Văn Bản Song Ngữ Anh Việt / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Anh Việt

Quyết Định Bổ Sung Nhiệm Vụ

Quyết Định Bổ Sung Nhiệm Vụ Và Tổ Chức Bộ Máy Của Ban Chỉ Đạo Phân Bổ Lao Động Và Dân Cư Trung Ương

Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình

Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng

Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả

Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Anh Việt, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyết Dinhj Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Sống Độc Thân, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyet Dinh Cu Di Cong Tac Song Ngu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó TgĐ Đầu Tư, Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Form Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Là Gì, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 37 Bổ Nhiệm Giáo Sư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, ý Nghĩa Của Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bộ Nhiệm Y Tế Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ Cơ Sở, Quyết Đinh Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ, Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Quyết Định Bổ Nhiệm English, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Quyết Định Bổ Nhiệm In English, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Decision, Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng,

Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Anh Việt, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyết Dinhj Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Sống Độc Thân, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyet Dinh Cu Di Cong Tac Song Ngu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm,

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ

Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ

Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm

Hướng Dẫn Bạn Cách Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Xác

Tập Đoàn Hà Đô Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc Và Phó Tổng Giam Đốc

Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ Anh Việt

Sai Lầm Mà Các Nhà Quản Lý Cấp Cao Hay Gặp Phải Khi Quyết Định Nghỉ Việc

Liệu Có Nên Nghỉ Việc Trước Khi Có Việc Mới Hay Không?

Sai Lầm Của Người Vợ Khi Quyết Định Nghỉ Việc Để Ở Nhà Chăm Sóc Gia Đình

Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc, Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Thất Nghiệp Do Quyết Định Sai Lầm

Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ Anh Việt, Form Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ Anh Việt, Mẫu Đơn Xin Việc Song Ngữ Anh Việt, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Song Ngữ Anh Việt, Đơn Xin Thôi Việc Song Ngữ Việt Hàn, Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ, Đề Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống, Dàn Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống, Dàn ý Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Biểu Nhân Dân Bàn Về Việc Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Khu Dân, Hãy Viết Bài Văn Nghị Luận: Bảo Vệ Môi Trường Thiên Nhiên Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta, Viết Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay, Một Số Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Sẵn, Bài Viết Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Như Thế Nào, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Sẵn, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc, Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Công Ty, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Viết Tay, Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Nghỉ Việc, Cách Viết Xin Nghỉ Việc, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Tạm Thời Viết Tay, Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Qua Email, Bài Tham Luận Phụ Nữ Với Việc Cân Bằng Giữa Công Việc Và Cuộc Sống, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc 1 Ngày, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất Bằng Tiếng Việt, Đơn Xin Nghỉ Việc Trong Công An Nhân Dẫn Viết, Mẫu Cv Xin Việc Song Ngữ, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Song Ngữ, Đơn Xin Thôi Việc Song Ngữ, Mẫu Cv Xin Việc Hoàn Chỉnh Và Cách Viết Cv Xin Việc Chuẩn Nhất, Khái Niệm Sống Và Làm Việc Có Kế Hoạch, Bản Cam Kết Về Việc Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Có Biểu Hi, Con Đường Dẫn Tới Việc Chăm Sóc Tốt Hơn Và Sống Khỏe Mạnh Hơn, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Hợp Đồng Song Ngữ Anh Việt, Isbp 745 Song Ngữ Anh – Việt, Song Ngữ Trung Việt, Song Ngữ Việt Nhật, Sách Song Ngữ Anh Việt, Sach Song Ngu Viet Han, Doremon Song Ngữ Anh – Việt, Bài Luận Song Ngữ Anh Việt, Việc Giữ Gìn Đạo Dức Lối Sống Và Phát Huy Tính Tiền Phong Gương Mẫu, Truyện Song Ngữ Trung Việt, Hop Dong Van Chuyen Song Ngu Anh-viet, Truyện Cười Song Ngữ Anh Việt, Truyện Cười Song Ngữ Anh Việt Pdf, Truyen Cuoi Song Ngu Han Viet, Truyện Cười Song Ngữ Hoa Việt Pdf, Truyện Cười Song Ngữ Hoa Việt, Sách Toán Song Ngữ Anh-việt Lớp 7 Pdf, Truyện Doremon Song Ngữ Anh Việt, Tuyển Tập Truyện Song Ngữ Anh Việt, Truyện Ngắn Song Ngữ Anh Việt, Giáo Trình Song Ngữ Anh Việt, Truyện Cười Song Ngữ Hàn Việt Pdf, Tiểu Thuyết Song Ngữ Anh Việt, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Song Ngữ Anh-việt, Tài Liệu Song Ngữ Việt Nhật, Truyện Thiếu Nhi Song Ngữ Anh Việt, 999 Bức Thư Viết Cho Chính Mình Song Ngữ, Sách Song Ngữ Anh Việt Mon Toan Lop 6, Sách Toán Song Ngữ Anh-việt Lớp 10, Bản Cam Kết Về Việc Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Có Biểu Hiện Suy Thoái, Pham Chat Chinh Tri,dao Duc,loi Song,tac Phong,le Loi Lam Viec,y Thuc Ky Luat, Truyện Thiếu Nhi Song Ngữ Trung Việt, Truyện Doremon Song Ngữ Nhật Việt, Truyện Cười Song Ngữ Trung Việt, Truyện Cười Song Ngữ Nhật Việt, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Anh Việt, Truyện A Song Of Ice And Fire Tiếng Việt, Tuyển Tập Truyện Cười Song Ngữ Hàn Việt, Đạo Đưacs Lối Sống. Tác Phong Lề Lối Lam Viêc. ý Thức Tổ Chức Ky Luật Theo Thông Ti Số 30, Phẩm Chất Chính Trị, Đạo Dức Lối Sống Tác Phong Lề Lối Làm Việc ý Thức Tổ Chức Kỷ Luật, Nghị Định Về Vị Trí Việc Làm Và Số Lượng Người Làm Việc Trong Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Được Viết Theo Thể Loại Nào, Văn Bản Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Được Viết Theo Thể Loại Nào, Việc Vận Chuyển Động Vật Sống Phải Tuân Theo Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Ban Cam Ket Ve Viec Giu Gin Pham Chat Dao Duc, Loi Song, Khong Bieu Hien Suy Toai, Tundien Bien, Tu , Bản Cam Kết Về Việc Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Có Biểu Hiện Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Ban Cam Ket Ve Viec Giu Gin Pham Chat Dao Duc, Loi Song, Khong Bieu Hien Suy Toai, Tundien Bien, Tu, 9 Tiểu Thuyết Tiếng Anh Kinh Điển Bản Song Ngữ Anh – Việt, Biên Bản Bàn Giao Công Việc Khi Nghỉ Việc, Đơn Xin Nghỉ Việc Trong Thời Gian Thử Việc, ảnh Hưởng Nhân Sinh Quan Phật Giáo Đến Đời Sống Con Người Việt Nam, Phẩm Vật Trong Lễ Cưới Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đơn Xin Nghỉ Việc Sau Thời Gian Thử Việc, Giấy Đề Nghị Vay Vốn Hỗ Trợ Tạo Việc Làm Duy Trì Và Mở Rộng Việc Làm, Đơn Xin Nghỉ Phép Song Ngữ, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Nghỉ ốm Nghỉ Thai Sản, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song,

Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ Anh Việt, Form Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ Anh Việt, Mẫu Đơn Xin Việc Song Ngữ Anh Việt, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Song Ngữ Anh Việt, Đơn Xin Thôi Việc Song Ngữ Việt Hàn, Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ, Đề Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống, Dàn Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống, Dàn ý Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Biểu Nhân Dân Bàn Về Việc Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Khu Dân, Hãy Viết Bài Văn Nghị Luận: Bảo Vệ Môi Trường Thiên Nhiên Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta, Viết Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay, Một Số Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Sẵn, Bài Viết Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Như Thế Nào, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Sẵn, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc, Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Công Ty, Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Viết Tay, Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Nghỉ Việc, Cách Viết Xin Nghỉ Việc, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Tạm Thời Viết Tay, Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Qua Email, Bài Tham Luận Phụ Nữ Với Việc Cân Bằng Giữa Công Việc Và Cuộc Sống, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc 1 Ngày, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất Bằng Tiếng Việt, Đơn Xin Nghỉ Việc Trong Công An Nhân Dẫn Viết, Mẫu Cv Xin Việc Song Ngữ, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Song Ngữ, Đơn Xin Thôi Việc Song Ngữ, Mẫu Cv Xin Việc Hoàn Chỉnh Và Cách Viết Cv Xin Việc Chuẩn Nhất, Khái Niệm Sống Và Làm Việc Có Kế Hoạch, Bản Cam Kết Về Việc Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Có Biểu Hi, Con Đường Dẫn Tới Việc Chăm Sóc Tốt Hơn Và Sống Khỏe Mạnh Hơn, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Hợp Đồng Song Ngữ Anh Việt, Isbp 745 Song Ngữ Anh – Việt, Song Ngữ Trung Việt, Song Ngữ Việt Nhật, Sách Song Ngữ Anh Việt, Sach Song Ngu Viet Han, Doremon Song Ngữ Anh – Việt,

Khi Nào Nên Quyết Định Cho Thôi Việc Với Nhân Viên

Thời Gian Ra Quyết Định Thôi Việc

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Riêng Không Hưởng Lương

Trưởng Phòng Ký Quyết Định Thôi Việc, Không Được Hưởng Tctn Đúng Không?

Ai Là Người Ra Quyết Định Thôi Việc Và Thanh Toán Trợ Cấp ?

Luật Lao Động 2022 Song Ngữ Việt Anh

Labour Contract (Hợp Đồng Lao Động Bằng Tiếng Anh)

Quyền Lợi Của Người Lao Động Về Bhxh, Bhtn Sau Khi Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động ?

Dịch Vụ Lao Động Và Bảo Hiểm Xã Hội (Bhxh)

Bộ Luật Lao Động Tiếng Tiếng Trung, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh 2014

Luật Lao Động Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Luật Lao Động

Mã sản phẩm:253350095

Tên sản phẩm : Luật lao động 2022 song ngữ Việt Anh

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Kinh Tế TPHCM 1/ 20116

Năm xuất bản :2016

Kích thước : 20x28cm

Trọng lượng : 1100 g

Hình thức bìa : mềm

Số trang : 460

Giá sản phẩm: 395.000 VNĐ

Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta, Bộ luật Lao động đã thể chế hoá đường lối

đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hoá các quy định về lao động, sử dụng, quản lý lao động

và các chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Để hướng dẫn cụ thể và chi tiết thi hành Bộ luật Lao động mới, Chính phủ và Bộ Lao động –

Thương binh và Xã hội đã ban hành các Nghị định mới như: NĐ số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-02-2016

hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; TT số 59/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 29-12-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã

hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; TT số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22-04-2015 Hướng dẫn xây dựng

thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động; NĐ số

88/2015/NĐ-CP ngày 07-10-2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

QĐ số 999/QĐ-BHXH ngày 24-09-2015 Ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ

tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; TTLT số 16/2015/TTLT-BYT-

BTC ngày 02-07-2015 Sửa đổi hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế…

Nhằm giúp các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động kịp thời nắm bắt những thông tin nói

trên; Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “BỘ LUẬT LAO ĐỘNG -LABOR CODE (SONG

NGỮ VIỆT – ANH) NHỮNG HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH LAO

ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần I. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SONG NGỮ VIỆT – ANH) VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

MỚI NHẤT VỀ LAO ĐỘNG

Phần II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Phần III. LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN

TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Phần IV. CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG

THANG, BẢNG LƯƠNG, PHỤ CẤP

Phần V. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đây là tài liệu tham khảo hũu ích dành các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp, người lao

động tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 460 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2022.

Bộ Luật Lao Động Song Ngữ Anh Việt Năm 2014

Sách Bộ Luật Lao Động 2022 (Song Ngữ Việt Anh)

Sách Bộ Luật Lao Động Song Ngữ Anh Việt Năm 2022

So Sánh Bộ Luật Lao Động 2022 Với Bộ Luật Lao Động 2012

Bộ Luật Lao Động 2022, Bộ Luật Số 45/2019/qh14 2022

Bản Dịch Tiếng Anh Hợp Đồng Phân Phối Bđs (Song Ngữ Việt

Glossary Of The 2022 Law On Promulgation Of Legal Documents

Dịch Vụ Cung Cấp Văn Bản Pháp Luật Việt Nam (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

Trái Nhãn Tiếng Anh Là Gì?

Tổng Hợp Tên Các Môn Học Trong Tiếng Anh Đầy Đủ

Tải Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Tiếng Anh Đúng Quy Định Pháp Luật

Mô tả

Xin giới thiệu bản dịch tiếng Anh Hợp đồng phân phối BĐS, trình bày song ngữ Việt-Anh, được dịch bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS.

Bản dịch hợp đồng mẫu này rất phù hợp cho các đơn vị hợp tác kinh doanh, phân phối, tiếp thị các sản phẩm dự án bất động sản như căn hộ chung cư, đất nền, biệt thự, nhà liên kế, shophouse, v.v.

Chỉ cần bấm nút “Mua hàng” ở trên và thanh toán trực tuyến, bạn sẽ nhận được email chứa download link để tải file về!

Tham khảo và sử dụng bản dịch chuẩn, chất lượng cao, có sẵn với những điều khoản chi tiết, chặt chẽ, được trình bày dạng song ngữ Việt – Anh chuyên nghiệp của chúng tôi, quý doanh nghiệp sẽ có thể sẵn sàng ký kết ngay với đối tác, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức soạn thảo và dịch thuật lại từ đầu.

Mẫu Hợp đồng phân phối tiếp thị bất động sản bằng tiếng Anh

Kéo xuống để xem trước mẫu bản dịch hợp đồng hợp tác phân phối dự án BĐS, dạng song ngữ Việt Anh, do chính đội ngũ dịch thuật hợp đồng kinh tế của chúng tôi thực hiện.

bản dịch Hợp đồng phân phối BĐS, song ngữ Việt-Anh

Làm sao để tải mẫu Hợp đồng tiếp thị BĐS này ở dạng file word?

Rất đơn giản, chỉ cần bấm nút ” Mua hàng ” ở trên và tiến hành thanh toán trực tuyến. Ngay lập tức, hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn một email chứa download link để tải file về!

Bạn sẽ nhận được bản dịch này ở dạng file word, trình bày chuyên nghiệp, giúp bạn dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, in ấn và sử dụng ngay.

Hệ thống thanh toán online của chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ ATM ngân hàng, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard…) phổ biến.

Bạn cần dịch vụ dịch thuật hợp đồng theo yêu cầu?

Để được báo giá dịch hợp đồng tiếng Anh sang Việt hoặc dịch từ Việt sang Anh cho tất cả các loại hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh, phân phối, tiếp thị và môi giới bất động sản:

gọi ngay 0934 436 040 (có hỗ trợ Zalo/Viber/Whatsapp/Wechat)

hoặc gửi tài liệu cần dịch đến email: baogia@dichthuatsms.com

hoặc bấm vào nút bên dưới để gửi yêu cầu báo giá trực tuyến.

Hơn 1.000 bản dịch mẫu chất lượng cao từ Kho bản dịch mẫu của chúng tôi:

Nghị Quyết 96/2019/qh14 Công Tác Phòng Chống Tội Phạm Và Vi Phạm Pháp Luật

【Hỏi Đáp】Vốn Điều Lệ Tiếng Anh Là Gì?

Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp (Legal Representatives Of Enterprises) Là Ai?

Lal: Cuộc Sống Tuân Thủ Pháp Luật

Lafo: Chủ Sở Hữu Súng Tuân Thủ Pháp Luật

Sách Bộ Luật Lao Động 2022 (Song Ngữ Việt Anh)

Bộ Luật Lao Động Song Ngữ Anh Việt Năm 2014

Luật Lao Động 2022 Song Ngữ Việt Anh

Labour Contract (Hợp Đồng Lao Động Bằng Tiếng Anh)

Quyền Lợi Của Người Lao Động Về Bhxh, Bhtn Sau Khi Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động ?

Dịch Vụ Lao Động Và Bảo Hiểm Xã Hội (Bhxh)

Bộ luật lao động song ngữ Việt Anh 2022

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Bộ luật Lao động đã thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng và cụ thể hoá các quy định về lao động, sử dụng, quản lý lao động và các chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Hướng dẫn cụ thể và chi tiết thi hành Bộ luật Lao động mới, Chính phủ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành các Nghị định mới như: QĐ số 05/QĐ-TTg ngày 05-01-2016 Phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022-2020; NĐ số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-02-2016 hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; NĐ số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; TT số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc…

Bên cạnh đó, việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản cuốn sách

Bộ luật lao động song ngữ Việt Anh 2022

GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ VIỆC LÀM, AN TOÀN LAO ĐỘNG,

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, TIỀN LƯƠNG,

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần VIII. Bộ luật lao động song ngữ Việt Anh 2022 – Giải đáp vướng mắc về chính sách đối với lao động nữ, lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp, người lao động tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.

Chi tiết liên hệ: Mr. Tuấn – 0912.457.239 – 098.115.3435

Website: https://sachluat.com.vn/ – Email: sachluat.com.vn@gmail.com

Sách Bộ Luật Lao Động Song Ngữ Anh Việt Năm 2022

So Sánh Bộ Luật Lao Động 2022 Với Bộ Luật Lao Động 2012

Bộ Luật Lao Động 2022, Bộ Luật Số 45/2019/qh14 2022

Mẫu Hợp Đồng Lao Động Bản Cập Nhật Năm 2022

Quy Định Tuổi Nghỉ Hưu Theo Bộ Luật Lao Động Hiện Hành

Sách Bộ Luật Lao Động – Labor Code (Song Ngữ Việt – Anh)

Quy Định Mới Về Bảo Hiểm, Lao Động, Tiền Lương

Hệ Thống Tiếp Nhận, Trả Lời Kiến Nghị Của Người Dân

8 Quy Định Mới Người Lao Động Cần Biết Trước Khi Ký Hợp Đồng Lao Động Từ Năm 2022

12 Điều Trong Luật Lao Động Ở Nhật – Tts Phải Biết Để Bảo Vệ Quyền Lợi Của Mình!

Những Quy Định Của Luật Lao Động Nhật Bản Cho Người Lao Động Nước Ngoài

Trung Tâm Sách Pháp Luật Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách Bộ Luật Lao Động – Labor Code (song ngữ Việt – Anh), biên soạn theo Luật số 45/2019/QH14 Quốc Hội khóa 14. Sách được xuất bản tháng 4/2020.

Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 khóa 8 thông qua ngày 20/11/2019. Theo đó, Bộ luật Lao động giải thích rõ về quấy rối tình dục tại nơi làm việc Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là các hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ địa điểm nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động. Người lao động được nghỉ việc mà không cần lý do Cụ thể, người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần lý do, chỉ cần báo trước 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn, 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn.

Nhằm kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin quan trọng nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Bộ Luật Lao Động – Labor Code (Song Ngữ Việt – Anh)

Nội dung cuốn sách này, chúng tôi có trình bày bản tiếng Anh của Bộ luật Lao động để giúp bạn đọc là người nước ngoài tham khảo được dễ dàng hơn. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

Sách đẹp, khổ 16×24 cm, dày 400 trang, Giá: 195.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2020.     

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế

ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351

Website: chúng tôi   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ

Thế Nào Bị Coi Là Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trái Luật?

Dr Khoa Luat Nguyen, Médecin Généraliste À Paris : Prenez Rdv En Ligne

Họpmặt Giađình Luậtkhoa Kỳ Iv 2013 Sanjosé California

Rating & Reviews Of Attorneys & Law Firms, Legal Service Plans

Văn Bản Pháp Luật Song Ngữ

Thế Nào Là Giấy Tờ, Văn Bản Song Ngữ

Văn Bản Pháp Luật Sắp Có Hiệu Lực

Một Loạt Văn Bản Luật Đáng Chú Ý Sắp Có Hiệu Lực Thi Hành

Các Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Vào Tháng 11/2016

Thư Viện Văn Bản Pháp Luật

Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Song Ngữ, Để Văn Bản Pháp Luật Phù Hợp Với Cuộc Sống, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Cửa Sông Ven Biển Cửa Sông Cái Lớn, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Giáo Trình Song Ngữ Anh Pháp, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Quyền Sống Trong Hiến Pháp 2013, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Phương Pháp Chuyển Hóa Một Đời Sống Phiền Muộn Khổ Đau Thành An Vui, Hạnh Phúc, Su Swagatam Song Lyricscan Thiey Bien Phap Tang Cuong Quang, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Phương Pháp Chuyển Hóa Một Đời Sống Phiền Muộn Khổ Đau Thành An Vui, Hạnh Phúc (kể Cả Giác Ngộ), Báo Cáo Thực Hành Đo Bước Sóng ánh Sáng Bằng Phương Pháp Giao Thoa, Báo Cáo Thực Hành Đo Bước Sóng ánh Sáng Bằng Phương Pháp Giao Thoa Lớp 12, Phương Pháp Chuyển Hóa Một Đời Sống Phiền Muộn Khổ Đau Thành An Vui, Hạnh Phúc (kể Cả Giác Ngộ) Với , Phương Pháp Chuyển Hóa Một Đời Sống Phiền Muộn Khổ Đau Thành An Vui, Hạnh Phúc (kể Cả Giác Ngộ) Với, Thực Hành Đo Bước Sóng ánh Sáng Bằng Phương Pháp Giao Thoa Lí Lớp 12, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Sống Còn, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Giao Thông Đường Sông, Pham Chat Chinh Tri,dao Duc,loi Song,tac Phong,le Loi Lam Viec,y Thuc Ky Luat, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Phẩm Chất Chính Trị, Đạo Dức Lối Sống Tác Phong Lề Lối Làm Việc ý Thức Tổ Chức Kỷ Luật, Đạo Đưacs Lối Sống. Tác Phong Lề Lối Lam Viêc. ý Thức Tổ Chức Ky Luật Theo Thông Ti Số 30, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Khi Nói Về Sóng Điện Từ Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai Sóng Điện Từ Là Sóng Ngang, Yêu Cầu Của Văn Bản Pháp Luật, Mua Văn Bản Pháp Luật ở Đâu, Các Yêu Cầu Đối Với Văn Bản Pháp Luật, Yêu Cầu Đối Với Văn Bản Pháp Luật, Tìm Văn Bản Pháp Luật Về Ma Túy, Mẫu Văn Bản Pháp Luật, Mẫu Văn Bản Tư Vấn Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Mẫu, Bộ Luật Dân Sự Pháp, Bộ Luật Dân Sự Pháp Pdf, Bộ Luật Dân Sự Pháp Và Đức, Căn Cứ Pháp Luật, Các Văn Bản Pháp Luật Về Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Bao Gồm, Các Văn Bản Pháp Luật Về Y Tế, Văn Bản Pháp Luật Mới, Văn Bản Pháp Luật Về Sở Hữu Trí Tuệ, Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư Pdf, Sổ Tay Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở Xã Hội, Văn Bản Pháp Luật Về Nhà ở, Tư Vấn Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Đầu Tư, Văn Bản Pháp Luật Về Đất Đai, Văn Bản Pháp Luật Sbv, Văn Bản Pháp Luật Ueh, Văn Bản Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Báo Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Trẻ Em, Chủ Đề Pháp Luật, Đề Thi Xã Hội Học Pháp Luật,

Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Song Ngữ, Để Văn Bản Pháp Luật Phù Hợp Với Cuộc Sống, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Cửa Sông Ven Biển Cửa Sông Cái Lớn, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Giáo Trình Song Ngữ Anh Pháp, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Quyền Sống Trong Hiến Pháp 2013, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Phương Pháp Chuyển Hóa Một Đời Sống Phiền Muộn Khổ Đau Thành An Vui, Hạnh Phúc, Su Swagatam Song Lyricscan Thiey Bien Phap Tang Cuong Quang, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Phương Pháp Chuyển Hóa Một Đời Sống Phiền Muộn Khổ Đau Thành An Vui, Hạnh Phúc (kể Cả Giác Ngộ), Báo Cáo Thực Hành Đo Bước Sóng ánh Sáng Bằng Phương Pháp Giao Thoa, Báo Cáo Thực Hành Đo Bước Sóng ánh Sáng Bằng Phương Pháp Giao Thoa Lớp 12, Phương Pháp Chuyển Hóa Một Đời Sống Phiền Muộn Khổ Đau Thành An Vui, Hạnh Phúc (kể Cả Giác Ngộ) Với , Phương Pháp Chuyển Hóa Một Đời Sống Phiền Muộn Khổ Đau Thành An Vui, Hạnh Phúc (kể Cả Giác Ngộ) Với, Thực Hành Đo Bước Sóng ánh Sáng Bằng Phương Pháp Giao Thoa Lí Lớp 12, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Sống Còn, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật,

Tổng Hợp Văn Bản Pháp Luật Về Sở Hữu Trí Tuệ

Bộ Tn&mt: Rà Soát Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Thuộc Trách Nhiệm Của Bộ

Những Vấn Đề Đặt Ra Trong Rà Soát, Hệ Thống Hóa Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Hành Chính

Rà Soát Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Thuộc Trách Nhiệm Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường

Ban Hành Quy Định Về Bảo Vệ Rừng

Sách Luật Doanh Nghiệp Luật Đầu Tư Song Ngữ Việt Anh

​luật Doanh Nghiệp Hiện Hành Năm 2014 (Song Ngữ Việt

Luật Sửa Đổi Các Luật Về Thuế 2014

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014

Dịch Vụ “thư Ký Luật” Dành Cho Doanh Nghiệp

Hợp Tác Xã Có Phải Là Doanh Nghiệp Không?

Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

Tháng 11/2014, tại kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khóa XIII đã thông qua 2 đạo luật quan trọng là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Cả hai luật được xây dựng với tinh thần cải cách mạnh mẽ, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tăng tính linh hoạt, chủ động trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, đặt yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, công khai nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Doanh nghiệp và nghị định hướng dẫn thi hành (song ngữ Việt – Anh)

Phần thứ hai. Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành (song ngữ Việt – Anh)

Phần thứ ba. Văn bản mới nhất về kinh doanh và đầu tư

Phần thứ nhất. Luật Doanh nghiệp và quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Phần thứ hai. Quy định mới về đăng ký, tổ chức hoạt động doanh nghiệp

Phần thứ ba. Giám sát, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Phần thứ tư. Quy định mới về chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Phần thứ năm. Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

Phần thứ sáu. Quy định về chế độ tiền lương áp dụng trong doanh nghiệp

Phần thứ bảy. Tài liệu tham khảo những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật này có những điểm thay đổi nổi bật như: Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật; Doanh nghiệp được tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm; Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu; Giấy CNĐKDN chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (bỏ mục ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng dại diện, Địa điểm kinh doanh….); Công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Rút ngắn thời gian đăng ký, điều chỉnh GCNĐKDN; Bãi bỏ quy định Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty cổ phần không được làm Giám đốc, Tổng Giám đốc doanh nghiệp khác; Thay đổi điều kiện yêu cầu triệu tập họp HĐTV và điều kiện để thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản;…

Vừa qua, nhiều văn bản mới quy định về chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chế độ tiền lương áp dụng trong doanh nghiệp,… Cụ thể như: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2022; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13-06-2016 Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13-06-2016 Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13-06-2016 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;…

Nhằm giúp cho bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Kinh Tế TP. HCM cho xuất bản cuốn sách có độ dày 424 Trang, Giá 395,000đ/ 1

Giám Đốc những quy định pháp luật Cần Biết Chính Sách Phát Triển Doanh nghiệp Sách Pháp Luật và quy định về công tác điều hành quản lý doanh nghiệp, Để giúp giám đốc doanh nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật. trong sản xuất kinh doanh, trong quản lý doanh nghiệp.

Giám Đốc Những quy định Pháp Luật Cần Biết, Chính Sách hỗ trợ Phát Triển Doanh nghiệp

PHẦN I. LUẬT DOANH NGHIỆP – LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ VĂN BẢN CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH

PHẦN II. LUẬT ĐẦU TƯ VÀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH

PHẦN III. LUẬT THƯƠNG MẠI – LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

PHẦN IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Pháp Luật Cần Biết Nội dung có giá trị thực tiễn

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 450.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2022. hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với tất cả các doanh nghiệp và tất cả bạn đọc.

Lộ Trình Sửa Đổi Luật Doanh Nghiệp 2014

Một Số Cải Cách Quan Trọng Trong Luật Doanh Nghiệp (Sửa Đổi) 2014

Quy Định Về Con Dấu Đối Với Hợp Tác Xã, Doanh Nghiệp, Tổ Chức Không Được Thành Lập Theo Luật Doanh Nghiệp 2014.

Mục Lục Luật Xây Dựng 2014

Hoàn Thiện Các Quy Định Của Luật Phá Sản Năm 2014

Sách Biểu Thuế Xuất Khẩu Nhập Khẩu Tổng Hợp 2022 Bản Song Ngữ Việt Anh

Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2022

Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu

Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiếng Anh Là Gì?

Giải Mã Vấn Đề Xoay Quanh Công Ty Xuất Nhập Khẩu Tiếng Anh Là Gì

Bán Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Mới 2022 Sách Online Giá Rẻ Uy Tín

Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

Tóm Tắt Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu năm 2022 (Song Ngữ Việt – Anh)

Phát hánh cuốn sách Biểu Thuế Xuất Khẩu – Nhập Khẩu Tổng Hợp 2022 (Song Ngữ Việt – Anh) được biên soạn. Nhằm giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cán bộ thực hiện nghiệp vụ khi khai báo hải quan được cập nhật đầy đủ các dòng thứ và thuế suất hiện hành Sách biểu thuế song ngữ Việt Anh do nhà xuất bản Lao Động xuất bản tháng 12/2017 áp dụng từ 1/1/2018.

Biểu Thuế Xuất Khẩu – Nhập Khẩu Tổng Hợp năm 2022 (Bản song ngữ Việt Anh)

Nội Dung Sách biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2022 được ban hành theo các văn bản sau

Trong Thông tư mới có 2.321 mã hàng có mô tả mới để chi tiết những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường, đáp ứng nhu cầu quản lý và xu hướng thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2022sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

– Nghị định số 149/2017 NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2022. – 2022 (VKFTA)

– Nghị định 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2022-2020

– Nghị định số 153/2017 NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2022.- 2022 (ACFTA)

– Nghị định số 154 /2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn .2018-2020 (VCFTA)

– Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn (VJEPA)

– Nghị định số 156/2017 /NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2020.(ATIGA)

– Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2022-2020. (AKFTA)

– Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2022-2020

– Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2022-2020 .AIFTA)

– Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày ngày 26/12/2017 của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2022-2020

Sách Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp có 2 bản chính Đơn ngữ và Song ngữ Việt Anh

– Sách đơn ngữ có độ dày 800 trang, giá bìa 495,000đ/1 cuốn – Giá bán 370.000đ/ cuốn.

– Sách song ngữ Việt Anh có động dày 1000 trang, giá bìa 600.000đ/ cuốn – Giá bán 474.000đ/ cuốn

Sách nên đọc Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Mô tả sơ lược sách Thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Sách Quy định về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thuế xuất khẩu

Nội dung cuốn sách pháp luật quy định chi tiết thủ tục hải quan bao gồm các phần chính như sau

Phần thứ nhất. Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Luật Quản lý ngoại thương và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Luật Hải quan và quy định chi tiết và biện pháp thi hành

Phần thứ tư. Quy định chi tiết về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Phần thứ năm. Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Phần thứ sáu. Quy định về xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành hải quan

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên,Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách : QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.

Với mục đích kịp thời cung cấp cho bạn đọc những thông tin trên, Nhà xuất bản Kinh tế – Sách Pháp Luật xuất bản phát hành cuốn sách Biểu Thuế Xuất Khẩu Nhập Khẩu Và Thuế GTGT

XEM THÊM SÁCH

Mua Sách giá tốt vui lòng liên hệ

Website:http:// sachphapluat.com.vn – Email: sachphapluatct@gmail.com

Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2022 Bằng Tiếng Anh

Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa May Mặc Có Phải Là Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện?

Mẫu Hợp Đồng Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Quốc Tế

Điều Kiện Nhập Khẩu Hàng Hóa

Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu Hiện Nay

Bộ Luật Lao Động Song Ngữ Anh Việt Năm 2014 Mới Nhất

Luật Lao Động 2022 Song Ngữ Việt Anh

Labour Contract (Hợp Đồng Lao Động Bằng Tiếng Anh)

Quyền Lợi Của Người Lao Động Về Bhxh, Bhtn Sau Khi Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động ?

Dịch Vụ Lao Động Và Bảo Hiểm Xã Hội (Bhxh)

Bộ Luật Lao Động Tiếng Tiếng Trung, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh 2014

bộ luật lao động song ngữ anh việt năm 2014 mới nhất

Xuất bản tháng 5 năm 2014

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH VIỆT NĂM 2014 (English – Vietnamese) Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Chỉ dẫn pháp luật về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngHướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động; áp dụng thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2014 …”

Nội dung cuốn sáchbộ luật lao động song ngữ anh việt năm 2014 gồm

PHẦN I: Bộ luật lao động song ngữ anh việt

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH

chúng tôi trích 1 đoạn trong bộ luật lao động cho quý vị theo dõi

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người trong bộ luật lao động mới nhất.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động

1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định.

Sách Bộ Luật Lao Động 2022 (Song Ngữ Việt Anh)

Sách Bộ Luật Lao Động Song Ngữ Anh Việt Năm 2022

So Sánh Bộ Luật Lao Động 2022 Với Bộ Luật Lao Động 2012

Bộ Luật Lao Động 2022, Bộ Luật Số 45/2019/qh14 2022

Mẫu Hợp Đồng Lao Động Bản Cập Nhật Năm 2022