Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Bắc Ninh / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định 59 Của Ubnd Tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Số: 59/2008/QÐ – UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2008

Đã ký Trần Văn Tuý

QUY ĐỊNHPhân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chếvà cán bộ, công chức, viên chức (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh:Bản quy định này quy định phân cấp thẩm quyền quyết định các nội dung quản lý công tác tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội được nhà nước giao chỉ tiêu biên chế thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh quản lý.Điều 2. Nguyên tắc quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức: 1. UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi là Giám đốc Sở), Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác chỉ được quyết định các nội dung công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quy định tại văn bản này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định của mình.Các nội dung quản lý công tác tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức không quy định tại văn bản này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm đầy đủ thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.3. Trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có thể trực tiếp quyết định các nội dung đã phân cấp cho các cơ quan, đơn vị tại văn bản này.4. Những nội dung phải có ý kiến thoả thuận của các cơ quan, đơn vị khác thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định chỉ được quyết định sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của các cơ quan, đơn

Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Tây Ninh Bị ‘Tuýt Còi’

Ngày 20-12-2019, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành kết luận kiểm tra đối với Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2019 quy định về điều kiện tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng là đất ở để xây dựng nhà ở quy định:

– Đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn 500 m 2: Trường hợp các thửa đất đề nghị tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

– Đối với thửa đất có diện tích từ 500 m 2 đến 2.000 m 2: Người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Theo kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tại Điều 9 Thông tư số 24/2014 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, thì người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc nộp thửa đất chỉ phải nộp hai loại giấy tờ là đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa và bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì một số thủ tục hoặc tài liệu khác do cơ quan nhà nước thực hiện.

Vì vậy, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh khẩn trương xử lý những nội dung không phù hợp của Quyết định 15-2019/QĐ-UBND. Rà soát quá trình thực hiện quyết định này để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định không phù hợp nêu trên gây ra (nếu có).

Ngoài ra cần xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc ban hành văn bản. Cạnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh phải thông báo kết quả xử lý văn bản cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong thời hạn 30 ngày.

Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Tây Ninh Bị ‘Tuýt Còi’ Về Lĩnh Vực Đất Đai

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho rằng Quyết định số 15/2019 ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Tây Ninh có những nội dung không phù hợp.

Ngày 20-12-2019, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành kết luận kiểm tra đối với Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2019 quy định về điều kiện tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng là đất ở để xây dựng nhà ở quy định:

– Đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn 500 m 2: Trường hợp các thửa đất đề nghị tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

– Đối với thửa đất có diện tích từ 500 m 2 đến 2.000 m 2: Người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì một số thủ tục hoặc tài liệu khác do cơ quan nhà nước thực hiện.

Vì vậy, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh khẩn trương xử lý những nội dung không phù hợp của Quyết định 15-2019/QĐ-UBND. Rà soát quá trình thực hiện quyết định này để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định không phù hợp nêu trên gây ra (nếu có).

Ngoài ra cần xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc ban hành văn bản. Cạnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh phải thông báo kết quả xử lý văn bản cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong thời hạn 30 ngày.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ… 7.692 văn bản

Báo cáo của Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp cho biết: Năm 2019, toàn ngành kiểm tra VBQPPL đã rà soát được 40.304 VBQPPL (giảm gần 11% so với năm 2018). Qua đó, ngành đã kiến nghị xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) 7.692 văn bản.

Năm nay, số văn bản đã kiểm tra theo thẩm quyền tại cấp tỉnh, cấp huyện là 14.404 VBQPPL (giảm hơn 21% so với năm 2018). Qua kiểm tra, bước đầu ngành phát hiện 339 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền (chiếm tỉ lệ 2,35% trên tổng số văn bản được kiểm tra).

Riêng tại Bộ Tư pháp, ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền 4.885 VBQPPL (giảm 11%); qua kiểm tra đã phát hiện, kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 165 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành và văn bản không phải VBQPPL nhưng có chứa QPPL (gồm 13 văn bản của cấp bộ, 152 văn bản của địa phương). Đến nay đã có 69/165 văn bản được cơ quan ban hành xử lý.

Văn Bản Ubnd Tỉnh An Giang

Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Chỉ Thị 534 Của Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Đề án 844 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh An Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh Hà Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Chỉ Thị Số 17 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn Ubnd Tỉnh An Giang, QĐ 26/2020 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Tờ Trình Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, QĐ 2179/2020 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Kế Hoạch Ubnd Tỉnh Kiên Giang, QĐ 2179/2020/ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Công Văn Ubnd Tỉnh Kiên Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Công Văn Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang Năm 2008, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 2914 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang Năm 2008, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Hà Giang Năm 2016, Đề án 3713 Của Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Mẫu Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Kon Tum, Đề án Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 06 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Ubnd Tỉnh Phú Thọ, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh, Kế Hoạch 566 Của Ubnd Tỉnh Hà Nam, Văn Bản Số 2702/ubnd-xd Tỉnh Yên Bái, Văn Bản Ubnd Tỉnh Lâm Đồng, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Mẫu Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị Số 10 Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Văn Bản Ubnd Tỉnh Nghệ An, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Công Văn Của Ubnd Tỉnh, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Qd 559-ubnd Tỉnh Đòng Nai, Đề án 3333 Của Ubnd Tỉnh Bến Tre, Công Văn Ubnd Tỉnh, Mẫu Công Văn Ubnd Tỉnh, Mẫu Thông Báo Của Ubnd Tỉnh, Tờ Trình Ubnd Tỉnh, Công Văn Ubnd Tỉnh Phú Yên, Chỉ Thị Số 25/ct-ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Tờ Trình Gửi Ubnd Tỉnh, Văn Bản Đề án 375 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Đề án 375 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Đề án 500 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Tờ Trình Của Ubnd Tỉnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Đề án 751 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, 06/2019 Ubnd Tỉnh Khánh Hào, Tờ Trình Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Ubnd Tỉnh Thanh Hóa Về Y Tế Trường Học, Kế Hoạch 566 Năm 2003 Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Đơn Giá Ubnd Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Năm 2018, Hướng Dẫn 908 Của Ubnd Tỉnh Cao Bằng, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng Năm 2020, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi,

Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Chỉ Thị 534 Của Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Đề án 844 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh An Giang, Văn Bản Ubnd Tỉnh Hà Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Chỉ Thị Số 17 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn Ubnd Tỉnh An Giang, QĐ 26/2020 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Tờ Trình Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, QĐ 2179/2020 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Kế Hoạch Ubnd Tỉnh Kiên Giang, QĐ 2179/2020/ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Công Văn Ubnd Tỉnh Kiên Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Công Văn Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang Năm 2008, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 2914 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang Năm 2008, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Hà Giang Năm 2016, Đề án 3713 Của Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Báo Cáo Ubnd Tỉnh, Mẫu Báo Cáo Ubnd Tỉnh,