Văn Bản Dế Mèn Phiêu Lưu Ký / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Văn Bản Dế Mèn Phiêu Lưu Ký

Mẫu Phiếu Giao Hàng Kiêm Phiếu Xuất Kho, Mẫu Phiếu Thu QĐ 19, Lá Phiếu Bầu Cử Qua Thư, Mẫu Bìa Phiếu Chi A5, Mẫu Bìa Phiếu Thu Phiếu Chi, Mẫu Bìa Phiếu Thu, Phiêu Lưu, Mẫu Hóa Đơn Phiếu Thu, Mẫu Hỏi Phiếu An Két, Mẫu In Phiếu Thu Chi, Phiếu Rửa Xe, Mẫu Phiếu 01/tĐt-dn, Mẫu Phiếu 02/dn-m, Mẫu Phiếu 1/vĐt-da, Mẫu Phiếu 1a, Mẫu Phiếu 1a.4, Mẫu Phiếu 1a.5, Mẫu Bìa Phiếu Chi, Mẫu Phiếu Kín, Mẫu Phiếu Mời Cơm, Mẫu Bìa Phiếu Thu A5, Mẫu Phiếu Thu Qd 15, Mẫu Phiếu Thu Mới, Mẫu Phiếu Thu Hợp Lệ, Mẫu Phiếu Thu 48, Mẫu Phiếu Thu 02, Mẫu Phiếu Thu 01, Mẫu Phiếu Thu, Mẫu Phiếu Tạm ứng, Cáo Phó ông Lê Khả Phiêu, Phiếu Chi Pdf, Mẫu Phiếu Rửa Xe, Phiếu Gửi, Phiếu Thu, Phiếu Học Tập, Mau Phiếu Can Xe Cho Gỗ Keo, Mẫu Phiếu 76, Mẫu Phiếu ăn, Mẫu Phiếu Cân Xe Tải, Mẫu Phiếu Chi, Mẫu Phiếu Chi 31, Thể Lệ Bỏ Phiếu, Thể Lệ Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Hội Chi Bộ, Thể Lệ Bỏ Phiếu Đại Hội Chi Bộ, Thủ Tục Mua Cổ Phiếu ưu Đãi, Thủ Tục Mua Cổ Phiếu Quỹ, Mẫu Phiếu Chi Qd 15, Mẫu Phiếu Chi QĐ 48, Thủ Tục Mua Cổ Phiếu, Thủ Tục Mua Bán Cổ Phiếu Otc, Thủ Tục Mua Bán Cổ Phiếu, Thể Lệ Phiếu Bầu, Mẫu Phiếu Dự Thi Đại Học, Mẫu Phiếu Dạy Học, Mẫu Phiếu Cân Xe, Mẫu Phiếu Đặt ăn, Mẫu Phiếu ăn Bán Chu, Mẫu Phiếu ăn Ca, Mẫu Phiếu Hỏi, Văn Bản Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Mẫu Phiếu Học Tập Đẹp, Mẫu Phiếu Học Tập, Mẫu Phiếu Hẹn, Mẫu Phiếu Báo ăn, Mẫu Phiếu Gửi, Mẫu Phiếu Giữ Xe, Phiếu Bài Tập, Mẫu Phiếu Bầu Cử, Mẫu Phiếu Eir, Phiếu Vay Vật Tư, Mau Phieu Can, Mẫu Phiếu Đấu Giá, Mẫu Phiếu Dự Thi, Phiếu Chi A5, Mẫu Phiếu Yêu Cầu Báo Giá, Mau Phieu Yeu Cau /31, Bìa Phiếu Thu Chi, Phiếu Chi, Mẫu Phiếu Vật Tư, Phiếu Báo Có, Mẫu Phiếu Vào Lớp, Mẫu Phiếu Vận Đơn, Mẫu Phiếu Yêu Cầu Cấp Vật Tư, Co Phieu, Mẫu Phiếu Yêu Cầu Đào Tạo, Mẫu Sổ Phiếu Chi, Phiếu, Mẫu Sổ Phiếu Thu, Mẫu Phiếu Vgm, Phiếu Cân Xe, Phiếu Bài Tập Lớp 2, Mẫu Phiếu Yêu Cầu Tạm ứng, Phiếu Cân, Phiếu 01/dn-tb, Phiếu ăn, Dế Mèn Phiêu Lưu Kí, Mẫu Phiếu Xe, Hối Phiếu, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, 4.phiếu Chi (mẫu Số 02-tt),

Mẫu Phiếu Giao Hàng Kiêm Phiếu Xuất Kho, Mẫu Phiếu Thu QĐ 19, Lá Phiếu Bầu Cử Qua Thư, Mẫu Bìa Phiếu Chi A5, Mẫu Bìa Phiếu Thu Phiếu Chi, Mẫu Bìa Phiếu Thu, Phiêu Lưu, Mẫu Hóa Đơn Phiếu Thu, Mẫu Hỏi Phiếu An Két, Mẫu In Phiếu Thu Chi, Phiếu Rửa Xe, Mẫu Phiếu 01/tĐt-dn, Mẫu Phiếu 02/dn-m, Mẫu Phiếu 1/vĐt-da, Mẫu Phiếu 1a, Mẫu Phiếu 1a.4, Mẫu Phiếu 1a.5, Mẫu Bìa Phiếu Chi, Mẫu Phiếu Kín, Mẫu Phiếu Mời Cơm, Mẫu Bìa Phiếu Thu A5, Mẫu Phiếu Thu Qd 15, Mẫu Phiếu Thu Mới, Mẫu Phiếu Thu Hợp Lệ, Mẫu Phiếu Thu 48, Mẫu Phiếu Thu 02, Mẫu Phiếu Thu 01, Mẫu Phiếu Thu, Mẫu Phiếu Tạm ứng, Cáo Phó ông Lê Khả Phiêu, Phiếu Chi Pdf, Mẫu Phiếu Rửa Xe, Phiếu Gửi, Phiếu Thu, Phiếu Học Tập, Mau Phiếu Can Xe Cho Gỗ Keo, Mẫu Phiếu 76, Mẫu Phiếu ăn, Mẫu Phiếu Cân Xe Tải, Mẫu Phiếu Chi, Mẫu Phiếu Chi 31, Thể Lệ Bỏ Phiếu, Thể Lệ Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Hội Chi Bộ, Thể Lệ Bỏ Phiếu Đại Hội Chi Bộ, Thủ Tục Mua Cổ Phiếu ưu Đãi, Thủ Tục Mua Cổ Phiếu Quỹ, Mẫu Phiếu Chi Qd 15, Mẫu Phiếu Chi QĐ 48, Thủ Tục Mua Cổ Phiếu, Thủ Tục Mua Bán Cổ Phiếu Otc,

Đăng Ký Văn Bản Đến Bằng Sổ Để Lưu Trữ Của Cơ Quan

Đăng ký văn bản đến bằng sổ để Lưu trữ của cơ quan được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành như sau:

1. Đăng ký văn bản đến bằng sổ

a) Lập Sổ đăng ký văn bản đến

Căn cứ số lượng văn bản đến hàng năm, các cơ quan, tổ chức quy định việc lập các loại sổ đăng ký cho phù hợp. Cụ thể như sau:

– Trường hợp dưới 2000 văn bản đến, nên lặp hai sổ: Sổ đăng ký văn bản đến dùng để đăng ký tất cả các loại văn bản (trừ văn bản mật) và sổ đăng ký văn bản mật đến;

– Từ 2000 đến dưới 5000 văn bản đến, nên lập ba sổ, ví dụ: Sổ đăng ký văn bản đến của các bộ, ngành, cơ quan trung ương; Sổ đăng ký văn bản đến của các cơ quan, tổ chức khác; Sổ đăng ký văn bản mật đến;

– Trên 5000 văn bản đến, nên lập các sổ đăng ký chi tiết theo nhóm cơ quan giao dịch nhất định và Số đăng ký văn bản mật đến;

– Các cơ quan, tổ chức hàng năm tiếp nhận nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo thì lập sổ đăng ký đơn, thư riêng;

– Đối với những cơ quan, tổ chức hàng năm tiếp nhận, giải quyết số lượng lớn yêu cầu dịch vụ hành chính công hoặc các yêu cầu, đề nghị khác của cơ quan, tổ chức và công dân thì lặp thêm các Sổ đăng ký yêu cầu dịch vụ theo quy định của pháp luật.

b) Đăng ký văn bản đến

– Phải đăng ký đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin cần thiết về văn bản; không viết bằng bút chì, bút mực đỏ; không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng.

– Mẫu Sổ đăng ký văn bản đến và cách đăng ký văn bản đến, văn bản mật đến thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II.

– Mẫu Sổ đăng ký đơn, thư và cách đăng ký đơn, thư thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III.

Trân trọng!

Lưu Trữ Văn Bản Pháp Luật Nước Ngoài

Posted on by Civillawinfor

Hạ Nghị viện và Thượng nghị viện đã thông qua,

Tổng thống công bố đạo luật có nội dung như sau,

I. Điều 1316 Bộ luật Dân sự trở thành Điều 1315.1.

II. Các §1, 2, 3, 4 và 5 Mục 1 Chương VI Thiên III Quyển thứ III Bộ luật Dân sự tương ứng trở thành các §2, 3, 4, 5 và 6.

Continue reading

Posted on by Civillawinfor

Điều 1

Mọi chủ nợ, có thể thực hiện biện pháp kê biên bảo tồn nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

Không được cưỡng chế thi hành án và thực hiện các biện pháp kê biên bản tồn đối với những người được miễn thi hành án.

Continue reading

Posted on by Civillawinfor

PRELIMINARY TITLE.

OF THE PUBLICATION, EFFECT, AND APPLICATION OF THE LAWS IN GENERAL.

Degreed 5th of March, 1803. Promulgated 15th of the same Month. Artice 1.

The laws are executory throughout the whole French territory, by virtue of the promulgation thereof made by the first consul. Continue reading

Posted on by Civillawinfor

Điều 1211-1

Hoạt động chuyển giao, sử dụng bộ phận và sản phẩm từ cơ thể người thực hiện theo quy định của Chương II, Thiên I, Quyển I, Bộ luật Dân sự và quy định tại Quyển này.

Trong số các sản phẩm này, sinh phẩm có tác dụng điều trị bao gồm bộ phận cơ thể người, mô, tế bào đã qua xử lý nhằm mục đích chữa bệnh. Để đảm bảo an toàn y tế, việc sử dụng loại sản phẩm này phải tuân theo đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật nhằm đánh giá được mức độ rủi ro và hậu quả của chúng, đồng thời xác định được các nguy cơ tiềm ẩn.

Liệu pháp tế bào là liệu pháp sử dụng sinh phẩm có tác dụng điều trị có nguồn gốc từ tế bào sống của người hay động vật.

Điều 1211-2

Không được phép tiến hành lấy bộ phận cơ thể người hay sản phẩm từ cơ thể người nếu không có sự đồng ý trước của người cho. Người cho có quyền rút lại quyết định cho vào bất cứ lúc nào.

Continue reading

Posted on by Civillawinfor

Bên trung gian quy định tại đoạn 1 Điều 20 không được phép nhận bất kỳ khoản thù lao nào khác ngoài khoản thù lao do bên uỷ quyền trả cho việc thực hiện công việc được uỷ quyền. Bên trung gian cũng không được phép nhận bất kỳ khoản thù lao hoặc lợi ích nào khác từ bên bán. Continue reading

Posted on by Civillawinfor

Nghiêm cấm người nước ngoài tiến hành trên lãnh thổ Cộng hoà Pháp các hoạt động thương mại, công nghiệp hoặc thủ công mỹ nghệ khi không có thẻ ghi nhận “thương nhân” do người đứng đầu cơ quan hành chính tỉnh nơi người đó dự định thực hiện các hoạt động kinh doanh cấp.

Mọi hành vi vi phạm Điều L.122-1 và các quy định của Nghị định hướng dẫn thi hành theo Điều L122-4 bị phạt tù 6 tháng và kèm theo khoản phạt tiền 3750 ơ-rô (25 000 franc). Trong trường hợp tái phạm, hình phạt tăng lên gấp đôi. Ngoài ra, toà án có thể ra quyết định đóng cửa cơ sở đó.

1. Các quy định tại Điều L.122-1 và Điều L.122-2 không áp dụng đối với những người mang quốc tịch của một trong các quốc gia thành viên Cộng đồng Châu Âu hoặc mang quốc tịch của một quốc gia tham gia Hiệp định về không gian kinh tế Châu Âu, khi người đó tiến hành các hoạt động vì lợi ích của chính mình hoặc vì lợi ích của một đối tượng khác cũng có quốc tịch của các quốc gia nêu trên hoặc vì lợi ích của một công ty được thành lập theo pháp luật của một quốc gia là thành viên của các tổ chức nêu trên và công ty đó có trụ sở điều lệ, trụ sở hành chính hoặc cơ sở chính tại một trong các quốc gia đó.

Continue reading

Posted on by Civillawinfor

Điều 1. Định nghĩa

Trong công ước này

a. “Hệ thống máy tính” là bất cứ thiết bị hoặc nhóm thiết bị có liên hệ với nhau, thực hiện quá trình xử lý dữ liệu một cách tự động theo một chương trình định sẵn.

b. “Dữ liệu máy tính” là bất cứ sự thể hiện tình tiết thực tế, thông tin hoặc khái niệm theo một hình thức tương thích với việc xử lý trong hệ thống máy tính, bao gồm chương trình phù hợp với việc làm cho hệ thống máy tính thực hiện một chức năng nhất định.

c. “Nhà cung cấp dịch vụ” có nghĩa:

– Một tổ chức (công hoặc tư) cung cấp khả năng liên lạc thông qua hệ thống máy tính cho người sử dụng dịch vụ ;

– Bất cứ tổ chức nào khác, thay mặt các tổ chức hoặc người sử dụng dịch vụ kể trên thực hiện việc xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu máy tính;

Continue reading

Văn Bản Lưu Trữ Học Đại Cương

Giảng viên: ths Phạm Thị Thùy Linh

(cop trên mạng nên hok đúng lắm, mới có 1 nửa. hix)

Câu 1: Tài liệu lưu trữ là gì? Cho ví dụ tài liệu lưu trữ ở Việt Nam qua các thời kỳ?

– Tài liệu lưu trữ: Là những tài liệu có giá trị về mặt lịch sử, thực tiễn, được thu thập cất giữ và bảo quản, tổ chức và sử dụng chúng nhằm sử dụng trong công tác nghiên cứu khai thác, phục vụ cho các mục đích về kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội. – Ví dụ về văn bản lưu trữ ở Việt Nam qua các thời kỳ: + Thời kỳ trung đại: Sắc, dụ, lệnh, nhà vua, chỉ, chiếu, tấu, sớ, biểu + Thời k‎ỳ Pháp thuộc: Nghị định, chỉ thị, thông tư, biên bản,… + Thời kỳ sau CMT8: Hiến pháp, luật, pháp lệnh, lệnh, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, các tài liệu khoa học kỹ thuật, các tài liệu phim, ảnh, băng ghi âm, hình,… Câu 2: Các loại hình tài liệu và những đặc điểm của tài liệu lưu trữ?

–Các loại hình tài liệu lưu trữ:

Tài liệu lưu trữ hình thành ngày càng nhiều về số lượng, đa dạng về loại hình: Có 3 loại hình: + Tài liệu hành chính thông thường:

Sắc, dụ, lệnh, nhà vua, chỉ, chiếu, tấu, sớ, biểu ( ở các triều đại PKVN)

Thời bắc thuộc: Nghị định, chỉ thị, thông tư, biên bản,…

Sau cách mạng tháng 8: Hiến pháp, luật, pháp lệnh, lệnh, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo,…

– Tài liệu khoa học – k‎ỹ thuật:

Hình thành ở các cơ quan xây dựng, giao thông, kỹ thuật, cơ khí, tự nhiên; viện k‎ỹ thuật; các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu của các trường đại học,…

– Tài liệu ảnh, phim, băng ghi âm, ghi hình,…

–Những đặc diểm của tài liệu lưu trữ: -+Tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin về quá khứ, là hoạt động, sự kiện, hiện tượng,…được ghi lại một cách chính xác bằng văn bản. +Tài liệu lưu trữ là bản gốc, bản chính của các văn bản mà ở đó chứa đựng những thông tin, nội dung, có mức độ chân thực cao. +Tài liệu lưu trữ do Nhà nước thống nhất quản l‎ý từ TW đến địa phương.

Câu 3: Tính chất, nguyên tắc quản l‎ý công tác lưu trữ ở Việt Nam? Mối liên hệ giữa lưu trữ học và các khoa học khác?

Tính chất: – Tính cơ mật: + Chứa đựng nhiều thông tin bí mật của đất nước + Các ngành tài liệu thăm dò khoáng sản, địa tầng + Tài liệu an ninh, quốc phòng, phát minh, sáng chế

– Tính khoa học: Giữ lại một nguồn tài liệu lớn và bảo quản nó với mục đích là khai thác nguồn tài liệu để ứng dụng vào cuộc sống, biên mục thống kê, công cụ nghiên cứu khoa học,…

Nguyên tắc quản l‎ý công tác lưu trữ ở Việt Nam:

Nguyên tắc tập trung, thống nhất quản l‎ý‎ công tác lưu trữ – Tập trung toàn bộ tài liệu của phòng lưu trữ quốc gia – Bảo quản trong các mạng lưới lưu trữ từ trung ương đến địa phương dưới sự quản l‎ý của nhà nước – Chỉ đạo nghiệp vụ lưu trữ 1 chách thống nhất

Mối liên hệ giữa lưu trữ học và các khoa học khác: – Đối với khoa học lịch sử: + Cung cấp những tư liệu thông tin tương đối chính xác + Các tài liệu lưu trữ phản ánh toàn bộ các mặt phát triển của nhà nước.

– Đối với bảo tàng học: Cung cấp các thông tin cho hoạt động bảo tàng để xây dựng sự thật lịch sử cho hiện vật bảo tàng, đồng thời hiện vật bảo tàng cũng là tài liệu lưu trữ – ĐỐi với công bố học: Quyết định đối với loại hình tài liệu nào sẽ công bố ở mức độ nào – Đối với văn học: Lưu trữ học giữ lại bản thảo của các bản thảo của tác phẩm văn học – Đối với các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật: Giữ lại nhiều tài liệu lưu trữ về khoa học:khoa học hàng hóa, khí hậu, địa chất. Câu 4: Đối tượng, cơ sở, phương pháp luận của lưu trữ học?

Lưu trữ học là bộ môn nghiên cứu và soạn thảo những vấn đề về l‎í luận, pháp chế, phương pháp, về công tác lưu trữ bao gồm những vấn đề chủ yếu là: L‎í luận và thực tiễn của công tác lưu trữ, lịch sử tổ chúc công tác lưu trữ, lịch sử các cơ quan nhà nước.

Đối tượng của lưu trữ học: Đối tượng nhiên cứu của công tác lưu trữ chính là tài liệu

Cơ sở phương pháp luận của công tác lưu trữ học – Nguyên tắc tính Đảng: + Đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, xuất phát từ lợi ích tước mắt và lâu dài của giai cấp vô sản, dân tộc Việt Nam mà đề ra lí luận có lợi cho việc bảo quản tài liệu + Lí luận phải đi đôi với thực tiễn

– Nguyên tắc lịch sử + Các tài liệu lưu trữ mang dấu ấn của 1 thời lỳ lịch sử nhất định. Có những tài liệu của thời kỳ phong kiến, chống Pháp + Không phải là tài liệu loại đi hết mà phải giữ gìn các loại tài liệu có giá trị. + Khi xét giá trị tài liệu phải xét đúng thời điểm lịch sử mà nó xuất hiện – Nguyên tắc toàn diện, tổng hợp + Tài liệu lưu trữ có giá trị về nhiều mặt. + Có những tài liệu ko có giá trị về nội dung mà có giá trị về ngày tháng + khi xét giá trị tài liệu thì phải xét đúng bói cảnh lịch sử nó xuất hiện Câu 5: Công tác lưu trữ ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc?

Trước năm 1917

– 1868 ở Nam kỳ: Thống đốc Nha Lộ Chính ra chỉ thị cho các cơ quan ở Nam Kỳ phải lạp hồ sơ, phân loại, đánh số, lưu trữ hồ sơ nhưng chỉ thị không được chấp hành. – 1902 Thống đốc Nam kỳ ra quyết định thành lập một cơ quan lưu trữ để thống nhất về việc lưu trữ tài liệu – 1907 ban hành nghị định tring đó quy địn chức năng nhiệm vụ của sở lưu trữ Nam Kỳ về việc sắp xếp, nộp hồ sơ, bảo quản tài liệu. Tuy vậy, không có nhân viên am hiểu về công tác lưu trữ, công tác lưu trữ không tiến bộ. – 1887 ở Trung Kỳ sở lưu trữ Trung Kỳ được thành lập. Tài liệu bắt đầu được phân loại, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ. Do áp dụng máy móc, cách phân loại của Châu Âu nên ko phát triển – 1907 ở Bắc kỳ: Thống sứ Bắc Kỳ gửi thông tư cho các tỉnh trong đó quy định 1 sôa vấn đề chuyên môn của công tác lưu trữ, sắp xếp, bảo quản hồ sơ tuyển chọn nhân viên làm công tác lưu trữ. Tuy nhiên ko đc thực hiện Tính đến năm 1917, công tác lưu trữ không đtạ được kết quả, các tài liệu không được sắp xếp, bảo quản tốt. Nhiều tài liệu bị phân tán, mất mát

Từ năm 1917 đến năm 1945

– 6 – 1917 : Chính phủ Pháp vội vàng cử một người có chuyên môn về công tác lưu trữ sang Đông Dương. Don-bu-đê đi thực tế tất cả các nơi sau đó ông đề xuất ‎ kiến lên toàn Đông Dương. Gấp rút thành lập cơ quan quản l‎ và tổ chức công tác lưu trữ cho toàn cõi Đông Dương và được chấp nhận. – 11 – 1917 Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập Nha lưu trữ và thư viện Đông dương: – 12 – 1917 Thành lập 5 kho lưu trữ ở Tràng Thi (HN), Huế, Sài Gòn, Phnômpênh (Căm – pu – chia ), Viêng – chăn (Lào) nên công tác lưu trữ có những tiến bộ rõ rệt. – 1931 hàng năm chính quyền thực hiện tổ chức mở lớp ngắn hạn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lưu trữ, tài liệu được giữ gìn cẩn thận hơn.

Câu 6: Công tác lưu trữ ở Việt Nam giai đoạn 1945 đến nay?

Sau cách mạng tháng 8 thành công: – 1/1946: chủ tịch Hồ Chí Minhh kí thông đạt số 1C/VP có ghi rõ:Tài liệu nghiên cứu

1946-1954: – 1951 Hồ Chí Minh ban hành sắc lện 65/SL nêu rõ sẽ truy tố như tội phản quốc với kẻ nào mua bán tài liệu bí mật quốc gia

 1955-1975: – 1959: thành lập phông lưu trữ văn phòng lưu trữ trung ương Đảng và phông lưu trữ thuộc Thủ tướng và các cơ quan lưu trữ ở các tỉnh – 1962: thành lập cục lưu trữ thuộc phủ thủ tướng. Từ đó hình thành các trung tâm lưu trữ ở Tràng Thi, Sài Gòn, Đội cấn. Và bảo quản các bản khắc, mộc bản – 3 – 1967: Thành lập tổ bộ môn lưu trũ học thuộc khoa sử trường Đại học Tổng Hợp – 11 – 1974: Thành lập trường trung học văn thư lưu trữ

Câu 7: Khái niệm phông lưu trữ? Các loại hình phông lưu trữ? Sưu tài liệu lưu trữ, cho ví dụ?

+Khái niệm phông lưu trữ: – Khái niệm phông lưu trũ là khái niệm phân loiạ một đơn vị thống kê dùng để chỉ toàn khối tư liệuvăn kiện hình thành nên trong quá trình hoạt động của 1 đơn vị (cơ quan hoặc các nhân) những tư liệu này có ‎ nghĩa chính trị kinh tế, vă hóa, khoa học, lịch sử được đưa vào bảo quản ở các phòng lưu trữ cơ quan hoặc kho lưu trữ nhà nước. – Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam: là toàn bộ tài liệu văn kiện hình thành nên trong quá trình hoạt động của tất cả các cơ quan và cá nhân. Những tài liệu này có ‎ nghĩa về chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học, lịch sử và các ý nghĩa khác của nước CHXHCNVN

+ Các loại hình phông lưu trữ: • Phông lưu trữ cơ quan: Là toàn bộ tài liệu văn kiện hình thành nên trong quá trình boạt động của 1 ocw quan cụ thể có ‎ ‎ý nghĩa về các mặt chính trị, văn hóa, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học lịch sử và các ý nghĩa khác được chọn lọc và bảo quản ở phòng lưu trữ của cơ quan, phòng lưu trử của nhà nước, tên cơ quan có khối tài liệu văn kiện ấy đước đặt làm tiên phong và được gọi là đơn vị hình thành phông. • Phông lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ: – Phông lưu trữ cá nhân: Là toàn bộ tài liệu hình thành trong quá trình sống, hoạt động của một nhân vật nổi tiếng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn học – nghệ thuật được đua vào bảo quản ở 1 kho nhất định. – Phông lưu trữ gia đình: là toàn bộ tài liệu hình thành nên trong quá trính sống, hoạt động của các thành viên trong cùng một gia đình là những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn học nghệ thuật, được bảo quản ở 1 kho nhất định – Phông lưu trữ dòng họ: là toàn bộ tài liệu hình thành nên trong quá trình sống, hoạt động của các thành viên trong một dòng họ nổi tiếng trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự, văn học – nghệ thuật. +Sưu tập tài liệu lưu trữ: – Sưu tập là nhặt nhạnh, tổng hợp – Sưu tập là tài liệu lưu trữ nhóm nhỏ lẻ, riêng biệt hình thành nên trong quá trình hoạt động của 2 hay nhiều cơ quan hoặc cá nhân được kết hợp lại với nhau theo từng đặc trưng nhất định, thường là đặc trưng vấn đề, thời gian, tên gọi tài liệu, đặc trưng tác giả.

VD: Sưu tập tài liệu lưu trữ về cao trào 1930 – 1931, phong trào cần vương cuối thế kỷ 19, bản thảo các tác phẩm văn học trước cách mạng Câu 8: Các giai đoạn phân loại tài liệu phông lưu trữ quốc gia? Các đặc trưng thường được áp dụng để phân chia tài liệu phông lưu trữ quốc gia theo nhứng khôi, các kho lưu trữ?

Các giai đoạn phân chia tài liệu lưu trữ quốc gia: – Khái niệm: Phân loại tài liệu là căn cứ vào nhưungx đặc trưng chung tức là những điểm giống và khác nahu của tài liệu để phân chia chúng thành các nhóm nhỏ nhằm tổ chức một cách khoa học và sử dụng có hiệu quả những tài liệu đó. – Ở Việt Nam việc phân loại các tài liệu phông lưu trữ quốc gia VN gồm 3 giai đoạn + Giai đoạn 1: phân loại phông TLQGVN nói chung để xác định mạng lưới các kho lưu trữ + Giai đoạn 2: Phân loại tài liệu trong phạm vi các kho lưu trữ theo phông lưu trữ + Giai đoạn 3: Phân loại tài liệu trong các phông lưu trữ

Các đặc trưng thường được áp dụng để phân chia tài liệu phông lưu trữ quốc gia theo những khối, các kho lưu trữ? – Đặc trưng thời lỳ lịch sử: + Theo quan niệm chung các tài liệu được sản sinh mang dấu ấn của thời đại VD: con dấu + Mốc đánh dấu thời điểm chuyển biiến của thời lỳ lịch sử ở Việt Nam: 8/1945 – Đặc trưng ‎ nghĩa toàn quốc và ‎ nghĩa địa phương của tài liệu – Đặc trưng ngành hoạt động: KT, Ngoại giao, nội vụ, quốc phòng, văn hóa – Đặc trưng về phương pháp và k‎ĩ thuật làm ra tài liệu VD: tài liệu phim ảnh khác với tài liệu ghi trên giấy

Câu 9: Những đặc trưng thường được áp dụng trong phân loại tài liệu trong một phông lưu trữ cụ thể? Có mấy loại phương pháp phân loại? – Định nghĩa phân loại tài liệu trong công tác lưu trữ: là căn cứ và những đặc trưng chủ yếu của tài liệu trong phông để phân chia chúng ra các nhóm, sắp xếp trật tự các nhóm và các đơn vị bảo quản trong từng nhóm nhằm sử dụng có hiệu quả tài lliệu của phông lưu trữ đó + Những đặc trưng: – Đặc trưng về cơ cấu tổ chức – Đặc trưng thời gian – Đặc trưng ngành hoạt động phân loại theo nhóm hay chức năng – Đặc trưng vấn đề: nội dung công việc phản ánh tài liệu – Đặc trưng tác giả hình thành tài liệu – Đặc trưng địa cư: các tài liệu hình thành trong các vùng lãnh thổ – Đặc trưng tên gọi: báo cáo, thông báo, quyết nghị,… + Các phương pháp phân loại: – Kiểu cơ cấu tổ chức – thời gian – Kiểu thời gian – cơ cấu tổ chức – Kiểu phương án mặt hoạt động – thời gian – mặt hoạt động Thường áp dụng cho các tỉnh về: CN, N2, đào tạo, Y tế – Kiểu phương án vấn đề – thời gian và thời gian – vấn đề (Một kiểu phương án phân loại gồm sự kiết hợp2 dặc trưng củ phương án phân loại) Câu 10: Trình bày phương án phân loại tài liệu phông lưu trữ theo phương án cơ cấu tổ chức – thời gian và ngược lại? phương án mặt hoạt động – thời gian và ngược lại

+ Phương án cơ cấu tổ chức – thời gian và ngược lại

VD: trường Đại học Văn hóa Hà Nội – Phương án cơ cấu tổ chức – thời gian I. Phòng hành chính tổng hợp I.1. năm 2005 hình thành bnhiêu tài liệu I.2. năm 2006 hình thành bnhiêu tài liệu … II. Phòng tổ chức cán bộ I.1. năm 2005 hình thành bnhiêu tài liệu I.2. năm 2006 hình thành bnhiêu tài liệu … III. Phòng kế toán I.1. năm 2005 hình thành bnhiêu tài liệu I.2. năm 2006 hình thành bnhiêu tài liệu … IV. Khoa Bảo tàng … – Phương án thời gian – cơ cấu tổ chức I. Năm 2005 I.1. Phòng hành chính tổng hợp hình thành bao nhiêu tài liệu I.2. Phòng tổ chức cán bộ hình thành được bnhiêu tài liệu … II. Năm 2006 … +Phương án mặt hoạt động – thời gian và ngược lại VD: Tỉnh Thái Nguyên – Phương án mặt hoạt động – thời gian I. Công nghiệp I.1. Năm 2005 I.2. Năm 2006 … II. Nông nghiệp I.1. Năm 2005 I.2. Năm 2006 … III. ‎ Y tế … – Phương án thời gian – mặt hoạt động I. Năm 2005 I.1. Công nghiệp I.2. Nông nghiệp I.3.Y tế … II. Năm 2006 …

(continue)

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…