Văn Bản Pháp Quy Nào Người Có Thẩm Quyền Không Phải Ký Thay Mặt / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Quy Định Thẩm Quyền Ký Tên, Ký Thay Trên Văn Bản Hành Chính

Thẩm quyền ký tên trên văn bản hành chính? Quy định về ký thay? Quy định về ký văn bản thẩm quyền chung (thay mặt) và ký văn bản thẩm quyền riêng như thế nào?

Văn bản hành chính thông thường là loại văn bản được ban hành bởi các cơ quan tổ chức nhằm để mục đích truyền đạt thông tin mang tính chất hoặc yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống cấp dưới, hoặc dùng để đề bạt nguyện vọng lên cấp trên. Những văn bản này chủ yếu dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình, trao đổi trong công việc trong các cơ quan, tổ chức. Đối với mỗi cơ cấu tổ chức hoạt đông khác nhau thì thẩm quyền ký và cách ký tên trên văn bản được ban hành cũng sẽ khác nhau. Điều chỉnh về vấn đề này Nghị định 30/2020NĐ-CP có quy định rất cụ thể về thẩm quyền ký tên văn bản hành chính trong các cơ quan tổ chức như sau:

Tư vấn về thẩm quyền ký trên văn bản hành chính, ký thay theo quy định mới nhất: 1900.6568

1. Thẩm quyền ký tên trên văn bản hành chính

Đối với từng cơ quan, tổ chức tùy vào cách thức tổ chức và hoạt động của mỗi cơ quan tổ chức đó thì thẩm quyền ký các văn bản hành chính ở các lĩnh vực khác nhau sẽ khác nhau. Theo đó quy định pháp luật cụ thể tại Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về việc ký văn bản hành chính của các đơn vị, tổ chức như sau:

– Đối với cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành; có thể giao cấp phó ký thay các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng.

– Đối với cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Luật sư tư vấn về thẩm quyền ký văn bản hành chính và ký thay: 1900.6568

2. Quy định về vấn đề ký thay các văn bản hành chính

Trong một số trường hợp khi người có thẩm quyền ký kết văn bản nhưng không thực hiện được việc ký kết văn bản thì sẽ phát sinh các trường hợp ký thay. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về việc ký thay văn bản hành chính được thể hiện qua các hình thức như sau:

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức ký thừa lệnh một số loại văn bản. Người được ký thừa lệnh được giao lại cho cấp phó ký thay. Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế làm việc hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.

Như vậy trong tất cả các văn bản hành chính được ban hành trong các cơ quan tổ chức thẩm quyền ký kết các văn bản không chỉ tập trung vào một người. Để có thể linh hoạt trong thẩm quyền ký kết tránh trường hợp bất khả kháng người có thẩm quyền ký kết văn bản không thể ký thì vẫn có người khác ký để đảm bảo tính cấp thiết trong khi giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức đó.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

3. Quy định ký văn bản thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng

Khi nào Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định là: thay mặt Ủy ban nhân dân (thẩm quyền chung)? Khi nào ký: chủ tịch (thẩm quyền riêng)? Đây là quyết định thông thường, không phải văn bản quy phạm pháp luật.

“7. Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền a) Chữ ký của người có thẩm quyền là chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền trên văn bản điện tử. b) Việc ghi quyền hạn của người ký được thực hiện như sau: Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt “TM.” vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức. Trường hợp được giao quyền cấp trưởng thì phải ghi chữ viết tắt “Q.” vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu. Trường hợp cấp phó được giao phụ trách hoặc điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng. Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.”

Tại mục 7 phần II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hướng dẫn như sau:

Do đó, trong trường hợp này, cần phân biệt, đối với trường hợp ký thay mặt tập thể thì quyết định đó được đưa ra theo biểu quyết đa số của tập thể, còn đối với trường hợp ký thẩm quyền riêng khi quyết định được đưa ra theo đúng thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo quy định tại Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 như sau:

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

Văn Bản Nào Sau Đây Không Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật?

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Văn bản nào sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về văn hóa, giáo dục được hiểu là

Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động?

Pháp luật là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người

Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa

Tôn giáo là một hình thức

Người nào có hành vi đánh người gây thương tích nhẹ thì phải chịu trách nhiệm

Các cá nhân hoặc tổ chức trái pháp luật khi

Bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là

Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là vợ, chồng

B (18 tuổi, đã có 1 tiền án về hành vi cướp tài sản) rủ T(16 tuổi) cùng thực hiện hành vi cướp tài sản

Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do

Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh

Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân đều

Trong quyền bình đẳng giữa các dân tộc, khái niệm dân tộc được hiểu là

Thực hiện pháp luật là gì?

Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền

Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được nhà nước và người sử dụng lao động ưu đãi

Xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi

Trong mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức thì pháp luật có vai trò là

Hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân thì

Hành vi vô ý làm chết người là hành vi

Người có hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ thì phải chịu trách nhiệm

Ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp nào sau đây?

Có mấy loại trách nhiệm pháp lí?

Pháp luật là hệ thống

Khi thấy C rớt xuống ao và kêu cứu, do ghét C từ trước nên A dù bơi rất giỏi nhưng đã không cứu

Bạo lực học đường là hành vi

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là

Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật là

Cha mẹ có quyền

Người có năng lực trách nhiệm pháp lí là người

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là được hiểu là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải

Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi

Bình đẳng trong quan hệ tài sản riêng giữa vợ và chồng được hiểu là

Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Con Dấu, Chữ Ký Của Người Có Thẩm Quyền Của Tổ Chức

Mẫu văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức

Mẫu văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên nghiệp uy tín trong 10 năm qua. Chúng tôi xin gửi đến quý các khách Mẫu v ăn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức hoặc xin hãy liên hệ với chúng tôi số hotline tư vấn: 19006920 hoặc 0989 313339 hoặc email: visa@dulichxanh.com.vn hoăc truy cập vào: chúng tôi hoặc chúng tôi hoặc www.hopphaphoalanhsu.info

QUY ĐỊNH MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (NA1).

2. Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NA2).

3. Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (NA3),

4. Phiếu yêu cầu điện báo (NA4).

5. Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5).

6. Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (NA6).

7. Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).

8. Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8).

9. Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực (NA9).

10. Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NA10).

11. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (NA11).

12. Đơn xin thường trú (NA12).

13. Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (NA13).

14. Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA14).

15. Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA15).

16. Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức (NA16).

17. Phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài (NA17).

18. Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (NA18).

1. Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB1).

2. Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB2).

3. Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (NB3).

4. Bản FAX thông báo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách (NB4).

5. Công văn trả lời nhân sự người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NB5).

6. Giấy báo tin về việc người nước ngoài xin thường trú (NB6).

1. Thị thực dán (NC1).

2. Thị thực rời (NC2).

3. Thẻ tạm trú loại dán (NC3A).

4. Thẻ tạm trú loại rời (NC3B, NC3C).

5. Giấy miễn thị thực loại dán (NC4).

6. Giấy miễn thị thực loại rời (NC5).

7. Dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh (NC6).

8. Dấu chứng nhận tạm trú (NC7).

9. Dấu gia hạn tạm trú (NC8).

10. Thẻ thường trú (NC9).

11. Giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NC10).

12. Biên bản tạm hoãn xuất cảnh/buộc xuất cảnh/chưa cho nhập cảnh (NC11).

13. Quyết định buộc xuất cảnh (NC12).

1. Đối với ấn phẩm trắng (thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực):

a. Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị nghiên cứu, sản xuất tài liệu kỹ thuật nghiệp vụ của Tổng cục Hậu cần, kỹ thuật Bộ Công an để sản xuất ấn phẩm trắng cung ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực.

b. Các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực phải quản lý ấn phẩm trắng theo chế độ mật; cấp đúng quy định, đúng đối tượng.

c. Trước ngày 15/11 hàng năm, các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực phải dự trù và đăng ký với Cục Quản lý xuất nhập cảnh số lượng ấn phẩm trắng cần sử dụng cho năm tiếp theo. Cách đăng ký như sau: các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan của Bộ Ngoại giao đăng ký qua Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao; các đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng quản lý đăng ký qua Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký trực tiếp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

2. Đối với các mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nêu tại Điều 3 của Thông tư này khi sử dụng phải in trên khổ giấy A4 và không được thay đổi nội dung của mẫu.

3. Đối với các mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2 Thông tư này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể truy cập, in sử dụng các mẫu giấy tờ trên mạng thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài. Khi sử dụng mẫu, không được thêm, bớt và phải điền đầy đủ các nội dung được quy định trong mẫu.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2015.

2. Giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực còn thời hạn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn ghi trong giấy tờ đó.

2. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Tổng cục An ninh) để có hướng dẫn kịp thời./.

{C}

– Văn phòng Chính phủ;

– Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Tòa án nhân dân tối cao; – Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; – Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; – Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); – Công báo; Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; – Lưu: VT, A61 /A72. (M. 150b)

2. Người đại diện theo pháp luật: Ông (bà): ………………………………………………………….

Xin giới thiệu để quý cơ quan phối hợp công tác./.

{C}

Ghi chú:

(1) (3) (5) Tên cơ quan/tổ chức.

(2) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

(4) Ghi rõ giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức và kèm theo bản sao có chứng thực.

1/ VIET GREEN VISA – DU LỊCH XANH CHỈ THU TIỀN DỊCH VỤ TƯ VẤN VISA TOÀN CẦU BẰNG TIỀN MẶT CÓ PHIẾU THU VÀ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM ĐỐC hoặc ƯU TIÊN CHUYỂN KHOẢN vào:

CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ TIẾN DŨNG

SỐ TÀI KHOẢN DUY NHẤT: 0021000033333

TẠI VIETCOMBANK, CHI NHÁNH HÀ NỘI

( Anh Lê Tiến Dũng là Tổng giám đốc của Du Lịch Xanh / Viet Green Visa ) 2/ TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRẢ TIỀN MẶT HOẶC KHÔNG CHUYỂN KHOẢN CHO BẤT KỲ NHÂN VIÊN / NGƯỜI NÀO HẾT TRONG/NGOÀI CÔNG TY CHÚNG TÔI khi chưa có ỦY QUYỀN từ Tổng giám đốc Viet Green Visa. NẾU NGƯỢC LẠI, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG, KẾT QUẢ DỊCH VỤ VISA CŨNG NHƯ TIỀN BẠC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG. 3/ CHÚNG TÔI CAM KẾT HOÀN 100% TIỀN DỊCH VỤ, KHÔNG BAO GỒM PHÍ ĐẠI SỨ QUÁN, DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG. QUYỀN LỢI NÀY CHỈ ÁP DỤNG KHI QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN ĐÚNG Ở ĐIỀU KHUYẾN CÁO SỐ 1

4/ Viet Green Visa làm việc theo ĐÚNG CHUẨN QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ VISA đi nước ngoài cho Quý khách một cách chuyên nghiệp – minh bạch – uy tín

Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không

Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Văn Bản Pháp Luật Phải Chính Xác, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2020, Văn Bản Pháp Luật Không Phù Hợp, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Không Ngừng Hoàn Thiện Luật Pháp Về Tôn Giáo, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường Như Thế Nào, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , ăn Dặm Không Phải Là, Không Phải Giả Vờ Đâu, Nghị Quyết Có Coi Là Chế Độ Mật Không, Tác Giả Không Phải Dạng Vừa Đâu, Sỹ Quan Có Phải Gác Đêm Không, Tác Giả Không Phải Đậu Vừa Rang, Không Phải Nộp Báo Cáo Tài Chính, Nghị Quyết Có Viết Hoa Không, Đáp án Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Rắn Hổ Mang, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến, Gia Không Phải Bệnh Kiều, Biển Nào Không Cho Phép Rẽ Phải, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Pdf, Không Phải Truyện Cổ Tích, ăn Dăm Không Phải Cuộc Chiến, Hợp Đồng 68 Có Phải Là Công Chức Không, Điều Lệ Có Phải Ký Từng Trang Không, Tài Liệu ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến, Sách ăn Dặm Không Phải Cuộc Chiến, Lý Luận Không Phải Là Một Cái Gì Cứng Nhắc, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Slideshare, Nhận Định Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Khu Vực Tây Nam á, Tính Chất Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Tia X ?, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Download, Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khong, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Giấy ủy Quyền Có Phải Công Chứng Không, Dàn ý Kẻ Mạnh Không Phải Là Kẻ Giẫm Lên Vai Người Khác, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Không Phải Là Kim Loại Kiềm, Nhóm Iiia Nguyên Tố Nào Không Phải Kim Loại, Khái Niệm Nào Sau Đây Không Phải Là Điện Toán Đám Mây, Chất Không Phải Điều Hoà Sinh Trưởng, Trong Nhóm Iia Nguyên Tố Nào Không Phải Kim Loại, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Phải Của Đacuyn, Tiểu Thuyết Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Sách Nuôi Con Không Phải Cuộc Chiến, Hợp Đồng ủy Quyền Có Phải Công Chứng Không, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Trong Nhóm Iiia Nguyên Tố Nào Không Phải Kim Loại, Học Thuyết Nào Cho Thấy Nguyên Tử Không Phải Là Phần Tử Nhỏ Nhất Của Vật C, Theo Hướng Bên Phải Có Được Phép Đỗ Xe Dừng Xe Không?, Đãi Ngộ Người Lao Động, Không Phải Nhóm Siêu Giàu, Hoá Đơn Bán Hàng Thông Thường Có Phải Kê Khai Thuế Không, Phương án Nào Không Phải Là Đặc Điểm Của Sự Lan Truyền Xung Thần Kinh, Nguyên Tố Nào Thuộc Nhóm Iiia Không Phải Là Kim Loại, Khi Gặp Biển Này, Xe Lam Và Xe Mô Tô 3 Bánh Có Được Phép Rẽ Trái Hay Rẽ Phải Không, Biển Nào Dưới Đây Không Phải Là Bảo Mật Thông Tin Trong Hệ Cơ Sở Dữ Liệu, Quyết Định Trái Pháp Luật, Phương án Nào Không Phải Là Dấu Hiệu Nhận Biết Máy Tính Bị Nhiễm Mã Độc, Tại Ngã Ba Hoặc Ngã Tư Không Có Đảo An Toàn, Người Lái Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng, Hãy Giải Thích Ngắn Gọn Vì Sao Nói Hạnh Phúc Không Phải Là Một Đích Đến Mà , Phương án Nào Không Phải Là Thế Mạnh Đánh Bắt Thủy Sản Của Vùng Duyên Hải , Biên Bản Về Việc Người Phải Thi Hành án Không Thực Hiện Bản án, Phương án Nào Dưới Đây Không Phải Là Thế Mạnh Đánh Bắt Thủy Sản Của Vùng, Quan Niệm Nào Không Phải Của Đacuyn Mà Là Của Thuyết Tiến Hóa Tổng Hợp, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Trái Pháp Luật, Quyết Định Hủy Thông Tư Trái Pháp Luật, Nghị Quyết 29 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng, Tại Ngã Ba Hoặc Ngã Tư Không Có Đảo An Toàn, Người Lái Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng Tron, Tại Ngã Ba Hoặc Ngã Tư Không Có Đảo An Toàn, Người Lái Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng Tron, Phương án Nào Không Phải Là Đặc Điểm Truyền Xung Thần Kỉnh Trên Sợi Trục Kh, Mẫu Đơn Xin Rút Tiền Đặt Cọc Khi Không Đi Được Xuất Khẩu Lao Động Khi Phải Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Người Giàu Không Nhất Thiết Phải Có Bằng Cấp Đàng Hoàng, Nghị Quyết Số 49 Về Cải Cách Tư Pháp, 7 Giải Pháp Nghị Quyết 36, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Pháp Luật, Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Binh Pháp Tôn Tử Dành Cho Phái Đẹp, Nghị Định 34 Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Kinh Tế Thị Trường Không Phải Là Cái Riêng Của Chủ Nghĩa Tư Bản Mà Là Thành Tựu Chung Của Nhân Loại, 4 Nhóm Giải Pháp Nghị Quyết Tw4, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại,

Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Văn Bản Pháp Luật Phải Chính Xác, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2020, Văn Bản Pháp Luật Không Phù Hợp, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Không Ngừng Hoàn Thiện Luật Pháp Về Tôn Giáo, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường, Tại Nơi Giao Nhau Không, Người Lái Xe Đang Đi Trên Đường Không ưu Tiên Phải Nhường Đường Như Thế Nào, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , ăn Dặm Không Phải Là, Không Phải Giả Vờ Đâu, Nghị Quyết Có Coi Là Chế Độ Mật Không, Tác Giả Không Phải Dạng Vừa Đâu, Sỹ Quan Có Phải Gác Đêm Không, Tác Giả Không Phải Đậu Vừa Rang, Không Phải Nộp Báo Cáo Tài Chính, Nghị Quyết Có Viết Hoa Không, Đáp án Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Rắn Hổ Mang, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến, Gia Không Phải Bệnh Kiều, Biển Nào Không Cho Phép Rẽ Phải, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Pdf, Không Phải Truyện Cổ Tích, ăn Dăm Không Phải Cuộc Chiến, Hợp Đồng 68 Có Phải Là Công Chức Không, Điều Lệ Có Phải Ký Từng Trang Không, Tài Liệu ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến, Sách ăn Dặm Không Phải Cuộc Chiến, Lý Luận Không Phải Là Một Cái Gì Cứng Nhắc, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Slideshare, Nhận Định Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Khu Vực Tây Nam á, Tính Chất Nào Sau Đây Không Phải Là Đặc Điểm Của Tia X ?, ăn Dặm Không Phải Là Cuộc Chiến Download, Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khong, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Giấy ủy Quyền Có Phải Công Chứng Không,