Văn Bản Cuộc Họp Mẫu / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Các Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất 2022

Người chủ trì: Người đưa ra các vấn đề chính, hướng xử lý công việc hoặc tổng hợp các ý kiến để giải quết vấn đề. Thư ký cuộc họp: Ghi chép các thông tin quan trọng trong cuộc họp, lập biên bản họp cho công ty.

Các mẫu biên bản cuộc họp chuẩn nhất 2020

1. Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất

Vai trò của biên bản:

Yêu cầu của một biên bản: •    Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể. •    Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan. •    Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm. •    Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao (nếu có tang vật, chứng cứ, các phụ lục diễn giải phải giữ kèm biên bản). Thông tin muốn chính xác có độ tin cậy cao phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa lại cho khách quan, đúng đắn và tự giác (không được cưỡng bức) ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

CÔNG ĐOÀN ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../BB-CĐCS

…………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian bắt đầu: …………………………………………….

– Địa điểm: ………………………………………………………….

– Thành phần tham dự: …………………………………………….

Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

Vắng: số lượng ……….. người.

Tên người vắng ……………………………… lí do ………….

– Chủ trì: ……………………………………………………………………….

– Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………..

II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

Đ/c ………………………………………sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)………………………………………….

2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) ………………………

…………………………………………………..

3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu) …………………………………….

…………………………………………………………….

3.3. Đ/c ……………………………………….

4. Kết luận của người chủ trì

……………………………………………..

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c……………………… thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) …………………………………

Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

Chủ trì

(Chữ ký)

Họ và tên

Xây dưng bố cục biên bản:

Trong biên bản phải có các yếu tố cơ bản sau: •    Quốc hiệu và tiêu ngữ. •    Tên văn bản và trích yếu nội dung. •    Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản). •    Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…). •    Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung). •    Phần kết thức (ghi thời gian và lý do). •    Thủ tục ký xác nhận. •    Tên công ty, số hiệu biên bản, tên biên bản. •    Thời gian diễn ra cuộc họp, các thành phần tham gia. •    Người chủ trì cuộc họp, thư ký. •    Nội dung chính trong cuộc họp. •    Kết luận cuộc họp. •    Thời gian kết thúc cuộc họp.

Phương pháp ghi chép biên bản:

– Các sự kiện thực tế có tầm quan trọng xảy ra như: đại hội, việc xác nhận một sự kiện pháp lý, việc kiểm tra hành chính, khám xét, khám nghiệm, ghi lời cung, lời tố cáo, khiếu nại, biên bản bàn giao công tác, bàn giao tài sản… thì phải ghi đầy đủ, chính xác và chi tiết mọi nội dung và tình tiết nhưng cũng phải chú ý vào các vấn đề trọng tâm của sự kiện. Chú ý ghi nguyên văn của sự kiên. – Phần kết thúc văn bản: phải ghi thời gian chấm dứt sự kiện thực tế như: bàn giao xong, hội nghị kết thúc, kiểm tra, khám nghiệm kết thúc lúc mấy giờ… ngày… Biên bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe (có bổ sung sửa chữa nếu có yêu cầu) và xác nhận là biên bản phản ánh đúng sự kiện và cùng ký xác nhận. Trong biên bản muốn có thủ tục chặt chẽ phải lưu ý việc ký xác nhận, phải có tối thiểu hai người ký thì các thông tin trong biên bản mới có độ tin cậy cao. Thông thường trong các cuộc họp, hội nghị biên bản phải có thư ký và chủ tọa ký xác nhận.

Biên bản cuộc họp công ty là gì?

Cuộc họp công ty là một trong những cuộc họp quan trọng nhất, nó bao gồm rất nhiều các thông tin, ý kiến từ những yêu cầu chỉ đạo của ban lãnh đạo tới những ý kiến của các cá nhân, phòng ban do đó biên bản họp công ty cần được ghi chép lại, từ những biên bản này sẽ có những điều chỉnh và sắp xếp công việc hiệu quả hơn. Trong cuộc họp công ty, thư ký có trách nhiệm ghi chép lại các thông tin quan trọng trong cuộc họp, do vậy cần chuẩn bị sẵn mẫu biên bản họp công ty cũng như các thiết bị có thể hỗ trợ, cải thiện khả năng ghi chép, lọc thông tin.

Mẫu biên bản cuộc họp công ty có thông tin gì?

•    Tên công ty, số hiệu biên bản, tên biên bản. •    Thời gian diễn ra cuộc họp, các thành phần tham gia. •    Người chủ trì cuộc họp, thư ký. •    Nội dung chính trong cuộc họp. •    Kết luận cuộc họp. •    Thời gian kết thúc cuộc họp.

Mẫu biên bản cuộc họp, biên bản làm việc , chuẩn nhất

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

Trong các buổi họp công đoàn tại các cấp cơ sở biên bản họp công đoàn được coi là một thủ tục văn bản quan trọng không thể thiếu, nội dung bên trong của mẫu biên bản cuộc họp công đoàn sẽ trình bày cụ thể chi tiết về các thông tin xoay quanh buổi họp công đoàn, thời gian địa điểm diễn ra…

Tải mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

Mẫu biên bản họp chi bộ

Biên bản họp chi bộ khi sinh hoạt Đảng là biên bản cần được lập sau mỗi cuộc họp. Đây là mẫu biên bản cuộc họp có đầy đủ các nội dung như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi bộ đảng và phương hướng tương lai. Mẫu biên bản họp sinh hoạt chi bộ Đảng được chúng tôi trình bày khá chi tiết và có hình thức, bố cục đẹp.

Tải mẫu biên bản họp chi bộ

CÔNG ĐOÀN ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../BB-CĐCS

…………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian bắt đầu: …………………………………………….

– Địa điểm: …………………………………………………………..

– Thành phần tham dự: …………………………………………..

Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

Vắng: số lượng ……….. người.

Tên người vắng …………………………… lí do …………………………

– Chủ trì: ………………………………………………………………….

– Thư ký (người ghi biên bản): …………………………………….

II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

Đ/c ………………………………..sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)………………………………………

2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c………………………………… thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) ……………………………

………………………………………………………………………..

3.2. Đ/c ……………………….. (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu) …………………..

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

3.3. Đ/c …………………………………………………………….

4. Kết luận của người chủ trì

…………………………………………….

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c………………………………………………………………………. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

Chủ trì

(Chữ ký)

Họ và tên

Mẫu biên bản họp dòng họ

Tải mẫu biên bản họp dòng họ

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

Tải mẫu biên bản cuộc họp giao ban

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)…..

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………../BB-……….(3)…….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

– Thời gian bắt đầu: …………………………………………….

– Địa điểm: ………………………………………………………….

– Thành phần tham dự gồm:

1. ………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………….

– Chủ trì (chủ tọa): ……………………………………………….

– Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………..

– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo:

1. …………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………..

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký (Chữ ký)

Họ và tên

Chủ tọa

(Chữ ký, dấu (nếu có))

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

Mẫu biên bản họp lớp

Tải mẫu biên bản họp lớp

Mẫu biên bản họp phụ huynh

Tải mẫu biên bản họp phụ huynh

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Tải mẫu biên bản họp hội đồng thanh viên

Mẫu biên bản cuộc họp công ty

Tải mẫu biên bản họp công ty

(Tải Miễn Phí) Các Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất

Người chủ trì: Người đưa ra các vấn đề chính, hướng xử lý công việc hoặc tổng hợp các ý kiến để giải quết vấn đề.

Thư ký cuộc họp: Ghi chép các thông tin quan trọng trong cuộc họp, lập biên bản họp cho công ty.

1. Một số mẫu biên bản cuộc họp chuẩn

Có nhiều hình thức cuộc họp khác nhau với nội dung khác nhau do đó cần có các mẫu biên bản làm việc phù hợp nhất cũng như cách viết biên bản hopj hiệu quả để có thể ghi chép lại đầy đủ các nội dung của cuộc họp. Một số cuộc họp cần có biên bản ghi chép lại như họp công ty, họp chi đoàn, công đoàn, họp phòng, tổ hay họp lớp. Timviec365.vn xin giới thiệu và đưa ra một số lưu ý khi soạn thảo biên bản họp , cập nhật mới và chuyên nghiệp nhất.

Mẫu biên bản cuộc họp chuẩn

Tong hop mau bien ban cuoc chúng tôi

1.1. Biên bản cuộc họp công ty là gì?

Cuộc họp công ty là một trong những cuộc họp quan trọng nhất, nó bao gồm rất nhiều các thông tin, ý kiến từ những yêu cầu chỉ đạo của ban lãnh đạo tới những ý kiến của các cá nhân, phòng ban do đó biên bản họp công ty cần được ghi chép lại, từ những biên bản này sẽ có những điều chỉnh và sắp xếp công việc hiệu quả hơn.

Trong cuộc họp công ty, thư ký có trách nhiệm ghi chép lại các thông tin quan trọng trong cuộc họp, do vậy cần chuẩn bị sẵn mẫu biên bản họp công ty cũng như các thiết bị có thể hỗ trợ, cải thiện khả năng ghi chép, lọc thông tin.

1.2. Mẫu biên bản cuộc họp công ty có thông tin gì?

Tên công ty, số hiệu biên bản, tên biên bản.

Thời gian diễn ra cuộc họp, các thành phần tham gia.

Người chủ trì cuộc họp, thư ký.

Nội dung chính trong cuộc họp.

Kết luận cuộc họp.

Thời gian kết thúc cuộc họp.

Mẫu Biên bản cuộc họp

1.3. Một số mẫu biên bản cuộc họp

Mẫu biên bản họp giao ban

Đối với biên bản cuộc họp chi bộ bạn cần ghi rõ các thông tin cuộc họp thuộc đảng ủy nào, chi bộ nào, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp với các thành phần nào, ai là chủ tọa, thư ký. Nội dung cuộc họp bao gồm mở đầu, nội dung chính và kết thúc, cuối biên bản cần có thời gian kết thúc cuộc họp và chữ ký xác nhận của chủ tọa, thư ký. Nếu bạn nắm bắt được những mẫu biên bản này thì khi gửi CV onlinefree cho nhà tuyển dụng với vị trí nhân viên văn phòng sẽ gây ấn tượng hơn nhiều ứng viên khác.

Cách viết biên bản họp lớp, họp phụ huynh

Mẫu biên bản cuộc họp phụ huynh

Mẫu biên bản họp lớp

Do biên bản cuộc họplà một loại văn bản hành chính khi viết cần tuân theo những yêu cầu về bố cục, văn phỏng, chi tiết cần thiết. Đây là một loại biên bản quan trọng được sử dụng trong doanh nghiệp. Ngoài biên bản cuộc họp thì chúng ta còn bắt gặp các loại biên bản khác như biên bản bàn giao tài sản, biên bản thanh lý tài sản…

Các cuộc họp thường có một quy định giống nhau về biểu mẫu trình bày bao gồm:

Nội dung chính của một mẫu biên bản cuộc họp hay một mẫu biên bản làm việc bao gồm

+ Thông tin về mục đich của cuộc họp và thời gi, địa điển diễn ra cuộc họp.

+ Thành phần tham dự trong cuộc họp: Người chủ trì cuộc họp và các thành viên tham dự cuộc họp.

Kết luận của chủ toạ cuộc họp: đây là căn cứ để người quản lý dựa vào đó để đưa ra các quyết định quản lý.

Tìm hiểu kỹ các chính sách làm việc và họp hành trong công ty

Hãy học cách tốc ký ghi lại nhanh chóng và đầy đủ các thông tin quan trọng, nên chuẩn bị sổ ghi chép hay máy tính để có thể lưu lại các thông tin quan trọng của cuộc họp hay nếu có thể sử dụng máy ghi âm nếu được phép. Đảm bảo sẽ có đầy đủ các thông tin biên bản cuộc họp quan trọng và đúng yêu cầu.

Tác giả: Timviec365.vn

Hướng Dẫn Cách Viết Biểu Mẫu Kế Hoạch Tổ Chức Cuộc Họp 2022

1.1. Tìm hiểu về kế hoạch tổ chức cuộc họp là gì?

Để một cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp, hạn chế những sự khác biệt và có thể đạt được kết quả như mong muốn thì việc xây dựng kế hoạch trước cuộc họp là khâu vô cùng quan trọng. Tiếp đến là chuẩn bị sẵn biên bản làm việc để ghi lại những thông tin đáng chú ý nhất.

1.2. Hướng dẫn cách viết biểu mẫu kế hoạch tổ chức cuộc họp đúng chuẩn

+ Tổ chức vệ sinh phòng họp.

+ Kiểm tra đèn, bàn, ghế, máy lạnh, ổ cắm điện, điện.

+ Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.

+ Máy chiếu, computer, màn chiếu, TV.

+ Soạn thư mời và trình duyệt.

+ Nhắc tham gia họp trước 60 phút.

Tùy thuộc vào tính chất của cuộc họp bạn sẽ dựa vào đó để sắp xếp và lên chương trình, nội dung, khung giờ phù hợp với cuộc họp. Khâu hậu cần là một trong những khâu đoạn vô cùng quna trọng. Bạn nên lưu ý đến nội dung chương trình xây dựng, cần dựa trên những ý kiến đóng góp khác nhau của mọi người trong công ty.

2. Mục đích và lợi ích khi có một bản kế hoạch tổ chức cuộc họp tốt

Tổ chức các cuộc họp sắp tới và trước đó tại một địa điểm để cải thiện khả năng hiển thị và tăng trách nhiệm. Tạo một chương trình họp kết nối liền mạch, kết nối nơi mọi người đều có quyền truy cập và có thể đóng góp. Loại bỏ phỏng đoán ra khỏi việc quản lý các cuộc họp với các cảnh báo tự động, thông báo và yêu cầu cập nhật.

Cải thiện các cuộc họp của bạn với một kế hoạch hội họp hiệu quả

Tạo kế hoạch hội họp của bạn sớm. Don Tiết chờ đến phút cuối để bắt đầu viết kế hoạch hội họp. Bắt đầu tốt trước khi một cuộc họp cho bạn thời gian để tạo một tài liệu chuyên nghiệp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào dựa trên phản hồi từ các thành viên trong nhóm.

Thông báo cho các thành viên về cách chuẩn bị cho cuộc họp. Chia sẻ kế hoạch hội họp với các thành viên trong nhóm trước không chỉ cho họ biết những gì mong đợi trong cuộc họp, mà còn có thể mô tả bất kỳ sự chuẩn bị nào cần thiết.

Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Theo Chuẩn Mới Nhất 2022

Biên bản họp chi bộ là gì?

Biên bản họp chi bộ sẽ do thư ký cuộc họp ghi chép lại, ghi lại các nội dung buổi họp chi bộ một cách chi tiết, cụ thể, chính xác và khách quan. Người viết biên bản cần ghi lại các nội dung một cách trung thực, không thêm bớt nội dung cũng như áp đặt cái nhìn phiến diện của bản thân vào biên bản cuộc họp.

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

Biên bản họp dùng trong các cơ sở Đảng chỉ được ghi chép lại một cách hoàn thiện, dễ hiểu nhất khi thư ký ghi biên bản ghi chép rõ ràng, rành mạch các nội dung đảm bảo đúng, đủ, chi tiết nhưng súc tính, có trọng tâm. Thư ký cuộc họp cần ghi lại toàn bộ các nội dung đó nhưng không ghi dàn trải, lan man, kể lể mà phải biết tóm tắt lại, nêu bật được nội dung của các ý kiến mà đảng viên tranh luận, đóng góp.

Đây là cơ sở quan trọng, cung cấp các thông tin trong cuộc họp một cách trung thực, khách quan nhất. Trên cơ sở đó, các cơ quan kiểm tra đảng có thể lấy làm căn cứ kết luận các buổi họp chi bộ có được tiến hành theo đúng định kỳ hay không và các buổi họp đó có được tiến hành đúng trình tự, đủ nội dung hay chưa.

Văn bản ghi lại cuộc họp chi bộ được dùng trong tất cả các cuộc họp chi bộ dù là họp định kỳ theo tháng, tổng kết sáu tháng, tổng kết cuối năm hay các cuộc họp đột xuất. Mẫu biên bản này hiện nay thường được viết thành quyển để tiện cho việc lưu trữ. Vậy ghi biên bản cuộc họp chi bộ như thế nào cho đúng, đủ, chính xác và làm nổi bật trọng tâm? Phần tiếp theo trong nội dung bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi chi tiết nội dung cuộc họp chi bộ, các bạn có thể dựa vào đó để thành lập biên bản cuộc họp của chi bộ mình.

Viết biên bản họp chi bộ như thế nào cho chuẩn xác

Phần đầu biên bản họp chi bộ

– Ghi tên Đảng bộ, chi bộ ở góc trên, bên trái biên bản

– Ghi rõ tên biên bản: Tên biên bản, họp vào ngày tháng nào, năm nào.

– Địa điểm, thời gian tiến hành họp cho bộ.

– Ghi lại về đảng số: tổng số đảng viên, trong đó có bao nhiêu đảng viên chính thức, bao nhiêu đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm. Ghi rõ trong số đảng viên chính thức, có bao nhiêu đảng viên được miễn sinh hoạt, số đảng viên tạm thời sinh hoạt ở nơi khác.

– Số đảng viên dự sinh hoạt: ghi rõ tổng số, số đảng viên chính thức, dự bị, sinh hoạt tạm; ghi cụ thể số lượng, tên các đảng viên vắng mặt, có hay không có lý do.

– Tên chủ tọa và thư ký cuộc họp: thông thường chủ tọa cuộc họp là đồng chí Bí thư chi bộ hoặc một đồng chí trong chi ủy, thư ký cuộc họp do chủ tọa chỉ định trong số đảng viên dự họp.

Thư ký ghi biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ tiến trình buổi họp, thông thường gồm:

– Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước.

– Nêu phương hướng, chương trình công tác tháng tới.

– Chủ tọa phiên họp tiếp thu các ý kiến đóng góp, phê bình của tất cả các đảng viên dự họp, giải trình trong khả năng của chi bộ. Nếu vượt quá thẩm quyền giải đáp thì sẽ ghi lại để đề xuất lên cấp trên

– Phần biểu quyết thông qua nghị quyết cuộc họp, thư ký ghi biên bản cần ghi rõ tổng số, tỉ lệ đảng viên dự họp biểu quyết, số tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

– Thư ký ghi tóm tắt các nội dung trong nghị quyết được cuộc họp chi bộ thông qua.

Phần kết thúc biên bản họp chi bộ

– Ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp chi bộ.

– Thư ký và chủ tọa ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Tải mẫu biên bản họp chi bộ chi tiết mới nhất

Cuối cùng mình xin gửi các bạn cùng tham khảo mẫu biên bản cuộc họp chi bộ có nội dung đầy đủ nhất.

Tải file word ngay