Văn Bản Của Đảng Về Cải Cách Hành Chính / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Hệ Thống Các Văn Bản Về Cải Cách Hành Chính Của Tw

I. Văn bản của Đảng: ( Công tác lãnh đạo của Đảng)           

  1. Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành trung ương ( Tại Hội nghị lần thứ 5 Khóa X của đảng) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.           

  2. Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về Cải cách thủ tục hành chính trong đảng.           

  3. Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương đảng, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.      

 II. Văn bản của Chính phủ; Quốc hội: ( Công tác triển khai của Chính phủ; Quốc hội).            

1. Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. ( (gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP).          

2. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.  3.. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Quyết định số 225/QĐ-TTg).            

4. Nghị quyết 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.            

5. Nghị quyết 39/NQ-CP, ngày 14/10/2010 của Chính phủ  về triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 – 2020.            

6. Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 22/5/2013 của Thủ tưởng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.            

7. Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.            

8. Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.            

9. Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.            

10. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát Thủ tục hành chính.            

11. Quyết định số 1294/QĐ-BNV, ngày 3/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phối trực thuộc Trung ương

Thăng Bình: Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Trong Đảng

UBND tỉnh có buổi làm việc với huyện Thăng Bình về công tác cải cách hành chính

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế chính sách mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nêu ra là đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong Đảng. Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), thời gian qua, Huyện ủy Thăng Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này trong cơ quan Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai, quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC trong Đảng do đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm Trưởng ban chỉ đạo. Theo đó, Ban chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ huyện, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo năm 2018, Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ huyện. Sau khi triển khai các văn bản cải cách thủ tục hành chính, lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trong toàn cán bộ, công chức cơ quan, qua đó nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức của cơ quan về cải cách thủ tục hành chính. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không còn phù hợp. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Huyện ủy với các Ban Đảng Huyện ủy. Đến nay, Ban chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Quyết định ban hành bộ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy. Đồng thời chỉ đạo rà soát, loại bỏ những cơ chế, quy định không còn phù hợp; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp ủy, quy chế phối hợp công tác giữa các tổ chức, cơ quan ở đầu mỗi nhiệm kỳ; thực hiện tốt quy chế tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm của cá nhân. Việc xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi.

Đi đôi với việc cải cách hành chính công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy luôn đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng; khai thác thông tin nhanh, chính xác, đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy; ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ chuyên môn, xử lý văn bản trên mạng thay cho bản giấy. Từ năm 2012, Văn phòng Huyện ủy đã đưa vào sử dụng hệ thống gửi – nhận văn bản qua hộp thư điện tử (email), theo đó hầu hết các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Huyện ủy và các TCCS đảng trực thuộc đều có địa chỉ email để trao đổi thông tin, giúp cho việc gửi – nhận văn bản đảm bảo nhanh chóng, thông suốt, tránh thất lạc; tất cả tài liệu hội nghị được chuyển trước cho đại biểu dự hội nghị qua địa chỉ thư điện tử để nghiên cứu, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy, góp phần giảm chi phí phát hành văn bản và hình thành cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đi – đến đầy đủ, tiện ích. Trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, nâng cấp; hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung tiếp tục được triển khai xây dựng, nhiều phần mềm tác nghiệp đã được ứng dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; phần mềm kế toán IMAS; phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Note 8.5… Năm 2018, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Huyện ủy, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong cơ quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo CCHC Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong các cơ quan đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các quy định Bộ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy; sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế không còn phù hợp; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, các nghiệp vụ văn phòng cấp ủy. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy đảng sát thực tiễn, mang tính khả thi cao, dễ thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác; gắn công tác CCHC trong Đảng với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Đưa nội dung CCHC thành tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC trong đảng, nhân rộng mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến…

Chương Trình Hành Động Của Chính Phủ Về Cải Cách Chính Sách Tiền Lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương. Ảnh: TTXVN

Chương trình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp; thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế – xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Đến năm 2030, thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 và các Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Quốc hội trình Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2019 và năm 2020.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công xây dựng văn bản quy định chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách của Đề án báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định trước khi giao các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành theo chức năng, hoàn thành trong quý II/2020; đồng thời kiến nghị sửa đổi hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về chế độ tiền lương khi ban hành chế độ tiền lương mới.

Công Tác Cải Cách Hành Chính Trong Năm 2022

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bìnhphát biểu tại Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Nguồn: moha.gov.vn)

Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, trình cấp có thẩm quyền để đơn giản hóa, hoặc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp, không khả thi; cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển. Chính phủ cũng đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường có biện pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tập trung vào các dịch vụ công thiết yếu và có nhu cầu sử dụng cao, tránh hình thức, làm theo phong trào, gây lãng phí ngân sách. Lãnh đạo Chính phủ đã trực tiếp quán triệt, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua các văn bản, chỉ thị; các cuộc họp, hội nghị và các buổi kiểm tra, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, bảo đảm tiến độ theo đúng lộ trình cải cách hành chính của Chính phủ; tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ triển khai có hiệu quả Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 của Ban Chỉ đạo. Trong năm 2019, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị và trực tiếp xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhằm kịp thời tháo gỡ những rào sản, vướng mắc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

Tính đến đầu tháng 12/2019, các Bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu ban hành 989 văn bản; các địa phương ban hành 3.556 văn bản cấp tỉnh, 1.074 văn bản cấp huyện và 3.524 văn bản cấp xã. Như vậy, số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tiếp tục giảm mạnh so với những năm trước, nhất là ở cấp huyện và cấp xã, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và chủ trương trọng tâm vào công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Tính đến thời điểm báo cáo, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện rà soát 40.381 văn bản quy phạm pháp luật; qua đó, kiến nghị xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) đối với 6.578 văn bản.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện ý kiến của Ban Cán sự đảng Chính phủ tại Văn bản số 1063-TB/BCSĐCP ngày 11/9/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5898/BNV-TCBC ngày 27/11/2019, yêu cầu các địa phương đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của các Bộ, ngành, địa phương được thực hiện thường xuyên theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian và từng bước khắc phục những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế.

Năm 2019, một số Bộ, địa phương đã chủ động, tích cực xây dựng và triển khai đề án thí điểm chuyển một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện sang cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm, điển hình là Bộ Giao thông vặn tải, tỉnh Đồng Tháp, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Hà Tĩnh…

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 đạt nhiều kết quả tích cực. Theo kết quả rà soát, cả nước có 45 tỉnh/thành phố phải xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tính đến ngày 16/12/2019, có 42/45 tỉnh, thành phố đã gửi hồ sơ Đề án về Bộ Nội vụ; Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp thẩm định được 39/45 tỉnh/thành phố. Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 36 tỉnh/thành phố. Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 11 tỉnh/thành phố.

Năm 2019, theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đã tiếp nhận 1.595 phản ánh, kiến nghị; đã chuyển 1.177 phản ánh, kiến nghị đến các Bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Đến nay, các Bộ, ngành, địa phương đã trả lời 891 phản ánh, kiến nghị, đạt tỷ lệ 75,70%. Các ý kiến trả lời đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong năm 2019, thể chế về quản lý công chức, viên chức đã có những cải cách mang tính đột phá. Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Về biên chế công chức, năm 2019, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020, với tổng biên chế là 253.517 người, giảm 8,68% so với năm 2015. Đồng thời, ban hành quyết định giao bổ sung biên chế công chức năm 2018 và năm 2019 cho một số Bộ, địa phương, quyết định điều chỉnh giảm biên chế công chức năm 2019 của các tỉnh/thành phố do điều chuyển biên chế công chức quản lý thị trường từ địa phương và Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương quản lý.

Về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đã thẩm định biên chế sự nghiệp của 63 tỉnh, 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) và 08 cơ quan thuộc Chính phủ, với tổng biên chế sự nghiệp Bộ, ngành Trung ương là 143.943 người (giảm 11,85%) và địa phương là 1.750.081 người (giảm 4,26%) so với năm 2015; đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị giao bổ sung 20.300 biên chế giáo viên mầm non cho 14 địa phương tăng dân số cơ học và 5 tỉnh Tây Nguyên…

Về công tác cải cách tài chính công, được các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm các cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Về hiện đại hóa hành chính, trong năm 2019, các Bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai xây dựng nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngày 12/3/2019, Văn phòng Chính phủ đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối liên thông để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Ngày 24/6/2019, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (Hệ thống e-cabinet) đã chính thức được đưa vào sử dụng, góp phần đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Ngày 09/12/2019, Chính phủ đã chính thức khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp thông tin và hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, Cổng dịch vụ công quốc gia có chức năng chính là: Tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương; hỗ trợ xác thực, đăng nhập một lần và thanh toán trực tuyến; tích hợp hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp qua hình thức trực tuyến hoặc qua tổng đài khi tìm hiểu, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đến nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã thực hiện cung cấp 08 nhóm dịch vụ công.

Nhìn chung, trong năm 2019, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự hoạt động có hiệu quả của các tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tác động tích cực đến hành động của chính quyền các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Mặt khác, nỗ lực cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa công tác kiểm tra chuyên ngành cùng với nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cấp chính quyền đã giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia: theo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu do Diễn dần kinh tế thế giới thực hiện, năm 2019, Việt Nam xếp vị trí thứ 67/141 quốc gia, tăng 10 bậc so với năm 2018…

Anh Cao