Văn Bản Hết Hiệu Lực Của Bộ Xây Dựng / Top 10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Văn Bản Hết Hiệu Lực

STT Tên Văn bản đã hết hiệu lực Liên kết/Tải về

A Các Nghị định quy định về sở hữu trí tuệ trước khi ban hành Luật sở hữu trí tuệ   

1 · Nghị định số 42/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn  Liên kết/Tải về

2 ·  Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút Liên kết/Tải về

3 ·  Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2002 về bảo hộ giống cây trồng mới  Liên kết/Tải về

4 Liên kết/Tải về

5 · Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về

6 · Nghị định số 85/HĐBT ngày 13 tháng 5 năm 1998 ban hành Điều lệ về Kiểu dáng công nghiệp  Liên kết/Tải về

7 · Nghị định số 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự  Liên kết/Tải về

8 · Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về

9 · Nghị định số 84/HĐBT ngày 20 tháng 03 năm 1990 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa, Điều lệ kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về

10 ·  Nghị định số 201/HĐBT ngày 28 tháng 12 năm 1988 ban hành Điều lệ về mua bán li-xăng   Liên kết/Tải về

11 ·  Nghị định số 197/HĐBT ngày 14 tháng 02 năm 1982 ban hành Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa  Liên kết/Tải về

12 ·  Nghị định số 31/CP ngày 23 tháng 01 năm 1981 ban hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế  Liên kết/Tải về

13 · Nghị định số 20/CP ngày 08 tháng 02 năm 1965 ban hành Điều lệ khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến nghiệp vụ công tác  Liên kết/Tải về

B Các Thông tư hướng dẫn về sở hữu trí tuệ trước khi ban hành Luật sở hữu trí tuệ   

1 · Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Liên kết/Tải về

2 ·  Thông tư số 30/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích  Liên kết/Tải về

3 ·  Thông tư số 29/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp – Thông tư số 92/2002/TT-BTC ngày 18/10/2002 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ và lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới  Liên kết/Tải về

4 ·  Thông tư số 119/2001/TT-BNN ngày21/12/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 13/2001/NĐ-CP về Bảo hộ giống cây trồng mới  Liên kết/Tải về

5 ·   Thông tư số 23 TC/TCT ngày 09/05/1997 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về

6 ·  Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996  hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền SHCN  Liên kết/Tải về

7   Thông tư số 1134/SC ngày 17/10/1991 hướng dẫn thi hành Nghị định 84/HĐBT ngày 20/03/1990 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế, Điều lệ NHHH, KDCN, GPHI nhằm thi hành Pháp lệnh bảo hộ quyền SHCN Liên kết/Tải về

C Văn bản hợp nhất  

1 · Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ Liên kết/Tải về

2 · Văn bản hợp nhất Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Liên kết/Tải về

3 · Văn bản hợp nhất Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP  Liên kết/Tải về

4 · Văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 /9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN Liên kết/Tải về

5 · Văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008  hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012 Liên kết/Tải về

Văn Bản Hành Chính Hết Hiệu Lực

Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Hết Hiệu Lực, Văn Bản Hành Chính Hết Hiệu Lực Khi Nào, Văn 7 Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính, Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính 7, Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính 7 Violet, Văn 7 Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính Violet, Nêu Hiểu Biết Của Thầy Cô Về Cải Cách Hành Chính ở Việt Nam, Tìm Hiểu Vai Trò Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Phát Triển Kinh Tế ở Địa Phương, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Văn Bản Vô Hiệu Do Sai Thẩm Quyền Ban Hành, Báo Cáo Thực Hành Tìm Hiểu Về Dân Cư ôxtrâylia, Làm Theo Tôn Chỉ Hành Động, Hiểu Rõ Quy Tắc ứng Xử, Viết Báo Cáo Thực Hành Tìm Hiểu Về Dân Cư ôxtrâylia, Thực Hành Tìm Hiểu Hoạt Động Của ếch, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Bài 3 Thực Hành Tìm Hiểu Sự Phân Hóa Lãnh Thổ Sản Xuất Của Hoa Kì, Hành Trình Tarot – Hiểu Về Quá Khứ Tin ở Hiện Tại Nắm Lấy Tương Lai, Đọc Hiểu Báo Cáo Tài Chính, Hãy Phân Tích Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Điều Hành Công Sở, Thực Hành Tìm Hiểu Thành Tựu Chọn Giống Vật Nuôi, Chương Trình Hành Động Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Cách Đọc Hiểu 1 Báo Cáo Tài Chính, Đáp án Sưu Tập Và Tìm Hiểu Tem Bưu Chính Năm 2023, Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Hiệu Quả, Bài Thi Sưu Tập Và Tìm Hiểu Tem Bưu Chính Năm 2023, Hiệu Chỉnh Liều Trong Suy Gan, R Bình Phương Hiệu Chỉnh, Phân Tích Hiệu Quả Tài Chính, Thể Lệ Cuộc Thi Sưu Tập Và Tìm Hiểu Tem Bưu Chính Năm 2023, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu Tem Bưu Chính Năm 2023, Chính Sách Thực Lực Của Mỹ Được Hiểu Là, Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 4/2023, Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 3/2023, Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 2/2023, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2023., Hành Vi Vận Chuyển Đồ Vật Cồng Kềnh Bằng Xe Mô Tô Xe Gắn Máy Khi Tham Gia Giao Thoòng Trái Với Hiệu , Hành Vi Vận Chuyển Đồ Vật Cồng Kềnh Bằng Xe Mô Tô Xe Gắn Máy Khi Tham Gia Giao Thoòng Trái Với Hiệu, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2023, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2023, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Hiệu Chỉnh Liều Kháng Sinh ở Bệnh Nhân Suy Gan, Thận, Tìm Hiểu Chính Sách Của Triều Nguyễn Đối Với Đạo Thiên Chúa Giáo, Nhận Định Nào Sau Đây Mô Tả Chính Xác Nhất Quy Luật Hiệu Suất Giảm Dần, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2023 – Kế Hoạch 2023, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2023của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2023của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2023 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Chiến Sĩ Công An Nhân Dân Đang Thi Hành Công Vụ Được Hiểu Như Nào, Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp, Mẫu Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Nhóm Hiệu Quả Giúp Các Thành Viên Làm Việc Với Nhau Hiệu Quả Hơn So Với Làm … Những Yếu Tố Của Nhó, Nhóm Hiệu Quả Giúp Các Thành Viên Làm Việc Với Nhau Hiệu Quả Hơn So Với Làm … Những Yếu Tố Của Nhó, Để Báo Hiệu Cho Xe Phía Trước Biết Mô Tô Của Bạn Muốn Vượt, Bạn Phải Có Tín Hiệu Như Thế Nào, Trong Phan Mem Powerpoint De Tap Hieu Ung Cho Van Ban Em Chon Doi Tuong Chua Van Ban Can Tao Hieu Un, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ,

Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Hết Hiệu Lực, Văn Bản Hành Chính Hết Hiệu Lực Khi Nào, Văn 7 Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính, Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính 7, Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính 7 Violet, Văn 7 Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính Violet, Nêu Hiểu Biết Của Thầy Cô Về Cải Cách Hành Chính ở Việt Nam, Tìm Hiểu Vai Trò Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Phát Triển Kinh Tế ở Địa Phương, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Văn Bản Vô Hiệu Do Sai Thẩm Quyền Ban Hành, Báo Cáo Thực Hành Tìm Hiểu Về Dân Cư ôxtrâylia, Làm Theo Tôn Chỉ Hành Động, Hiểu Rõ Quy Tắc ứng Xử, Viết Báo Cáo Thực Hành Tìm Hiểu Về Dân Cư ôxtrâylia, Thực Hành Tìm Hiểu Hoạt Động Của ếch, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Bài 3 Thực Hành Tìm Hiểu Sự Phân Hóa Lãnh Thổ Sản Xuất Của Hoa Kì, Hành Trình Tarot – Hiểu Về Quá Khứ Tin ở Hiện Tại Nắm Lấy Tương Lai, Đọc Hiểu Báo Cáo Tài Chính, Hãy Phân Tích Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Điều Hành Công Sở, Thực Hành Tìm Hiểu Thành Tựu Chọn Giống Vật Nuôi, Chương Trình Hành Động Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Cách Đọc Hiểu 1 Báo Cáo Tài Chính, Đáp án Sưu Tập Và Tìm Hiểu Tem Bưu Chính Năm 2023, Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Hiệu Quả, Bài Thi Sưu Tập Và Tìm Hiểu Tem Bưu Chính Năm 2023, Hiệu Chỉnh Liều Trong Suy Gan, R Bình Phương Hiệu Chỉnh, Phân Tích Hiệu Quả Tài Chính, Thể Lệ Cuộc Thi Sưu Tập Và Tìm Hiểu Tem Bưu Chính Năm 2023, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu Tem Bưu Chính Năm 2023, Chính Sách Thực Lực Của Mỹ Được Hiểu Là, Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 4/2023, Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 3/2023, Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 2/2023, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2023., Hành Vi Vận Chuyển Đồ Vật Cồng Kềnh Bằng Xe Mô Tô Xe Gắn Máy Khi Tham Gia Giao Thoòng Trái Với Hiệu , Hành Vi Vận Chuyển Đồ Vật Cồng Kềnh Bằng Xe Mô Tô Xe Gắn Máy Khi Tham Gia Giao Thoòng Trái Với Hiệu, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính,

Bộ Xây Dựng Công Bố Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Hết Hiệu Lực Toàn Bộ Hoặc Một Phần Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Xây Dựng Năm 2023

Thứ hai, 20/01/2023 16:02

Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2023 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 01 Nghị định 32/2023/NĐ-CP ngày 25/3/2023. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm: 27 Thông tư (Thông tư 06/2000/TT-BXD ngày 04/7/2000; Thông tư 13/2000/TT-BXD ngày 01/11/2000; Thông tư 16/2000/TT-BXD ngày 11/12/2000; Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001; Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002; Thông tư 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004; Thông tư 07/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005; Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BXD-TTCP ngày 04/11/2005; Thông tư 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006; Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006; Thông tư 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006; Thông tư 01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007; Thông tư 10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007; Thông tư 08/2008/TT-BXD ngày 10/04/2008; Thông tư 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008; Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009; Thông tư 06/2009/TT-BXD ngày 17/4/2009; Thông tư 26/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009; Thông tư 28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009; Thông tư liên tịch 30/2009/TTLT-BXD-BKHĐT ngày 27/8/2009; Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009; Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011; Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011; Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011; Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011; Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011; Thông tư 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013; Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 02/4/2023; Thông tư 25/2023/TT-BXD ngày 09/9/2023) và 29 Quyết định (Quyết định 02/1999/QĐ-BXD ngày 11/01/1999; Quyết định 15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000; Quyết định 28/2000/QĐ-BXD ngày 15/12/2000; Quyết định 09/2001/QĐ-BXD ngày 25/5/2001; Quyết định 37/2002/QĐ-BXD ngày 26/12/2002; Quyết định 07/2003/QĐ-BXD ngày 26/3/2003; Quyết định 08/2003/QĐ-BXD ngày 26/3/2003; Quyết định 06/2004/QĐ-BXD ngày 21/4/2004; Quyết định 13/2004/QĐ-BXD ngày 13/5/2004; Quyết định 14/2004/QĐ-BXD ngày 14/5/2004; Quyết định 25/2005/QĐ-BXD ngày 08/8/2005; Quyết định 36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005; Quyết định 37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005; Quyết định 11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006; Quyết định 15/2006/QĐ-BXD ngày 02/6/2006; Quyết định 16/2006/QĐ-BXD ngày 05/6/2006; Quyết định 25/2006/QĐ-BXD ngày 05/9/2006; Quyết định 29/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006; Quyết định 30/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006; Quyết định 31/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006; Quyết định 33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006; Quyết định 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/03/2007; Quyết định 13/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007; Quyết định 14/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007; Quyết định 18/2007/QĐ-BXD ngày 15/05/2007; Quyết định 25/2007/QĐ-BXD ngày 30/7/2007; Quyết định 05/2008/QĐ-BXD ngày 08/4/2008; Quyết định 12/2008/QĐ-BXD ngày 26/9/2008; Quyết định 678/2008/QD-BXD ngày 09/5/2008; Quyết định 13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006. 01 Chỉ thị (Chỉ thị 13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006).

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2023 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 03 Nghị định (Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định 99/2023/NĐ-CP ngày 20/10/2023 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở), 01 Quyết định( Quyết định 33/2023/QĐ-TTg ngày 10/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2023 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ- TTg giai đoạn 2)).

Văn bản do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm: 07 Thông tư (Thông tư 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà công vụ); Thông tư 10/2023/TT-BXD ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư); Thông tư 11/2023/TT-BXD ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản); Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam); Thông tư 19/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2023/NĐ-CP ngày 20/10/2023 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở); Thông tư 20/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2023/NĐ-CP ngày 20/10/2023 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội); Thông tư 26/2023/TT-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng); Thông tư 28/2023/TT-BXD ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2023/TT-BXD ngày 30/12/2023 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư); Thông tư số 11/2023/TT-BXD ngày 30/12/2023 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản: việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 15/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Thông tư 04/2023/TT-BXD ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình); Thông tư 05/2023/TT-BXD ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dụng); Thông tư 08/2023/TT-BXD ngày 5/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam); Thông tư 10/2023/TT-BXD ngày 26/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2023/TT-BXD ngày 30/12/2023 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2023/TT-BXD ngày 15/12/2023 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2023/TT-BXD ngày 30/12/2023 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2023/TT- BXD ngày 30/12/2023 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BX ngày 15/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trường Hợp Văn Bản Vừa Còn Hiệu Lực Vừa Hết Hiệu Lực?

Nhóm: Registered Gia nhập: 23-06-2023(UTC)Bài viết: 1,629Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1646 timesĐược cảm ơn: 3221 lần trong 964 bài viết

Đợt tuyển quân cho năm 2023 cũng sắp trôi qua, vì cũng có một vài thằng bạn cùng độ thắc mắc nên mình cũng thường xuyên tìm các quy định pháp luật để trả lời tụi nó. Chính vì tìm hiểu nên mình mới phát hiện ra một một rắc rối mà chưa có cách gỡ rối.

Cụ thể là tại Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT về việc tạm hoãn nhập ngũ đối với công dân nam.

1. Thông tư liên tịch này được ban hành nhằm thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP.

Trong khi đó, Nghị định này đã hết hiệu lực.

Như vậy, căn cứ vào Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL 2023 thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT cũng đồng thời hết hiệu lực.

2. Tuy nhiên, cũng tại Luật ban hành văn bản QPPL 2023.

Cụ thể tại Khoản 2 Điều 172 có quy định:

Thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác.

Trong khi đó Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/10/2011, trước ngày Luật ban hành văn bản QPPL 2023 có hiệu lực.

Như vậy theo quy định này thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT vẫn còn hiệu lực.

Vậy cuối cùng phải áp dụng cái nào mới đúng vậy các bạn? Mình có đọc rất kỹ Khoản 4 Điều 154, tuy nhiên vẫn còn rất mơ hồ. Bởi quy định ghi rằng “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.” .

Có một điểm khiến mình thắc mắc là Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều trong một Nghị định khác có phải là văn bản “quy định chi tiết thi hành” hay không? Hay là phải hướng dẫn thực hiện toàn bộ Nghị định đó mới được xem là “quy định chi tiết thi hành”? Mong các bạn giải đáp giúp.

Danh hiệu: Khách

Nhóm: Guests Gia nhập: 01-04-2023(UTC)Bài viết: 106

Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

Mình xin trình bày quan điểm cá nhân về các thắc mắc trên như sau, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ bạn và các đọc giả.

Lưu ý: hiện tại chúng ta đang dùng Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2023 (Luật 2023) có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2023 thay thế cho Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 (Luật 2008).

1. Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều trong một Nghị định khác có phải là “văn bản quy định chi tiết” không? Hay là phải hướng dẫn toàn bộ Nghị định đó mới được xem là văn bản quy định chi tiết thi hành?

Trả lời:

Điều 11. Văn bản quy định chi tiết

“…

Như vậy, ta có thể hiểu văn bản quy định chi tiết không nhất thiết là văn bản hướng dẫn toàn bộ VBQPPL ban đầu, đó có thể chỉ là hướng dẫn chi tiết một điều, khoản, điểm của văn bản cần hướng dẫn. Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản, điểm của Luật; Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản, điểm của Nghị định. Quy định như vậy nhằm cụ thể hoá các quy định của pháp luật và đảm bảo tính áp dụng cao của pháp luật trong thực tiễn. Chẳng hạn, Bộ luật lao động 2012; Nghị định 05/2023/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung Bộ luật lao động; Thông tư 47/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều về kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất, hợp đồng của Nghị định 05/2023/NGG-CP. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều cần phải có văn bản quy định chi tiết.

2. Quy định tại khoản 4 Điều 154 có mâu thuẫn với khoản 2 Điều 172 luật 2023 không?

Trả lời:

Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

“…

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Quy định này là áp dụng cho các VBQPPL và văn bản quy định chi tiết được ban hành kể từ ngày Luật 2023 có hiệu lực. Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì văn bản quy định chi tiết cũng hết hiệu lực theo khi văn bản cần hướng dẫn hết hiệu lực.

Điều 172. Hiệu lực thi hành

“…

2. Thông tư liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ,… được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác”.

Quy định này được áp dụng cho văn bản quy định chi tiết được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực. Sở dĩ có quy định như vậy là xuất phát từ điểm mới của Luật 2023 so với Luật 2008.

Theo Luật 2008 thì chủ thể có thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch thì có Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với nhau còn theo Luật 2023 thì đã loại bỏ việc các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ liên tịch với nhau ban hành thông tư liên tịch ( Điều 2 Luật 2008; Điều 4 Luật 2023). Việc có những quy định mới của Luật 2023 không thể làm cơ sở để chấm dứt hiệu lực về Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành với nhau trước ngày Luật 2023 có hiệu lực được nên chúng chỉ có thể chấm dứt hiệu lực khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bởi một văn bản khác.

Kết luận:

Bởi vậy mà quy định tại khoản 4 Điều 154 không mâu thuẫn với khoản 2 Điều 172 Luật 2023. Theo như phần trình bày của bạn nêu trên thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT/BQP-BGDĐT là do hai Bộ trưởng liên tịch với nhau ban hành trước ngày Luật 2023 có hiệu lực nên nếu trên thực tế chưa có bất kì văn bản nào làm chấm dứt hiệu lực của Thông tư liên tịch này thì nó vẫn có hiệu lực.

Nhóm: Registered Gia nhập: 16-06-2023(UTC)Bài viết: 218

Cảm ơn: 13 lầnĐược cảm ơn: 104 lần trong 79 bài viết

Danh hiệu: Khách

Nhóm: Guests Gia nhập: 01-04-2023(UTC)Bài viết: 106

Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

Vậy thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT đến nay (2023) còn hiệu lực không ?

Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Hết Hiệu Lực Toàn Bộ

21/2005/TT-BKHCN ngày 26/12/2005

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều về chính sách khoa học và công nghệ đối với nông trường quốc doanh, công ty lâm nghiệp quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành hết hiệu lực (Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bị thay thế bởi Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ v ề sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp )

Bị thay thế bởi Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 19/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ

25/2003/TTLT/ BKHCN-BTC ngày 25/8/2003

Căn cứ ban hành hết hiệu lực (Điều 8 Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ )

44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 55/2023/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart )

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 59/2023/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2023

05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/5/2009

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Bị thay thế bởi Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg ngày 09/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21 / 9 / 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Bị thay thế bởi Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp