Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 / Top 10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8

Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Trung Cấp Lý Luận Chính Tri, Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Đon Xin Nghi Không Đi Thuc Te Lop Trung Cap Li Luan Chinh Tri, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Về Nghị Quyết Trung ương 4, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bát Bất Trung Đọa Trong Trung Quán Luận, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Khóa Luận Tốt Nghiệp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2023, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Hội Nghị Hoc Tap Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 10 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Của Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6, Nghị Quyết Số 29 Của Hội Nghị Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Lý Luận Tập Trung Tư Bản, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Luận Văn Tiếng Trung, Luận Văn Thạc Sĩ Cho Vay Trung Và Dài Hạn, Dơn Xin Ko Đi Thực Tế Lớp Trung Cấp Ly Luân , Luận án Quan Hệ Mỹ Trung, Luận Văn Ngôn Ngữ Trung, Báo Cáo Tham Luận Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Ban Lý Luận Trung ương, Bài Tham Luận Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Luận Văn Trợ Từ Tiếng Trung, Trung Quán Luận, Tạm Hoãn Học Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Tìm Luận án Tốt Nghiệp Khoa Trung, Bài Luận Tiếng Trung Online, Luận Văn Trung ương Cục Miền Nam, Bài Thu Hoạch Về Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Báo Cáo Thu Hoạch Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Luận án Quan Hệ Mỹ- Trung – Nhật, Tiểu Luận Môn Kinh Trung Bộ, Tiểu Luận Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ, Luận á Quan Hệ Mỹ Trung Quốc Doc, Luận Văn Tốt Nghiệp Lớp Trung Cấp Chính Trị, Luận Văn Tốt Nghiệp Tiếng Trung, Khóa Luận Lớp Trung Cấp Chính Trị, Bài Tham Luận Về Việc Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Văn Bản Đề Nghị Mua Sắm Tài Sản Tập Trung,

Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Trung Cấp Lý Luận Chính Tri, Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Đon Xin Nghi Không Đi Thuc Te Lop Trung Cap Li Luan Chinh Tri, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Về Nghị Quyết Trung ương 4, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Bát Bất Trung Đọa Trong Trung Quán Luận, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Khóa Luận Tốt Nghiệp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2023, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12,

Chu Đê Các Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8

“Đại Việt không nơi nào hơn được nơi này. Núi là vạt áo che, sông là dải đai thắt, sau lưng là sông nước, trước mặt là biển, địa thế hùng mạnh mà hiếm, rộng mà dài, có thể là nơi vua ở hùng tráng, ngôi báu vững bền.” (Ngô Sĩ Liên – Đại Việt Sử Kí Toàn Thư)

– Vừa là ban bố quyết định vừa là lời phủ dụ yên dân. Kết thúc bằng câu hỏi tu từ cho thấy Lý Công Uẩn là một vị vua thấu tình đạt lí.Ngoài ra nó còn mang tính chất đối thoại, trao đổi tạo ra sự đồng cảm giữa mệnh lệnh của nhà vua đối với thần dân. “Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?”III. Tổng kết1. Nghệ thuật

– Sơ đồ lập luậnIII. Tổng kếtNghệ thuật

– Sơ đồ lập luậnNêu những lần dời đô của các triều đại lớn trong lịch sửQuyết định dời đôPhân tích những ưu điểm thuận lợi của vùng đất Đại La

* Thể loại: Hịch là thể van nghị luận thời xưa, được vua chúa, tướng lĩnh một phong trào dùng để cổ động, thuyết phục, hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục. Thường được viết theo thể van biền ngẫu.So sánh thể Chiếu – Hịch – Thuộc thể văn nghị luận, kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén, có thể viết bằng van xuôi, van vần. – Dều dùng để ban bố công khai do vua, tướng lĩnh biên soạn.– Hịch: dùng để cổ vũ, thuyết phục, kêu gọi, động viên khích lệ tinh thần quân sĩ chống kẻ thù cũng có khi khuyên nhủ, răn dạy thần dân và người dưới quyền.GiốngKhác– Chiếu: dùng để ban bố mệnh lệnh.

* Hoàn cảnh sáng tác: HÞch t­íng sÜ cã tªn chữ H¸n lµ “Dô ch­ tì t­íng hÞch văn”. Ra ®êi tr­íc cuéc kh¸ng chiÕn chèng M”ng – Nguyªn lÇn thø hai (năm (1285). 3 phầnPhần 1: ” Từ đầu … còn lưu tiếng tốt”: Nêu gương các trung thần nghĩa sĩ trong sử sách.Phần 2: + Đoạn 1: Từ “Huống chi… cũng vui lòng”: Lột tả sự ngang ngược của kẻ thù và tâm trạng của tác giả + Đoạn 2: Từ ” Các ngươi … phỏng có được không? “.Phân tích phải trái, làm rõ đúng sai.Phần 3: Phần còn lại: Nhiệm vụ cấp bách, khích lệ tinh thần chiến đấu.

Lợi ích: Chống được ngoại xâm, còn nướccòn nhà, tiếng thơm để đời Chủ tướng nghiªm kh¾c phê ph¸n lèi sèng cÇu an, hưëng l¹c, thê ¬, v” tr¸ch nhiÖm của các tướng lĩnh đồng thời khuyên nhủ các quân sĩ của mình phải nêu cao tinh thÇn tù gi¸c, tÝch cùc rÌn luyÖn võ nghệ, ý chÝ; s½n sµng chiÕn ®Êu, hi sinh vì ®Êt n­íc, vì dân tộc để chuộc lỗi lầm. 1. Nghệ thuật : Đây là một áng văn chính luận, sự kết hợp lập luận chặt chẽ, sắc bén lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh. 2. Nội dung: phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược.III. Tổng kếtSƠ ĐỒ TƯ DUY* Học thuộc lòng và viết một đoạn van trỡnh bày cảm nhận của em về lòng yêu nước của tác giả qua đoạn: “Ta thường tới b?a . ta cũng vui lòng.”* Chuẩn bị bài : Nu?c D?i Vi?t ta, Bn lu?n v? phộp h?c

2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước

2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước, Tiểu Luận Lòng Yêu Nước, Bài Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Dàn ý Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Viết 1 Văn Bản Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Tiểu Luận Đặc Trưng Của Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Tóm Tắt Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước, Văn Bản Lòng Yêu Nước, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nội Dung Bài Lòng Yêu Nước, Định Nghĩa Lòng Yêu Nước, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước Của Giới Trẻ Hiện Nay, Khái Niệm Lòng Yêu Nước, Nghị Luận Văn Học 9 Câu Đầu Bài Đất Nước, Nghị Luận 9 Câu Đầu Đất Nước, Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Hãy Chứng Minh Lòng Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, Hãy Chứng Minh Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Thi Đua Yêu Nước, Đề Tài: Vấn Đềnâng Cao Vị Trí Vai Trò Trung Tâm Của Nhà Nước Trong Hệ Thống Chính Trị Của Nước Ta, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Uống Nước Nhớ Nguồn, Văn Nghị Luận Lớp 7 Uống Nước Nhớ Nguồn, Nghị Luận Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước, Dàn Bài Nghị Luận Uống Nước Nhớ Nguồn, Bài Nghị Luận Uống Nước Nhớ Nguồn, Hai Long Cua Khach Hang Doi Voi Trung Nguyen, Yếu Tố Giữ Lòng Trung Thành Của Khách Hàng, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Th, Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Đon Xin Nghi Không Đi Thuc Te Lop Trung Cap Li Luan Chinh Tri, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Bài Tham Luận Về Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Trung Cấp Lý Luận Chính Tri, Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Em Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Thiết, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Kết Luận Hội Nghị Tw4 Khóa 12 Về Tình Hình Kinh Tế, Xã Hội, Ngân Sách Nhà Nước Năm 2023, Phân Tích Hiện Trạng Chất Lượng Nước Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Luận án Cầu Lông, Tiểu Luận Nhà Nước Xhcn Và Vấn Đề Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam Hiện Nay, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Luận án Tiến Sĩ Sự Hài Lòng, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Luận Văn Sự Hài Lòng Của Khách Hàng, Luận Văn Thạc Sĩ Tdtt Cầu Lông, Tiểu Luận Đo Lường Sự Hài Lòng, Khóa Luận Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng, Luận Văn Sự Hài Lòng Của Người Bệnh, Luận Văn Sự Hài Lòng Của Nhân Viên, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Tiểu Luận Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Khách Hàng, Luận Văn Về Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng, Đặc Trưng Cơ Bản Của Nhà Nước, Nghị Định Về Quản Lý Cát Sỏi Lòng Sông, Bát Bất Trung Đọa Trong Trung Quán Luận, Mẫu Đơn Đăng Ký Vay Trung Dài Hạn Nước Ngoài, Hãy Kể Tên 1 Số Trung Tâm Công Nghiệp ở Nước Ta, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Vùng Trung Du Và Miền Núi Nước Ta Có Mật Độ Dân Số Thấp Chủ Yếu Do, Phác Đồ Điều Trị U Nang Nước Buồng Trứng, Đặc Trưng Của Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Danh Mục Luận Văn Luận án Chuyên Ngành Văn Học Nước Ngoài, Báo Cáo Tình Hình Vay Trả Nợ Nước Ngoài Trung Dài Hạn Của Doanh Nghiệp, Đặc Trưng Của Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ở Cấp Huyện, Luận án’*luận Văn*quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Báo Cáo Tình Hình Vay Nước Ngoài Trung Dài Hạn Không Được Chính Phủ Bảo Lãnh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Khóa Luận Tốt Nghiệp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii),

2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước, Tiểu Luận Lòng Yêu Nước, Bài Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Dàn ý Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Viết 1 Văn Bản Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Tiểu Luận Đặc Trưng Của Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Tóm Tắt Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước, Văn Bản Lòng Yêu Nước, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nội Dung Bài Lòng Yêu Nước, Định Nghĩa Lòng Yêu Nước, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước Của Giới Trẻ Hiện Nay, Khái Niệm Lòng Yêu Nước, Nghị Luận Văn Học 9 Câu Đầu Bài Đất Nước, Nghị Luận 9 Câu Đầu Đất Nước, Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Hãy Chứng Minh Lòng Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, Hãy Chứng Minh Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Thi Đua Yêu Nước, Đề Tài: Vấn Đềnâng Cao Vị Trí Vai Trò Trung Tâm Của Nhà Nước Trong Hệ Thống Chính Trị Của Nước Ta, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Uống Nước Nhớ Nguồn, Văn Nghị Luận Lớp 7 Uống Nước Nhớ Nguồn, Nghị Luận Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước, Dàn Bài Nghị Luận Uống Nước Nhớ Nguồn, Bài Nghị Luận Uống Nước Nhớ Nguồn, Hai Long Cua Khach Hang Doi Voi Trung Nguyen, Yếu Tố Giữ Lòng Trung Thành Của Khách Hàng, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Th, Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Đon Xin Nghi Không Đi Thuc Te Lop Trung Cap Li Luan Chinh Tri, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị, Bài Tham Luận Về Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Đơn Xin Nghỉ Không Đi Thực Tế Trung Cấp Lý Luận Chính Tri, Tham Luận Nghị Quyết Trung ương 4, Em Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Thiết, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Kết Luận Hội Nghị Tw4 Khóa 12 Về Tình Hình Kinh Tế, Xã Hội, Ngân Sách Nhà Nước Năm 2023, Phân Tích Hiện Trạng Chất Lượng Nước Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Luận án Cầu Lông, Tiểu Luận Nhà Nước Xhcn Và Vấn Đề Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam Hiện Nay,

Văn Bản Nghị Luận Trung Đại

PHÒNG GD &ĐT…………….. @ ……………..

CHUYÊN ĐỀ: ” HƯỚNG DẪN HỌC SINHTIẾP CẬN CÁC VĂN BẢN NGHỊ LUẬNTRUNG ĐẠI VIỆT NAM NGỮ VĂN 8″Người thực hiện:

Tháng 4 năm 2023

PHẦN I: MỞ ĐẦUI- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

1. Cơ sở khoa học.Xuất phát từ mục đích đưa bộ môn Ngữ Văn về gần với cuộc sống tăng tínhthực tiễn của bộ môn này chương trình Ngữ Văn THCS đã có rất nhiều đổi mới.Trong đó phải kể đến là sự xuất hiện của những văn bản nghị luận. Nếu văn bảnnghệ thuật là sản phẩm của lối tư duy hình tượng thì văn bản nghị luận là sản phẩmlối tư duy logic. Trong chương trình Ngữ Văn THPT nói chung và chương trìnhNgữ Văn 8 nói riêng, các văn bản nghị luận có vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là

những văn bản nghị luận trung đại. Các văn bản này không những nhằm cung cấpcho học sinh kiến thức về những sự kiện trọng đại của lịch sử đất nước quá khứ,những vấn đề thiết yếu trong đời sống mà còn tiếp tục cung cấp cho học sinh nhữngkiến thức về thẻ loại của văn học trung đại Việt Nam. Từ đó các em có cái nhìn đầyđủ hơn về thành tựu của văn học trung đại (vấn đề này học sinh sẽ được cung cấphoàn chỉnh trong chương trình Ngữ văn 9).Mặt khác cụm bài nghị luận còn giúp các em học sinh thấy được trí tuệ sángsuốt, lối tư duy sắc sảo của ông cha ta trước đây. Từ đó các em học sinh được cáchtập luận chặt chẽ, sắc sảo trong lối tư duy logic có sự kết hợp hài hòa giữa lý lẽ vàtình cảm để áp dụng vào việc học kiểu bài văn nghị luận trong phân môn Tập làmvăn. Đồng thời việc tiếp cận với cụm bài này cũng rèn khả năng tư duy logic chocác em vì đây là một thao tác tư duy rất cần thiết trong đời sống.2. Cơ sở thực tiễn.Trong chương trình Ngữ văn THCS học sinh đã được làm quen với kiểu vănbản nghị luận từ lớp 7 ở phần Đọc – Hiểu văn bản với các tác phẩm: Tiếng Việt tarất giàu và đẹp; Đức tính giản dị của Bác Hồ; Ý nghĩa của văn chương, để tích hợpvới phần Tập làm văn khi các em bước đầu được làm quen kiểu bài nghị luận. Sanglớp 8, số lượng văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ văn được tăng lên và độkhó cũng cao hơn. Các văn bản nghị luận các em được học: Chiếu dời đô; Hịchtướng sỹ, Nước Đại Việt ta; Bàn luận về phép học; Thuế máu. Trong đó đại đa số làvăn bản nghị luận trung đại. Trong thực tế dạy – học cụm bài nghị luận trung đại,giáo viên và học sinh đều gặp những khó khăn nhất định. Trước hết đối với họcsinh, những văn bản nghị luận trung đại đều là sản phẩm trí tuệ uyên bác của cácbậc vua chúa, tướng lĩnh, học giả thời phong kiến. Nó đề cập đến những sự kiệnchính trị – xã hội mang tính trọng đại của quốc gia dân tộc trong quá khứ. Ngườiviết sử dụng quá nhiều điển tích điển cốtrong bài viết khiến cho học sinh đọc – nhớ

2

hiểu văn bản gặp nhiều khó khăn. Ngôn ngữ trong các văn bản chủ yếu là ngôn ngữdịch, tư liệu tham khảo cho cụm bài này cũng không dễ kiếm tìm. Đây là những khókhăn nhất định đối với đối tượng tiếp nhận cụm văn bản này.Còn đối với giáo viên, dạy văn bản nghị luận trung đại không phải là vấn đềmới hoàn toàn. Trong chương trình môn Văn cải cách trước đây, văn bản nghị luậnđã được đưa vào, song đối tượng tiếp nhận loại văn bản này là học sinh lớp 9 (trìnhđộ tư duy của các em ở mức cao hơn) . Mặt khác số lượng văn bản nghị luận trungđại phải dạy cũng ít hơn về số lượng và phạm vi thể loại cũng hẹp hơn (Lớp 9 cũchỉ có thể loại Hịch và Cáo, lớp 8 mới có thêm Chiếu, Tấu). Với những văn bảnmới được đưa vào trong chương trình Ngữ văn 8, giáo viên cũng thực sự chưa có độ

nhuần nhuyễn về kiến thức cũng như về phương pháp giảng dạy. Vì vậy rất dễ savào diễn xuôi nội dung văn bản. Sách và tài liệu tham khảo để dạy cụm bài nàycũng chưa nhiều và vốn Hán tự của giáo viên cũng ít. Đó là khó khăn mà chúng tôigặ phải trong quá trình giảng dạy cụm bài này.II. PHẠM VI – MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI

1. Phạm vi.Áp dụng đối với việc giảng dạy cụm bài ” Nghị luận trung đại Việt Nam “trong chương trình ngữ văn lớp 8.2. Mục đích.Nhằm tháo gỡ phần nào những lúng túng của GV khi giảng dạy kiểu bài nàyvà nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Ngữ văn nói chung.III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.

HS Trường THCS.IV- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

3

PHẦN II: NỘI DUNGI. KHÁI NIỆM.

– Văn nghị luận là kiểu văn bản nêu ra những luận điểm rồi bằng những luậncứ, luận chứng làm sáng tỏ những luận điểm ấy một cách thuyết phục. Cốt lõi củavăn nghị luận là ý kiến – luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng, lập luận ( Sách GV Ngữ văn8)– Văn nghị luận trung đại là những văn bản nghị luận ra đời trong thời kìtrung đại ( thời kì nhà nước phong kiến ).– So sánh nghị luận trung đại với nghị luận hiện đại.Nghị luận trung đại.– Văn – sử – triết bất phân.– Khuôn vào những thể loạiriêng: chiếu, tấu, hịch, cáo…vớikết cấu, bố cục riêng.– Mang đậm thế giới quan củacon người trung đại: tư tưởngthiên mệnh,nhân nghĩa, thần –chủ, tâm lí sùng cổ…– Từ ngữ cổ: cách xưng hô trẫm– khanh…

Nghị luận hiện đại.– Không phân chia thành cácthể lọai rạch ròi, sử dụng trongcác thể laọi văn xuôi hiện đại:Tiểu thuyết luận đề, phóng sựchính luận, tuyên ngôn…– Cách viết giản dị, câu văngần với lời nói thường ngày,gắn với đời sống hơn.

– Dùng nhiều điển tích, điển cố,

II. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI HƯỚNG DẪN HS TIẾP CẬN VĂN NGHỊLUẬN TRUNG ĐẠI.

1. Cần nắm bối cảnh lịch sử – tác giả – tác phẩm.Có thể nói đây là những đặc điểm bên ngoài, gián cách với văn bản song lại lànhững tiền đề hết sức quan trọng để học sinh tìm hiểu tác phẩm. Đặc biệt với cáctác phẩm nghị luận trung đại là những tác phẩm có ý nghĩa lịch sử gắn liền với cácsự kiện trọng đại của lịch sử đất nước và các tác giả là những vị vua, vị tướng sĩ –những người đã gắn cuộc đời mình với vận mệnh của đất nước lúc bấy giờ. Vì vậychính việc nắm vững các khía cạnh bối cảnh lịch sử – tác giả – tác phẩm sẽ gợi lênkhông khí thời đại, tính lịch sử và góp phần soi sáng nội dung tác phẩm.* Với bối cảnh lịch sử: HS cần vận dụng những kiến thức trong phân môn lịchsử để hiểu rõ tình hình đất nước trong hoàn cảnh văn bản ra đời.* Với tác giả: ngoài những gợi ý SGK, HS có thể tìm hiểu thêm về cuộc đời,sự nghiệp, tư tưởng của tác giả.4

5

6

Tuy nhiên, văn nghị luận trung đại Việt Nam (chiếu, hịch, cáo, tấu) lại mang nhữngđặc điểm thi pháp riêng. Trước hết GV chúng ta phải hướng dẫn học sinh nắm vữngkhái niệm của từng thể loại. Nội dung này được SGK trình bày đầy đủ, giáo viênchỉ cần nhấn mạnh thêm: Đây là nhóm các thể loại văn kiện hành chính mà ngườiviết, người nhận đều có cương vị xã hội rõ rệt. Ở các thể Hịch, Chiếu, Cáo chủ thểphải là thiên tử hoặc chủ tướng, còn thể Tấu chủ thể là thần tử trình bày với thiêntử. Chiếu dùng để ban bố mệnh lênh, Hịch dùng để kêu gọi, cổ vũ; Cáo dùng đểcông bố kết quả một sự nghiệp còn Tấu dùng để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị.Trong mỗi giờ học chúng ta nên so sánh điểm giống và khác nhau về đặc điểm vàchức năng của các văn bản để học sinh nắm vững khái niệm thể loại.Chúng ta cần lưu ý là văn nghị luận trung đại mang đặc điểm chung của thipháp văn học thời phong kiến, tức là thể hiện thế giới, tư tưởng qua một hệ thốngước lệ chặt chẽ, có tính uyên bác, cách điệu hóa, sùng cổ và phi ngã, quan niệm vềcon người và trời đất “nhất thể”. Đặc biệt do tư duy nguyên hợp không phân biệtvăn học thuật và văn nghệ thuật nên có quan niệm văn sử bất phân, vì thế một sốthể như chiếu, cáo, hịch…., tuy mang nội dung chức năng hành chính nhưng vẫnđược coi là văn. Vì vậy khi tìm hiểu giá trị của các văn bản này phải phân tích đượcchất lượng chính luận (vấn đề được để cập phải là quan trọng, thiết yếu, thật sự có ýnghĩa, khuynh hướng rõ ràng, quan điểm đúng đắn tiền bộ, lập luận chặt chẽ, logic,chứng cứ hùng hồn) và chất lượng thẩm mỹ, đây là yêu cầu quy luật của nghệ thuật.* Chất lượng chính luận của 4 văn bản nghị luận trung đại trong chương trình Ngữvăn 8 đều đạt đến trình độ mẫu mực. Các văn bản này đều đề cập đến những vấn đềtrọng đại mang ý nghĩa lịch sử của nước nhà: Chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc, xây dựngmở mang đất nước. Các văn bản đó có kết cấu chặt chẽ, cách lập luận giàu sứcthuyết phục.* Về chất lượng thẩm mỹ, các văn bản trung đại này đều đáp ứng được yêu cầuquy luật của nghệ thuật. Tính thẩm mỹ ở đây chủ yếu thể hiện ở 2 phương diện:cảm hứng của chủ thể sáng tạo và tính hình tượng của văn bản. Các văn bản chínhluận trung đại Việt Nam thường được viết với một nhiệt huyết nồng nàn. Tuy thuộcloại văn bản chính trị, hành chính nhưng các tác phẩm: Chiếu dời đô, Hịch tướngsỹ, Cáo Bình Ngô, Bàn luận về phép học không hề có giọng khô khan, chỉ chú trọngsự lập luận khúc triết lôgic và văn phong chặt chẽ mà còn tràn đầy cảm xúc.* Ví dụ: Hịch tướng sĩ sau khi tố cáo tội ác của kẻ thù để tô đậm nỗi đau xótchung của đất nước, để khơi gợi lòng căm thù, danh dự người làm tướng của các tìtướng Trần Quốc Tuấn đã bộc lộ trực tiếp cảm xúc của mình. Đó là nỗi đau xót “Ta

7

8

Với ý nghĩa đó quan điểm tích hợp cần được vận dụng linh hoạt trong mỗi giờĐọc – Hiểu văn bản nghị luận trung đại Việt Nam.Trước tiên chúng ta thấy rằngcụm bài Nghị luận trung đại được sắp xếp sau khi ở vòng 1 HS đã được học cụmvăn bản trữ tình trung đại. Mặc dù khác về kiểu văn bản, khác về phương thức biểuđạt nhưng các văn bản này đều mang nội dung tư tưởng yêu nước sâu sắc. Đây làmột trong những nguồn cảm hứng cơ bản của VHVN nói chung và VHTĐ nóiriêng. Giá trị tinh thần ấy đã được thể hiện phong phú trong các văn bản trữ tìnhtrung đại (Ngữ văn 7), ý thức độc lập tự chủ dân tộc (Nam quốc sơn hà – Lí ThườngKiệt), tinh thần tự cường tự tôn dân tộc (Tụng giá hoàn kinh sư – TQK), niềm vuigiao hòa với thiên nhiên (Côn Sơn ca – NT)…. Vì vậy khi dạy Chiếu dời đô khôngthể không nhắc đến Nam quốc sơn hà, dạy Hịch tướng sĩ không thể không gắn vớiTụng giá hoàn kinh sư.Hoặc khi dạy cụm bài nghị luận trung đại này, quan điểm tích hợp còn đượcvận dụng bằng việc chúng ta phải chỉ rõ cho HS nhận thức được bước phát triển vềtư tưởng yêu nước của dân tộc qua 3 văn bản Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, BìnhNgô đại cáo. Cụ thể là: nếu ở Nam quốc sơn hà quan niệm nước nhà của Lí ThườngKiệt là “Nam đế”, là “thiên thư”, ở Trần Quốc Tuấn là vua chúa, triều đình, tôngmiếu, thái ấp, tướng sỹ và bổng lộc…. thì đến với Nguyễn Trãi quan niệm nước nhàphong phú, đầy đủ hơn. Không dựa vào trời, vào thần, vào vua mà Nguyễn Trãi dựavào nền văn hiến, cương vị lãnh thổ, phong tục tập quán, chính trị, lịch sử nước nhà,…. để định nghĩa nước nhà. Để từ đó chỉ ra bước phát triển lớn nhất trong tư tưởngyêu nước là ở Nguyễn Trãi, là ở tư tưởng “thân dân”. Tư tưởng ấy được nêu cao ngay ởnhững câu mở đầu trong Bình Ngô đại cáo:Việc nhân nghĩa cốt ở yên dânQuân điếu phạt trước lo trừ bạoTiếp theo chúng ta thấy rằng các văn bản NLTĐ trong SGK Ngữ Văn 8 đượcsắp xếp sau khi ở vòng 1 HS đã được học kiểu văn bản nghị luận trong phân mônTLV và các văn bản nghị luận hiện đại (Đức tính giản dị của Bác, Ý nghĩa vănchương, Sự giàu đẹp của tiếng việt…) trong các giờ đọc – hiểu. Vì vậy chúngta để HS vận dụng những kiến thức đã học để phân tích các băn bản NLTĐ lớp 8theo nguyên tắc tích hợp dọc. Chẳng hạn khi vận dụng kiến thức về các yếu tố luậnđiểm, luận cứ, lập luận trong văn nghị luận để HS nhanh chóng xác định được luậnđiểm (quan điểm tư tưởng trong bài), nghệ thuật lập luận của các văn bản, tư duysáng suốt của các tác giả.* Ví dụ: Trong văn bản Bàn về phép học, trước khi hướng dẫn HS phân tích văn

9

10

ý trong SGK, GV có thể xây dựng những câu hỏi, bài tập, yêu cầu HS tự tìm hiểuthêm những thông tin về tác giả, bối cảnh lịch sử… ( qua các tài liệu SGK, các câuchuyện lịch sử hoặc các phương tiện thông tin ) góp phần vừa kích thích,phát huysự ham học hỏi, khám phá của HS vừa bổ sung, làm sinh động thêm nội dung kiếnthức SGK.Nói tóm lại việc vận dụng quan điểm tích hợp vào quá trình dạy học là yêu cầunhất thiết. Tất nhiên việc vận dụng nó, nhất là khi dạy cụm bài NLTĐ thì khôngphải là dễ. Chúng ta cần xây dựng các tình huống tích hợp trong các khâu của quátrình dạy học. Nhưng cũng cần tránh lối tích hợp một cách khiên cưỡng hoặc tíchhợp tràn lan, không xoáy sâu vào bào giảng mà chỉ huy động kiến thức khi chúngthực sự cần thiết cho việc giải quyết các vấn đề trước mắt.5- Khi giảng dạy cụm bài nghị luận trung đại Việt Nam cần chú ý đếnthiết bị, phương tiện dạy học.Đứng trước một thực tế cộng nghệ thông tin trong đời sống phát triển mạnhmẽ. Học sinh ngày nay có khả năng cập nhật thông tin rất nhanh chóng và thuậntiện thông qua các phương tiện thông tin nghe nhìn. Làm thế nào để cho học sinhkhông quay lại với các môn khoa học xã hội và nhân văn đặc biệt là bộ môn Văn –bộ môn giáo dục nhân cách và tâm hồn học sinh qua các bài giảng. Đây là môn họccó tính đặc thù riêng vì vậy việc chuẩn bị và sử dụng thiết bị, phương tiện dạy họclà khó khăn đối với mỗi giáo viên chúng ta. Đứng trước thực tế đó, điều đầu tiên làchúng ta phải sử dụng tốt các kênh hình trong SGK. Chỉ có điều sử dụng các kênhhình đó như thế nào cho hợp lý để góp phần làm nổi bật nội dung văn bản.* Ví dụ: Trong văn bản Chiếu dời đô có hình ảnh Chùa Một Cột – công trìnhkiến trúc nổi tiếng của thủ đô Hà Nội được xây dựng từ thời Lý. Giáo viên cho họcsinh quan sát rồi từ đó giới thiệu cho HS những thành tựu văn hóa nhà Lý khẳngđịnh tầm nhìn xa, sự đóng góp lớn lao của một vị minh quân đầy tinh thần tráchnhiệm với đất nước. Hay cho HS quan sát bản đồ khu di tích kinh đô Hoa Lư vàthành Đại La để thấy được sự sáng suốt của Lí Công Uẩn trong việc dời đô.Bên cạnh đấy chúng tôi nhận thấy dạy học văn, đặc biệt là dạy – học cụm bàiNghị luận trung đại theo hướng công nghệ có khả năng hấp dẫn thu hút học sinh,đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Bởi đây là cụmtác phẩm ra đời cách chúng ta tới cả nghìn năm hoặc vài trăm năm nếu chúng tasử dụng tốt các thông tin do khoa học công nghệ đem lại sẽ làm cho học sinh họctập hào hứng, lượng thông tin truyền tải tới học sinh nhiều hơn, hào hứng hơn. Vìvậy mỗi GV chúng ta phải nắm được kỹ thuật thiết kế bài giảng và tổ chức dạy họctheo hướng công nghệ.11

12

Chứng Minh Tình Yêu Nước Qua Các Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Câu Hỏi 887173

Văn học Trung Đại là một bộ phận quan trọng của văn học dân tộc. Nó chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình ở trường phổ thông và là phần mở đầu cho nền văn học viết của dân tộc. Nếu văn học dân gian, ở không ít tác phẩm tiếng Việt còn mộc mạc, giản dị, thì ở nhiều tác phẩm văn học trung đại, ngôn từ đã đạt mức điêu luyện, tinh xảo, đặc biệt với những tác phẩm văn học thể hiện lòng yêu nước, chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc, mỗi câu chữ, giọng văn, thể văn đều thể hiện thống thiết tính dân tộc sâu sắc. Biểu hiện cao nhất của tính dân tộc là lòng yêu nước. Mỗi văn bản thời trung đại được viết ra đều nhằm một mục đích duy nhất là giáo dục, định hướng con người đồng nhất cao nhất về đoàn kết dân tộc, mà biểu hiện của nó, cụ thể hơn bao giờ hết thể hiện khi Tổ Quốc lâm nguy. Giọng văn hùng hồn, dõng dạc, đĩnh đạc, nhiệt huyết của người viết.Yêu nước bằng những việc làm hiện hữu. Mỗi người thể hiện yêu nước bằng nhiều cách khác nhau, tuy nhỏ- lớn tùy vào khả năng, điều kiện. Thời Trung Đại, yêu nước chủ yếu gắn liền với bảo vệ núi sông, lập công danh bằng những chiến công hiển hách . Tuy nhiên, yêu nước cũng lập công danh bằng khoa bảng. Bác Hồ đã nói: “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”. Tức là, với từng đối tượng cụ thể, trong từng hoàn cảnh cụ thể, cần có biện pháp giáo dục tinh thần yêu nước phù hợp để tinh thần yêu nước đó biến thành hành động cụ thể, góp phần

xây dựng và phát triển đất nước. Việc làm này được bắt đầu từ tầng lớp thanh thiếu niên; biến những bài học cụ thể thành lòng yêu nước thực sự trong tâm hồn thế hệ trẻ Việt Nam, tiếp nối truyền thống yêu nước ngàn năm của lịch sử dân tộc. Hiện nay, giáo dục lòng yêu nước trong điều kiện mới không nên đi theo lối cũ. Phải thay đổi tư duy, đề cao sự cởi mở, thẳng thắn, trao đổi nhiều chiều; kết hợp thuyết phục với khơi gợi. Trong thời kì hội nhập, ảnh hưởng của tư tưởng, lối sống cho riêng mình, lấy lợi ích cá nhân làm lẽ sống thì càng cần phải giáo dục lòng yêu nước tích cực hơn, sát sao hơn nữa. Tiếp thu những tinh hoa của thế giới nhưng cũng phải biết phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc. Hơn nữa, việc dạy và học các môn khoa học xã hội còn nảy sinh biết bao nhiêu câu chuyện bi hài, làm thầy cô giáo chúng tôi không biết nên cười hay nên khóc. Sự yếu kém, thờ ơ, lạnh nhạt của học sinh đối với các bộ môn xã hội ngày càng gia tăng, ít nhiều đã và đang bào mòn, suy giảm lòng đam mê, tâm huyết của đội ngũ giáo viên dạy các môn xã hội. Trong khi đó, các môn khoa học tự nhiên, như Toán, Lý, Hóa ngày càng có nhiều ưu thế hơn, được hầu hết học sinh các cấp coi trọng hơn, dồn gần hết thời gian và công sức để học tập các môn đó. Phải chăng là kiến thức chuyên môn cũng như cách dạy của thầy cô giáo dạy môn xã hội không bằng thầy cô giáo dạy các môn tự nhiên?Thực tế, nguyên nhân này xem ra không mấy thuyết phục, vì chưa chắc các môn tự nhiên học sinh coi trọng, học nhiều là có đội ngũ giáo viên tốt hơn, giỏi hơn. Căn nguyên sâu xa của nó, theo tôi suy nghĩ, chủ yếu do những nguyên nhân sau đây: – Nhiều học sinh (kể cả phụ huynh) còn xem thường các môn khoa học xã hội, luôn cho nó là môn phụ, môn học chỉ cần thuộc bài, môn chẳng mấy quan trọng, nên không cần phải tư duy, suy nghĩ gì, học hành sơ sơ hoặc qua loa cũng chả sao. Số đông học sinh khi lên cấp học trên có xu hướng học lệch, học một cách thực dụng, thi gì học nấy. Vì coi trọng việc học và thi các môn khoa học tự nhiên thì cơ hội vào ngành, nghề sẽ hết sức rộng rãi và hấp dẫn.