Văn Bản Điều Hành

454/QĐ-UBND(CT) 19/08/2024 Quyết định Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum 26/NQ-TTHĐND 17/08/2024 Nghị quyết Nghị quyết phân công công tác đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2026 và Chánh Văn phòng Đoàn ĐbQH và HĐND tỉnh. 248/BC-SGDĐT 10/08/2024 Báo cáo Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024 06/CĐ-CTUBND-UBND 09/08/2024 Công điện Công điện Về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 2559/QĐ-BGDĐT 09/08/2024 Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 2559/QĐ-BGDĐT 09/08/2024 Quyết định Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 2715/UBND-KGVX 04/08/2024 Công văn Tăng cường công tác thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 709/QĐ-UBND 04/08/2024 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2024-2025 QĐUB- Ban hanh De an dam bao co so vat chat 2645/UBND-NC 03/08/2024 Công văn Về triển khai biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa việc sử dụng con dấu, tài liệu giả của các ngân hàng, tổ chức tín để giao dịch trên địa bàn tỉnh 244/BC-SGDĐT 03/08/2024 Báo cáo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2024; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024-2024 21-KH/TU 29/07/2024 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2024 và hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2024 403/QĐ-UBND(CT) 27/07/2024 Quyết định 2577/UBND-KGVX 27/07/2024 Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh 1214/SGDĐT-VP 21/07/2024 Công văn V/v triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 20/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng dịch COVID-19 1178/GDĐT-VP 14/07/2024 Công văn Triển khai thực hiện việc quét mã QR phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 2389/UBND-TTHCC 14/07/2024 Công văn Sử dụng mã QR code trên thẻ CCCD để kiểm tra thông tin công dân trong các hoạt động giao dịch 25/NQ.-HĐND 14/07/2024 Nghị quyết Nghị quyết thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 26./NQ-HĐND 14/07/2024 Nghị quyết Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 06/KL-SGDĐT 12/07/2024 Kết luận Kết luận thanh tra về công tác in sao đề thi và coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 56/KH-SGDĐT 09/07/2024 Kế hoạch Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 1153/SGDĐT-TTS 07/07/2024 Công văn Thông báo Công văn về việc rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 16/NQ.-HĐND 06/07/2024 Nghị quyết Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum 15/NQ.-HĐND 06/07/2024 Nghị quyết Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2024

Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2024, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2024/qh13, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xử Lý Vi Phạm Hành C, Văn Bản Pháp Luật 2024, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, 5 Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2024, Mẫu Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2024, Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2024, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2024, Điều 590 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 3 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 83 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 466 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 84 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 76 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 652 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 4 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 8 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 6 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 758 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 591 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 623 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 74 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 651 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 75 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 644 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 621 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 71 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 1 Bộ Luật Dân Sự 2024, 1 Điều 28 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 420 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 592 Bộ Luật Dân Sự 2024, Bộ Luật Dân Sự 2024 Điều 463, Bộ Luật Dân Sự 2024 Điều 468, Điều 428 Bộ Luật Dân Sự 2024, Bộ Luật Dân Sự 2024 Điều 584, Điều 87 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 5 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 86 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 117 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 9 Bộ Luật Dân Sự 2024, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2024, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dân Sự 2024, Mẫu Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thi Hành Luật Mặt Trận Năm 2024, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2024, Điều 47 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 52 Bộ Luật Hình Sự 2024, Khoản 2 Điều 468 Bộ Luật Dân Sự Năm 2024, Điều 128 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 66 Bộ Luật Hình Sự 2024, Khoản 2 Điều 133 Bộ Luật Dân Sự 2024, Khoản 4 Điều 557 Bộ Luật Dân Sự Năm 2024, Điều 7 Bộ Luật Hình Sự 2024, Tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự Năm 2024, Điều 4 Bộ Luật Hình Sự 2024, Khoản 4 Điều 21 Bộ Luật Dân Sự 2024, Khoản 2 Điều 663 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 8 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 91 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 8 Bộ Luật Hình Sự Năm 2024, Điều 200 Bộ Luật Hình Sự 2024, Khoản 3 Điều 141 Bộ Luật Dân Sự 2024, Khoản 1 Điều 468 Bộ Luật Dân Sự 2024, Khoản 2 Điều 468 Bộ Luật Dân Sự 2024, Khoản 1 Điều 644 Bộ Luật Dân Sự 2024, Khoản 3 Điều 140 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 51 Bộ Luật Hình Sự 2024, Khoản 5 Điều 466 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 93 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 46 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 12 Bộ Luật Hình Sự 2024, Khoản 1 Điều 28 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 3 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 1 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 356 Bộ Luật Hình Sự 2024, Khoản 7 Điều 683 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 124 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 60 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 70 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 141 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 75 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 6 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 85 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 65 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2024, Tại Điều 353 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 2 Bộ Luật Hình Sự 2024, Điều 54 Bộ Luật Hình Sự 2024,

Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2024, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2024/qh13, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xử Lý Vi Phạm Hành C, Văn Bản Pháp Luật 2024, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, 5 Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2024, Mẫu Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2024, Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2024, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2024, Điều 590 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 3 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 83 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 466 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 84 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 76 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 652 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 4 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 8 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 6 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 758 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 591 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 623 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 74 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 651 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 75 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 644 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 621 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 71 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 1 Bộ Luật Dân Sự 2024, 1 Điều 28 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 420 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 592 Bộ Luật Dân Sự 2024, Bộ Luật Dân Sự 2024 Điều 463, Bộ Luật Dân Sự 2024 Điều 468, Điều 428 Bộ Luật Dân Sự 2024, Bộ Luật Dân Sự 2024 Điều 584, Điều 87 Bộ Luật Dân Sự 2024, Điều 5 Bộ Luật Dân Sự 2024,

Bộ Tư Pháp Có Ý Kiến Về Văn Bản Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

Một công văn của Bộ KH&ĐT ban hành năm 2024 gửi cho ngành dọc ở Hà Tĩnh, nay được kết luận là “không hợp pháp” do vượt thẩm quyền, không đúng với hàng loạt luật hiện hành. Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), vừa ký văn bản kết luận kiểm tra gửi Bộ KH&ĐT. Đối tượng được nhắc tới là Công văn số 1736 của Bộ KH&ĐT gửi Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh ngày 7-3-2024.

Đây chính là văn bản đã khuấy lên tranh cãi về việc kinh doanh nghề “hoạt động pháp luật” được tự do thoải mái theo Luật Doanh nghiệp (hay là thuộc ngành kinh doanh có điều kiện, phải quản lý theo Luật Luật sư).

Theo kết luận kiểm tra này, Công văn 1736 chứa nội dung có tính chất quy phạm pháp luật, buộc việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề “hoạt động pháp luật, tư vấn pháp luật” trên địa bàn Hà Tĩnh phải tuân thủ. Như vậy là trái với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đi vào nội dung cụ thể, Công văn 1736 hướng dẫn: “Trường hợp cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề “Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” không theo các hình thức hành nghề của luật sư thì thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp”.

Đối chiếu Luật Luật sư, Nghị quyết 65 của Quốc hội về thi hành Luật Luật sư, Cục Kiểm tra văn bản cho rằng hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật là thuộc phạm vi hành nghề luật sư, và từ khi có Luật Luật sư 2024, các tổ chức kinh doanh dịch vụ pháp lý theo Luật Doanh nghiệp đều phải chuyển đổi theo Luật Luật sư. Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 đều quy định hành nghề luật sư là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và phải tuân thủ theo luật chuyên ngành, trong trường hợp này là Luật Luật sư.

Do đó, nội dung hướng dẫn trên của Bộ KH&ĐT là không phù hợp với các luật được viễn dẫn.

Tranh cãi quanh Công văn 1736 cho thấy giữa Bộ KH&ĐT và Bộ Tư pháp đang có quan điểm khác nhau về giải thích, áp dụng Luật Doanh nghiệp và Luật Luật sư với ngành nghề hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật. Cho đến nay, hai cơ quan này đã có báo cáo Thủ tướng về quan điểm của mình.

Tuy nhiên, trong thẩm quyền của mình, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luât, Bộ Tư pháp, cho rằng nếu thấy cần giải thích luật thì Bộ KH&ĐT phải báo cáo Chính phủ để qua đó đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội – cơ quan có thẩm quyền giải thích luật theo hiến định. Do đó, việc Bộ ban hành Công văn 1736 có tính chất giải thích Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư là không phù hợp về thẩm quyền.

Tư vấn Blue với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty tại Hà Tĩnh và với đội ngũ nhân viên, luật sư giỏi, nhiệt tình, cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ thành lập công ty tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất và chi phí tiết kiệm nhất ho khách hàng. Tư vấn Blue nhiều năm qua đã hợp tác thành công và thành lập rất nhiều công ty tại Hà Tĩnh nói riêng và hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau ở các tỉnh thành khác như Nghệ An, Thanh Hóa…Tất cả những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thành lập công ty ở Blue đều rất hài lòng với dịch vụ mà Tư vấn Blue cung cấp và những công ty đó hiện tại cũng đang rất phát triển và phần lớn cũng đã trở thành đối tác tin cậy của Tư vấn Blue, hợp tác và sử dụng các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bộ Tư pháp có ý kiến về văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn Bản Chỉ Đạo, Điều Hành

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ); Kế hoạch số 08/KH-UBATGTQG ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2024; Chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024 như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Hạn chế học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc giao thông trong phạm vi cả nước.

II. Yêu cầu

1. Bám sát nội dung Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch năm an toàn giao thông 2024 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

3. Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh,… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học.

III. Nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục 1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nội dung trọng tâm là:

– Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên ý thức khi tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

– Các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng…

– Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe ô tô, xe buýt an toàn; đi bộ an toàn.

– Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

– Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; cách phòng tránh tai nạn giao thông.

– Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

– Phổ biến cho học sinh, sinh viên các kiến thức pháp luật và kỹ năng về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định về việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

– Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt; treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại, chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

– Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu.

3. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

– Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường thủy.

– Chỉ đạo, triển khai việc phòng tránh tai nạn đuối nước trong học sinh, sinh viên. Đặc biệt quan tâm vào mùa mưa lũ, tổ chức cho học sinh, sinh viên đi tham quan, dã ngoại an toàn…

– Đôn đốc, nhắc nhở các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn đẩy mạnh cuộc thi “Giao thông học đường” trên Internet năm học 2024-2024 cho học sinh.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đầu năm học 2024-2024, trong dịp tết nguyên đán, nghỉ hè, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia…

– Phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an và Công ty Honda Việt Nam tổ chức hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại 03 khu vực.

– Phối hợp với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, Quỹ Toyota Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam và Công ty Yamaha Việt Nam… triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường cho các cấp học.

– Phối hợp với Ủy ban Dân tộc triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tại vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

– Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Ban QLDA an toàn giao thông – Bộ Giao thông Vận tải xây dựng và triển khai dự án an toàn giao thông trên các Quốc lộ phía Nam Việt Nam, vốn vay Jica.

– Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc một số cơ sở giáo dục về công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học tại 03 khu vực; phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường.

– Giao cho bộ phận thường trực Ban chỉ đạo chương trình sách giáo khoa sau 2024 và Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học tiếp tục rà soát các tài liệu hiện hành của các cấp học và biên soạn lại tài liệu chính khóa cho phù hợp hơn về lứa tuổi, cấp học và thời lượng giảng dạy của các bậc học theo lộ trình xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới của Bộ.

2. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

– Giao cho Vụ Công tác học sinh, sinh viên giúp Bộ trưởng đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định; làm đầu mối và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng và dự toán kinh phí giáo dục an toàn giao thông năm 2024 với đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Ký các văn bản ghi nhớ với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, Công ty Honda Việt Nam, Công ty Yamaha Việt Nam trong việc phối hợp thực hiện về giáo dục an toàn giao thông năm 2024…

– Giao Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo: chịu trách nhiệm giám sát chi tiêu các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung công việc theo đúng quy định của Nhà nước.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong năm 2024.

– Nghiêm túc triển khai Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2024-2024.

– Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

– Chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn hướng dẫn và tổ chức tốt cho học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2024-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

– Chỉ đạo quyết liệt các nhà trường tổ chức họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, vận động, ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông.

– Chỉ đạo các trường tiểu học triển khai hiệu quả bộ tài liệu giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2024.

– Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện; giao cho giáo viên chủ nhiệm có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

3. Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

– Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

– Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung trên về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 30/6 và 15/12/2024.

– Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy an toàn giao thông trong trường học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện an toàn giao thông của học sinh là tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại.

– Yêu cầu phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông.

– Hướng dẫn và tổ chức tốt cho học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2024-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

– Có quy định cụ thể việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông cho học sinh, xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tổ chức hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để tránh ùn tắc giao thông; tùy điều kiện của trường, phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức xe đưa đón học sinh; mở cổng trường để phụ huynh vào sân đưa đón học sinh.

– Triển khai bộ tài liệu giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2024.

4. Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm

– Quán triệt cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quy định về đội mũ bảo hiểm; không điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe; mặc áo phao khi đi đò.

– Triển khai Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2024-2024.

– Tuyên truyền sâu giáo dục an toàn giao thông trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học và cuối khóa học cho học sinh, sinh viên; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về an toàn giao thông trên các báo Đoàn, Hội và Website của nhà trường.

– Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua các diễn đàn, tọa đàm chuyên đề về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu luật giao thông, sân khấu hóa, viết bài, tuyên truyền qua phát thanh nội bộ về an toàn giao thông.

– Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thành lập các nhóm, đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường và hoạt động tình nguyện của địa phương trong các đợt cao điểm về giao thông trong các dịp nghỉ tết, nghỉ hè, kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, đầu năm học mới…

Giải Pháp Quản Lý Văn Bản Và Điều Hành Công Việc (E

E-Office là giải pháp văn phòng điện tử được EITSC xây dựng trên nền Web bao gồm các chức năng phục vụ việc quản lý điều hành công việc như: Quản lý văn bản, Quản lý công việc, Hồ sơ tài liệu, Lịch làm việc, Tin tức…

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Giới thiệu

E-Office là giải pháp văn phòng điện tử được EITSC xây dựng trên nền Web bao gồm các chức năng phục vụ việc quản lý điều hành công việc như: Quản lý văn bản, Quản lý công việc, Hồ sơ tài liệu, Lịch làm việc, Tin tức…

Đây là giải pháp dễ dàng triển khai và sử dụng, đã và đang được rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng trong đó có nhiều bộ, ngành, các sở, ngân hàng, tổng công ty và các trường đại học…

1.2. Các lợi ích khi sử dụng e-Office

– Điều hành tập trung và giúp ra quyết định nhanh.

– Tiết kiệm chi phí thư tín, điện thoại, in ấn, sao chép, không gian lưu trữ.

– Hướng đến một hệ thống thông tin đồng nhất.

– Biết được công việc cần xử lý, các công việc đang theo dõi.

– Bất cứ thông tin, tài liệu nào có thể tìm thấy được nhanh chóng khi cần.

– Chi phí đầu tư thấp, hiệu quả mang lại cao.

– Kiểm soát được công việc một cách chặt chẽ: cải tiến tốc độ xử lý công việc, theo dõi và đánh giá dễ dàng công việc, chuẩn hóa được các quy trình công việc…

– Nâng cao hiệu quả xử lý công việc (giảm thời gian xử lý, trao đổi), tăng năng suất lao động.

– Giải quyết kịp thời các bế tắc trong quy trình xử lý công việc, theo dõi được tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý công việc, đảm bảo tính liên thông dữ liệu, giảm tối đa các rủi ro.

– Thông tin an toàn, bảo mật cao.

– Sẵn sàng mở rộng cả về nhu cầu tin học hóa các nghiệp vụ quản lý và quy mô triển khai

– Đáp ứng các quy định, yêu cầu của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ thông tin và Truyền thông về hệ thống quản lý văn bản điện tử.

– Đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về chính phủ điện tử, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành.

1.3. Điểm nổi bật

– Xây dựng trên nền tảng công nghệ Portal & Collbaration: MS Sharepoint – một platform tổng thể để triển khai, tích hợp nhiều ứng dụng.

– Khả năng mở rộng cả về ứng dụng lẫn quy mô triển khai.

– Dễ thao tác, nắm bắt nhanh các thông tin cần xử lý.

– Tự động hoá quy trình nghiệp vụ.

– Kết nối qua các thiết bị máy tính bảng, điện thoại thông minh.

– Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác.

– An toàn, bảo mật.

II. TÍNH NĂNG CHÍNH

2.1. Nhóm tính năng quản lý, điều hành:

– Quản lý văn bản:

kiểm soát và lưu vết toàn bộ quá trình xử lý văn bản đến, văn bản đi, văn bản trình ký, văn bản nội bộ của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị/phòng ban có thể chỉ đạo, điều hành xử lý các công việc trực tiếp trên phần mềm thông qua môi trường mạng LAN, Internet.

– Quản lý công việc, nhắc việc:

Phân hệ này giúp Lãnh đạo đơn vị/phòng ban dễ dàng tạo, quản lý công việc giao cho nhân viên thực hiện, qua đó có thể nắm bắt được tiến độ xử lý các công việc và kịp thời chỉ đạo, điều hành. Phần mềm hỗ trợ quản lý kế hoạch công tác năm, quý, tháng của đơn vị.

– Quản lý lịch làm việc:

Quản lý lịch làm việc tuần, tháng, của đơn vị/cá nhân.

– Quản lý đăng ký phòng họp:

Quản lý danh sách phòng họp và thông tin đăng ký phòng họp.

– Quản lý đăng ký xe:

Quản lý danh sách xe công của đơn vị và thông tin đăng ký sử dụng xe.

– Thống kê, báo cáo:

Hỗ trợ tổng hợp các báo cáo về xử lý văn bản, công việc, tổng hợp thông tin sử dụng phòng họp/xe theo tuần/tháng/năm. Các thông tin báo cáo được trích xuất, hiển thị theo thời gian thực giúp Lãnh đạo đơn vị/phòng ban dễ dàng theo dõi, quản lý và kịp thời chỉ đạo, điều hành.

2.2. Nhóm tính năng quản lý lưu trữ tài liệu:

– Quản lý hồ sơ công việc:

quản lý toàn bộ các hồ sơ tài liệu lưu trữ trên hệ thống, cho phép phân quyền quản lý, cập nhật, khai thác, tìm kiếm… đến từng hồ sơ, thư mục, tài liệu trong hồ sơ.

– Quản lý kho thư viện tài liệu dùng

chung: quản lý, chia sẻ cho cá nhân/nhóm cá nhân/đơn vị các tài liệu quy định, chính sách, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu…

2.3. Nhóm tính năng truyền thông nội bộ:

– Trang tin tức nội bộ:

Quản lý, đăng tải các thông tin mới của đơn vị lên trang tin nội bộ. Cho phép quản lý tin tức nhiều chuyên mục tin khác nhau (bản tin, thông báo…).

– Thông báo nội bộ:

cho phép người được phân quyền gửi các thông báo đến cá nhân/nhóm cá nhân/toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị.

– Danh bạ nội bộ:

Quản lý thông tin cán bộ nhân viên trong cơ quan các thông tin: ảnh, họ tên, ngày sinh, điện thoại, phòng ban, chức vụ…

– Chat nội bộ:

Chức năng giúp các cán bộ, nhân viên có thể trao đổi, chia sẻ thông tin trực tuyến, hỗ trợ trong việc trao đổi nội bộ, xử lý công việc.

2.4. Các tính năng tích hợp:

– Gửi nhắc việc, thông báo, cảnh báo qua Email.

– Tích hợp chức năng scan để số hóa tài liệu trực tiếp vào hệ thống.

– Gửi nhắc việc, thông báo, cảnh báo qua tin nhắn SMS.

– Phiên bản phần mềm trên các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng…).

– Tích hợp chức năng chữ ký số, sẵn sàng tích hợp và sử dụng khi đơn vị đăng ký chữ ký số.

– Sẵn sàng trong việc kết nối với trục văn bản liên thông của Chính phủ.

III. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Tất cả các cơ quan, đơn vị có tầm nhìn và nhu cầu về ứng dụng CNTT trong việc quản lý văn bản và điều hành công việc như các bộ, ngành, các sở, ngân hàng, công ty và các trường đại học, cao đẳng….

IV. DỊCH VỤ LIÊN QUAN

5.1. Tư vấn xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm

Tư vấn xây dựng, triển khai phần mềm tại đơn vị theo yêu cầu thực tế.

Đề xuất các giải pháp triển khai, tích hợp với hệ thống phần mềm hiện có của đơn vị.

Bảo hành, bảo trì phần mềm.

5.2. Đào tạo, tập huấn

Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị, phòng ban, người dùng sử dụng phần mềm.

Đào tạo, hướng dẫn cán bộ quản trị sử dụng phần mềm.

Đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT trong các nghiệp vụ của cơ quan, doanh nghiệp.

5.3. Dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ bảo hành, bảo trì phần mềm.

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phần mềm trong quá trình sử dụng.

Dịch vụ cung cấp, cho thuê máy chủ.

Dịch vụ quản trị máy chủ, quản trị phần mềm.

Dịch vụ nâng cấp, phát triển và mở rộng hệ thống phần mềm.

5.4. Chuyển giao công nghệ

Đào tạo, chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển phần mềm.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục – Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Tân Minh, số 37 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3266 9628