Văn Bản Hợp Nhất Luật Khiếu Nại / 2023 / Top 16 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Luật Khiếu Nại Và Các Văn Bản Thi Hành Mới Nhất 2022 … / 2023

LUẬT KHIẾU NẠI

VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020

1. Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

2.Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án

3.Quyết định 378/QĐ-BHXH 2020 quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

4.Quyết định 333/QĐ-TLĐ 2020 Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

5.Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT giải quyết khiếu nại, tố cáo

6.Quyết định 178/2019/QĐ-TCT Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp

7.Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động

8.Quyết định 4195/2017/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan

9.Thông tư 54/2017/TT-BCA sửa biểu mẫu trong hoạt động thanh tra, khiếu nại

10.Quyết định 1848/QĐ-TCT 2017 Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại

11.Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2017 do Thanh tra Chính phủ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

12.Quyết định 55/QĐ-BYT 2017 thanh tra trách nhiệm về giải quyết khiếu nại lĩnh vực y tế

13.Thông tư 22/2016/TT-BKHCN mẫu văn bản trong thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính

14.Thông tư 320/2016/TT-BTC chế độ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân

15.Quyết định 2262/QĐ-UBND 2016 TTHC được chuẩn hóa trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

16.Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

17.Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 2016 Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra

18.Quyết định 868/QĐ-BHXH 2016 về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam

19.Quyết định 161/QĐ-KTNN 2016 Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Kiểm toán Nhà nước

20.Thông tư 02/2016/TT-BTP giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự

21.Thông tư 03/2016/TT-BTTTT về tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo

22.Quyết định 878/2015/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp

23.Quyết định 742/2015/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp

24.Quyết định 1278/2015/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

25.Quyết định 341/2015/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

26.Quyết định 85/2015/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc

27.Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

28.Nghị định 119/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo

29.Quyết định 3326/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi dưỡng Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

30.Quyết định 3127/2014/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

31.Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo

32.Quyết định 1720/2014/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp

33.Quyết định 254/QĐ-TLĐ 2014 quy định công đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo

34.Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

35.Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

36.Quyết định 2423/2013/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai

37.Thông tư 04/2013/TT-TTCP thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

38.Thông tư 03/2013/TT-TTCP Chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

39.Nghị quyết 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

40.Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại

41.Lệnh 11/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Khiếu nại

42.Luật Khiếu nại năm 2011

43.Thông tư 02/2011/TT-UBDT về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc

44.Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Luật Khiếu Nại Tố Cáo Và Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất Năm 2022 / 2023

Nguồn: tracuuphapluat.info

Quy định chung

Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về khiếu nại, tố cáo

Nghị quyết 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc Đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Chỉ thị 26/2001/CT-TTg về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Chỉ thị 36/2004/CT-TTg chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết Khiếu nại Tố cáo

Nghị quyết 30/2004/QH11 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước

Nghị quyết 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Nghị quyết 39/2012/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Chỉ thị 35-CT/TW năm 2014 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của một số Bộ, ngành

Quyết định 1467/QĐ-VPCP ban hành Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của Văn phòng Chính phủ

Quyết định 57/2005/QĐ-BNV về Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Nội Vụ

Thông tư 03/2016/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (Hiệu lực 18/3/2016)

Thông tư 17/2009/TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế

Thông tư 17/TT-NH3 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng

Thông tư 01/2015/TT-UBDT về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc (Hiệu lực 07/9/2015)

Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Thông tư 59/2016/TT-BQP quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng (Hiệu lực 6/6/2016)

Thông tư 10/2014/TT-BCA quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Thông tư 39/2014/TT-BGTVT quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giao thông vận tải

Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 868/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 3127/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 742/QĐ-TCT năm 2015 về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp

Quyết định 8513/QĐ-BCT năm 2014 Quy chế Tiếp công dân của Bộ Công Thương

Quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong một số lĩnh vực

Quy trình giải quyết đơn thư KN, TC tiếp công dân trong lĩnh vực tố tụng

Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và cơ cấu tổ chức các cơ quan giải quyết khiếu nại tố cáo

Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quyết định 3887/QĐ-BTP năm 2012 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự

Quyết định 1215/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1

Quyết định 898/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Cục II)

Quyết định 897/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3 (Cục III)

Quyết định 14/QĐ-TCTHADS năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

Văn bản hết hiệu lực: (cập nhật 01/2017)

Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KN, TC năm 2004

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KN, TC năm 2005

Nghị định 136/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại Tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại Tố cáo

Quyết định 1584/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1

Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2

Quyết định 1575/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3

Quyết định 114/QĐ-BTP hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo

Thông tư 01/2009/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo

Quyết định 122/2008/QĐ-BTC về quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Thông tư 49/2011/TT-BTC sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 43/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính

Quyết định 06/2007/QĐ-BTP ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp

Thông tư 176/2005/TT-BQP hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Quân đội

Quyết định 3591/QĐ-BHXH về giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 47/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 07/2011/TT-TTCP hướng dẫn quy trình tiếp công dân

Quyết định 1371/2007/QĐ-BCA(V24) về Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân

Quyết định 35/2008/QĐ-BGTVT ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông vận tải

Quyết định 899/QĐ-TCT năm 2010 ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp

Quyết định 1444/QĐ-BCT về Quy chế tổ chức tiếp công dân của Bộ Công Thương

Quyết định 1454/QĐ-TCTHADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nghị định 04/2005/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Thông tư 06/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 04/2005/NĐ-CP về khiếu nại, tố cáo trong lao động

Quyết định 530/2006/QĐ-TLĐ về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông tư 63/2010/TT-BCA-V24 hướng dẫn quản lý và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Thông tư 02/2011/TT-UBDT Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc

Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP về mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết Khiếu nại Tố cáo

Quyết định 1716/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình tiếp công dân tại cơ quan Thuế các cấp

Thông tư 03/2010/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 50/2011/TT-BCA quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong công an nhân dân

Thông tư 01/2006/TT-BNV hướng dẫn giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật công chức trong cơ quan nhà nước

Quyết định 59/2006-QĐ-VKSTC-V7 Quy chế công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát

Posted in bộ Luật Khiếu Nại, bộ Luật khiếu Nại (2011)bộ Luật Tố Cáo (2011)Các bộ luật VNbộ Luật Tố Cáo, Các bộ luật VN, Hệ thống pháp luật

Đăng bởi Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90’s, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of “A Request at Đồng Lộc Cemetery” is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage chúng tôi on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD – Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. In October 2011 Phu Nu Publishing House in Hanoi published my book “Positive Thinking to Change Your Life”, in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống). In December 2013 Phu Nu Publishing House published my book “10 Core Values for Success”. I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng. Xem tất cả bài viết bằng Trần Đình Hoành

Khiếu Nại Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Khiếu Nại / 2023

1. Khiếu nại là gì? Vai trò của khiếu nại và tố cáo có giống nhau?

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại có ghi: “Khiếu nại là việc mà cá nhân công dân, hay các cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp luật quy định có đơn thư yêu cầu đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại về các quyết định kỷ luật cán bộ, công chức hoặc quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có đây đủ căn cứ để chứng minh các quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, và đang xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”

Khiếu nại – đây có thể hiểu là công việc hay quyền lợi của các cá nhân công dân, hay cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức trong việc có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền phải giải thích hay xem xét lại các quyết định kỷ luật trước đó.

1.2. Vai trò của khiếu nại và tố cáo có giống nhau?

Hiện nay vẫn rất nhiều người đang lầm tưởng khiếu nại và tố cáo là một và chúng có vai trò như nhau, tuy nhiên khiếu nại và tố cáo đây là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Trong đó chủ thể của hành vi của người thực hiện thủ tục khiếu nại phải là người bị chịu ảnh hưởng hay bị tác động trực tiếp bởi các quyết định kỷ luật hành chính hay kỷ luật hành vi hành chính còn đối với chủ thể của hành vi tố cáo thì người thực hiện quyền tố cáo có thể là cá nhân hay bất kì cơ quan tổ chức nào cũng đều có quyền tố cáo nếu như họ có đủ và đáp ứng được điều kiện để thực hiện việc tố cáo mà không bắt buộc họ phải là người bị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các hành vi bị tố cáo.

Ngoài ra phạm vi và đối tượng của khiếu nại sẽ hẹp hơn nhiều so với phạm vi và đối tượng của tố cáo. Nếu như phạm vi và đối tượng của khiếu nại chỉ nằm trong phạm vi là các quyết định kỷ luật hành chính, hành vi hành chính đang có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người khiếu nại thì phạm vi và đối tượng của tố cáo là những hành vi có biểu hiện vi phạm pháp luật, những hành vi đang gây thiệt hại hoặc đe dọa đến lợi ích công dân, cơ quan, tổ chức, của nhà nước trái với quy định của pháp luật.

Mục đích của khiếu nại nàm trong phạm vi bảo vệ quyền hạn và lợi ích của người chủ thể khiếu nại còn mục đích của tố cáo thì còn phải nhắm đến việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước và cộng đồng xã hội mà không chỉ dừng ở việc khôi phục quyền hạn và lợi ích hợp pháp giống như chủ thể khiếu nại thôi.

Khiếu nại và tố cáo là phương thức quan trọng và thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức doanh nghiệp,.. đối với pháp luật. Tuy nhiên phải tùy vào những đặc điểm khác nhau mà có thể tiến hành khiếu nại hoặc tố cáo phù hợp quy định của pháp luật

Việc làm Công chức – Viên chức

Theo khoản 2 Điều 2 Luật khiếu nại thì những người có quyền khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện việc khiếu nại, hiện có hai hình thức thực hiện khiếu nại đó là thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp (khoản 1 điều 8 luật khiếu nại).

* Trong trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp nơi cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm giả quyết khiếu nại thì người tiếp nhận đơn khiếu nại sẽ có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại theo yêu cầu hoặc người tiếp nhận khiếu nại sẽ phải ghi lại việc mà người khiếu nại cung cấp bằng văn bản và văn bản đó phải có chữ ký hoặc dấu điểm chỉ xác nhận của người khiếu nại, đây là điều khoản được quy định tại khoản 2 Điều này (theo khoản 3 điều 8 luật khiếu nại).

* Trường hợp khiếu nại tập thể, tức nghĩa là nhiều người cùng khiếu nại về một vấn đề, cùng nội dung thì sẽ được thực hiện như sau: Nếu trường hợp vấn đề khiếu nại được mọi người tập trung đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại thì người tiếp nhận khiếu nại sẽ có trách nhiệm hướng dẫn mọi người khiếu nại cử ra một đạ diện để làm đơn trình bày nội dung khiếu nại bằng văn bản và trong văn bản khiếu nại phải được ghi rõ được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều này và phải có đầy đủ chữ ký hay dấu điểm chỉ của người đại diện khiếu nại và những người tham gia khiếu nại (áp dụng theo khoản 4 điều 8 luật khiếu nại).

* Theo quy định của Luật khiếu nại theo khoản 5 điều 8 luật khiếu nại, trong trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua một người khác – người được chọn làm đại diện cho người khiếu nại thì người đại diện đó phỉa cung cấp được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của pháp luật

3. Đối tượng là người như thế nào sẽ được thực hiện quyền khiếu nại?

* Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại quy định như sau: “Người khiếu nại phải là người có đây đủ hành vi năng lực dân sự theo quy định của pháp luật, nếu trong trường hợp người khiếu nại là người đủ tuổi chưa thành niên có thể chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc là người khuyết tật, không có khả năng, năng lực hành vi dân sự thì có quyền ủy quyền cho người đại diện thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật”

* Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người được coi là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ phải là người đủ 18 tuổi trở lên và có ý thức về hành vi của bản thân, tinh thần ổn định, không bị mắc các bệnh về tâm thần phân liệt hay thần kinh bất ổn hoặc một số bệnh khác mà không thể nhận thức rõ được hành vi, điều khiển hành vi của bản thân hay có biểu hiện ngáo đá, năng lực hành vi bị hạn chế do sử dụng các chất kích thích hoặc nghiện ma túy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt thì người chưa có đủ năng lực hành vi hay chưa đầy đủ độ tuổi theo quy định nhưng có thể tự mình thực hiệ quyền khiếu nại.

Chú ý: Trong bộ luật xử lý hành vi vi phạm hành chính quy định rõ như sau: người có đủ từ 16 tuổi trở lên sẽ phải có trách nhiệm với mọi hành vi vi phạm do mình gây ra, nếu trong trường hợp đối tượng bị xử lý vi phạm không đồng ý với quyết định xử phạt, kỷ luật của cơ quan có trách nhiệm, thẩm quyền xử lý thì người bị kỷ lật có thể tự mình đứng lên tiến hành thực hiện các thủ tục khiếu nại của bản thân với quyết định đó và yêu cầu cơ quan chức năng xem xét lại mức độ xử phạt.

download mẫu CV tiếng Nhật hoàn toàn miễn phí ngay bây giờ trên timviec365.

4. Một số trường hợp mà đơn khiếu nại sẽ không được giai quyết, thụ lý.

Trong một số trường hợp sau đây, đợn khiếu nại sẽ không được thụ lý giải quyết:

– Người khiếu nại chưa đủ tuổi hành vị dân sự hoặc không có ý thức về hành vi năng lực của bản thân và không có người đại diện khiếu nại hợp pháp

– Người đại diện không cũng cấp đù các giấy tờ hợp pháp để thực hiện quyền khiếu nại

– Đơn thư khiếu nại thiếu hoặc không có chữ ký người khiếu nại hoặc dấu điểm chỉ của người khiếu nại

– Quá thời hiệu, thời hạn khiếu nại nhưng chưa đưa được có lý do khiếu nại chính đáng;

– Vấn đề khiếu nại đã có quyết định giải quyết lần hai

– Sau 30 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không tiếp tục hoặc rút đơn khiếu nại

– Vấn đề khiếu nại đã được giải quyết bằng bản án, hay quyết định của Toà án hoặc đã được Tòa án thụ lý trừ trong trường hợp Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.

Khiếu Nại Hành Chính Là Gì ? Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Hành Chính / 2023

Khiếu nại hành chính là yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỉ luật cán bộ, công chức, viên chức khi có căn cứ cho rằng các quyết định hay hành vi đó xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trong lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam, dưới các triều đại phong kiến trước đây cũng đã xuất hiện và tồn tại việc khiếu nại. Từ sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đến nay, quyền khiếu nại đã trở thành quyền hiến định. Điều 29 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1959 quy định: “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà có quyền khiếu nại và tố cáo với bất cứ cơ quan nhà nước nào về những hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên cơ quan nhà nước. Những việc khiếu nại và tố cáo phải được giải quyết nhanh chóng. Người bị thiệt hại vì hành vi phạm pháp của nhân viên cơ quan nhà nước có quyền được bồi thường, Các Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp hiện hành (năm 1992, được sửa đổi bổ sung năm 2001) cũng đều ghi nhận quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, cơ quan, tổ chức. Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 quy định cụ thể việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cc quan, tổ chức.

Trên thực tế, quyền khiếu nại là quyền cơ bản đ luôn được Nhà nước tôn trọng và đảm bảo thực hiện. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể sử dụng quyền này để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như ngăn ngừa sự vi phạm từ phía các cơ quan và nhân viên nhà nước.

Ở khía cạnh khác, khiếu nại còn được coi là va rất quan trọng để xã hội giám sát các hoạt động – bộ máy nhà nước, đảm bảo tính pháp chế te hoạt động của các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền.

Việc thực hiện quyền khiếu nại phải tuân thủ các quy định của pháp luật, một mặt không được cản trở cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, mặt khác cũng không được lạm dụng quyển khiếu nại để vu khống đối với cá nhân, cơ quan, tả chức nhà nước.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khiếu nại được thực hiện bằng cách đề nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối Với cơ quan, tổ chức, cá nhân người có thẩm quyền về sự vi phạm hay cho là vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó.

Ngoài cá nhân, cơ quan, tổ chức, chủ thể khiếu nại có thể là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (từ Vụ trưởng trở xuống) trong trường hợp phản kháng quyết định kỉ luật do người có thẩm quyền quản lí cán bộ, công chức, viên chức ban hành.

Khiếu nại hành chính được phân biệt với khiếu nại trong lĩnh vực tư pháp bởi đối tượng của khiếu nại. Khiếu nại hành chính hướng tới các quyết định hành chính và hành vi hành chính còn khiếu nại tư pháp hướng tới các quyết định tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp. Đối tượng của khiếu nại hành chính là các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỉ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước dưới các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc.