản Tường Trình Chuyển Đảng Chính Thức, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Mau Tường Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Các Đảng Chính Trị ở Anh, Pháp, Mỹ, Sự Tương Đồng Và Khác Biệt Pdf, Ban Tường Trình Cua Chi Bo Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Mẫu Tường Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Bản Tường Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm,

Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, ư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về An Ninh Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng Trách Nhiệm Sinh Vi, Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa Tư Tưởng, Quan Diem Cua Dang Ve Bao Ve An Ninh Chinh Tri, Kinh Te, Van Hia, Tu Tuong, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, Quan Điểm Chỉ Đạo Của Đảng Trong Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưởng, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hoá Tư Tưởng, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Ve Bao Ve An Ninh Chinh Tri Kinh Te Van Hoa Tu Tuong Rrong Giai Doan Hi, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Kinh Tế Văn Hóa, Tư Tưởng, Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ, Văn Hóa Tư Tưởng, Quan Diem ,tu Tuong Chi Dao Cua Dang Trong Bao Ve An Ninh Quoc Gia, Quản Điểm Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia, An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang, Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang , Tư Tưởng Hồ Chí Minh? Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, P, Tư Tưởng Hồ Chí Minh? Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, P, Quan Diem Cua Dang Ve An Ninh Chinh Tri Kinh Te, Tư Tưởng Quan Điểm Của Đảng Về Bvan Chính Trị Nội Bộ, Kt Vh, Tt, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hó, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hó, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưở, Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng, Những Giải Pháp Cơ Bản Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưởng, Bằng Lý Luận Đã Học Hãy Làm Rõ Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Quốc Phòng Toàn Dân,an Ninh Nhân Dâ, Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác Đối Tượng, Quan Điểm Của Đảng Nhà Nước Ta Về Đối Tượng Tối Tác, Chuyên Đề Quan Điểm Của Đảng Về Đối Tác Đối Tượng, 1. Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng V, Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng, Tài Liệu Giáo Dục Chuyên Đề Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tượng, Đối Tác Của Cách, 1. Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng V, Tài Liệu Giáo Dục Chuyên Đề Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tượng, Đối Tác Của Cách, Quan Điểm Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế Gắn Với Quốc Phòng An Ninh, Trình Bày Quan Điểm Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng Việt Năm, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Quan Niệm Khác Nhau Về Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Chính Trị, Quan Điểm Chỉ Đạo Của Đảng Về Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Với Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Hãy Kể Tên Hai Chính Đảng ở Việt Nam Là Tay Sai Của Quân Tưởng, Quan Điểm Của Đảng Sộng Sản Về Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Hiện Nay, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Quan Điem Cua Dang Ve Chính Sh Sách Đoo Ngoai Găn Voi Quo Phonh An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, , Quan Niệm Khác Nhau Về Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Chính Trị Không Thay Đổi, Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Văn Hóa, Tư Tưởng, An Ninh Chính Trị, Văn Hóa Tư Tưởng, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách, Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam Về Bảo Vẹ An Ninh,

Quan Điểm Của Đảng Về Kết Hợp Quốc Phòng, An Ninh Với Kinh Tế, Kinh Tế Với Quốc Phòng, An Ninh

Thứ năm, 16 Tháng 3 2017 12:27

(LLCT) – Kinh tế và quốc phòng, an ninh (QPAN) là 2 lĩnh vực hoạt động cơ bản trong quá trình thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từng mặt hoạt động kinh tế, QPAN có đặc điểm, yêu cầu riêng và tuân theo các quy luật vận động riêng, nhưng chúng có quan hệ biện chứng, hữu cơ trong một thể thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, cái này là điều kiện tồn tại và phát triển của cái kia. Tuy vậy, không phải cứ có kinh tế mạnh là có QPAN mạnh, hoặc cứ có QPAN mạnh thì có kinh tế mạnh, mà phải trên cơ sở kết hợp một cách hợp lý, hài hòa, hiệu quả giữa kinh tế với QPAN, sao cho các hoạt động kinh tế gắn kết hữu cơ với các hoạt động QPAN và ngược lại.

1. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là một quy luật tất yếu

Dựng nước đi đôi với giữ nước là vấn đề có tính quy luật chung của mọi quốc gia, mọi chế độ xã hội Việt Nam, ý thức kết hợp kinh tế với QPAN, QPAN với kinh tế đã sớm được hình thành.

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là quy luật phổ biến giữa kinh tế, QPAN có mối quan hệ biện chứng, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kinh tế với an ninh, kinh tế với quốc phòng và ngược lại, đó là mối quan hệ tác động qua lại, gắn bó hữu cơ với nhau. Trong mối quan hệ đó, kinh tế luôn giữ vai trò quyết định, là nhiệm vụ trung tâm, có tác động trực tiếp đến hoạt động QPAN; tạo cơ sở để củng cố QPAN.

Nhưng QPAN không chỉ phụ thuộc vào kinh tế mà cũng có tác động trở lại đối với kinh tế. Mặt tích cực là QPAN tạo ra môi trường hòa bình, ổn định, là điều kiện để đảm bảo cho quá trình xây dựng phát triển kinh tế. Nhưng ngay trong hoạt động QPAN cũng hàm chứa yếu tố kinh tế là sự chi phí lớn về kinh tế, nếu không tính toán kỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế. Vì vậy khi đầu tư cho QPAN cần phải bảo đảm hiệu quả kinh tế, không cản trở hoặc hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế. Hoạt động QPAN cũng cần phải lưu ý tính lưỡng dụng, có khả năng phục vụ phát triển kinh tế, đời sống dân sinh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ QPAN trong thời bình, ở mức độ nhất định cũng có tác dụng kích thích kinh tế phát triển. Đầu tư cho QPAN, một mặt, đặt ra cho nền kinh tế phải sản xuất, hoặc thông qua quan hệ kinh tế đối ngoại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nó; mặt khác, sẽ tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm của nền kinh tế.

Thực tiễn lịch sử phát triển của các quốc gia trên thế giới chỉ ra rằng, dù là nước lớn hay nước nhỏ, kinh tế phát triển hay chưa phát triển, dù chế độ chính trị như thế nào thì mỗi quốc gia cũng đều quan tâm thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố QPAN. Các nước đều chú ý xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm huy động các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực từ nền kinh tế cho hoạt động QPAN.

Tuy nhiên, các nước khác nhau, với chế độ chính trị – xã hội khác nhau, điều kiện hoàn cảnh khác nhau thì sự kết hợp cũng có sự khác nhau về mục đích, nội dung, phương thức và kết quả. Ngay trong một nước, trong mỗi giai đoạn phát triển, sự kết hợp cũng khác nhau.

Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn luôn gắn liền với những cuộc chiến tranh giành và giữ độc lập. Đứng trước nguy cơ thường xuyên có thể bị xâm lược, các triều đại phong kiến Việt Nam (đặc biệt từ thế kỷ X-XV) muốn tồn tại, đều phải dựa vào nhân dân, thực hiện chính sách gắn kinh tế với QPAN (có thể nói là quốc sách), với những bài học quý báu đó là chính sách “ngụ binh ư nông”(Nguyễn Trãi) nhằm “khoan thư sức dân”, “nước lấy dân làm gốc”.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) Đảng ta đề ra chủ trương: kháng chiến, kiến quốc; vừa chiến đấu, vừa tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; tiến hành chiến tranh nhân dân rộng khắp; xây dựng làng kháng chiến.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975), kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN đã được Đảng ta chỉ đạo thực hiện ở mỗi miền. Ở miền Bắc, để bảo vệ chế độ XHCN và xây dựng hậu phương lớn cho miền Nam đánh giặc, với chủ trương: Trong xây dựng kinh tế, phải thấu suốt nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, cũng như trong củng cố quốc phòng phải khéo sắp xếp cho ăn khớp với công cuộc xây dựng kinh tế. Ở miền Nam, quân và dân ta kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch với củng cố, mở rộng vùng giải phóng, xây dựng căn cứ địa chân phương tại chỗ vững mạnh. Đây chính là một điều kiện cơ bản bảo đảm cho cách mạng nước ta đi đến thắng lợi.

Thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 1975 đến nay) kết hợp QPAN với kinh tế là một nội dung quan trọng trong đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và được triển khai trên quy mô rộng lớn, toàn diện hơn.

Từ năm 1986 đến nay, với tư duy mới về kinh tế và QPAN, việc kết hợp chặt chẽ QPAN với kinh tế trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương, bộ, ban, ngành có bước chuyển biến cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều ngành, lĩnh vực và các công trình trọng điểm quốc gia đã kết hợp hiệu quả QPAN với kinh tế như: ngành đóng tàu; bưu chính viễn thông; giao thông vận tải; hoạt động đối ngoại; đường dây 500KW; đường Hồ Chí Minh; đường Đông Trường Sơn;…

2. Quan điểm của Đảng và luật pháp về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế

Kết hợp QPAN với kinh tế là quan điểm nhất quán, một nội dung quan trọng trong đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được thể hiện ở một số nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh phải toàn diện, cơ bản lâu dài ngay từ trong chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; trên từng địa bàn lãnh thổ, trong đó có sự quan tâm đặc biệt đến các vùng, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Đại hội XII nhấn mạnh: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với QPAN và QPAN với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Khắc phục triệt để những sơ hở, thiếu sót trong việc kết hợp kinh tế và QPAN tại các địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược…”.

Kết hợp kinh tế với QPAN được xem xét một cách toàn diện, cơ bản lâu dài trong mối liên hệ với các yếu tố khác như văn hóa, xã hội, đối ngoại, tín ngưỡng, tôn giáo,… để bảo đảm không cản trở hoặc gây thiệt hại đến các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Việc kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN trên các địa bàn lãnh thổ khác nhau cũng có nội dung, phương thức kết hợp cụ thể khác nhau, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa bàn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm tính liên kết vùng, trong đó cần chú trọng những vùng, địa bàn chiến lược trọng yếu về QPAN như vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thứ hai, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong quá trình kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Đại hội XII nhấn mạnh: “… Kết hợp chặt chẽ QPAN và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về QPAN. Xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân…”.

Trong việc kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN, phải coi trọng phát huy nội lực, tự lực, tự cường, phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng của đất nước cho quá trình kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường sức mạnh QPAN. Đồng thời, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập, tận dụng tốt các nguồn ngoại lực cho phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường củng cố QPAN.

Lòng dân là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; là lòng tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách, thể chế chính trị… của Đảng và Nhà nước. Các chính sách đúng đắn sẽ quy tụ được lòng dân, phát huy được sức mạnh của toàn dân trong giữ vững nền độc lập, thống nhất, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hiện nay, xây dựng “thế trận lòng dân”để đáp ứng yêu cầu tăng cường sức mạnh QPAN, bảo vệ Tổ quốc chính là quá trình xây dựng nhân tố chính trị – tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm cho nhân dân có ý thức tự giác về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi công dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh phải vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Mọi thành quả đạt được của quá trình phát triển kinh tế – xã hội là nhằm ngày càng đáp ứng tốt nhất cho sự tăng trưởng kinh tế và tăng cường củng cố QPAN, cũng như nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, mọi hoạt động QPAN là nhằm tạo ra và gìn giữ được môi trường hòa bình, ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo vệ sự phát triển kinh tế, bảo vệ cuộc sống của dân cư và tạo ra cơ sở chính trị tinh thần của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Trong việc kết hợp đòi hỏi có sự liên kết, chuyển hóa chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm tính lưỡng dụng trong các hoạt động kinh tế và hoạt động QPAN, các hoạt động kinh tế có thể chuyển hóa sang phục vụ QPAN và ngược lại, các hoạt động QPAN có thể chuyển sang phục vụ kinh tế và dân sinh, từ đó tiết kiệm chi phí, phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế và bảo đảm QPAN. Đồng thời, qua đó, tạo điều kiện nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đường lối, chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp tại Điều 68 về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN, Quốc hội thể chế hóa nhiều văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là các luật: Luật Đất đai (2003), Luật Biên giới quốc gia (2003), Luật An ninh quốc gia (2004), Luật Quốc phòng (2005), Luật Dân quân tự vệ (2009), Luật Công an nhân dân (2014); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam (2014); các pháp lệnh như: Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003), Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008), Pháp lệnh Cảnh sát môi trường (2014)…; các luật về lĩnh vực kinh tế như Luật Quy hoạch đô thị (2009), Luật Xây dựng (2014), Luật Doanh nghiệp (2014), Luật Đầu tư (2014), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (2015), Pháp lệnh Quản lý thị trường (2016)…

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cụ thể hóa, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN như Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14-3-2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21-5-2014 của Chính phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21-11-2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền (thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14-3-2005 của Chính phủ), Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23-02-2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.v.v.

Đối với từng địa bàn chiến lược, thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định với những định hướng dài hạn và giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm QPAN; các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với đặc điểm vùng, miền, dân cư; trong đó có sự quan tâm đầu tư các nguồn lực cho vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ví dụ Quyết định số 925/2012/QĐ-TTg, ngày 29/6/2009 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam-Campuchia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định Số 276/QĐ-TTg, ngày 18-02-2014 về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 24-10-2011 của BCT về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020; Quyết định Số 1194/QĐ-TTg, ngày 22-7-2014 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12-3-2013 phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020…

Nhiều quy định về bảo đảm quốc phòng và an ninh trong một số luật chưa được hướng dẫn thi hành như: Luật Hàng hải Việt Nam (Khoản 2 Điều 5); Luật Điện lực (Khoản 1 Điều 4); Luật Đường sắt (Khoản 1 Điều 4); Luật Đê điều (Khoản 1 Điều 5); Luật Bảo vệ và phát triển rừng (Khoản 1 Điều 9); Luật Xây dựng (Khoản 1 Điều 4); Luật Doanh nghiệp (Khoản 7 Điều 9); Luật Thủy sản (Khoản 3 Điều 4);… Các quy định về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm QPAN trong Luật Quốc phòng (Khoản 3, Điều 5; Điều 11) và Luật An ninh quốc gia (Khoản 3 Điều 5; Khoản 3, 4 Điều 14 và Khoản 2 Điều 16) chưa cụ thể và chưa được hướng dẫn thực hiện đầy đủ, thống nhất và đồng bộ (nguyên tắc, yêu cầu, phạm vi, nội dung, phương thức kết hợp, chủ thể kết hợp, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể…).

Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế, đó là: Nhận thức về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPANcòn chưa đầy đủ và còn thiếu sự thống nhất; có lúc, có nơi còn có biểu hiện chủ quan, phiến diện. Chưa có một văn bản QPPL quy định cụ thể về các vấn đề chung như: phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương thức kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN.Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng, nhất là kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế và QPAN. Việc phân cấp trong thẩm tra, thẩm định cũng như việc bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền giữa Trung ương và địa phương trong kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN chưa được quy định rõ ràng, minh bạch.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh

Một là, cần thống nhất nhận thức quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN một cách đầy đủ, toàn diện và khoa học, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết, đánh giá thực tiễn. Qua đó cần làm rõ các vấn đề như: phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương thức, chủ thể, trách nhiệm pháp lý… kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN làm cơ sở cho việc thể chế hóa đầy đủ quy định trên trong hệ thống pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN trong các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Hai là, nâng cao trình độ và năng lực thể chế hóa quy định của Hiến pháp về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN.

Ba là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN. Hoàn thiện cơ chế kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN. Xác định đúng đắn vị trí, vai trò nội dung quản lý nhà nước về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN. Xây dựng cơ chế quản lý thích hợp về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế.

Năm là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức nghiên cứu chuyên ngành trong hoạt động xây dựng pháp luật về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN. Có cơ chế thu hút các hiệp hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các chuyên gia giỏi tham gia vào việc nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, hoạch định chính sách pháp luật về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN.

Sáu là, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những vi phạm trong quy hoạch, kế hoạch, dự án, công trình xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và các lợi ích QPAN.

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2016

1. ĐCSVN: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.149, 150.

2. Bộ Chính trị: Nghị quyết số 08-NQ/TW về Chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới,1999.

3. Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25-10-2013, về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

4. Bộ Chính trị: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

5. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

6. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 ngày 9-11-2015 vềkết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. GS, TS Trần Ngọc Đường, “Thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội – Thực trạng và giải pháp”.

Ths Vũ Hồng Lưu

Vụ Quốc phòng và An ninh,

Văn phòng Quốc hội

Văn Bản Pháp Luật Về Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc Bảo vệ thực vật

Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, theo đó:

Thông tư 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực BVTV do Bộ Tài chính ban hành

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật; phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm và phí kiểm dịch thực vật.

Nghị định số 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

Ngày 01/07/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

Giữ Vững An Ninh Quốc Gia Và Đảm Bảo An Ninh Kinh Tế Trong Tình Hình Mới

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Tổng Biên tập các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 1998, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về Chiến lược ANQG, lần đầu tiên Đảng ta hệ thống nhận diện những nguy cơ đe dọa ANQG và đề ra các chủ trương, giải pháp cơ bản chỉ đạo về bảo vệ ANQG. Qua tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược ANQG cho thấy, dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ANQG được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững độc lập, tự chủ, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước. Ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn đã trở thành một trong những lợi thế, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, tạo lập vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã phổ biến, quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51 và trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách; cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm an ninh kinh tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu kết luận hội nghị.

Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51, Chỉ thị số 12 thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với công tác bảo đảm ANQG, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ an ninh kinh tế; chịu trách nhiệm chính và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cả hệ thống chính trị trong bảo vệ ANQG, bảo đảm an ninh kinh tế… Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu xây dựng lực lượng CAND chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trong sạch, liêm chính, bố trí hợp lý trên các địa bàn…