Nghị Quyết Của Đảng Về Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí

Sách Luật phòng chống tham nhũng các quy định mới về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Ngày 20 tháng 11-năm 2024, tại kỳ họp thứ 6 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2024/QH14. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2024).

Khái Niệm Tham Nhũng, Tài Liệu Phòng Chống Tham Nhũng

Theo nghĩa rộng, tham nhũng được hiểu là hành vi của bất kỳ người nào có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi. Theo Từ điển Tiếng Việt, tham nhũng là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu nhân dân lấy của . Tài liệu hướng dẫn của Liên hợp quốc về cuộc đấu tranh quốc tế chống tham nhũng (năm 1969) định nghĩa tham nhũng trong một phạm vi hẹp, đó là sự lợi dụng quyền lực nhà nước để trục lợi riêng…

Theo nghĩa hẹp và là khái niệm được pháp luật Việt Nam quy định (tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005), tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi . Người có chức vụ, quyền hạn chỉ giới hạn ở những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị; nói cách khác là ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách, vốn, tài sản của Nhà nước. Việc giới hạn như vậy nhằm tập trung đấu tranh chống những hành vi tham nhũng ở khu vực xảy ra phổ biến nhất, chống có trọng tâm, trọng điểm, thích hợp với việc áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng như: kê khai tài sản, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, làm suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2024 về việc phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2024 – 2024″, đề án được triển khai ở tất cả các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và chính quyền, đoàn thể địa phương các cấp cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Để triển khai hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách đẹp, khổ 19×27 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản quý III/2024.

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I. Khái niệm, đặc điểm và các hành vi của tham nhũng

Chương II. Những lĩnh vực thường xảy ra tham nhũng và tác hại của tham nhũng

Chương III. Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng

Chương IV. Quan điểm của đảng và nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Chương V. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính

Chương VI. Kết quả thực hiện, nguyên nhân và nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới

Chương VII. Biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Chương VIII. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng

Chương IX. Chỉ số cảm nhận tham nhũng (cpi) và kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Chương X. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử việt nam

Chương XI. Chủ trương, chính sách và chương trình hành động của đảng và nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Chương XII. Công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng

Chương XIII. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2024 và văn bản hướng dẫn thi hành

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Chạy chức, chạy quyền” là tình trạng bổ nhiệm chức vụ, quyền hạn cho những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giấu dưới vỏ bọc “đúng quy trình”, “đúng quy định”. Vấn nạn này ngày càng trở nên phổ biến không chỉ gây nhiều hệ lụy trong công tác cán bộ, gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Để phòng và chống “chạy chức, chạy quyền, khẳng định quyết tâm cao độ của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngày 23/9/2024 Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Quy định số 205- QÐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Theo đó, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ. Để thực thi giải pháp kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng… trong công tác cán bộ, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:

Sách những quy định mới về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, s ách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19×27, Giá bìa: 395.000 đ/1cuốn. Xuất bản quý IV/2024.

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất. Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền;

Phần thứ hai. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội XIII của Đảng;

Phần thứ ba. Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cấp cao; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;

Phần thứ bốn. Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức;

Phần thứ năm. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm;

Phần thứ sáu. Quy trình thực hiện việc kiểm tra, giải quyết khiếu nại và thi hành kỷ luật Đảng;

Phần thứ bảy. Quy định về tiếp nhận xử lý đơn thư, tiếp Đảng viên và công dân;

Phần thứ tám. Biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và xử lý các hành vi tham nhũng

Học và làm theo phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhằm hướng về Bác với tất cả lòng thành kính và biết ơn công lao to lớn của Bác, góp phần thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 74/HD-BTGTW ngày 20/11/2024 về học tập chuyên đề năm 2024: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn Sách được in với hình thức đẹp, khổ 19 x 27cm, dày 400 trang, giá bìa: 395.000đồng/cuốn. Vậy, trân trọng giới thiệu đến quý cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết để đặt mua kịp thời./.

Phần I: Một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng;

Phần III: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân;

Phần IV: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam;

Phần V: Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần VI: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

các quy định mới về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể

Ngày 20 tháng 11-năm 2024, tại kỳ họp thứ 6 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2024/QH14. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2024).

Ngoài ra, trong cuốn sách này đã cập nhật các Thông tư và Nghị định mới như:

– Thông tư số 05/2024/TT-BKHCN ngày 15-05-2024 Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ;

– Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10-5-2024 Trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng;

– Quyết định số 5097/QĐ-BYT ngày 21-8-2024 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2024 của Bộ Y tế;

– Quyết định số 1821/QĐ-BTP ngày 17-7-2024 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2024 của Bộ Tư pháp; Nhằm giúp Quý Cơ quan, Đơn vị và Quý khách hàng thân thiết nắm bắt những quy định mới nêu trên. Xin trân trọng giới thiệu cuốn phòng chống tham nhũng và công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng Sách Luật

Nội dung sách gồm 6 phần sau:

Phần I: Luật Phòng, chống tham nhũng (thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV)

Phần II: Tổng hợp một số bài viết về công tác phòng, chống tham nhũng

Phần III: Tìm hiểu Luật Thanh tra và quy trình, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kết luận, xử lý về thanh tra

Phần IV: Hướng dẫn công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Phần V: Hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, ban ngành

Phần VI: Các Quy định mới về công khai, minh bạch tài sản

Cuốn sách được bố cục thành hai phần:

PHẦN I. BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

PHẦN II. CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ,ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG, AN NINH TRẬT TỰ, XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI (MỚI NHẤT 2024).

Phần I: BÌNH LUẬN KHOA HỌC LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Phần 2: CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN (ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH)

Sách Tư Pháp giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực Tư pháp ,pháp luật kinh tế xã hộ,chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 25 – 35%.

Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HN (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).

Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).

Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO… trong 1 tháng.

Sách Tư Pháp Địa chỉ: Ngõ 379 Đội Cấn – Phường Cống Vị – Quận Ba Đình – Hà Nội Điện thoại: ĐT 0975 844 665 + ZALO 0909 366 858

Ngày đăng: 14-11-2024

165 lượt xem

TƯ VẤN MUA SÁCH PHÁP LUẬT

Hotline

Mr. Minh

ZALO

0975 844 665

THỐNG KÊ SÁCH PHÁP LUẬT

Tổng truy cập: 179,722

Đang online: 2

Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng

Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2024, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sua Doi Bo Sung, Điều 4 Chương 4 Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 10 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Singapore, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Việt Nam, Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2011, Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Điều 37, Điều 3 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mục Đích Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 70 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2024, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Góp ý Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2013, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng 2024, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Chương 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Chương Iv Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2007, Điều 54 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Tờ Trình Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Tiếng Anh, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 32 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Hiệu Quả Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 38 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 42 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 43 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định,

Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2024, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất,

Quan Điểm Của Đảng Và Nhà Nước Về Phòng, Chống Tham Nhũng

Đảng và Nhà nước coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm.

Quan điểm nhất quán trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

Từ trước đến nay, Đảng ta đã ban hành rất nhiều chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Nghị quyết số 14/NQ/TW ngày 15-5-1996 về quan điểm chỉ đạo và một số giải pháp để đấu tranh chống tham nhũng của Bộ Chính trị khóa VII đã chỉ rõ: Đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Nó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân… Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chống tham nhũng là cuộc đấu tranh hết sức phức tạp, đòi hỏi có sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng, quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng chủ yếu dựa trên các quan điểm lớn đã được chỉ ra tại Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 15-5-1996 và trong một số văn kiện khác của Đảng như sau:

Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn chặt với đổi mới kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân;

Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và kiện toàn, tăng cường đoàn kết nội bộ;

Chống tham nhũng phải gắn liền với chống quan liêu, lãng phí;

Đấu tranh chống tham nhũng phải kết hợp giữa xây, phòng và chống. Vừa tích cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng;

Đẩy mạnh phòng và chống tham nhũng một cách chủ động, huy động và phối hợp chặt chẽ mọi lực lượng đấu tranh chống tham nhũng, thực hiện chống tham nhũng ở mọi cấp, mọi ngành;

Đấu tranh chống tham nhũng là nhiệm vụ lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì và thận trọng, không nóng vội, không chủ quan; phải có kế hoạch cụ thể, có bước đi vững chắc; sử dụng nhiều biện pháp, trong đó lấy giáo dục làm cơ sở, lấy pháp chế làm đảm bảo.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ra Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề cập một cách toàn diện, tập trung về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đã đưa ra những nhận định, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ ra những nguyên nhânchủ yếu của những thiếu sót, khuyết điểm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề ra những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công tácphòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 khóa X là: “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đã đề ra 10 chủ trương, giải pháp như sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải nêu gương về đạo đức, lối sống và kiên quyết chống tham nhũng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục. Mở chuyên mục tuyên truyền, giáo dục về vấn đề này trên các báo, đài. Bảo vệ, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham nhũng.

Hai là, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ đảng trong quản lý, giáo dục đảng viên.

Chi bộ đảng phải nắm chắc việc thực hiện nhiệm vụ và quan hệ xã hội của đảng viên trong chi bộ, giáo dục, nhắc nhở và kịp thời kiểm tra, xử lý những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, không được dung túng, bao che tham nhũng.

Nâng cao tính chiến đấu, thực hiện dân chủ, công khai trong tự phê bình và phê bình theo phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”. Trong sinh hoạt đảng và nhận xét, đánh giá đảng viên hằng năm, phải có nội dung về phòng, chống tham nhũng. Hằng năm, cán bộ chủ chốt cấp xã phải trực tiếp tự phê bình và phê bình tại hội nghị đại diện nhân dân do Mặt trận Tổ quốc tổ chức. Xây dựng và thực hiện cơ chế chất vấn trong sinh hoạt đảng.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

Sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ, bảo đảm công khai, dân chủ; chấn chỉnh công tác thi tuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác trong hệ thống chính trị và việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

Xây dựng lộ trình cải cách tiền lương trong những năm tới theo hướng tăng thu nhập cao hơn cho cán bộ, công chức. Bảo đảm minh bạch tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức; đảng viên là cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản phải công bố bản kê khai trong chi bộ, là cấp ủy viên thì còn phải công khai trong cấp ủy. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử nhằm bảo đảm sự liêm chính của đảng viên, cán bộ, công chức. Rà soát, sửa đổi và bổ sung Quy định những điều đảng viên không được làm; công bố công khai để nhân dân giám sát.

Bốn là, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng đất đai, công sở. Chấn chỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch trong quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai, công sở. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tài chính về đất đai, đăng ký bất động sản.

Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và hoạt động mua sắm công. Công khai, minh bạch trong quyết định, chủ trương đầu tư. Công khai, minh bạch hoạt động mua sắm công, kể cả việc công khai hóa các khoản hoa hồng từ mua sắm. Thực hiện thí điểm mô hình mua sắm công tập trung.

Chấn chỉnh công tác thu, chi ngân sách. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu ngân sách, trang bị tài sản, phương tiện đi lại, thiết bị làm việc. Tăng cường quản lý vốn, tài sản nhà nước và nhân sự tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Sáu là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng.

Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán một số lĩnh vực trọng điểm như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công và hệ thống ngân hàng thương mại.

Nghiên cứu tổ chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng theo hướng bảo đảm sự độc lập cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước theo cấp lãnh thổ và sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương. Tăng cường cán bộ cho các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, tòa án và kiểm tra của Đảng, đồng thời kiểm soát hoạt động của các cơ quan này.

Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh về trách nhiệm chính trị, hành chính hoặc hình sự, bất kể người đó là ai và ở cương vị nào. Chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng. áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng. Trừng trị nghiêm khắc những đối tượng tham nhũng có tổ chức, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bảy là, thực hiện tốt công tác truyền thông về phòng, chống tham nhũng.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng; khen thưởng, động viên những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu.

Tăng cường công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả của thanh tra nhân dân.

Mười là, tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Chủ động tham gia các chương trình, sáng kiến, diễn đàn quốc tế về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống tham nhũng, chú trọng tới các cam kết về xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch.

Cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2024 đã đề ra quan điểm về phòng, chống tham nhũng như sau:

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức, đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Sử dụng tổng thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng; vừa tích cực, chủ động trong phòng ngừa, vừa kiên quyết trong phát hiện, xử lý với những bước đi vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; gắn phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí.

Xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp làm nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo hướng chuyên môn hóa với các phương tiện, công cụ, kỹ năng phù hợp, bảo đảm vừa chuyên sâu, vừa bao quát các lĩnh vực, các mặt của đời sống kinh tế – xã hội.

Đặt quá trình phòng, chống tham nhũng trong điều kiện hội nhập, chủ động hợp tác hiệu quả với các quốc gia, các tổ chức quốc tế; chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2024 Mục tiêu chung

Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; củng cố lòng tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển;

5 mục tiêu cụ thể

Một là, ngăn chặn, làm triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật, nhất là trong quá trình ban hành và tổ chức thi hành các văn bản áp dụng pháp luật.

Hai là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trên cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch, phục vụ nhân dân và xã hội, với đội ngũ cán bộ, công chức trung trực, công tâm, liêm khiết, tận tụy, chuyên nghiệp và được trả lương hợp lý; các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp được củng cố và phát triển.

Ba là, hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; từng bước xóa bỏ tệ hối lộ trong quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước và trong giao dịch thương mại.

Bốn là, tính trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng được nâng cao, giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện và xử lý tham nhũng.

Chính sách xử lý đối với tham nhũng, đặc biệt là chính sách hình sự, chính sách tố tụng hình sự tiếp tục được hoàn thiện; hệ thống đo lường, giám sát tham nhũng được thiết lập.

Năm là, nâng cao nhận thức, vai trò của xã hội về tham nhũng, về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia chủ động của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông và mọi công dân trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa và tạo ra thói quen phòng, chống tham nhũng trong đời sống của cán bộ, công chức và trong các tầng lớp nhân dân.

Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng

Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng

Từ nhiều năm nay, khi nói đến tham nhũng ở Việt Nam, người ta thường dùng thuật ngữ “quốc nạn” để nói lên độ sâu, rộng và hiểm nguy đối với dân tộc. Chính vì vậy, cuộc chiến chống tham nhũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để chống tham nhũng có nhiều vấn đề đặt ra, song đặc biệt cần quan tâm đến nguồn gốc của tham nhũng.

Có ý kiến cho rằng tham nhũng có nguyên nhân từ sự yếu kém trong quản lý điều hành của quan chức trong bộ máy nhà nước; thể hiện rõ là tình trạng vô trách nhiệm, là thiếu kiểm tra, nhắc nhở, là bệnh thành tích; nhiều cơ quan, đơn vị đang tồn tại tình trạng: Cái tốt thì thích thổi phồng, cái xấu thì tìm mọi cách che giấu, bưng bít; cũng có thể từ những sơ hở, thiếu chặt chẽ, thiếu nhất quán, thậm chí vô hiệu hóa lẫn nhau trong các quy phạm pháp luật. Cũng có ý kiến cho rằng, nguyên nhân của tham nhũng là do tiền lương, thu nhập của những người làm việc trong bộ máy nhà nước quá thấp. Vì tiền lương quá thấp, mà người ta phải tham những để bảo đảm cuộc sống…

Bên cạnh những nguyên nhân kể trên, tham nhũng còn do đạo đức, phẩm chất của nhiều cán bộ bị tha hóa, biến chất. Nếu một người cán bộ, đảng viên công tâm người ta sẽ không lợi dụng vào vị trí, chức vụ để thực hiện hành vi tham nhũng.

Để làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng trong những năm tiếp theo, đồng thời quán triệt sâu sắc tinh thần và nhận thức đầy đủ những quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản quy phạm hướng dẫn việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu cuốn sách “Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng”, do Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, hệ thống hóa các văn bản phòng, chống tham nhũng hiện hành để biên soạn.

Nội dung cuốn sách pháp luật là sự tập hợp một cách có hệ thống các văn bản, bao gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Thông tư liên tịch về công tác phòng, chống tham nhũng; Các Quyết định, Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống tham nhũng,…

Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho công tác chỉ đạo việc thực hiện phòng, chống tham nhũng của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân về công tác phòng, chống tham nhũng.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Quan Điểm Của Đảng Về Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Văn Kiện Đại Hội Xii

Thứ hai, 22 Tháng 5 2024 17:00

(LLCT) – Tham nhũng là căn bệnh của bộ máy quyền lực, là một trong những nguyên nhân tạo ra sự trì trệ, làm giảm tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, gây mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công (1945), Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi phòng, chống tham nhũng là công việc quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đến Đại hội VI (1986), Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới đất nước, cuộc chiến chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí tiếp tục được Đảng ta đẩy mạnh. Văn kiện Đại hội VI nêu rõ: “Hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát triển. Công bằng xã hội bị vi phạm. Pháp luật kỷ cương không nghiêm. Những hành vi lộng quyền, tham nhũng của một số cán bộ, và nhân viên nhà nước… chưa bị trừng trị nghiêm khắc”(1).Tiếp đó, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng: Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 12-9-1987 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội”; Nghị quyết Trung ương 8 khóa VI về tiến hành cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa VII về việc tiếp tục ngăn chặn bài và bài trừ tệ tham nhũng, buôn lậu; Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 14-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa VII (15-5-1996) về lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng…

Trong các Văn kiện Đại hội VIII, IX và X, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ sự nguy hại của tham nhũng đến sự tồn vong của chế độ. Đại hội X nêu rõ: “Tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng”(2).

Đại hội XI trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn, Đảng ta khẳng định trên lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng đã có những chuyển biến rõ nét. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhiều quan chức cấp cao, kể cả thuộc diện Trung ương quản lý cũng chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng quyết định đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm, làm thất thoát tài sản lớn của đất nước từ vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng ra xét xử trước kỳ Đại hội XII của Đảng.

Nhìn chung trong thời gian qua, cuộc chiến chống tham nhũng đã thu được kết quả bước đầu tích cực.Điển hình là tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý điều tra 156/400 bị can các tội danh tham nhũng. Ngành tòa án thành phố đã đưa ra xét xử 159/451 bị cáo, trong đó có những vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Tại Hà Nội, trong 10 năm qua, cơ quan điều tra phát hiện và khởi tố 213/541 bị can. Tòa án nhân dân thành phố thụ lý 278/732 vụ. Thanh tra thành phố đã tiến hành thanh tra các vụ việc tiêu cực, đã phát hiện, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 2592,6 tỷ đồng, 2452,3 ha đất(3).

Mặc dù vậy, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế; cơ chế pháp luật chưa hoàn thiện, còn nhiều kẽ hở nên: “Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt được yêu cầu đề ra. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi phức tạp, chưa được ngăn chặn đẩy lùi, gây bức xúc xã hội”(4), và nếu không sớm được khắc phục “…sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”(5), bởi vì “việc dùng tiền bạc để mua thành tích, che đậy hành vi của mình là khá phổ biến”, “tình trạng chạy chức chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, huân chương… chưa được khắc phục”(6) đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cần được đẩy lùi, ngăn chặn.

Thống nhất với quan điểm các kỳ Đại hội trước đó, Đại hội XII tiếp tục khẳng định và bổ sung quan điểm về đấu tranh phòng chống tham nhũng. Trong đó nhấn mạnh “tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước”(7).

Do cơ chế thực thi và kiểm soát quyền lực ở nước ta hiện đang còn nhiều sơ hở, chưa được luận giải thấu đáo về lý luận cũng như về thực tiễn, đã dẫn đến sự tha hóa của quyền lực. Trước hết, cơ chế bầu cử, bổ nhiệm những đại biểu ưu tú của dân vào vị trí lãnh đạo, quản lý còn nhiều bất cập. Cơ chế phát hiện và thải loại những người không có đủ phẩm chất ra khỏi bộ máy chưa hiệu quả, bởi vì việc thực thi còn hình thức, thiếu thực chất; bởi vì ứng cử viên đã được sắp đặt, nhắm trước, thậm chí do ê kíp, ô dù mà được cất nhắc chứ chưa phải do tài năng và phẩm hạnh. Hai là, cơ chế kiểm tra, giám sát, bãi miễn những người có chức, có quyền khi vi phạm cũng còn nhiều bất cập. Ở nhiều nơi, việc xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm còn chậm. Đa số các sai phạm là do quần chúng phát hiện, tố cáo mà chưa phải do cán bộ, đảng viên, cấp trên phát hiện cấp dưới sai phạm… Ba là, tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm cho Đảng vững mạnh, nhưng phương thức tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách bên cạnh mặt tích cực là huy động được trí tuệ, sức mạnh tập thể và chống được sự độc đoán, chuyên quyền thì tình trạng khó quy trách nhiệm cá nhân, khi có khuyết điểm không biết quy trách nhiệm cho ai, dẫn tới tình trạng tranh công, đổ lỗi “công là của tôi, tội là của chúng ta”…

Vì cơ chế “ủy quyền” không đi kèm với cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu nên quyền lực công bị lợi dụng trở thành công cụ, phương tiện để mưu lợi cá nhân, nhóm lợi ích… Bởi vậy, Văn kiện Đại hội XII nêu rõ: “công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu đề ra, tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng”(8). Thể hiện rõ trên các lĩnh vực:quản lý, sử dụng đất đai, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Về nguyên nhân dẫn tới tham nhũng, Văn kiện Đại hội XII đã chỉ rõ: “chưa chế định rõ ràng, đồng bộ, hiệu quả cơ chế phân công, phối hợp kiểm soát quyền lực nhà nước ở các cấp. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các thiết chế cơ bản trong bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, hệ thống tư pháp còn những điểm chưa thực sự hợp lý, hiệu lực, hiệu quả. Chưa khắc phục được sự chồng chéo, vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ giữa các thiết chế, làm ảnh hưởng tới sự thống nhất quyền lực nhà nước… Hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, nhiều nội dung chưa đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền, còn chồng chéo; tính công khai, minh bạch, khả thi, ổn định còn hạn chế. Kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực thi công vụ còn nhiều yếu kém…”(9).

Tệ tham nhũng chưa được đẩy lùi còn là do: “sự phân định giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước còn những nội dung chưa rõ… tổ chức và thực hiện pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa nghiêm”(10).

Đáng nguy hại hơn là có những lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm cán bộ, đã để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Nguyên nhân cụ thể đó là:

Hệ thống chính sách, pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật về kinh tế của chúng ta còn thiếu và chưa đồng bộ; không ít văn bản pháp luật đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa thể áp dụng bởi chưa có văn bản hướng dẫn; văn bản pháp luật chung chung, thiếu cụ thể, mỗi nơi áp dụng một kiểu. Thủ tục hành chính còn rườm rà, tốn kém, bất hợp lý đang là “kẽ hở” để bọn người thoái hóa biến chất lợi dụng tham nhũng, lãng phí.

Việc kiểm tra, giám sát từ bên trong bộ máy nhà nước để phát hiện tham nhũng vẫn đang là khâu yếu, không phát huy tác dụng; chế tài xử lý vi phạm thiếu chặt chẽ, rõ ràng, còn nhiều sơ hở. Biện pháp xử lý cán bộ, đảng viên khi vi phạm chưa kiên quyết, còn nương nhẹ, thậm chí còn bao che, dung túng kẻ phạm tội vì “trách nhiệm tập thể chưa được xác định rõ ràng, vai trò cá nhân phụ trách chưa được đề cao; kỷ luật không nghiêm”.

Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý kinh tế còn yếu về nghiệp vụ, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức.

Cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách mặc dù đã được quy định khá chi tiết trong nhiều văn bản pháp quy, đặc biệt là Quy chế dân chủ ở cơ sở, ở cơ quan xí nghiệp, đơn vị, xã, phường, thị trấn (nay là Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở) vẫn cần tiếp tục hoàn thiện bởi vì chế tài vẫn chưa rõ, rất khó quy trách nhiệm và xử phạt khi sai phạm xảy ra.

Như vậy, do không có cơ chế quản lý chặt chẽ, quyền lực nhà nước đã bị lợi dụng trở thành quyền lực của cá nhân, hoặc của một nhóm người. Do cơ chế quản lý yếu kém mà tài sản của Nhà nước, của nhân dân rơi vào tình trạng “vô chủ”, những cán bộ thoái hóa, biến chất đã lợi dụng quyền lực trong tay để chiếm tài sản công thành tài sản riêng của cá nhân hoặc của một nhóm người. Tha hóa về quyền lực nhà nước, và vô chủ về sở hữu tài sản công là những nhân tố tác động trực tiếp làm cho sự tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên càng trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi cần có biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn.

Về giải pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn tham nhũng, Đại hội XII tiếp tục khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện quyết tâm chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhận thức về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên trong các cấp ủy, các ngành, các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân”(11). Đại hội chỉ rõ: “các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, và toàn bộ hệ thống chính trị phải kiên quyết phòng chống tham nhũng… phải chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng lãng phí, bao che, dung túng tiếp tay cho tham nhũng… ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí”(12).

Triển khai sự chỉ đạo của Đảng, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũngnghiêm trọng trong năm 2024; đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp tại 14 tinh, thành phố.

Do vậy, để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Hai là, thực hiện chế độ công khai, minh bạch về kinh tế, tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ công, doanh nghiệp nhà nước. Công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách nhà nước, huy động đóng góp của nhân dân, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định. Xây dựng chế tài xử lý những tổ chức, cá nhân gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng kết hợp với việc có cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa biến chất, vi phạm lối sống, đạo đức.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, lãng phí với kiên quyết đấu tranh với tệ nạn bè cánh, ô dù, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bốn là, công tác tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc cán bộ phải là người có đức, có tài, “lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu”; vì công việc mà bố trí cán bộ chứ không phải vì cán bộ mà bố trí công việc, tránh tình trạng nể nang, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 10-2024

(1) ĐCSVN: Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.17.

(2) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.75.

(3) Theo website Ban Nội Chính Trung ương.

(4), (5), (6) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.172, 65, 174.

(7), (8), (9), (10), (11), (12) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2024, tr.185, 174, 173, 174, 189, 50.

Nguyễn Trần Thành

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh