Văn Bản Đảng Bộ Hà Tĩnh / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Lịch Sử: Lịch Sử Đảng Bộ Hà Tĩnh

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HÀ TĨNH

Bản đồ Hà Tĩnhhttp://www.hatinh.gov.vnA. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: 1. Giới thiệu về lịch sử đấu tranh cách mạng, lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ từ khi thành lập, những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt trong hơn 79 năm qua.2. Tổng kết lịch sử Đảng bộ, rút ra những bài học kinh nghiệm, tự hào về truyền thống, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống hào hùng ra sức đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH phấn đấu đưa Hà Tĩnh sớm trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển.CẤU TRÚC BÀI GIẢNGI- Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời.II- Lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)III- Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ và củng cố chính quyền(1945-1946) và kháng chiến chống pháp (1946-1954).IV- Lãnh đạo xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).V- Đảng bộ Nghệ Tĩnh (giai đoạn 1976-1991).VI- Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới CNH-HĐH đất nước, từ ngày tái lập tỉnh đến nay (1991 đến nay). I. ĐẢNG BỘ HÀ TĨNH RA ĐỜI. Năm1920, Nguyễn Ái Quốc bắt gặp CN Mác-Lênin.Tháng 6-1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người sáng lập Tổ chức “Hội Việt Nam Thanh Niên cách mạng”, huấn luyện cán bộ, tổ chức truyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê nin chuẩn bị cho việc thành lập Đảng.Ở Trung kỳ: -14-7-1925, một tổ chức được thành lập ở Vinh lấy tên là Hội Phục hưng Việt Nam (gọi tắt là “Hội Phục Việt”) bao gồm 1 số sỹ phu hết hạn tù Côn Đảo (Như: Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Tế Tự, Trần Tích Thiện, Nguyễn Công Hạnh, Nguyễn Huy Lung, Nguyễn Đình Chuyên) nhiều nhà nho có chí khí, các nhà giáo, học sinh, sinh viên. – 11/1925: Tổng bộ phục Việt để cử Lê Duy Điếm đi Quảng Châu bắt liên lạc với Thanh niên. Những lần đổi tên: Phục Việt

Hưng Nam

Việt Nam CM Đồng chí Hội

Việt Nam CM Đảng

Tân Việt CM Đảng (14-7-1928)). Xu hướng chuyển hóa dẫn đến việc thành lập Đảng:

VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG: ý thøc hÖ t­ s¶n: §Êu tranh vµ thÊt b¹i (9/2/1930)

§”ng d­¬ng CS §¶ng (6/1929) HỘI VNTNCM: ý thøc hÖ v” s¶n

An Nam CS §¶ng (8/1929)

TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG: §”ng d­¬ng CS Liªn ®oµn (9/1929)Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn:* Là 1 tổ chức tiền thân của Đảng. Tuy không kịp cử đại biểu đi dự hội nghị hợp nhất.* Nhưng đến tháng 3/1930 việc thống nhất giữa Đông Dương Cộng sản liên đoàn vào Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hoàn tất.Ở Trung kỳ, Trung ương cử Đồng chí Nguyễn Phong Sắc về lập ra phân cục Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ chức này có nhiệm vụ chỉ đạo việc thành lập Đảng bộ lâm thời các tỉnh ở Trung Kỳ.* Cuối 3/1930, phân cục Trung ương Đảng ở Trung kỳ cử phái viên (Đ/c Trần Hữu Thiều (tức Nguyễn Trung Thiên))về Hà Tĩnh triệu tập hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh. Hội nghị được thành lập tại bến đò Thượng trụ (xã Thiên Lộc, Can Lộc). Hội nghị cử ra ban chấp hành lâm thời gồm: Trần Hưng, Mai Kính, Võ Quế, Hồ Tuy, Trần Xu và cử Ban tỉnh uỷ lâm thời do đồng chí Trần Hữu Thiều làm Bí thư. II. ĐẢNG BỘ HÀ TĨNH LÃNH ĐẠO KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN(1930-1945)

1. Cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Hà Tĩnh . – Công tác xây dựng tổ chức Đảng, quần chúng sau thành lập Đảng bộKỷ niệm ngày Quốc tế lao động( 1-5) Tháng 9/1930, phong trµo ®¹t ®Õn ®Ønh cao. + Nguyªn nh©n: – §¶ng bé m¹nh: – NghÖ tÜnh cã truyÒn thèng anh hïng bÊt khuÊt chèng giÆc ngoai x©m. -Sớm xây dùng ®­îc khèi liªn minh c”ng- n”ng.Đỉnh cao của cao trào 1/1930 5/1930 9/1930 1/1931Đỉnh cao của cao trào

Chia lại ruộng đất công.Xoá nợ, giảm tô, bãi bõ các thứ thuế vô lý Tổ chức đắp đê, phòng lụt,

Về văn hoá, xã hội: Bài trừ các thủ tục mê tín dị đoan Tổ chức học chữ quốc ngữ. Tổ chức đời sống mới 2. Cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả của Xô Viết.khủng bố trắng Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm – Nguyên nhân: +Nổ ra khi chưa có điều kiện, thời cơ+ Kẻ địch đang còn mạnh+ Đảng bộ chưa có kinh nghiệm Bài học kinh nghiệm:

Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Tĩnh Diễn Ra Từ 14

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chủ trì Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đại hội có sự tham dự của 347 đại biểu chính thức. Trong đó có 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (đương nhiệm) và 296 đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh cũng sẽ vinh dự đón gần 100 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hiện nay các phần việc chuẩn bị cho Đại hội cơ bản được hoàn tất. Cùng với đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với nhiều bản tin, chuyên trang, chuyên mục đề cập những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua; khí thế sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Các công trình, phong trào thi đua hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp cũng đang được các địa phương, đơn vị sôi nổi thực hiện.

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, Hà Tĩnh đã chuẩn bị văn kiện chu đáo, nghiêm túc, bài bản, khoa học; công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Xác định văn kiện là cốt lõi tại Đại hội, việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đã được thực hiện một cách bài bản, kỹ lưỡng. Qua đó đã đánh giá đúng những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tình hình phát triển KT-XH, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, bám sát tinh thần các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn của tỉnh.

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, tỉnh đã xây dựng 9 chuyên đề chuyên sâu tổng kết thực tiễn, góp phần đưa các văn kiện đi vào chiều sâu. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí cán bộ lão thành, con em xa quê và trong Nhân dân.

Đề án nhân sự đã được tỉnh xây dựng kỹ lưỡng, khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy định, quy trình 5 bước. Tỉnh cũng đã kịp thời tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua kết luận phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 53 đồng chí (giảm gần 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020). Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu 59 đồng chí, số dư 6/53 đồng chí, tỷ lệ 11,3%./.

Phòng Gd&Amp;Đt Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh): Đính Chính Văn Bản Trái Luật

GD&TĐ – Sau khi công văn yêu cầu giáo viên mầm non mua bảo hiểm khiến dư luận phản đối, mới đây Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thừa nhận văn bản chưa đúng quy định và đã sửa đổi.

Ngày 12/3 Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc ra Văn bản số 82/PGDĐT về việc “Hướng dẫn công tác bảo hiểm đối với CB, GV trong trường mầm non”. Trong văn bản nêu rõ: “Vào ngày 1/3/2019, Phòng ra Công văn số 71/CV-PGDĐT gửi hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn, về việc mua bảo hiểm cho cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, do sự phối hợp giữa Phòng và Phòng Bảo Việt Hà Tĩnh có một số nội dung chưa phù hợp. Vì vậy Phòng xin hướng dẫn lại các trường mầm non thực hiện công tác bảo hiểm cho cán bộ, giáo viên.

Cụ thể, tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên của các trường tham gia bảo hiểm kết hợp con người của Công ty Bảo hiểm có nhiều năm kinh nghiệm, có văn phòng đại diện tại các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh và có uy tín trên địa bàn; Quan tâm hơn nữa trong việc tái tục hợp đồng bảo hiểm, giải quyết quyền lợi cho người mua bảo hiểm”.

Trước đó, Báo GD&TĐ thông tin ngày 1/3 Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc ra văn bản “lạ” yêu cầu cán bộ, giáo viên phải mua bảo hiểm tự nguyên, đã gây phản ứng trong dư luận và ngành Giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc cho biết, không chỉ riêng năm 2019 mà nhiều năm trước đây, Phòng GD&ĐT Can Lộc cũng triển khai bảo hiểm cho cán bộ, giáo viên mầm non như vậy.

“Chúng tôi thừa nhận trong Công văn số 71 vừa mới ban hành có một số nội dung chưa phù hợp do chủ quan của cá nhân. Từ những năm trước, các lãnh đạo phòng cũng đã ra công văn tương tự. Mục đích của công văn cũng là mang tính nhân văn đối với cán bộ, giáo viên chứ không bắt nguồn từ lợi ích của cá nhân nào. Hiện công văn vừa ban hành nên chưa trường nào thực hiện”, bà Hường cho biết.

Bổ Nhiệm Linh Mục Hà Tĩnh 2022

Văn Hạnh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Quý cha, Quý thầy phó tế, Quý tu sỹ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Đức Giám mục Giáo phận đã ký các quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển một số linh mục trên Giáo phận và bổ nhiệm các thầy phó tế Khóa XIII đi thi hành Thừa tác vụ Phó tế tại các giáo xứ như sau:

I. Bổ nhiệm, thuyên chuyển linh mục:

1. Linh mục Antôn Trần Quốc Toản, nguyên Quản xứ Dũ Thành, Hạt Kỳ Anh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Kẻ Tùng, Hạt Nghĩa Yên.

2. Linh mục Antôn Nguyễn Văn Hoàng, nguyên Quản xứ Kẻ Tùng, Hạt Nghĩa Yên, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Vạn Căn, Hạt Ngàn Sâu.

3. Linh mục Giuse Trần Văn Phúc, nguyên Quản xứ Thượng Bình, Hạt Ngàn Sâu, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Hòa Mỹ, Hạt Can Lộc.

4. Linh mục Giuse Trần Minh Hồng, hiện đang Quản xứ Ninh Cường, Hạt Ngàn Sâu, nay được bổ nhiệm kiêm nhiệm Giáo xứ Thượng Bình, Hạt Ngàn Sâu.

5. Linh mục Inhaxiô Thân Văn Thái thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Vĩnh Hội, Hạt Ngàn Sâu.

6. Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu, nguyên Quản xứ Vĩnh Hội, Hạt Ngàn Sâu, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Xuân Tình, Hạt Văn Hạnh.

7. Linh mục Phêrô Thân Văn Hùng, nguyên Quản xứ Xuân Tình, Hạt Văn Hạnh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Thọ Ninh, Hạt Nghĩa Yên.

8. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Hồng, nguyên Quản xứ Thọ Ninh, Hạt Nghĩa Yên, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ An Nhiên, Hạt Văn Hạnh.

9. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thuần thuộc Dòng Đa Minh, nay được bổ nhiệm làm Quản Chuẩn Giáo xứ Tiến Thủy, Hạt Văn Hạnh.

10. Linh mục Giuse Phan Văn Hiệu được bổ nhiệm làm Phụ tá cho Linh mục Phêrô Trần Đình Lai, Quản xứ Nghĩa Yên, Hạt Nghĩa Yên.

11. Linh mục Phêrô Thân Văn Chính, nguyên Quản xứ Liên Hòa, Hạt Hòa Ninh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Kẻ Vang, Hạt Ngàn Sâu.

12. Linh mục Phanxicô Xaviê Phạm Quang Long, nguyên Quản xứ Minh Tú, hạt Minh Cầm, nay được bổ nhiệm làm Phó xứ Đồng Troóc, đặc trách Giáo họ độc lập Na, Hạt Nguồn Son.

II. Bổ nhiệm các phó tế Khóa XIII thi hành Thừa tác vụ Phó tế tại những nơi như sau:

Thầy Phêrô Mai Văn Trung đến Giáo xứ Tam Tòa, Hạt Nguồn Son. Thầy Giuse Nguyễn Văn Chính đến Giáo xứ Gia Hưng, Hạt Nguồn Son. Thầy Anphong Trần Đình Chung đến Giáo xứ Cồn Nâm, Hạt Hòa Ninh. Thầy Antôn Lê Thanh Tuấn đến Chuẩn Giáo xứ Đồng Tiến, Hạt Minh Cầm. Thầy Phêrô Võ Tá Luyện đến Giáo xứ Phù Kinh, Hạt Minh Cầm. Thầy Phaolô Nguyễn Văn Phục đến Giáo xứ Kỳ Anh, Hạt Kỳ Anh. Thầy Phêrô Lê Văn Khoa đến Giáo xứ Xuân Sơn, Hạt Kỳ Anh. Thầy Phêrô Hoàng Quốc Việt đến Giáo xứ Ninh Cường, Hạt Ngàn Sâu. Thầy Phêrô Khoa Phạm Thành Luân đến Giáo xứ Tân Phương, Hạt Ngàn Sâu. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Khánh đến Giáo xứ Tràng Lưu, Hạt Ngàn Sâu. Thầy Anphong Trần Thanh Nhàn đến Giáo xứ Vạn Thành, Hạt Cẩm Xuyên. Thầy Gioan Baotixita Lê Quốc Hưng đến Giáo xứ Kim Lâm, Hạt Can Lộc. Thầy Antôn Nguyễn Minh Tâm đến Giáo xứ Tĩnh Giang, Hạt Văn Hạnh. Thầy Antôn Trần Văn Dũng đến Văn phòng Tòa Giám mục. Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục kính thông báo đến Quý cha, Quý thầy Phó tế, Quý tu sỹ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận, xin hiệp thông cầu nguyện cách riêng cho Quý cha, Quý thầy Phó tế được nhiều ơn Chúa để thi hành sứ vụ mới này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤCCHÁNH VĂN PHÒNGLm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh