Qd 08 Cua Ubnd Tinh Lao

QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởngtrên địa bàn tỉnh Lào CaiUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAICăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;Căn cứ Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;0Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 477/TTr-SNV ngày 24/12/2010,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 29 của Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 32 của Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.Điều 3. Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư, Chủ tịch HĐND và UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:– Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, VP.Chính phủ;– Hội đồng TĐKT Trung ương;– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;– TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;– TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;– Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;– Như Điều 3;– Ban TĐKT tỉnh;– Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai;– Lưu: VT, TC, THCB, TH.

TM. UBND TỈNH LÀO CAICHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vịnh

QUY ĐỊNH Về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai(Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2011/ QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương IQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhQuy định này cụ thể hóa pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm: nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng, thẩm quyền quyết định

Download Cau 2: So Sanh Van Ban Hanh Chinh Thong Thuong, Van Ban Quy Pham Phap Luat, Van Ban Ca Biet

Câu 2: so sánh vb hành chính thong thường, vb quy pham pháp luật, vb cá biệt ­GIỐNG NHAU: +đều được xác lập bằng ngôn ngữ viết nhằm đảm bảo trình bày đầy đủ, mạch lạc toàn bộ ý chí của các chủ thể ban hành về các vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước, giúp cho đối tượng thi hành biết, hiểu và thực hiện, đồng thời còn giúp chuyển tải, lưu trữ, khai thác thông tin phục vụ quản lý nhà nước nhanh chóng tiện lợi. +đều được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền +đều có nội dung là ý chí của chủ thể ban hành nhằm đạt được mục tiêu quản lý. +đều có hình thức do pháp luật qui định. +đều được ban hành theo thủ tục do pháp luật qui định +đều là những văn bản được Nhà nước đảm bảo thực hiện. ­KHÁC NHAU: VB VỀ THẨM QUYỀN Về trình tự thủ tục ban hành Về nội dung HC THÔNG THƯỜNG Nhiều hơn qppl không được quy định trong một văn bản pháp luật riêng mà được quy định trong nhiều văn bản. + thủ tục đơn giản nhất chức đựng các quy tắc chung mang tính pháp lý hoặc những mệnh lệnh các biệt được ban hành để tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật QPPL Ít hơn 2 cái kia Cụ thể, chặt chẽ + thủ tục lâu nhất chứa đựng quy tắc xử sự chung, đặt ra hành vi ứng xử mang tính khuôn mẫu; CÁ BIỆT Nhiều hơn qppl không được quy định trong một văn bản pháp luật riêng mà được quy định trong nhiều văn bản. thủ tục ban hành đơn giản hơn rất nhiều so với thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật mệnh lệnh cụ thể, dựa trên cơ sở các quy phạm pháp luật để áp dụng giải quyết công việc phát sinh Về đối +đối tượng thi hành tượng luôn cụ thể, xác định thi (có các dấu hiệu hành nhân thân nếu là cá nhân, tên gọi, địa chỉ nếu là tổ chức). +áp dụng nhiều đối tượng hay 1 nhóm đối tượng +thường áp dụng nhiều lần +thường hiệu lực có thời gian dài +tác động phạm vi rộng +áp dụng 1 số đối tượng nhất định +áp dụng 1 lần +hiệu lực thời gian ngắn +tác động phạm vi hẹp … – tailieumienphi.vn

Qd 27/2024 Ngay 26/6/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Nai

Qd 27/2024 Ngay 26/6/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, 593 Ngay 27/11/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Thap, Kế Hoạch 93/kh-ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ngày 21/4/2024, Bản Pdf Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2024 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Thá, Bản Pdf Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2024 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Thá, Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2024 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2024 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, QĐ 27/2024/qĐ-ubnd Tỉnh Đồng Nai, QĐ 1089 Của Ubnd Tỉnh Hưng Yên Ngày 13/5/2024, Quyết Định 24/2024/qĐ-ubnd Ngày 13/10/2024, Quyết Định 21/2024/qĐ-ubnd Ngày 25/08/2024, Quyết Định 27/2024/qĐ-ubnd Ngày 24/08/2024, Quyết Định 19/2024/qĐ-ubnd Ngày 30/09/2024, Quyết Định 22/2024/qĐ-ubnd Ngày 07/09/2024, Quyết Định 24/2024/qĐ-ubnd Ngày 09/09/2024, Quyết Định 18/2024/qĐ-ubnd Ngày 13/08/2024, Quyết Định 20/2024/qĐ-ubnd Ngày 19/10/2024, Quyết Định 27/2024/qĐ-ubnd Ngày 15/10/2024, Quyết Định 19/2024/qĐ-ubnd Ngày 10/08/2024, Quyết Định 17/2024/qĐ-ubnd Ngày 03/08/2024, Quyết Định 16/2024/qĐ-ubnd Ngày 07/10/2024, Quyết Đinh 18/2024/qĐ-ubnd Ngày 27/10/2024, Quyết Định 15/2024/qĐ-ubnd Ngày 14/08/2024, Quyết Định 29/2024/qĐ-ubnd Ngày 06/08/2024, Quyết Định 24/2024/qĐ-ubnd Ngày 03/11/2024, Quy Định 23/2024/qĐ-ubnd Ngày 28/08/2024, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Số 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2024 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồn, 323/ubnd-vp Ngay 07/02/2024, Tờ Trình 113/ttr-ubnd Ngày 3/7/2024, Thông Báo Số 147 Tb/ubnd Ngày 16/7/2024, Nghị Quyết Số 20/2024/nq-hĐnd Ngày 10/12/2024 Của HĐnd Tỉnh, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng Năm 2024, QĐ 26/2024 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 24/2024/qĐ-ubnd Ngày09/09/2024, Cong Van 593/ubnd-tcd-nc Ngay 27 Thang 11 Nam 2024, Công Văn Số 4994/ubnd – Kt Ngày 8/10/2024, QĐ 2179/2024/ubnd Tỉnh An Giang, QĐ 2179/2024 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Nghị Quyết 128/2024/qh14 Ngày 12/11/2024 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2024, Mẫu Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 104/2024/tt-bca Ngày 30/09/2024, Nghị Quyết 1000/2024/ubtvqh14 Ngày 16/09/2024, Nghị Quyết 1004/2024/ubtvqh14 Ngày 18/09/2024, Nghị Quyết 1032/2024/ubtvqh14 Ngày 14/10/2024, Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 104/2024/tt-bca Ngày 30/09/2024, Nghị Quyết 1033/2024/ubtvqh14 Ngày 16/10/2024, Nghị Quyết 129/2024/qh14 Ngày 13/11/2024 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2024, Nghị Quyết 132/2024/nĐ-cp Ngày 05/11/2024 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 14/2024/nq-hĐnd Ngày 04/09/2024, Nghị Quyết 999/2024/ubtvqh14 Ngày 16/09/2024, Nghị Quyết 09/2024/nq-hĐnd Ngày 09/11/2024, 135/2024/nĐ-cp Ngày 18/11/2024 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Quyết 133/2024/qh14 Ngày 17/11/2024, Nghị Quyết 123/2024/qh14 Ngày 03/11/2024, Nghị Quyết 127/2024/qh14 Ngày 12/11/2024, Nghị Quyết 126/2024/qh14 Ngày 12/11/2024, Nghị Quyết 125/2024/qh14 Ngày 11/11/2024, Nghị Quyết 13/2024/nq-hĐnd Ngày 09/11/2024, Nghị Quyết 12/2024/nq-hĐnd Ngày 09/11/2024, Mẫu Dc01 Theo Thông Tư Số 104/2024/tt – Bca Ngày 30/9/2024, Thông Tư 38/2024/tt-btttt Ban Hành Ngày 16/11/2024, Nghị Quyết 11/2024/nq-hĐnd Ngày 09/11/2024, Nghị Quyết 10/2024/nq-hĐnd Ngày 09/11/2024, Nghị Quyết 124/2024/qh14 Ngày 11/11/2024, Thông Tư 08/2024/tt-blĐtbxh Ngày 15/10/2024, Thông Tư 07/2024/tt-bkhĐt Ngày 30/09/2024, Nghị Định 123/2024/nĐ-cp Ngày 19/10/2024, Nghị Định 122/2024/nĐ-cp Ngày 15/10/2024, Thông Tư 07/2024/tt-bvhttdl Ngày 15/10/2024, Thông Tư 23/2024/tt-bgtvt Ngày 01/10/2024, Thông Tư 24/2024/tt-bgtvt Ngày 13/10/2024, Thông Tư 07/2024/tt-blĐtbxh Ngày 12/10/2024, Quyết Định 30/2024/qĐ-ttg Ngày 28/09/2024, Thông Tư 21/2024/tt-bgtvt Ngày 28/09/2024, Quyết Định 31/2024/qĐ-ttg Ngày 29/09/2024, Thông Tư 12/2024/tt-btnmt Ngày 30/09/2024, Nghị Định 117/2024/nĐ-cp Ngày 28/09/2024, Nghị Định 116/2024/nĐ-cp Ngày 25/09/2024, Thông Tư 35/2024/tt-bgdĐt Ngày 01/10/2024, Nghị Định 118/2024/nĐ-cp Ngày 02/10/2024, Thông Tư 11/2024/tt-btnmt Ngày 30/09/2024, Thông Tư 36/2024/tt-bgdĐt Ngày 05/10/2024, Thông Tư 37/2024/tt-bgdĐt Ngày 05/10/2024, Thông Tư 38/2024/tt-bgdĐt Ngày 06/10/2024, Nghị Định 119/2024/nĐ-cp Ngày 07/10/2024, Nghị Định 120/2024/nĐ-cp Ngày 07/10/2024, Nghị Định 115/2024/nĐ-cp Ngày 25/09/2024, Nghị Định 121/2024/nĐ-cp Ngày 09/10/2024, Thông Tư 39/2024/tt-bgdĐt Ngày 09/10/2024, Thông Tư 22/2024/tt-bgtvt Ngày 28/09/2024, Nghị Định 124/2024/nĐ-cp Ngày 19/10/2024, Mau Pt17 Bh Theo Tt Số 12/2024/tt- Bca Ngày 07/02/2024, Thông Tư 08/2024/tt-bvhttdl Ngày 10/11/2024, Nghị Quyết 133/2024/nĐ-cp Ngày 09/11/2024, Thông Tư 13/2024/tt-bnnptnt Ngày 09/11/2024, Thông Tư 35/2024/tt-btttt Ngày 06/11/2024, Nghị Quyết 132/2024/nĐ-cp Ngày 05/11/2024, Thông Tư 33/2024/tt-btttt Ngày 04/11/2024, Thông Tư 32/2024/tt-btttt Ngày 04/11/2024, Thông Tư 44/2024/tt-bgdĐt Ngày 03/11/2024,

Qd 27/2024 Ngay 26/6/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, 593 Ngay 27/11/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Thap, Kế Hoạch 93/kh-ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ngày 21/4/2024, Bản Pdf Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2024 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Thá, Bản Pdf Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2024 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Thá, Giấy Phép Khoáng Sản 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2024 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2024 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, QĐ 27/2024/qĐ-ubnd Tỉnh Đồng Nai, QĐ 1089 Của Ubnd Tỉnh Hưng Yên Ngày 13/5/2024, Quyết Định 24/2024/qĐ-ubnd Ngày 13/10/2024, Quyết Định 21/2024/qĐ-ubnd Ngày 25/08/2024, Quyết Định 27/2024/qĐ-ubnd Ngày 24/08/2024, Quyết Định 19/2024/qĐ-ubnd Ngày 30/09/2024, Quyết Định 22/2024/qĐ-ubnd Ngày 07/09/2024, Quyết Định 24/2024/qĐ-ubnd Ngày 09/09/2024, Quyết Định 18/2024/qĐ-ubnd Ngày 13/08/2024, Quyết Định 20/2024/qĐ-ubnd Ngày 19/10/2024, Quyết Định 27/2024/qĐ-ubnd Ngày 15/10/2024, Quyết Định 19/2024/qĐ-ubnd Ngày 10/08/2024, Quyết Định 17/2024/qĐ-ubnd Ngày 03/08/2024, Quyết Định 16/2024/qĐ-ubnd Ngày 07/10/2024, Quyết Đinh 18/2024/qĐ-ubnd Ngày 27/10/2024, Quyết Định 15/2024/qĐ-ubnd Ngày 14/08/2024, Quyết Định 29/2024/qĐ-ubnd Ngày 06/08/2024, Quyết Định 24/2024/qĐ-ubnd Ngày 03/11/2024, Quy Định 23/2024/qĐ-ubnd Ngày 28/08/2024, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Số 1259/gp-ubnd Ngày 17 Tháng 8 Năm 2024 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồn, 323/ubnd-vp Ngay 07/02/2024, Tờ Trình 113/ttr-ubnd Ngày 3/7/2024, Thông Báo Số 147 Tb/ubnd Ngày 16/7/2024, Nghị Quyết Số 20/2024/nq-hĐnd Ngày 10/12/2024 Của HĐnd Tỉnh, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng Năm 2024, QĐ 26/2024 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 24/2024/qĐ-ubnd Ngày09/09/2024, Cong Van 593/ubnd-tcd-nc Ngay 27 Thang 11 Nam 2024, Công Văn Số 4994/ubnd – Kt Ngày 8/10/2024, QĐ 2179/2024/ubnd Tỉnh An Giang, QĐ 2179/2024 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Nghị Quyết 128/2024/qh14 Ngày 12/11/2024 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2024, Mẫu Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 104/2024/tt-bca Ngày 30/09/2024, Nghị Quyết 1000/2024/ubtvqh14 Ngày 16/09/2024, Nghị Quyết 1004/2024/ubtvqh14 Ngày 18/09/2024, Nghị Quyết 1032/2024/ubtvqh14 Ngày 14/10/2024, Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 104/2024/tt-bca Ngày 30/09/2024, Nghị Quyết 1033/2024/ubtvqh14 Ngày 16/10/2024, Nghị Quyết 129/2024/qh14 Ngày 13/11/2024 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2024, Nghị Quyết 132/2024/nĐ-cp Ngày 05/11/2024 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 14/2024/nq-hĐnd Ngày 04/09/2024, Nghị Quyết 999/2024/ubtvqh14 Ngày 16/09/2024,

Tính Chuẩn Xác Hấp Dẫn Của Văn Bản Thuyết Minh Tinh Chuan Xac Hap Dan Cua Van Ban Thuyet Minh Doc

? Thế nào là văn bản thuyết minh

( Kiểu văn bản trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm tính chất… của các hiện tượng sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng trình bày giới thiệu giải thích)

? Thế nào là tính chuẩn xác

? Thế nào là tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh.

? Làm thế nào để đảm bảo tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh.

? Trả lời các câu hỏi để kiểm tra tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh

(Học sinh đọc SGK)

? – Em hiểu thế nào là hấp dẫn?

?- Thế nào là tính hấp dẫn trong văn bản thuyết minh

?- Biện pháp gì làm cho văn bản thuyết minh hấp dẫn?

? Đọc yêu cầu của bài thực hành, học sinh phát hiện nhận xét, giáo viên nhận xét đánh giá

Củng cố: Qua bài em rút ra để đạt hiệu quả cao khi viết bài văn thuyết minh, ta phải làm gì

Soạn bài mới: Bình Ngô đại cáo

1. Tính chuẩn xác và các yêu cầu đảm bảo tính chuẩn xác

* Khái niệm

– Tính chuẩn xác: Các nội dung trình bày cần khách quan, khoa học, đáng tin cậy.

2. Thực hành

Bài tập a : Không chuẩn xác. Vì:

+ văn học dân gian không chỉ có ca dao, tục ngữ mà còn có mà có nhiều thể loại khác

+ Văn học dân gian lớp 10 không có câu đố.

Bài tập b- Chưa chuẩn xác vì

“Thiên cổ hùng văn” là áng văn của nghìn đời-

II. . Tínhhấp dẫn của văn bản thuyết minh

1. -Tính Hấp dẫn và biện pháp tạo tính hấp dẫn

* Thế nào là Hấp dẫn: sự lôi cuốn, thu hút.

– Tính hấp dẫn: Văn bản thuyết minh cần phải hấp dẫn để thu hút sự chú ý theo dõi của người đọc, người nghe.

– Một số biện pháp đảm bảo tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh : Đưa ra những chi tiết cụ thể, sinh động, so sánh để làm n ổi bật sự khác biệt, khắc sâu trí nhớ người đọc; câu văn biến hóa, tránh đơn điệu, phối hợp nhiều loại kiến thức để soi rọi đối tượng từ nhiều mặt.

2. Thực hành

+ Luận điểm có ý nghĩa khái quát, trừu tượng, áp đặt do thiếu số liệu

Luyện tập

– Đọc đoạn trích và phân tích sự hấp dẫn của nó

Tailieu.vn: Sách Luat Ban Hanh Van Ban Quy Pham Phap Luat Nam 2008 Va Nghi Dinh Huong Dan Thi Hanh

Cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05-3-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 03-6-2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2009.

Ngoài quy định chung, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định cụ thể về nội dung văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên tịch; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc áp dụng, công khai văn bản quy phạm pháp luật; giải thích Luật, Pháp lệnh; giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; điều khoản thi hành Luật này.

Để thực hiện Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05-03-2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Lập chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, chương trình xây dựng Nghị định; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá tác động của văn bản; thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; dịch văn bản quy phạm pháp luật và những quy định khác.