Van Ban Dieu Hanh Ubnd Tinh Dong Thap / Top 2 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Download Cau 2: So Sanh Van Ban Hanh Chinh Thong Thuong, Van Ban Quy Pham Phap Luat, Van Ban Ca Biet

Câu 2: so sánh vb hành chính thong thường, vb quy pham pháp luật, vb cá biệt ­GIỐNG NHAU: +đều được xác lập bằng ngôn ngữ viết nhằm đảm bảo trình bày đầy đủ, mạch lạc toàn bộ ý chí của các chủ thể ban hành về các vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước, giúp cho đối tượng thi hành biết, hiểu và thực hiện, đồng thời còn giúp chuyển tải, lưu trữ, khai thác thông tin phục vụ quản lý nhà nước nhanh chóng tiện lợi. +đều được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền +đều có nội dung là ý chí của chủ thể ban hành nhằm đạt được mục tiêu quản lý. +đều có hình thức do pháp luật qui định. +đều được ban hành theo thủ tục do pháp luật qui định +đều là những văn bản được Nhà nước đảm bảo thực hiện. ­KHÁC NHAU: VB VỀ THẨM QUYỀN Về trình tự thủ tục ban hành Về nội dung HC THÔNG THƯỜNG Nhiều hơn qppl không được quy định trong một văn bản pháp luật riêng mà được quy định trong nhiều văn bản. + thủ tục đơn giản nhất chức đựng các quy tắc chung mang tính pháp lý hoặc những mệnh lệnh các biệt được ban hành để tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật QPPL Ít hơn 2 cái kia Cụ thể, chặt chẽ + thủ tục lâu nhất chứa đựng quy tắc xử sự chung, đặt ra hành vi ứng xử mang tính khuôn mẫu; CÁ BIỆT Nhiều hơn qppl không được quy định trong một văn bản pháp luật riêng mà được quy định trong nhiều văn bản. thủ tục ban hành đơn giản hơn rất nhiều so với thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật mệnh lệnh cụ thể, dựa trên cơ sở các quy phạm pháp luật để áp dụng giải quyết công việc phát sinh Về đối +đối tượng thi hành tượng luôn cụ thể, xác định thi (có các dấu hiệu hành nhân thân nếu là cá nhân, tên gọi, địa chỉ nếu là tổ chức). +áp dụng nhiều đối tượng hay 1 nhóm đối tượng +thường áp dụng nhiều lần +thường hiệu lực có thời gian dài +tác động phạm vi rộng +áp dụng 1 số đối tượng nhất định +áp dụng 1 lần +hiệu lực thời gian ngắn +tác động phạm vi hẹp … – tailieumienphi.vn

Chương Trình Hành Động Thực Hiẹn Nqtư2 Chuong Trinh Hanh Dong Nq O2 Doc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

2- Đội ngũ cán bộ giáo viên:

-Nhân viên : 01 TĐ -CĐ

Tỷ lệ huy động đạt 100% so với kế hoạch, chất lượng GD ngày được nâng cao. Đảm bảo đạt tỷ lệ hoc sinh khá giỏi trên 75%.

– Quy mô nhóm lớp còn rải rác chưa tập trung về 01 điểm trường, phòng học ở khu lẻ diện tích chật hẹp và đã xuống cấp, hệ thống cô ng trình vệ sinh chưa đạt yêu cầu .

– Sự quan tâm của 1 số cha mẹ học sinh với việc cho trẻ đến trường còn hạn chế.

– Việc đóng góp đầu tư cho giáo dục chưa đạt với yêu cầu xây dựng CSVC trường học d.

– Việc đổi mới phương pháp dạy học của một số ít giáo viên còn chậm, chưa ứng dụng được CNTT vào soạn giảng.

Phần thứ hai

2.1. Mục tiêu tổng quát:

2.2. Mục tiêu cụ thể:

– Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường.

– Xây dựng thêm 1 phòng học, phòng truyền thống, hội trường tại cụm Trung tâm

3. Nhiệm vụ, giải pháp:

– Tổ chức điều tra kịp thời, chính xác làm cơ sở để lập kế hoạch huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt chỉ tiêu đề ra.

3.3- Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo một cách toàn diện, đổi mới căn bản về phương pháp dạy và học; đổi mới tư duy nhận thức, cách thức đánh giá, coi trọng chất lượng thực chất về mọi mặt.

– Thực hiện tốt thao giảng , dự giờ , xây dựng tiết mẫu nhằm học hỏi rút kinh ghiệm lẫn nhau.

– Tăng cường tổ chức cho trẻ hoạt động nhóm , đặt ra nhiều câu hỏi mở nhằm phát huy tính sáng tạo của trẻ. Biết sử dụng ĐDĐC phù hợp với trẻ, linh hoạt khi xử lý các tình huống giáo dục.

– Trang trí tạo môi trường học tập thân thiện gần gũi với trẻ. Tạo mọi cơ hội cho trẻ trải nghiệm giúp trẻ linh hoạt chủ động và sáng tạo hơn.

3.4- Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong sạch vững mạnh ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển giáo dục – đào tạo thời kỳ mới.

– Bố trí GV đứng lớp phù hợp với trình độ và kinh nghiệm. GV giỏi kèm cặp giúp đỡ GV mới, GV còn chậm.

– Chú trong việc bồi dưỡng kỹ năng cho GV đặc biệt các kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đọc kể diễn cảm, kỹ năng tổ chức hướng dẫn hoạt động nhóm.

– Chú trọng công tác phát triển Đảng viên trong đội ngũ giáo viên; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

3.5- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp hợp lý hệ thống trường lớp, đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trường học, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo cả trước mắt và lâu dài.

– Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục đi đôi với việc đổi mới đồng bộ và mạnh mẽ phương thức quản lý, trên tinh thần tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Ban giám hiệu các trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, trong đó chú trọng quản lý các mục tiêu và chất lượng giáo dục – đào tạo.

– Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục – đào tạo, kiên quyết khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2.1. Mục tiêu tổng quát:

2.2. Mục tiêu cụ thể:

-Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường.

MÈu gi¸o: Tæng 240 ch¸u trong ®ã:

– Nhà trẻ: 4 lĩnh vực với 20 chỉ số

– MG Nhỡ: 5 lĩnh vực với 31 chỉ số

– MG Lớn: 5 lĩnh vực với 129 chỉ số. 100% trẻ đạt các chỉ số.

3. Nhiệm vụ, giải pháp:

– Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết và tham gia sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, các phong trào thi đua; Hội nghị tổng kết giáo dục hàng năm; đại hội giáo dục của xã để nắm được đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ cụ thể, nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện, thấy được các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo của quê hương để học tập .

– Tổ chức điều tra kịp thời, chính xác làm cơ sở để lập kế hoạch huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt chỉ tiêu đề ra.

-Điểm nhấn : Xếp loại Tốt

3.3- Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo một cách toàn diện, đổi mới căn bản về phương pháp dạy và học; đổi mới tư duy nhận thức, cách thức đánh giá, coi trọng chất lượng thực chất về mọi mặt.

– Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả đúng thực chất; không chạy theo số lượng, phong trào, thành tích. Đề cao trách nhiệm của giáo viên trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động do Bộ giáo dục – đào tạo phát động; đánh giá đúng, sát kết quả dạy và học.

3.4- Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong sạch vững mạnh ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển giáo dục – đào tạo thời kỳ mới.

– Nh à tr ường đã t ăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ giáo viên . Tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên nò ng cốt, tăng cường ứng dụng CNTT và làm Đ DĐC phục vụ dạy và học

-100% CBGV tÝch cùc tù gi¸c tham gia häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh.

– Chú trọng công tác phát triển Đảng viên trong đội ngũ giáo viên; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

3.5- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp hợp lý hệ thống trường lớp, đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trường học, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo cả trước mắt và lâu dài.

– Nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, của xã hội đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giáo dục – đào tạo, các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động; giám sát việc xây dựng cơ sở vật ch ất, trường học.

– Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục đi đôi với việc đổi mới đồng bộ và mạnh mẽ phương thức quản lý, trên tinh thần tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Ban giám hiệu các trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, trong đó chú trọng quản lý các mục tiêu và chất lượng giáo dục – đào tạo.

– Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục – đào tạo, kiên quyết khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng.

Trần Thị Cúc

Ngoi Ke Trong Van Ban Tu Su

Đơn vị : Trường THCS Giao TânGiáo viên: Đỗ Thị HiếuMôn: ngữ văn 9Bài 14Tiết 70 : Người kể chuyện trong văn bản tự sựGDNhiệt liệt chào mừngGDCác vị đại biểu, các thầy -cô giáo, cùng toàn thể các em học sinhĐến dự tiết học hôm nay ” Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực lên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở kheo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch dòn dã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn.” (Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)Kể theo ngôi thứ nhất nhân vật “tôi” – Trời ơi, chỉ có năm phút ! Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà hoạ sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già. – Ô ! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này ! . Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. , nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. – Chào anh. – Đến bậu cửa, . – Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại. Tôi ở với anh ít hôm được chứ ? Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh – những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy. – Chào anh. (Theo Nguyễn Thành Long, Lặng Lẽ Sa Pa )

Người kể giấu mìnhAnh thanh niên vừa vào, kêu lênCô kỹ sư mặtđỏ ửngthanh niên lắc mạnh – Trời ơi, chỉ có năm phút ! Chính là anh thanh niên giật mình nói to, . Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà hoạ sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già. – Ô ! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này ! . Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. , nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. – Chào anh. – Đến bậu cửa, . – Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại. Tôi ở với anh ít hôm được chứ ? Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh –

Chào anh. (Theo Nguyễn Thành Long, Lặng Lẽ Sa Pa )

Người kể giấu mìnhAnh thanh niên vừa vào, kêu lênCô kỹ sư mặtđỏ ửngthanh niên lắc mạnh Nhung co? ma?t o? kha?p mo?i noi trong van ba?ngiọng cười nhưng đầy tiếc rẻ những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy.Người kể này giường như biết hết mọi hành động, tâm tư tình cảm của nhân vật.– Trời ơi, chỉ có năm phút ! Chính là anh thanh niên giật mình nói to, . Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà hoạ sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già. – Ô ! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này ! . Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. , nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. – Chào anh. . – Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại. Tôi ở với anh ít hôm được chứ ? . Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh –

Chào anh. (Theo Nguyễn Thành Long, Lặng Lẽ Sa Pa )

Anh thanh niên vừa vào, kêu lênCô kỹ sư mặtđỏ ửngthanh niên lắc mạnh giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy.Đến lượt cô gái từ biệt

bác không nai gì nữa.

Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rong cây. những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tUt trong nắng những ngan tay bằng bạc dưới cáI nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cáI đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rong. Mây b~ nắng xua, cuộn tròn lại tong cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơI xuống đường cáI, luồn cả vào gầm xe. Giữa lúc đa xe dong sUt lại. Hai ba người kêu lên một lúc:Những nDt hớn hở trên mặt người láI xe chợt duỗi ra rồi bẵng đI một lúc, còn nhà hoạ sĩ và cô gáI c?ng nUn bặt, vì cảnh trước mặt bỗng hiện lên một cách kì lạ.(Theo Nguyễn Thành Long, Lặng Lẽ Sa Pa )Người kể chuyện giữ vai trò dẫn dắt, giới thiệu nhân vật, tình huống tả người và tả cảnh vật, đưa ra nhận xét đánh giá.Ngôi thứ nhất. Nhân vật “tôi”. Người kể chuyện cũng chính là tác giả. ” Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực lên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những các vuốt ở chân, ở kheo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch dòn dã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn.” (Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)Kể theo ngôi thứ nhất nhân vật “tôi” – Dế MènGhi nhớ Trong văn bản tự sự ngoài hình thức kể chuyện theo ngôi thứ nhất (xưng “tôi”) còn hình thức kể chuyện theo ngôi thứ ba. Đó là người kể chuyện giấu mình nhưng có mặt khắp nơi trong văn bản. Người kể này dường như biết hết mọi việc, mọi hành động, tâm tư tình cảm của nhân vật.Người kể chuyện có vai trò dẫn dắt người đọc đi vào câu chuyện : Giới thiệu nhân vật và tình huống, tả người và tả cảnh vật, đưa ra các nhận xét đánh giá về những điều được kể.Bài 1 Xe chạy chầm chậm .Mẹ tôi cằm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, trán đẵm mồ hôi,và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi cũng vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi oà lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo: – Con nín đi ! Mợ đã về với các con rồi mà. Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rối xốc nách tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thủa còn sung túc ? Tôi ngồi trên đệm xe đùi áp đùi mẹ tôi đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi,

( Nguyên Hồng, Trong lòng mẹ)a) So với đoạn trích ở mục I (trong Lặng Lẽ Sa Pa), cách kể ở đoạn trích này có gì khác ?Hãy làm sáng tỏ bằng cách trả lời câu hỏi sau:Người kể chuyện ở đây là ai?Ngôi kể này có ưu điểm gì và có hạn chế gì so với ngôi kể ở đoạn trên? Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má. tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xin xắn nhai trầu phr ra núc đó thơm tho lạ thường. Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay của người mẹ vuốt ve tè trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một dịu êm vô cùng.Hạn chO: người kể này ca hạn chO trong việc miêu tả bao quát các đối tượng khách quan, kha tạo ra cáI nhìn nhi?u chi?êù do đa dễ gây nên sự nhàm chán trong giọng văn trần thuật.ưu điểm: người kể chuyện ca thể đI sâu vào tâm tư tình cảm, trực tiOp miêu tả lại những diễn biOn tâm lU sâu sắc phức tạp tinh tO đang diễn ra trong tâm hồn nhân vật

b) Chọn một trong ba nhân vật ( người hoạ sĩ già, anh thanh niên hoặc cô kĩ sư nông nghiệp) là người kể chuyện, sau đó chuyển đoạn văn trích ở mục I thành một đoạn khác, sao cho nhân vật, sự kiện, lời văn và cách kể phù hợp với ngôi kể thứ nhất. Trời ơi, chỉ có năm phút ! Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà hoạ sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già. – Ô ! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này ! Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kỹ sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. – Chào anh. – Đến bậu cửa, bỗng nhà hoạ sĩ già quay lại chụp lấy tay người thanh niên lắc mạnh. – Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại. Tôi ở với anh ít hôm được chứ ? Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh – những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy. – Chào anh. (Theo Nguyễn Thành Long, Lặng Lẽ Sa Pa )GDXin cảm ơn các vị đại biểu, các thầy cô giáo về dự tiết học lớp chúng ta ngày hôm nay

Tính Chuẩn Xác Hấp Dẫn Của Văn Bản Thuyết Minh Tinh Chuan Xac Hap Dan Cua Van Ban Thuyet Minh Doc

? Thế nào là văn bản thuyết minh

( Kiểu văn bản trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm tính chất… của các hiện tượng sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng trình bày giới thiệu giải thích)

? Thế nào là tính chuẩn xác

? Thế nào là tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh.

? Làm thế nào để đảm bảo tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh.

? Trả lời các câu hỏi để kiểm tra tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh

(Học sinh đọc SGK)

? – Em hiểu thế nào là hấp dẫn?

?- Thế nào là tính hấp dẫn trong văn bản thuyết minh

?- Biện pháp gì làm cho văn bản thuyết minh hấp dẫn?

? Đọc yêu cầu của bài thực hành, học sinh phát hiện nhận xét, giáo viên nhận xét đánh giá

Củng cố: Qua bài em rút ra để đạt hiệu quả cao khi viết bài văn thuyết minh, ta phải làm gì

Soạn bài mới: Bình Ngô đại cáo

1. Tính chuẩn xác và các yêu cầu đảm bảo tính chuẩn xác

* Khái niệm

– Tính chuẩn xác: Các nội dung trình bày cần khách quan, khoa học, đáng tin cậy.

2. Thực hành

Bài tập a : Không chuẩn xác. Vì:

+ văn học dân gian không chỉ có ca dao, tục ngữ mà còn có mà có nhiều thể loại khác

+ Văn học dân gian lớp 10 không có câu đố.

Bài tập b- Chưa chuẩn xác vì

“Thiên cổ hùng văn” là áng văn của nghìn đời-

II. . Tínhhấp dẫn của văn bản thuyết minh

1. -Tính Hấp dẫn và biện pháp tạo tính hấp dẫn

* Thế nào là Hấp dẫn: sự lôi cuốn, thu hút.

– Tính hấp dẫn: Văn bản thuyết minh cần phải hấp dẫn để thu hút sự chú ý theo dõi của người đọc, người nghe.

– Một số biện pháp đảm bảo tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh : Đưa ra những chi tiết cụ thể, sinh động, so sánh để làm n ổi bật sự khác biệt, khắc sâu trí nhớ người đọc; câu văn biến hóa, tránh đơn điệu, phối hợp nhiều loại kiến thức để soi rọi đối tượng từ nhiều mặt.

2. Thực hành

+ Luận điểm có ý nghĩa khái quát, trừu tượng, áp đặt do thiếu số liệu

Luyện tập

– Đọc đoạn trích và phân tích sự hấp dẫn của nó